Giáo trình về cảm xạ học

Chia sẻ: duyphucpro

Năng lực cảm xạ = Radiesthesie Energetique xuất pháp từ chữ radius của tiếng La tinh là tia sáng,phóng xạ- " aisthesis" của hy lạp là nhạy cảm

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình về cảm xạ học

Ti t 1 & 2 (Giáo trình A)
• Khái ni m v C m x h c
• L ch s C m x h c
• Cơ s khoa h c c a C m x h c
• Các d ng c thư ng dùng trong C m x
• Năng lư ng C m x ng d ng vào trong ñ i s ng

I. KHÁI NI M V NĂNG LƯ NG C M X

Năng lư ng C m x = Radiesthésie Energétique
xu t phát t ch “radius” c a ti ng La tinh là tia
sáng, phóng x - “aisthesis” c a Hy L p là nh y
c m.

Theo C m x h c,m i v t th ñ u phát ra b c x ,
b c x này có th ñi xuyên qua m t ñ t, xuyên qua
các v t th và tác ñ ng ñ n nhà c m x . ðây là
ngu n thông tin mà nhà c m x ph i phân tích ñ
nh n bi t ñi u c n tìm. Lúc ñó ph n ng cơ th c a
nhà c m x ñư c truy n sang qu l c, ho c chi c
ñũa, làm cho ph n ng ñó th hi n rõ nét b ng s
chuy n ñ ng. Nên bi t , m i ngư i chúng ta là m t "radar s ng". Não c a chúng ta thu nh n ñư c
t t c nh ng gì xung quanh nó, tương t t m phim ch p nh, c m nh n t c kh c nh ng gì n m trong
trư ng thu c a ng kính. Trong quá kh , C m x h c ch duy nh t ñư c dùng ñ dò tìm các m ch
nư c n m sâu dư i lòng ñ t v i 2 que ñũa hay con l c. Ngày nay nó ñã góp ph n trong nhi u lĩnh
v c khác nhau: ki n trúc, y h c, nông nghi p, ñ a t trư ng và truy tìm v t d ng hay ngư i m t
tích….

Chúng ta cũng có th h c t p môn Rung ñ ng thư giãn (RðTG) vài bài t p nh v s ki m soát
nh ng sóng rung ñ ng trên 7 khu v c c a cơ th chúng ta, ñơn gi n, d th c hi n nhưng hi u qu l i
r t l n... Nh vào Rung ñ ng thư giãn, chúng ta còn có th phát tri n nh ng kh năng tr c giác và
m r ng các trư ng ý th c ñ tác ñ ng có hi u qu hơn. Th c v y, chúng ta luôn có th tin tư ng
r ng : d a vào luy n t p RðTG,ta có th t b i dư ng, t làm n y n , khai thác không gi i h n cái
ti m năng vô biên hi n ñang ng sâu trong cơ th chúng ta. Như v y Năng lư ng C m x có ch c
năng ti p nh n và phát ra nh ng thông tin. Trư c khi ñi sâu vào ngu n g c s c m nh c a s s ng
này và cách ph c h i nó, chúng ta hãy b t ñ u nghiên c u v L ch s c a môn c m x .

II. L CH S MÔN C M X

II.1. TRÊN TH GI I

1. Trung qu c : kho ng 2.000 năm trư c Công Nguyên, Trung Qu c ñã có nh ng ngư i chuyên
dùng chi c ñũa hình ch Y ñ tìm tài nguyên dư i m t ñ t. Vua Ngu Hoàng ñ i Thu n (2205 –


1|C mx h c – level A
2197) n i ti ng tìm ra các m , m ch nư c ng m, c a c i chôn gi u, ñ ng th i bi t ñi u ti t vi c
tr ng tr t thu n theo t ng mùa.

- Kh ng Minh Gia Cát Lư ng …

Và ñ n bây gi C m x Trung Qu c m t h n do ñ c tính hay gi u ngh .

2. Ai C p : tìm th y d ng c ñũa l c trong các ngôi m c .

3. La Mã : ngư i La Mã ñã bi t dùng C m x ñ l p ñ n trú.

- 1483 – 1546 ngươi La Mã ñã bi t s d ng l c, ñũa ñ tìm ki m kho báu. Nhưng trong năm 1518
C m x b c m ñoán vì nhân dân lúc b y gi s d ng ñũa, l c ñ nói chuy n v i ma qu ,làm nh
hư ng ni m tin c a tôn giáo.

4. Áo: 1551 th y dòng Basie Valentin vi t sách v C m x và gi i thi u 7 ki u ñũadành cho th m
ñ dùng tìm các qu ng m . Trong ñó có dùng cây ñũa làm b ng cây Ph d i, dùng nam châm và các
câu phù chú.

5. ð c : 1546 nhà khoáng v t Agricola vi t m t quy n sách v vi c s d ng ñũa như là m t ma
thu t c a nh ng ngư i “vô ñ o” và ông ta r t tin vào chi c ñũa th n di u.

ð u th k 17, v ch ng Nam tư c Beausoleil v i b d ng c C m x (7 ki u ñũa) ñã r t thành
công và n i ti ng trong vi c tìm qu ng m và m ch nư c ng m ð c, Ý, Th y ði n và Pháp…
Năm 1632 h làm b n tư ng trình lên nhà vua và tri u ñình ñã tìm ñư c nhi u mi n nư c Pháp
hơn 150 m vàng – b c – than – s t – k m – lưu huỳnh – ñá quí và m ch nư c ng m. Năm 1634
Nam tư c ch ñư c c p b ng ch ng nh n ñã tìm ra nhi u kho báu và ñư c phong ch c là T ng
thanh tra ngành m . H l i làm t tư ng trình lên H ng y giáo ch Richelieu. N u ñư c công
nh nthì h s có nh ng quy n l i r t l n nên Giáo ch tìm cách lo i tr h b ng cách k t vào t i ma
thu t phù th y và t ng giam ch ng vào ng c Bastille và v vào Vincennes State, ñó hai nhà c m
x tài gi i k t thúc cu c ñ i m t cách bi th m.

Không ai nói m t l i nào ñ b o v c p v ch ng khoa h c cô ñơn và t i nghi p, m c dù h ñã
mang l i kh i tài s n kh ng l cho nư c Pháp

C p v ch ng t i nghi p y ñã làm vi c 40 năm cho môn c m x – và cu i cùng h ñã m t h t c a
c i và t do, cu c ñ i b h y ho i. H không ch b tách xa nhau mà còn b tách kh i con cái. M t
trong nh ng con trai c a h ñã thăm cha trong ng c Bastille và vì chuy n này mà cũng b ñưa vào
tù. Không ai bi t b n ngư i con còn l i ñâu. Nhà tù là quá kh c nghi t v i bà Nam tư c, vì th bà
ta ñã qua ñ i vào năm sau ñó , còn Ngài Nam tư c thì có th ch u ñ ng thêm ba năm n a r i cũng
m t. ðây là m t ví d v s ngu d t và vô ơn c a con ngư i.

T n a ñ u th k th 17, các nhà bác h c m i b t ñ u côngnh n môn C m x h c. Năm 1631 cha
Kircher, ñã công nh n hi u qu c a que ñũa trong vi c tìm ngu n nư c nhưng v n còn dè d t trong
vi c tìm khoáng s n.
Năm 1657 cha Gaspard Schott công nh n c m x có th xác ñ nh gi , ngàytrư c khi th c hi n m t
công vi c và dùng con l c ñ tìm m vàng.
2|C mx h c – level A
Năm 1675 Bác sĩ Christiannus Frommann không gi i thích ñư c v s chuy n ñ ng c a qu l c
nhưng cho r ng nh ng k t qu mà con l c và ñũa ñem l i nh ng k t qu xác th c không ch i cãi
ñư c.

Và còn nhi u k t qu n a b n có th tham kh o trong quy n C m x h c và ñ i s ng trang 14 – 15.

6. Anh :1730 nhà v t lý Stephen Gray phát hi n r ng nh ng kh i nhi m ñi n có th hút m t s v t
th ñư c treo vào m t s i dây.

7. An ð : 1792 Giáo sư bác sĩ Antoine Gerboin mang v Pháp nh ng qu l c mà ngư i An ñ
dùng ñ tìm m ch nư c ng m.

Ngoài ra m t s nư c như Ý – B – Tây Ban Nha - M vi c áp d ng C m x trong vi c tìm m ch
nư c ng m và m qu ng…

II.2. TRONG NƯ C

1.Ngư i Pháp ñã ñưa ñũa và l c vào Vi t Nam trong th i kỳ ñô h Vi t Nam, h ñã dùng C m x ñ
tìm m ch nư c ng m, qu ng m , nông nghi p nhưng ch ñư c áp d ng b i nh ng cha x và h gi
bí m t không cho ti t l ra ngoài.

2.Ông Kim Hoàng Sơn , trư c là Trung tá H i quân ch ñ cũ, nhân d p ñi h p t i Paris ñã h c C m
x và ñem áp d ng t i Vi t Nam.

3. Và chúng tôi may m n là ngư i Vi t Nam ñ u tiên ñư c l i m i ñi nghiên c u sinh v Y năng
lư ng t i Trung tâm Y năng lư ng t i Monaco (1992-1996 ) .

Y Năng lư ng là m t nghành h c t ng h p có ngu n g c t : Hypnothérapie (thôi miên) -
Méditation Dinamique (rung ñ ng thư giãn - k thu t thư giãn) - Homéopathie (vi lư ng ñ ng căn) -
Radiesthésie (c m x h c) - N i l c t sinh c a Schultz, k thu t c a Jacobson, các phương pháp
c a Coné, Terpnos Logos, Yoga, Thi n, Phong Th y c a phương ðông .

Trong th i gian h c t p và làm vi c t i Monaco, chúng tôi cũng ñư c nhà trư ng c ñi cùng m t lúc
h c t i H c vi n nghiên c u ð a Trung H i v Cây thu c. Và khi tr v nư c, Y năng lư ng ñã
ñư c chính th c gi i thi u b t ñ u t năm 1997 v i cái tên là Năng lư ng C m x h c (Radiesthésie
Énergétique) .

ð n tháng 12 năm 1998 b môn Năng lư ng C m x b t ñ u ho t ñ ng, tr c thu c Liên hi p Khoa
h c UIA, m c ñích th c hi n nghiên c u ñ tài: Nghiên c u và th c nghi m Dư ng sinh Năng
lư ng C m x h c. Và ñ n ngày 01 tháng 09 năm 2003, b môn Năng lư ng C m x ñư c chính
th c thành l p Trung tâm Nghiên c u và ng d ng C m x ð a sinh h c , tr c thu c ð i h c H ng
Bàng – thành ph H Chí Minh.

III. CƠ S KHOA H C C A C M X

1. S phát x c a m i v t th và sóng hình d ng : m i v t th như m ch nư c, khoáng s n, th c v t,
ñ ng v t, ngay c con ngư i ñ u có s rung ñ ng do t trư ng trái ñ t tác ñ ng,nh ñó mà v t th

3|C mx h c – level A
thu ñư c năng lư ng, r i năng lư ng y phát x ra bên ngoài t chính các hình d ng c a v t th ñó
nên s phát x này ñư c Ông André de Bélizal g i là sóng hình d ng.

2. M i quan h h tương gi a các b c x c a vũ tr và trái ñ t :bao g m:

• B c x phóng lên t lòng ñ t do các ch t li u c a ñ t như : ñá hoa cương, ñá vôi , các vĩa
nư c ng m, các k n t khô . . .

• B c x phóng ra t trong không gian g m b c x m t tr i và b c x vũ tr .

• B c x c a môi trư ng : ñi n t trư ng c a ñư ng dây cao th , b c x ion hóa ( do nư c th i
b nhi m x nh ) . . .

3.Sinh t tính h c c a Giáo sư Rocard

Giáo sư Yves Rocard nguyên là trư ng khoa V t lý c a trư ng Cao ñ ng sư ph m ñ ng th i là y
viên ph trách Năng lư ng nguyên t .

ð th nghi m xem ai có năng lư ng c m x : o-ng dùng m t t trư ng ñ t lên cung lông mày ho c
ngay huy t Nhĩ Môn thì ch trong vài giây , tay c m l c s chuy n ñ ng. Theo th ng kê c a Gs.
Rocard thìñ kho ng 2 giây mà l c chuy n ñ ng là ngư i có nhi u năng lư ng c m x , trung bình là
30 giây, có ngư i ñ n 2 phút l c m i chuy n ñ ng. Riêng phương pháp Năng lư ng C m x c a
chúng ta, ai cũng có th th c hi n ñư c v i ñi u ki n ph i có th i gian t p luy n .

Theo Gs Rocard cơ th con ngư i chúng ta có 7 trung tâm ti p nh n t tính.

1. Nơi cung lông mày

2. Nơi ót (gáy)

3. Nơi khu u tay

4. Nơi vùng th t lưng

5. Nơi ñ u g i

6. Nơi gót chân

7. Trong ngón chân cái

Các trung tâm t tính n m r i ñ u trên cơ th chúng ta ñ làm gì ?

Các trung tâm t tính có ch a manhetit ,ñó là nh ng tinh th nam châm t nhiên. Chúng giúp gi
thăng b ng cho cơ th , tránh cho cơ th b té ngã khi băng qua các nơi có s h n lo n c a các lu ng
t trư ng tác ñ ng và gây nh hư ng x u ñ n cơ th chúng ta (ñ a t trư ng sinh b nh). Ngoài ra nó
còn giúp cho ngư i ti n s trong th i kỳ ñ u chưa có l a có th di chuy n trong ñêm t i

B i v y, ñ i v i nh ng ngư i ti n s ho c nh ng gi ng ngư i còn s ng trong thiên nhiên,h có kh
năng c m x r t cao và có th liên l c v i nhau b ng tư tư ng (truy n âm nh p m t) c a m t s th
dân s ng t i Úc
4|C mx h c – level A
Do h s ng trong môi trư ng thiên nhiên, h thư ng xuyên b nhi m t – t các tia ch p c a các
cơn giông. Qu th t , m t tia ch p mang dòng ñi n 50 ngàn ñ n 100 ngàn ampe, và ch c n cách
xa nơi sét ñánh 50 mét, ñ khi n con ngư i b nhi m và b o hòa v i t trư ng r i. Thêm vào ñó,
toàn b b m t trái ñ t trong m i giây nh n kho ng 400 tia ch p 100 ngàn ampe ( ñó là lý do t i sao
có ngư i b sét ñánh không ch t , sauñó l i có kh năng ñ c bi t .).

Ti m năng t trư ng t trên tr i rơi xu ng này, t ñ i này sang ñ i kia ñã làm kh năng ñ c bi t
này c a ngư i ti n s càng ngày càng cùn nh t ñi theo dòng th i gian. Và ña s con ngư i b m t ñi
kh năng t tính sinh h c . C kho ng 1 nghìn ngư i có khi ñ n 1 v n ngư i m i ch có m t ngư i
có kh năng t tính m nh.

S ki n trung tâm t tính c a giáo sư Rocard ñã ñư c nhà sinh v t ngư i Anh, ông Robin Baker, ñ i
h c Manchester vào năm 1983, ñã xác nh n qua m t kính hi n vi ñi n t c c m nh cho th y các
tinh th nam châm thiên nhiên này n m t p trung cung lông mày c a các t thi.

Ngoài ra trong vòng 30 năm nay các nhà sinh v t h c M cũng phát hi n ra nh ng t tính như v y
m t vài loài thú.

Nga ñ t nư c Xô Vi t cũ, ñã xem môn C m x h c như là m t ngành khoa h c. Vi n ð a ch t
h c Mátxcơva ñã ñem c m x vào ng d ng trong ñ a ch t, sinh lý h c như các giáo sư Ogilvy,
Bogomolov, Tareyev, Simonov.

M thành l p h i các nhà tìm m ch nư c ng m và tr s nghiên c u có tên là U.W.R.L t i Logan
(xem trang 94 C m x h c và ñ i s ng).

IV. CÁC D NG C THƯ NG DÙNG TRONG C M X

Trong C m x ph i nói là hi n nay d ng c r t phong phú và ña d ng, nhưng chúng ta thư ng dùng
nh t là :

1. L c inox hình gi t nư c (Antoine Luzy)
2. L c Th ch anh tròn.
3. ðũa L b ng inox
4. ðũa Michel
5. L c Th ch

V. NĂNG LƯ NG C M X NG D NG TRONG ð I S NG

1.Y h c 8.D báo th i ti t
9.Thăm dò qu ng m – tìm kho báu
2.Kinh doanh
3.Nông nghi p – tăng trư ng th o m c 10.Tìm ki m ngư i m t tích
11.Xác ñ nh gi i tính
4.Kh o c h c
5.An u ng 12.Tìm hi u tâm lý
6.Truy lùng t i ph m 13.Thi t k xây d ng
7.ð a sinh h c


5|C mx h c – level A
Ti t 3 và 4 (Giáo trình A)
• Cách s d ng qu l c cho th t chính xác
• (Rung chân – 4 bư c trư c khi th c hành C m x )
• Nh ng qui ñ nh c n thi t trong vi c s d ng qu l c.
• Tr ng thái Alpha hay tr ng thái vô th c
• (L ng nghe nh c thư giãn có l i)
(hình nh minh h a trong Giáo trình t i l p h c)

I. NH NG QUI ð NH KHI S D N G D NG C C M X

1. Rung chân : ng i rung chân ñ u – tìm s m t cân b ng trong rung chân.

- Cơ th chúng ta c n ñư c cân b ng v i phương pháp rung chân.

2. B n bư c th c hành c m x :

- Nâng khí

ð nh hư ng th m
-

Qui ư c th m
-

ð t câu h i
-

NÂNG KHÍ:

6|C mx h c – level A
Cơ th g m 2 th – th ch t và th khí – Nâng khí nh m giúp chuy n khí ra kh i th ch t và có cùng
m t th v i não hào quang. Và khí bao quanh làm cho cơ th tr nên nh y c m, d ti p nh n cũng
như d phát năng lư ng ñi.

Nâng khí là ngư i t p nghĩ ñ n màu s c tương ng vơi t ng khu v c t th p ñ n cao – ban ñ u nâng
khí nghĩ ñ n màu s c khu v c và ñ c tính c a màu s c ñó – khi quen r i ch nghĩ ñ n màu s c
t ng vùng khu v c mà thôi.

ð N H Ư C TH M :

T p trung suy nghĩ m t cách mãnh li t ñ tài mà mu n th c hi n.

QUI Ư C TH M:

Là m t qui ư c c n ph i có khi th c hi n theo t ng ch ñ sao cho phù h p. T t nhiên chúng ta
cũng nên có nh ng qui ư c chung mà t trư c ñ n nay các nhà c m x v n th c hi n. Cho m t vài
thí d trong vi c qui ư c th m.

Khi ta qui ư c th m, nh ng m nh l nh qui ư c ñư c kh c sâu trong não – cơ th chúng ta nh n
thông tin. Thí d :

N u l c dao ñ ng theo chi u kim ñ ng h = vâng, t t, dương tính, s ng, ñ y, thu n l i.
-

Dao ñ ng theo chi u ngư c kim ñ ng h = không, x u, âm tính, ch t, r ng, không thu n l i.
-

Dao ñ ng qua l i là trung l p, chưa tr l i.
-

ð T CÂU H I

Câu h i ph i ng n g n nhưng súc tích và tránh ñ t câu h i mà câu tr l i phù h p v i lòng mình
ñang mong mu n.

V T CH NG:

Ngư i ta x p thành 4 lo i :

1. V t ch ng t nhiên : m u v t gi ng v t ñang dò tìm. Thí d tìm ñ ng ti n vàng thì v t
ch ng ph i là ñ ng ti n vàng.

2. V t ch ng th m năng lư ng : l n tóc, qu n áo, n trang (lưu x )

3. V t ch ng nhân t o :v t ch ng này do ngư i dò tìm t t o ra nh vào kh năng t k ám
th m nh. Thí d : vi t tên ho c v v t ch ng trên gi y.

4. nh ch p

TƯ TH :

- M t quay v hư ng B c.

- Không b t chéo chân hay tay
7|C mx h c – level A
- ð t nhiên chân không c n ph i b giày dép ra.CH LÀM VI C :

- Không làm vi c ch thi u ánh sáng.

- Không làm vi c trong lúc mưa bão hay có gió l n.

- Trên bàn ch nên ñ d ng c c m x , ñ hình c n thi t ph c v cho c m x .

- Tránh làm vi c g n máy vi tính, truy n hình, radio ñang m vì ti ng n khi n c m x v ên khó gi
ñư c tình tr ng vô th c.

- Yêu c u nh ng ngư i tham d nên im l ng.

- Chú ý ñ n kính ñeo m t vì có lo i kính tr thành màn ch n hay làm l ch tia x .

- Tránh mang n trang, ñ ng h ñeo tay nơi tay ñang c m l c. S làm nh hư ng ñ n k t qu . Th t
lưng ph i n i r ng.

- Không nên làm b t kỳ cu c th nghi m nào sau khi m i ăn no, trong ngư i m t m i, tâm trí không
n ñ nh.

- Không bi u di n ñ ch ng minh cho nh ng k thách th c ho c nh o bán c m x mà ch nên th c
hi n v i nh ng ai th t s tin tư ng vào kh năng c a mình.

- Sau khi nâng khí, c n ñ t mình trong tr ng thái vô th c. Không nên ñ t p ni m trong ñ u, nh t là
nh ng ngư i m i b t ñ u th c hành c m x và có khuynh hư ng b gò ép – t k ám th .

- Nên có s ghi chép hàng ngày nh ng l n ch t v n ñ theo dõi k t qu ñúng sai ñ rút kinh nghi m.

- L i khuyên là m i ngày nên tìm 10 câu h i ch t v n qu l c. Và xác ñ nh xem ñ chính xác ñư c
bao nhiêu ph n trăm.

- Sau m i l n th c hành bài t p c m qu l c nên n m qu l c trong tay và quay ngư c chi u kim
ñ ng h vài l n ñ x nh ng lưu x trong l c.

II. CÁCH S D NG D NG C C M X

QU L C

HÌNH D NG :

Qu l c có nhi u hình d ng khác nhau : hình gi t nư c, hình tròn, hình tr , ñư c n i v i s i dây dài
kho ng t 12 cm – 18 cm.

ð i v i h c viên l p cơ b n nên dùng l c gi t nư c8|C mx h c – level A
CÁCH CH N QU L C :

Ngư i tr m tĩnh s d ng qu l c nh , ít c ng k nh.

Ngư i nóng n y, tay d b rung, t t nh t nên s d ng con l c n ng.

CH T L I U :

Qu l c làm b ng ch t lư ng gì cũng ñư c ngo i tr b ng s t.

CÁCH C M L C :

B ng ngón tr và ngón cái, dây l c dài ng n tùy theo ý mu n t ng ngư i, dài thì l c kh i ñ ng
ch m, ng n khi khơi ñ ng nhanh.

ðŨ A L

HÌNH D NG

G m 2 chi c ñũa hình ch L b ng inox , nhánh dài = 28cm, nhánh ng n = 8cm.

CÁCH S D NG :

Hai bàn tay n m 2 nhánh ng n, cách góc vuông kho ng 5cm, hai ngón cái n i l ng ñ ñũa chuy n
ñ ng, hai nhánh dài ñ song song v i nhau .

QUI Ư C :

Khi 2 nhánh ñũa ch p vào , có nghĩa là : có, ñúng . . .

Khi 2 nhánh ñũa d t ra : không, sai, âm tính . . .

ðŨA MICHEL

HÌNH D NG:

ðũa v a có hình d ng ñũa, l i v a là qu l c nhưng ñ nh y c m cao hơn nhi u so v i 2 d ng c
nói trên . ðũa này do Ong Michel Tr n văn Ba sáng ch .

CÁCH S D NG :

Bàn tay n m ch t cán, cánh tay hơi co. Tùy theo sóng c a v t th mà ñũa chuy n ñ ng theo nhi u
hình d ng khác nhau .

ð c ñi m c a ñũa là chuyên dùng ñ tìm sóng hình d ng c a v t th .

III. TR NG THÁI ALPHA HAY CÒN G I LÀ TR NG THÁI VÔ TH C

(L NG NGHE NH C RUNG ð NG THƯ GIÃN CÓ L I)

Các sóng não


9|C mx h c – level A
 NH P BÊTA

T 17 ñ n 50 chu kỳ/giây v i m c trung bình là 25 chu kỳ/giây. Ph n nhanh c a nh p này gi a 35-
50 chu kỳ/giây ñôi khi ñư c g i là gamma. ðây là lo i sóng ho t ñ ng, ñư c bi u l khi tâm lý b
kích ñ ng hay ho t ñ ng giác quan làm gián ño n nh p alpha.

 NH P ALPHA

T 7,5 ñ n 13 chu kỳ/giây, trung bình 10,5 chu kỳ/giây. Hi n ra trong các ñi u ki n giác quan và
tinh th n thư giãn (tr ng thái vô th c)

 NH P THÊ TA

T 4 ñ n 7 chu kỳ/giây x y ra trong gi c ng chưa sâu.

 NH P DELTA

T 3 ñ n 4 chu kỳ/giây b t g p trong gi c ng sâu. Trong lúc th c mà có nh p Delta xu t hi n là d u
hi u ch tình tr ng sinh b nh.

Âm nh c giúp thư giãn và t ñó tích lũy cũng như d tr các y u t m i, nhưng cũng có th b ng
cách y , kích thích óc sáng t o v i nh ng liên k t m i. S gi i thích này có th ñư c tìm th y trong
h c thuy t Prigorine:

- Trong tr ng thái tĩnh, nh p bêta chi m ưu th nh n th c bình thư ng.

- Trong khi m t bu i hoà nh c t o ra m t tr ng thái thư giãn tinh th n s ñư c th hi n b ng ưu th
c a nh p alpha và xu t hi n c các lu ng sóng thêta.

- Các sóng não b gây bi n ñ ng năng lư ng. Bư c bi n chuy n t m c ñ này sang m c ñ khác
cho phép có m t s thay ñ i ñ t ng t hư ng ñ n m t lo i c u t o khác hơn.

- Nhà v t lý h c Katchalsky quan tâm ñ c bi t ñ n các ng d ng lý thuy t c a Prégorine qua ho t
ñ ng c a não b và nghĩ r ng nhi u hi n tư ng cũng có th tìm ñư c gi i ñáp trong lý thuy t này :
s lĩnh h i ch p nhoáng m t ñi u gì ñó, các ý nghĩ ch t lóe lên trong ñ u . Như trư ng h p c a
Kekulé vùi ñ u trên c u trúc hoá h c c a benzène. V n ñ này quay cu ng trong ñ u mà ông không
tài nào tìm ra l i gi i. M t t i n , ông tr v nhà khá tr t phòng thí nghi m, ông ñi xe bus và ng
g c trên băng xe. N a t nh n a mơ, ông th y hình nh c a các con r n, con này c n ñuôi con kia t o
thành m t s i dây, m t vòng, m t khâu c a dây xích. Tr l i tr ng thái bình thư ng Kekulé nh n
th c r ng ông ta v a gi i ñư c công th c mà ông dày công tìm tòi.

Vào ñ u gi c ng , não b c a chúng ta ñi qua nh p alpha và tr ng thái ng gà ng g t ñó là nh ng
tr ng thái trí não giàu tư ng tư ng. Các hình nh này g i là mơ ng (hypnagogique), không có liên
h rõ ràng gì v i nhau, khác v i gi c mơ có th có r t nhi u trong ñêm. Tr ng thái này là ñ u m i
c a s sáng t o. Salvador Dali ñã khai thác chúng trong ngh thu t c a ông ta. Ông ta gi thăng
b ng m t cái mu ng nh và b rơi khi ông ta ng . Lúc th c d y, ông khai thác hình nh ñã th y
ñư c ñ t o nên nh ng b c h a. M t khác, âm nh c thư giãn kích thích não b bên ph i và làm
gi m ưu th c a bán c u trái gây gián ño n o m ng sáng t o.
10 | C mx h c – level A
Tác ñ ng c a âm nh c ch c h n th t ph c t p nhưng nó t o ñi u ki n cho ho t ñ ng bao quát c a
não b nên c n s d ng nó m t cách h u hi u.

Dĩ nhiên m i lo i âm nh c không t o ra nh ng nh hư ng gi ng nhau. Có lo i êm d u, có lo i du
dương. V l i còn tùy thu c vào tác gi cũng như nh c sĩ bi u di n.

Trong khi nghe nh c Rung ñ ng thư giãn có l i và nh c Vũ ñi u vô th c, con ngư i c m th y yên
tĩnh, thư thái. Trong tr ng thái tinh th n này, m i s lo âu, phi n mu n, stress bi n m t. ði u này
giúp nhi u cho trí nh , các ho t ñ ng ngh thu t, kích thích s sáng t o. Do ñó vi c g i nh l i
không g p nhi u khó khăn, không ñòi h i nhi u n l c.Ti t 5 và 6 (Giáo trình A)
• Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c
(dùng ñũa Michel dò tìm sóng t ng khu v c)
• Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn
• Tên g i khác : Thi n ð ng – Th n Quy n – Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c.
• Có ngu n g c : An ð – Tây T ng – Trung Qu c
• Th c hi n nư c ngoài : An ð (OSHO – Thi n ñ ng - Tr li u Thi n – Thi n Kundalini) –
Tây t ng (L C MA)
(Hình nh minh h a có trong Giáo trình t i l p h c)


11 | C mx h c – level A
M C ðÍCH RÈN LUY N RUNG ð NG THƯ GIÃN

Rung ñ ng thư giãn có tác d ng kích thích h mi n d ch, giúp ph c h i các mô s n b thoái hóa, làm
cân b ng h th ng th n kinh th c v t, làm d u gân c t, ñ y lùi m i lo âu phi n mu n, ch ng m t ng
và suy như c th n kinh.

RUNG ð NG THƯ GIÃN M T TÊN G I KHÁC

C A PHƯƠNG PHÁP HOÀ ð NG NĂNG LƯ NG V I VŨ TR

ð ng thanh tương ng – ð ng khí tương c u.

Chúng ta ñang ñ ng bên trên m t trái ñ t t tính và chúng ta b nh hư ng b i nh ng s tác ñ ng
cũng như s chuy n ñ ng liên t c c a trái ñ t. Có th nói cơ th c a chúng ta luôn b nh hư ng
b i:

• Tác ñ ng do các cơn bão t c a m t tr i v i tác d ng v t lý c a ñ a c u trên con ngư i.
• nh hư ng c a m t trăng ñ n s sinh trư ng c a th c v t , ñ n s lên xu ng c a th y tri u
và nh hư ng ñ n con ngư i.
• Tác ñ ng c a t trư ng trái ñ t v i cơ th .
• nh hư ng c a các mùa trong năm trong vi c xu t hi n các b nh t t.
• Các nh p ñi u vô hình khác hàng ngày tác ñ ng lên cơ th chúng ta mà chúng ta l i vô tình
không h bi t.

ð tránh nh ng s xung ñ t làm hao t n năng lư ng c a cơ th , Rung ñ ng thư giãn giúp ta hòa
ñ ng năng lư ng v i vũ tr , cùng có m t nh p ñ p v i rung ñ ng c a vũ tr và như th ngoài vi c
có th ñi u ch nh ch a m t s b nh t t, nh ng r i lo nc a cơ th ,Rung ñ ng thư giãn còn giúp
chúng ta có m t cu c s ng hoà h p – hài hòa và như v y cu c s ng c a chúng ta s trư ng th hơn,
b i nó chuy n t s xung ñ ng tinh th n âm tính bi n thành tinh th n dương tính (dương hóa tinh
th n).

Tinh th n âm : là ý nghĩ tiêu c c v b nh t t, tai n n, b t h nh, th t b i, chán nãn, th t v ng, s hãi,
bu n r u…

Tinh th n dương : là ý nghĩ tích c c v s c kh e, may m n, thành công, tin tư ng, hy v ng, vui
tươi, bình tĩnh…

ð cho chúng ta th y tinh th n âm s lôi kéo nh ng âm khác. M t ngư i s ng trong hoàn c nh âm
tính bu n b , chán n n thì h tr thành âm và cũng lôi kéo nh ng ngư i xung quanh bu n b chán
n n theo.

Ngư i có tinh th n dương s kéo theo nh ng cái dương khác. M t ngư i s ng trong hoàn c nh
dương tính ñ y ý chí vư t m i tr ng i thì h tr thành dương v i ni m t tin v ng m nh.NH NG ðI M C N THI T KHI T P RUNG ð NG THƯ GIÃN

12 | C mx h c – level A
• Tr ng thái thư thái
• Hãy l ng nghe và quan sát
• Không phán xét ho c ñánh gía.
• L c quan yêu ñ i
• Kiên nh n
• Không trông ñ i k t qu .

PHƯƠNG PHÁP RUNG ð NG THƯ GIÃN

Rung ñ ng thư giãn có hai giai ño n chính :

Rung ñ ng có ý th c (rung ñ ng cơ h c) hay còn g i là s rung ñ ng tác ñ ng lên h th ng th n
kinh ñ ng v t ñ tái t o năng lư ng ñã m t ñi cũng như làm gi m nh ng căng th ng c a cơ b p.

Rung ñ ng không ý th c (rung ñ ng vô th c) hay còn là s rung ñ ng t nhiên giúp các tuy n n i
ti t và thúc ñ y ho t ñ ng c a h th ng th n kinh th c v t giúp lo i b các căng th ng c a tinh th n,
xoa bóp h tu n hoàn làm gia tăng các giác quan.

ð A ðI M T P

Lý tư ng nh t v n là nơi thiên nhiên – nhưng do ñi u ki n hi n nay là t p trong phòng , do ñó b n
nên ñóng c a l i , t t ñi n tho i và ngưng các cu c liên l c v i th gi i bên ngoài trong 1 ho c 2
gi .

ðO SÓNG T NG KHU V C B NG ðŨA MICHEL

B n dùng ñũa Michel ñ ño sóng t ng khu v c. Th c hi n ñúng 4 bư c ti n hành tìm sóng trên 7
khu v c cơ th ngư i.

Nhà c m x s có nhi u thu n l i trong vi c t p luy n nh phương pháp ño sóng b ng ñũa Michel.

Cách t p luy n Rung ñ ng thư giãn :

Giai ño n th nh t :

Hít th nh nhàng, n cư i n i tâm, nhíu h u môn.
Hơi th nh nhàng bình thư ng và không h quan tâm ñ n v n ñ th .

Chuy n ñ ng nh nhàng sóng khu v c ñ u tiên (màu ñ ) mà b n ñã dùng ñũa Michel ñ ño. Và khi
rung ñ ng, b n phát thông ñi p có tính tích c c tùy theo ñ c tính c a t ng khu v c.

• c 1 = màu ñ – Cương quy t – ñ u tranh.
Khu v
• c 2 = màu vàng – L c quan – yêu ñ i.
Khu v
• c 3 = màu cam – Tin tư ng – Can ñ m.
Khu v
• c 4 = màu xanh l c – Tình yêu thương.
Khu v
• Khu v c 5 = màu tím – Bi u l tâm ý t t.
• c 6 = màu xanh da tr i – Khoan dung – ñ lư ng.
Khu v
• c 7 = màu chàm – hòa ñ ng vũ tr .
Khu v
13 | C mx h c – level A
Giai ño n 2 : không phân ñ nh th i gian

L ng nghe và th l ng toàn b cơ th .

B n c m th y khu v c mà b n v a kh i ñ ng

cũng như toàn cơ th c a b n ñang chuy n ñ ng theo m t sóng b t kỳ. Hãy ñ nó chuy n ñ ng m t
cách t do và b n lúc ñó ch là nhân ch ng ñang l ng nghe và quan sát cũng như ch ng ki n b t kỳ
ñi u gì xãy ra bên trong và bên ngoài khi cơ th chuy n ñ ng. B n có th nh m hay m m t, n u
m i t p thì t t nh t là nên nh m m t.

Trong lúc này b n không nên k m ch ho c thúc d c nó, c ñ cho toàn thân b n chuy n ñ ng.
ð ng bao gi ñ tâm trí b n can thi p vào nh ng ñi u ñang x y ra.

Giai ño n này là giai ño n mà ngư i ta thư ng g i là giai ño n tr qu , t n hư ng, cho phép nó, ñón
nh n nó, nhưng ñ ng can thi p nh t là dùng ý chí. M i can thi p c a chúng ta trong lúc này ñ u là
thô b o ñ i v i cơ th chúng ta. Hãy ñ cơ th rung ñ ng t do.

N u b n can thi p thì Rung ñ ng thư giãn s tr thành bài t p th d c cho thân th .

Giai ño n 3 :

Các khu v c trên cơ th sau m t h i rung l c – chuy n ñ ng s t t tr l i sóng cũ mà ta ñã ño t
ban ñ u b ng ñũa Michel

Giai ño n 4 :

Sóng chuy n ñ ng c a khu v c t t ch m l i. Và d ng h n. Chúng ta ñã hoàn thành bài t p rung
ñ ng c a khu v c ñ u tiên, chúng ta có th nghĩ m t chút ho c có th t p luôn ho c cũng th nghĩ
ñ t p vào bu i chi u ho c m t bu i khác. ði u quan tr ng là khi t p, ph i ñ cho sóng khu v c
d ng h n. ðó là xong m t chu kỳ rung ñ ng và s p x p nh ng tr c tr c khu v c ñó.Chú ý quan tr ng:

• Trong lúc t p b n không ñư c d ng bài t p m t cách ñ t ng t vì s gây nguy hi m cho chính
b n.

• N u mu n d ng l i, ch c n ra câu l nh : “Hãy d ng l i…” và ch cơ th t t d ng l i
không rung ñ ng n a.

• Không c g ng quá s c ñ t p luy n vì nôn nóng thành công mà b n c n chia ñ u ra các sóng
t ng khu v c ra làm nhi u bu i s t t cho b n hơn.

• Sau khi t p luy n mà ngư i t p c m th y m t m i , ñó là do s ph n h i b nh t t c a cơ th ,
b n hãy yên tâm, m t th i gian sau các ch ng này s bi n m t. Ho c có th là do l i ngư i
t p ñã ch ng l i các rung ñ ng c a cơ th ho c t ñ ng d ng ñ t ng t.

14 | C mx h c – level A
Ti t 7 ñ n 12 (Giáo trình A)
TI T 7 V À 8

• Ki m tra l i cách ño t ng khu v c b ng ñũa Michel.
• Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn
• Luy n t p Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c v i nh c Vũ ñi u vô th c 1 ho c 2.

TI T 9 VÀ 10

• Gi i ñáp th c m c
• Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn
• Luy n t p Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c v i nh c Vũ ñi u vô th c 1 ho c 2.

TI T 11 VÀ 12

• Trao ñ i kinh nghi m trong luy n t p Rung ñ ng thư giãn và gi i ñáp th c m c.
• Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c v i nh c Vũ ñi u vô th c
• Luy n Ng ai âm thanh

NGO I ÂM THANH

ð sóng rung ñ ng t ng khu v c ngày càng th hi n rõ hơn,
chúng ta c n ph i luy n phát âm thanh, t ñó cơ th c a chúng
ta ngày càng tr nên nh y c m hơn.

Hít vào b ng mi ng và cho vào ñ y b ng (b ng phình ra), ng c
v n bình thư ng. Th ra th t m nh. Sau m t l n hít vào th ra,
chúng ta ti p t c hít th t m nh và cho ñ y b ng m t l n n a và
nín hơi chu n b cho s phát âm.

M c ñích luy n t p Ngo i âm thanh :

- Khai m nh ng b t c trong nh ng khu v c c a cơ th .
- Làm cân b ng Am dương trong cơ th .

T r n tr lên thu c Dương – t r n tr xu ng thu c Âm.

- Âm thanh tr m ñ làm gi m b t ph n Dương vư ng
- Âm thanh cao làm lo i tr b t ph n Am th nh.

PHÁT ÂM THANH

Âm thanh c a màu ð

ðư c phát ra và ng t l i. Màu ð tương ng v i Âm I (Am cao). Trong khi phát âm I c n ph i nghĩ
ñ n màu ð ñ ng th i th hi n rõ s ñ u tranh, lòng quy t tâm, s c m nh. Âm I vô cùng quan tr ng


15 | C mx h c – level A
và nguy hi m vì nó b tr cho Năng lư ng c a ñ t, do ñó c n ph i ng t âm I l i b ng âm Íp, lúc ñó
chúng ta ng m hai môi l i ñ t o nên âm thanh này.

Âm thanh màu Vàng

Âm thanh này có thu c tính dãn n . Nó tương ng v i âm A (Am cao). Trong khi phát âm A c n
nghĩ ñ n màu Vàng ñ ng th i th hi n rõ s l c quan yêu ñ i.

Âm thanh màu Cam

Là màu năng ñ ng. Âm thanh này có thu c tính co l i, có m t s c m nh ti m n bên trong. Nó
tương ng v i âm Ê (Am cao). Trong khi phát âm Ê c n ph i nghĩ ñ n màu Cam ñ ng th i th hi n
rõ s can ñ m và tính hăng hái ho t ñ ng.

Âm thanh màu Xanh lá cây

Là Năng lư ng trung tâm. Âm thanh này c n ñư c phát ra m t cách nh nhàng và t t m nh d n
d n. Nó tương ng v i âm AI (Am trung). Trong khi phát âm AI c n ph i nghĩ ñ n màu Xanh lá cây
ñ ng th i th hi n rõ s c i m c a tâm h n.

Âm thanh màu Tím

Ph i ñư c phát ra v i m t năng lư ng trong s ch. Âm thanh này có thu c tính co l i. Nó là trung
tâm c a s m r ng, m t năng lư ng tinh th n và s bình an c a tâm h n. Nó tương ng v i âm U
(Am tr m). Trong khi phát âm U c n ph i nghĩ ñ n màu Tím ñ ng th i th hi n rõ s trong sáng c a
b n thân mình, th hi n toàn b tâm ý.

Âm thanh c a màu Xanh da tr i

Là năng lư ng c a b u tr i có thu c tính dãn n . Nó tương ng v i âm O (Am tr m). Trong khi
phát âm O c n ph i nghĩ ñ n màu Xanh da tr i ñ ng th i th hi n rõ tình yêu thương ñ ng lo i.

Âm thanh c a màu Chàm

Là m t năng lư ng ph i ñư c phát ra như m t m nh l nh, cho âm A (Am tr m) ñi xu ng và t o
nênm t s rung ñ ng khi phát ra âm A sao cho hư ng v phía trư c trán ( ngay huy t n ñư ng ),
r i cho nó ñi ngư c lên trên ñ nh ñ u và cho rung ñ ng âm k ti p là âm OM , chuy n âm lên trên
ñ nh ñ u và ngày càng m nh d n.

>> M i ngày b n có th luy n t p vài l n. T t nh t là các bu i sáng khi th c d y.
16 | C mx h c – level A
Ti t 13 và 14 (Giáo trình A)
• Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn - Ngo i âm thanh.
• Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c.
• Ki m tra s nh y c m c a c m x viên (th xem hình v và phác h c l i hình v ).
• Khám phá ý nghĩ ngư i khác – khám phá ý nghĩ ngư i khác qua ñ v t.

I. LUY N RUNG ð NG THƯ GIÃN 7 KHU
VC

M i khu v c t p Rung ñ ng 4 phút v i nh c Vũ
ñi u vô th c 2

Trư c khi t p nh Rung chân – hít th nh nhàng
– n cư i n i tâm – ng ai âm thanh

II. KI M TRA S NH Y C M C A C M
X VIÊN

Cho xem hình – m i hình xem 10 giây

III. BÀI T P C M X

Bài t p 1 : Khám phá ý nghĩ ngư i khác – tác ñ ng - 1

Bài t p này c n có hai ngư i cùng tham gia. Thí d A và B

A và B cùng Nâng khí.

• A c m qu l c thì trong ph n ñ nh hư ng th m s ; t p trung ñ c suy nghĩ c a B và trong
ph n qui ư c th m : khi B suy nghĩ l c chuy n ñ ng th nào thì qu l c s chuy n ñ ng theo
ñúng như suy nghĩ c a B.

• B thì trong ph n ch có t p trung nghĩ ñ n s dao ñ ng c a qu l c mà A ñang c m theo
hư ng nh t ñ nh (không thay ñ i suy nghĩ n a ch ng khi chưa k t thúc).

• Bài t p này ñư c l p ñi l p l i nhi u l n và hoán ñ i v trí cho nhau.

Qua bài t p hoc viên rút ra ñư c kinh nghi m sau :

Khi th c hi n các bài t p c m x , qu l c có th b tác ñ ng b i nh ng ngư i ñ ng chung quanh g n
ñó. Do ñó khi th c hi n các bài t p c m x không nên có nhi u ngư i ñ ng xem vì nó s nh hư ng
ñ n k t qu c a ngư i c m x viên.

Bài t p 2 : Khám phá ý nghĩ ngư i khác – qua ñ v t (2)

Bài t p này c n có hai ngư i cùng tham gia. Thí d A và B

A và B cùng Nâng khí.

17 | C mx h c – level A
Chu n b : ít nh t là có b n v t khác nhau ñăt trên bàn như m t kính, bút, ly, ñ ng h v…v…

A t p trung nghĩ v m t v t, thí d : cái ñ ng h .

B c m qu l c l n lư t trên t ng v t và ñ t câu h i : Có ph i A ñang nghĩ cái ñ ng h này không ?
l c s quay thu n hay ngh ch ho c không chuy n ñ ng tùy theo qui ư c ban ñ u c a c m x viên.

L p l i thí nghi m này nhi u l n và hoán ñ i cho nhau.Ti t 15 - 16 (Giáo trình A)
• Gi i ñáp th c m c trong Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c
• -Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn – Ngo i âm thanh
• -Luy n Rung ñ ng thư giãn m t trong nh ng khu v c.
• -Tìm chìa khóa, ñ v t b m t.
• Tìm ly nư c tinh khi t hay có hòa tan (th c hành nhà)

TÌM CHÌA KHÓA B M T

V t ch ng : 1 chìa khóa gi ng tương t chi c chìa khóa
ñã m t.

Ti n hành tìm chìa khóa b m t :

Nâng khí : Nâng khí 7 màu và khi lên ñ n màu Chàm gi
khí t i khu v c màu chàm ñ ng nghĩa v i t p trung cao
ñi m ñ chu n b nghĩ ñ n v t b m t.

ð nh hư ng th m : c m chi c chìa khóa (v t ch ng) trên
tay và t p trung m nh m v chi c chìa khóa này.

Qui ư c th m :

-Ch nào có chìa khóa thì l c quay thu n hay l c chuy n
ñ ng b t kỳ.
-Ch nào không có chìa khóa l c s quay ngư c ho c l c
không chuy n ñ ng.

ð t câu h i :

- Chìa khóa có ñây không ? ( ngón tay tr ch vào ñ a ñi m nh t ñ nh nào ñó – và tay c m l c thì
ch con l c chuy n ñ ng theo qui ư c th m ñã ñ nh s n và ch k t qu .

- N u như c m x viên s d ng ñũa Michel ñ tìm thì ch c n c m ñũa trên tay và ch th ng ñ n ch
c n h i.


18 | C mx h c – level A
Ghi chú :

-Trư c khi th c hi n qui ư c th m, c m x viên ñ qu l c trên chi c chìa khóa và nêu lên ư c
v ng: “cho tôi giao c m v i chi c chìa khóa này”. Qu l c s chuy n ñ ng b t kỳ ñ n khi nào l c
d ng l i thì coi như vi c giao c m gi a c m x viên v i chi c chìa khóa ñã hoàn thành.

-D a trên cơ s “v t th phát sóng” – c m x viên có th ño sóng v t th gi ng như ti n hành ño
sóng t ng khu v c trên cơ th c a mình – tuy nhiên b n ph i ti n hành 4 bư c tìm sóng cho chi c
chìa khóa – và n u khi ñã có sóng c a chi c chìa khóa, lúc ñ n ph n qui ư c th m c m x viên nêu
lên ư c v ng : “cho tôi c m nh n sóng rung ñ ng c a chi c chìa khóa này” và cũng ch cho qu l c
chuy n ñ ng m t lúc, ñ n khi nào l c d ng h n l i coi như công vi c ghi vào b nh c a l c hoàn
thành.

C m x viên s v nhà t p bài t p Tìm ly nư c tinh khi t hay có hòa tan mu i ho c ñư ng.

D n dò :

Tìm ly nư c tinh khi t cũng có 2 cách tìm là tìm theo phương pháp c ñi n và phương pháp tìm
theo sóng.

Tìm theo phương pháp c ñi n thì quy ư c th m.

Sau ñó tìm theo phương pháp sóng. Sau ñó so sánh xem m t trong hai phương pháp nào thích h p
cho cá nhân mình thì mình ch n theo phương pháp ñó.Ti t 17 ñ n 24 (Giáo trình A)
• Trao ñ i kinh nghi m trong Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c
• Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn – ngo i âm thanh
• Luy n Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c.
• Làm quen cách s d ng C m x ñ : ðo năng lư ng cơ th , ño ch s Bovis.

I. ðO NĂNG LƯ NG CƠ TH

T 0 - 100% = Y u
- 0 - 2 = Năng lư ng quá y u
- 2 - 4 = Năng lư ng còn y u
- 4 - 5 = Năng lư ng có khá hơn
- 5 - 6 = Năng lư ng trung bình
Không có kh năng ch a b nh, ch t ñi u ch nh trong cơ th thôi

T 100 - 200% = T t

-6 - 12 = Năng lư ng t t, có th dùng năng lư ng ch a ñư c nh ng b nh thông thư ng

-T 200 - 300% = R t t t
19 | C mx h c – level A
-12 - 18 = Năng lư ng r t m nh có th ch a ñư c nh ng b nh khó

-T 300 - 400% = C c kỳ t t

-18 - 24 = Năng lư ng d i dào, có th ch a ñư c nh ng b nh khó, ch a b nh t xa.

(Vui lòng xem C m x ñ trong Giáo trình chính th c t i l p h c)

II. ðO CH S BOVIS

-Nâng khí: khi lên ñ n màu chàm thì gi ñó.

-ð nh hư ng th m: T p trung nghĩ ñ n s c kh e

-Qui ư c th m:

0 – 1.000 = ung thư ti m n
- T
- T 1.000 – 3.000 = b nh tiên thiên
- T 3.000 – 5.000 = b nh m c ph i
5.000 - 6.500 = s c kh e bình thư ng
- T
- T 6.500 – 9.000 = s c kh e t t
- T 9.000 – 20.000 = s c kh e c c t t

-ð t câu h i: tình tr ng s c kho th nào?
(Vui lòng xem trong Giáo trình chính th c)TI T 19 và 20

• Trao ñ i kinh nghi m trong Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c
• Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn – ngo i âm thanh
• Luy n Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c.

TI T 21 và 22

• Trao ñ i kinh nghi m trong Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c, nâng cao trình ñ Rung ñ ng
• Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn – ngo i âm thanh
• Luy n Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c

TI T 23 và 24

• Ôn t p – gi i ñáp th c m c
• Bài ki m tra 1 ti t trình ñ A
20 | C mx h c – level A
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản