Giáo trình về cảm xạ học

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

1
383
lượt xem
111
download

Giáo trình về cảm xạ học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năng lực cảm xạ = Radiesthesie Energetique xuất pháp từ chữ radius của tiếng La tinh là tia sáng,phóng xạ- " aisthesis" của hy lạp là nhạy cảm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình về cảm xạ học

 1. Ti t 1 & 2 (Giáo trình A) • Khái ni m v C m x h c • L ch s C m x h c • Cơ s khoa h c c a C m x h c • Các d ng c thư ng dùng trong C m x • Năng lư ng C m x ng d ng vào trong ñ i s ng I. KHÁI NI M V NĂNG LƯ NG C M X Năng lư ng C m x = Radiesthésie Energétique xu t phát t ch “radius” c a ti ng La tinh là tia sáng, phóng x - “aisthesis” c a Hy L p là nh y c m. Theo C m x h c,m i v t th ñ u phát ra b c x , b c x này có th ñi xuyên qua m t ñ t, xuyên qua các v t th và tác ñ ng ñ n nhà c m x . ðây là ngu n thông tin mà nhà c m x ph i phân tích ñ nh n bi t ñi u c n tìm. Lúc ñó ph n ng cơ th c a nhà c m x ñư c truy n sang qu l c, ho c chi c ñũa, làm cho ph n ng ñó th hi n rõ nét b ng s chuy n ñ ng. Nên bi t , m i ngư i chúng ta là m t "radar s ng". Não c a chúng ta thu nh n ñư c t t c nh ng gì xung quanh nó, tương t t m phim ch p nh, c m nh n t c kh c nh ng gì n m trong trư ng thu c a ng kính. Trong quá kh , C m x h c ch duy nh t ñư c dùng ñ dò tìm các m ch nư c n m sâu dư i lòng ñ t v i 2 que ñũa hay con l c. Ngày nay nó ñã góp ph n trong nhi u lĩnh v c khác nhau: ki n trúc, y h c, nông nghi p, ñ a t trư ng và truy tìm v t d ng hay ngư i m t tích…. Chúng ta cũng có th h c t p môn Rung ñ ng thư giãn (RðTG) vài bài t p nh v s ki m soát nh ng sóng rung ñ ng trên 7 khu v c c a cơ th chúng ta, ñơn gi n, d th c hi n nhưng hi u qu l i r t l n... Nh vào Rung ñ ng thư giãn, chúng ta còn có th phát tri n nh ng kh năng tr c giác và m r ng các trư ng ý th c ñ tác ñ ng có hi u qu hơn. Th c v y, chúng ta luôn có th tin tư ng r ng : d a vào luy n t p RðTG,ta có th t b i dư ng, t làm n y n , khai thác không gi i h n cái ti m năng vô biên hi n ñang ng sâu trong cơ th chúng ta. Như v y Năng lư ng C m x có ch c năng ti p nh n và phát ra nh ng thông tin. Trư c khi ñi sâu vào ngu n g c s c m nh c a s s ng này và cách ph c h i nó, chúng ta hãy b t ñ u nghiên c u v L ch s c a môn c m x . II. L CH S MÔN C M X II.1. TRÊN TH GI I 1. Trung qu c : kho ng 2.000 năm trư c Công Nguyên, Trung Qu c ñã có nh ng ngư i chuyên dùng chi c ñũa hình ch Y ñ tìm tài nguyên dư i m t ñ t. Vua Ngu Hoàng ñ i Thu n (2205 – 1|C mx h c – level A
 2. 2197) n i ti ng tìm ra các m , m ch nư c ng m, c a c i chôn gi u, ñ ng th i bi t ñi u ti t vi c tr ng tr t thu n theo t ng mùa. - Kh ng Minh Gia Cát Lư ng … Và ñ n bây gi C m x Trung Qu c m t h n do ñ c tính hay gi u ngh . 2. Ai C p : tìm th y d ng c ñũa l c trong các ngôi m c . 3. La Mã : ngư i La Mã ñã bi t dùng C m x ñ l p ñ n trú. - 1483 – 1546 ngươi La Mã ñã bi t s d ng l c, ñũa ñ tìm ki m kho báu. Nhưng trong năm 1518 C m x b c m ñoán vì nhân dân lúc b y gi s d ng ñũa, l c ñ nói chuy n v i ma qu ,làm nh hư ng ni m tin c a tôn giáo. 4. Áo: 1551 th y dòng Basie Valentin vi t sách v C m x và gi i thi u 7 ki u ñũadành cho th m ñ dùng tìm các qu ng m . Trong ñó có dùng cây ñũa làm b ng cây Ph d i, dùng nam châm và các câu phù chú. 5. ð c : 1546 nhà khoáng v t Agricola vi t m t quy n sách v vi c s d ng ñũa như là m t ma thu t c a nh ng ngư i “vô ñ o” và ông ta r t tin vào chi c ñũa th n di u. ð u th k 17, v ch ng Nam tư c Beausoleil v i b d ng c C m x (7 ki u ñũa) ñã r t thành công và n i ti ng trong vi c tìm qu ng m và m ch nư c ng m ð c, Ý, Th y ði n và Pháp… Năm 1632 h làm b n tư ng trình lên nhà vua và tri u ñình ñã tìm ñư c nhi u mi n nư c Pháp hơn 150 m vàng – b c – than – s t – k m – lưu huỳnh – ñá quí và m ch nư c ng m. Năm 1634 Nam tư c ch ñư c c p b ng ch ng nh n ñã tìm ra nhi u kho báu và ñư c phong ch c là T ng thanh tra ngành m . H l i làm t tư ng trình lên H ng y giáo ch Richelieu. N u ñư c công nh nthì h s có nh ng quy n l i r t l n nên Giáo ch tìm cách lo i tr h b ng cách k t vào t i ma thu t phù th y và t ng giam ch ng vào ng c Bastille và v vào Vincennes State, ñó hai nhà c m x tài gi i k t thúc cu c ñ i m t cách bi th m. Không ai nói m t l i nào ñ b o v c p v ch ng khoa h c cô ñơn và t i nghi p, m c dù h ñã mang l i kh i tài s n kh ng l cho nư c Pháp C p v ch ng t i nghi p y ñã làm vi c 40 năm cho môn c m x – và cu i cùng h ñã m t h t c a c i và t do, cu c ñ i b h y ho i. H không ch b tách xa nhau mà còn b tách kh i con cái. M t trong nh ng con trai c a h ñã thăm cha trong ng c Bastille và vì chuy n này mà cũng b ñưa vào tù. Không ai bi t b n ngư i con còn l i ñâu. Nhà tù là quá kh c nghi t v i bà Nam tư c, vì th bà ta ñã qua ñ i vào năm sau ñó , còn Ngài Nam tư c thì có th ch u ñ ng thêm ba năm n a r i cũng m t. ðây là m t ví d v s ngu d t và vô ơn c a con ngư i. T n a ñ u th k th 17, các nhà bác h c m i b t ñ u côngnh n môn C m x h c. Năm 1631 cha Kircher, ñã công nh n hi u qu c a que ñũa trong vi c tìm ngu n nư c nhưng v n còn dè d t trong vi c tìm khoáng s n. Năm 1657 cha Gaspard Schott công nh n c m x có th xác ñ nh gi , ngàytrư c khi th c hi n m t công vi c và dùng con l c ñ tìm m vàng. 2|C mx h c – level A
 3. Năm 1675 Bác sĩ Christiannus Frommann không gi i thích ñư c v s chuy n ñ ng c a qu l c nhưng cho r ng nh ng k t qu mà con l c và ñũa ñem l i nh ng k t qu xác th c không ch i cãi ñư c. Và còn nhi u k t qu n a b n có th tham kh o trong quy n C m x h c và ñ i s ng trang 14 – 15. 6. Anh :1730 nhà v t lý Stephen Gray phát hi n r ng nh ng kh i nhi m ñi n có th hút m t s v t th ñư c treo vào m t s i dây. 7. An ð : 1792 Giáo sư bác sĩ Antoine Gerboin mang v Pháp nh ng qu l c mà ngư i An ñ dùng ñ tìm m ch nư c ng m. Ngoài ra m t s nư c như Ý – B – Tây Ban Nha - M vi c áp d ng C m x trong vi c tìm m ch nư c ng m và m qu ng… II.2. TRONG NƯ C 1.Ngư i Pháp ñã ñưa ñũa và l c vào Vi t Nam trong th i kỳ ñô h Vi t Nam, h ñã dùng C m x ñ tìm m ch nư c ng m, qu ng m , nông nghi p nhưng ch ñư c áp d ng b i nh ng cha x và h gi bí m t không cho ti t l ra ngoài. 2.Ông Kim Hoàng Sơn , trư c là Trung tá H i quân ch ñ cũ, nhân d p ñi h p t i Paris ñã h c C m x và ñem áp d ng t i Vi t Nam. 3. Và chúng tôi may m n là ngư i Vi t Nam ñ u tiên ñư c l i m i ñi nghiên c u sinh v Y năng lư ng t i Trung tâm Y năng lư ng t i Monaco (1992-1996 ) . Y Năng lư ng là m t nghành h c t ng h p có ngu n g c t : Hypnothérapie (thôi miên) - Méditation Dinamique (rung ñ ng thư giãn - k thu t thư giãn) - Homéopathie (vi lư ng ñ ng căn) - Radiesthésie (c m x h c) - N i l c t sinh c a Schultz, k thu t c a Jacobson, các phương pháp c a Coné, Terpnos Logos, Yoga, Thi n, Phong Th y c a phương ðông . Trong th i gian h c t p và làm vi c t i Monaco, chúng tôi cũng ñư c nhà trư ng c ñi cùng m t lúc h c t i H c vi n nghiên c u ð a Trung H i v Cây thu c. Và khi tr v nư c, Y năng lư ng ñã ñư c chính th c gi i thi u b t ñ u t năm 1997 v i cái tên là Năng lư ng C m x h c (Radiesthésie Énergétique) . ð n tháng 12 năm 1998 b môn Năng lư ng C m x b t ñ u ho t ñ ng, tr c thu c Liên hi p Khoa h c UIA, m c ñích th c hi n nghiên c u ñ tài: Nghiên c u và th c nghi m Dư ng sinh Năng lư ng C m x h c. Và ñ n ngày 01 tháng 09 năm 2003, b môn Năng lư ng C m x ñư c chính th c thành l p Trung tâm Nghiên c u và ng d ng C m x ð a sinh h c , tr c thu c ð i h c H ng Bàng – thành ph H Chí Minh. III. CƠ S KHOA H C C A C M X 1. S phát x c a m i v t th và sóng hình d ng : m i v t th như m ch nư c, khoáng s n, th c v t, ñ ng v t, ngay c con ngư i ñ u có s rung ñ ng do t trư ng trái ñ t tác ñ ng,nh ñó mà v t th 3|C mx h c – level A
 4. thu ñư c năng lư ng, r i năng lư ng y phát x ra bên ngoài t chính các hình d ng c a v t th ñó nên s phát x này ñư c Ông André de Bélizal g i là sóng hình d ng. 2. M i quan h h tương gi a các b c x c a vũ tr và trái ñ t :bao g m: • B c x phóng lên t lòng ñ t do các ch t li u c a ñ t như : ñá hoa cương, ñá vôi , các vĩa nư c ng m, các k n t khô . . . • B c x phóng ra t trong không gian g m b c x m t tr i và b c x vũ tr . • B c x c a môi trư ng : ñi n t trư ng c a ñư ng dây cao th , b c x ion hóa ( do nư c th i b nhi m x nh ) . . . 3.Sinh t tính h c c a Giáo sư Rocard Giáo sư Yves Rocard nguyên là trư ng khoa V t lý c a trư ng Cao ñ ng sư ph m ñ ng th i là y viên ph trách Năng lư ng nguyên t . ð th nghi m xem ai có năng lư ng c m x : o-ng dùng m t t trư ng ñ t lên cung lông mày ho c ngay huy t Nhĩ Môn thì ch trong vài giây , tay c m l c s chuy n ñ ng. Theo th ng kê c a Gs. Rocard thìñ kho ng 2 giây mà l c chuy n ñ ng là ngư i có nhi u năng lư ng c m x , trung bình là 30 giây, có ngư i ñ n 2 phút l c m i chuy n ñ ng. Riêng phương pháp Năng lư ng C m x c a chúng ta, ai cũng có th th c hi n ñư c v i ñi u ki n ph i có th i gian t p luy n . Theo Gs Rocard cơ th con ngư i chúng ta có 7 trung tâm ti p nh n t tính. 1. Nơi cung lông mày 2. Nơi ót (gáy) 3. Nơi khu u tay 4. Nơi vùng th t lưng 5. Nơi ñ u g i 6. Nơi gót chân 7. Trong ngón chân cái Các trung tâm t tính n m r i ñ u trên cơ th chúng ta ñ làm gì ? Các trung tâm t tính có ch a manhetit ,ñó là nh ng tinh th nam châm t nhiên. Chúng giúp gi thăng b ng cho cơ th , tránh cho cơ th b té ngã khi băng qua các nơi có s h n lo n c a các lu ng t trư ng tác ñ ng và gây nh hư ng x u ñ n cơ th chúng ta (ñ a t trư ng sinh b nh). Ngoài ra nó còn giúp cho ngư i ti n s trong th i kỳ ñ u chưa có l a có th di chuy n trong ñêm t i B i v y, ñ i v i nh ng ngư i ti n s ho c nh ng gi ng ngư i còn s ng trong thiên nhiên,h có kh năng c m x r t cao và có th liên l c v i nhau b ng tư tư ng (truy n âm nh p m t) c a m t s th dân s ng t i Úc 4|C mx h c – level A
 5. Do h s ng trong môi trư ng thiên nhiên, h thư ng xuyên b nhi m t – t các tia ch p c a các cơn giông. Qu th t , m t tia ch p mang dòng ñi n 50 ngàn ñ n 100 ngàn ampe, và ch c n cách xa nơi sét ñánh 50 mét, ñ khi n con ngư i b nhi m và b o hòa v i t trư ng r i. Thêm vào ñó, toàn b b m t trái ñ t trong m i giây nh n kho ng 400 tia ch p 100 ngàn ampe ( ñó là lý do t i sao có ngư i b sét ñánh không ch t , sauñó l i có kh năng ñ c bi t .). Ti m năng t trư ng t trên tr i rơi xu ng này, t ñ i này sang ñ i kia ñã làm kh năng ñ c bi t này c a ngư i ti n s càng ngày càng cùn nh t ñi theo dòng th i gian. Và ña s con ngư i b m t ñi kh năng t tính sinh h c . C kho ng 1 nghìn ngư i có khi ñ n 1 v n ngư i m i ch có m t ngư i có kh năng t tính m nh. S ki n trung tâm t tính c a giáo sư Rocard ñã ñư c nhà sinh v t ngư i Anh, ông Robin Baker, ñ i h c Manchester vào năm 1983, ñã xác nh n qua m t kính hi n vi ñi n t c c m nh cho th y các tinh th nam châm thiên nhiên này n m t p trung cung lông mày c a các t thi. Ngoài ra trong vòng 30 năm nay các nhà sinh v t h c M cũng phát hi n ra nh ng t tính như v y m t vài loài thú. Nga ñ t nư c Xô Vi t cũ, ñã xem môn C m x h c như là m t ngành khoa h c. Vi n ð a ch t h c Mátxcơva ñã ñem c m x vào ng d ng trong ñ a ch t, sinh lý h c như các giáo sư Ogilvy, Bogomolov, Tareyev, Simonov. M thành l p h i các nhà tìm m ch nư c ng m và tr s nghiên c u có tên là U.W.R.L t i Logan (xem trang 94 C m x h c và ñ i s ng). IV. CÁC D NG C THƯ NG DÙNG TRONG C M X Trong C m x ph i nói là hi n nay d ng c r t phong phú và ña d ng, nhưng chúng ta thư ng dùng nh t là : 1. L c inox hình gi t nư c (Antoine Luzy) 2. L c Th ch anh tròn. 3. ðũa L b ng inox 4. ðũa Michel 5. L c Th ch V. NĂNG LƯ NG C M X NG D NG TRONG ð I S NG 1.Y h c 8.D báo th i ti t 9.Thăm dò qu ng m – tìm kho báu 2.Kinh doanh 3.Nông nghi p – tăng trư ng th o m c 10.Tìm ki m ngư i m t tích 11.Xác ñ nh gi i tính 4.Kh o c h c 5.An u ng 12.Tìm hi u tâm lý 6.Truy lùng t i ph m 13.Thi t k xây d ng 7.ð a sinh h c 5|C mx h c – level A
 6. Ti t 3 và 4 (Giáo trình A) • Cách s d ng qu l c cho th t chính xác • (Rung chân – 4 bư c trư c khi th c hành C m x ) • Nh ng qui ñ nh c n thi t trong vi c s d ng qu l c. • Tr ng thái Alpha hay tr ng thái vô th c • (L ng nghe nh c thư giãn có l i) (hình nh minh h a trong Giáo trình t i l p h c) I. NH NG QUI ð NH KHI S D N G D NG C C M X 1. Rung chân : ng i rung chân ñ u – tìm s m t cân b ng trong rung chân. - Cơ th chúng ta c n ñư c cân b ng v i phương pháp rung chân. 2. B n bư c th c hành c m x : - Nâng khí ð nh hư ng th m - Qui ư c th m - ð t câu h i - NÂNG KHÍ: 6|C mx h c – level A
 7. Cơ th g m 2 th – th ch t và th khí – Nâng khí nh m giúp chuy n khí ra kh i th ch t và có cùng m t th v i não hào quang. Và khí bao quanh làm cho cơ th tr nên nh y c m, d ti p nh n cũng như d phát năng lư ng ñi. Nâng khí là ngư i t p nghĩ ñ n màu s c tương ng vơi t ng khu v c t th p ñ n cao – ban ñ u nâng khí nghĩ ñ n màu s c khu v c và ñ c tính c a màu s c ñó – khi quen r i ch nghĩ ñ n màu s c t ng vùng khu v c mà thôi. ð N H Ư C TH M : T p trung suy nghĩ m t cách mãnh li t ñ tài mà mu n th c hi n. QUI Ư C TH M: Là m t qui ư c c n ph i có khi th c hi n theo t ng ch ñ sao cho phù h p. T t nhiên chúng ta cũng nên có nh ng qui ư c chung mà t trư c ñ n nay các nhà c m x v n th c hi n. Cho m t vài thí d trong vi c qui ư c th m. Khi ta qui ư c th m, nh ng m nh l nh qui ư c ñư c kh c sâu trong não – cơ th chúng ta nh n thông tin. Thí d : N u l c dao ñ ng theo chi u kim ñ ng h = vâng, t t, dương tính, s ng, ñ y, thu n l i. - Dao ñ ng theo chi u ngư c kim ñ ng h = không, x u, âm tính, ch t, r ng, không thu n l i. - Dao ñ ng qua l i là trung l p, chưa tr l i. - ð T CÂU H I Câu h i ph i ng n g n nhưng súc tích và tránh ñ t câu h i mà câu tr l i phù h p v i lòng mình ñang mong mu n. V T CH NG: Ngư i ta x p thành 4 lo i : 1. V t ch ng t nhiên : m u v t gi ng v t ñang dò tìm. Thí d tìm ñ ng ti n vàng thì v t ch ng ph i là ñ ng ti n vàng. 2. V t ch ng th m năng lư ng : l n tóc, qu n áo, n trang (lưu x ) 3. V t ch ng nhân t o :v t ch ng này do ngư i dò tìm t t o ra nh vào kh năng t k ám th m nh. Thí d : vi t tên ho c v v t ch ng trên gi y. 4. nh ch p TƯ TH : - M t quay v hư ng B c. - Không b t chéo chân hay tay 7|C mx h c – level A
 8. - ð t nhiên chân không c n ph i b giày dép ra. CH LÀM VI C : - Không làm vi c ch thi u ánh sáng. - Không làm vi c trong lúc mưa bão hay có gió l n. - Trên bàn ch nên ñ d ng c c m x , ñ hình c n thi t ph c v cho c m x . - Tránh làm vi c g n máy vi tính, truy n hình, radio ñang m vì ti ng n khi n c m x v ên khó gi ñư c tình tr ng vô th c. - Yêu c u nh ng ngư i tham d nên im l ng. - Chú ý ñ n kính ñeo m t vì có lo i kính tr thành màn ch n hay làm l ch tia x . - Tránh mang n trang, ñ ng h ñeo tay nơi tay ñang c m l c. S làm nh hư ng ñ n k t qu . Th t lưng ph i n i r ng. - Không nên làm b t kỳ cu c th nghi m nào sau khi m i ăn no, trong ngư i m t m i, tâm trí không n ñ nh. - Không bi u di n ñ ch ng minh cho nh ng k thách th c ho c nh o bán c m x mà ch nên th c hi n v i nh ng ai th t s tin tư ng vào kh năng c a mình. - Sau khi nâng khí, c n ñ t mình trong tr ng thái vô th c. Không nên ñ t p ni m trong ñ u, nh t là nh ng ngư i m i b t ñ u th c hành c m x và có khuynh hư ng b gò ép – t k ám th . - Nên có s ghi chép hàng ngày nh ng l n ch t v n ñ theo dõi k t qu ñúng sai ñ rút kinh nghi m. - L i khuyên là m i ngày nên tìm 10 câu h i ch t v n qu l c. Và xác ñ nh xem ñ chính xác ñư c bao nhiêu ph n trăm. - Sau m i l n th c hành bài t p c m qu l c nên n m qu l c trong tay và quay ngư c chi u kim ñ ng h vài l n ñ x nh ng lưu x trong l c. II. CÁCH S D NG D NG C C M X QU L C HÌNH D NG : Qu l c có nhi u hình d ng khác nhau : hình gi t nư c, hình tròn, hình tr , ñư c n i v i s i dây dài kho ng t 12 cm – 18 cm. ð i v i h c viên l p cơ b n nên dùng l c gi t nư c 8|C mx h c – level A
 9. CÁCH CH N QU L C : Ngư i tr m tĩnh s d ng qu l c nh , ít c ng k nh. Ngư i nóng n y, tay d b rung, t t nh t nên s d ng con l c n ng. CH T L I U : Qu l c làm b ng ch t lư ng gì cũng ñư c ngo i tr b ng s t. CÁCH C M L C : B ng ngón tr và ngón cái, dây l c dài ng n tùy theo ý mu n t ng ngư i, dài thì l c kh i ñ ng ch m, ng n khi khơi ñ ng nhanh. ðŨ A L HÌNH D NG G m 2 chi c ñũa hình ch L b ng inox , nhánh dài = 28cm, nhánh ng n = 8cm. CÁCH S D NG : Hai bàn tay n m 2 nhánh ng n, cách góc vuông kho ng 5cm, hai ngón cái n i l ng ñ ñũa chuy n ñ ng, hai nhánh dài ñ song song v i nhau . QUI Ư C : Khi 2 nhánh ñũa ch p vào , có nghĩa là : có, ñúng . . . Khi 2 nhánh ñũa d t ra : không, sai, âm tính . . . ðŨA MICHEL HÌNH D NG: ðũa v a có hình d ng ñũa, l i v a là qu l c nhưng ñ nh y c m cao hơn nhi u so v i 2 d ng c nói trên . ðũa này do Ong Michel Tr n văn Ba sáng ch . CÁCH S D NG : Bàn tay n m ch t cán, cánh tay hơi co. Tùy theo sóng c a v t th mà ñũa chuy n ñ ng theo nhi u hình d ng khác nhau . ð c ñi m c a ñũa là chuyên dùng ñ tìm sóng hình d ng c a v t th . III. TR NG THÁI ALPHA HAY CÒN G I LÀ TR NG THÁI VÔ TH C (L NG NGHE NH C RUNG ð NG THƯ GIÃN CÓ L I) Các sóng não 9|C mx h c – level A
 10.  NH P BÊTA T 17 ñ n 50 chu kỳ/giây v i m c trung bình là 25 chu kỳ/giây. Ph n nhanh c a nh p này gi a 35- 50 chu kỳ/giây ñôi khi ñư c g i là gamma. ðây là lo i sóng ho t ñ ng, ñư c bi u l khi tâm lý b kích ñ ng hay ho t ñ ng giác quan làm gián ño n nh p alpha.  NH P ALPHA T 7,5 ñ n 13 chu kỳ/giây, trung bình 10,5 chu kỳ/giây. Hi n ra trong các ñi u ki n giác quan và tinh th n thư giãn (tr ng thái vô th c)  NH P THÊ TA T 4 ñ n 7 chu kỳ/giây x y ra trong gi c ng chưa sâu.  NH P DELTA T 3 ñ n 4 chu kỳ/giây b t g p trong gi c ng sâu. Trong lúc th c mà có nh p Delta xu t hi n là d u hi u ch tình tr ng sinh b nh. Âm nh c giúp thư giãn và t ñó tích lũy cũng như d tr các y u t m i, nhưng cũng có th b ng cách y , kích thích óc sáng t o v i nh ng liên k t m i. S gi i thích này có th ñư c tìm th y trong h c thuy t Prigorine: - Trong tr ng thái tĩnh, nh p bêta chi m ưu th nh n th c bình thư ng. - Trong khi m t bu i hoà nh c t o ra m t tr ng thái thư giãn tinh th n s ñư c th hi n b ng ưu th c a nh p alpha và xu t hi n c các lu ng sóng thêta. - Các sóng não b gây bi n ñ ng năng lư ng. Bư c bi n chuy n t m c ñ này sang m c ñ khác cho phép có m t s thay ñ i ñ t ng t hư ng ñ n m t lo i c u t o khác hơn. - Nhà v t lý h c Katchalsky quan tâm ñ c bi t ñ n các ng d ng lý thuy t c a Prégorine qua ho t ñ ng c a não b và nghĩ r ng nhi u hi n tư ng cũng có th tìm ñư c gi i ñáp trong lý thuy t này : s lĩnh h i ch p nhoáng m t ñi u gì ñó, các ý nghĩ ch t lóe lên trong ñ u . Như trư ng h p c a Kekulé vùi ñ u trên c u trúc hoá h c c a benzène. V n ñ này quay cu ng trong ñ u mà ông không tài nào tìm ra l i gi i. M t t i n , ông tr v nhà khá tr t phòng thí nghi m, ông ñi xe bus và ng g c trên băng xe. N a t nh n a mơ, ông th y hình nh c a các con r n, con này c n ñuôi con kia t o thành m t s i dây, m t vòng, m t khâu c a dây xích. Tr l i tr ng thái bình thư ng Kekulé nh n th c r ng ông ta v a gi i ñư c công th c mà ông dày công tìm tòi. Vào ñ u gi c ng , não b c a chúng ta ñi qua nh p alpha và tr ng thái ng gà ng g t ñó là nh ng tr ng thái trí não giàu tư ng tư ng. Các hình nh này g i là mơ ng (hypnagogique), không có liên h rõ ràng gì v i nhau, khác v i gi c mơ có th có r t nhi u trong ñêm. Tr ng thái này là ñ u m i c a s sáng t o. Salvador Dali ñã khai thác chúng trong ngh thu t c a ông ta. Ông ta gi thăng b ng m t cái mu ng nh và b rơi khi ông ta ng . Lúc th c d y, ông khai thác hình nh ñã th y ñư c ñ t o nên nh ng b c h a. M t khác, âm nh c thư giãn kích thích não b bên ph i và làm gi m ưu th c a bán c u trái gây gián ño n o m ng sáng t o. 10 | C mx h c – level A
 11. Tác ñ ng c a âm nh c ch c h n th t ph c t p nhưng nó t o ñi u ki n cho ho t ñ ng bao quát c a não b nên c n s d ng nó m t cách h u hi u. Dĩ nhiên m i lo i âm nh c không t o ra nh ng nh hư ng gi ng nhau. Có lo i êm d u, có lo i du dương. V l i còn tùy thu c vào tác gi cũng như nh c sĩ bi u di n. Trong khi nghe nh c Rung ñ ng thư giãn có l i và nh c Vũ ñi u vô th c, con ngư i c m th y yên tĩnh, thư thái. Trong tr ng thái tinh th n này, m i s lo âu, phi n mu n, stress bi n m t. ði u này giúp nhi u cho trí nh , các ho t ñ ng ngh thu t, kích thích s sáng t o. Do ñó vi c g i nh l i không g p nhi u khó khăn, không ñòi h i nhi u n l c. Ti t 5 và 6 (Giáo trình A) • Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c (dùng ñũa Michel dò tìm sóng t ng khu v c) • Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn • Tên g i khác : Thi n ð ng – Th n Quy n – Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c. • Có ngu n g c : An ð – Tây T ng – Trung Qu c • Th c hi n nư c ngoài : An ð (OSHO – Thi n ñ ng - Tr li u Thi n – Thi n Kundalini) – Tây t ng (L C MA) (Hình nh minh h a có trong Giáo trình t i l p h c) 11 | C mx h c – level A
 12. M C ðÍCH RÈN LUY N RUNG ð NG THƯ GIÃN Rung ñ ng thư giãn có tác d ng kích thích h mi n d ch, giúp ph c h i các mô s n b thoái hóa, làm cân b ng h th ng th n kinh th c v t, làm d u gân c t, ñ y lùi m i lo âu phi n mu n, ch ng m t ng và suy như c th n kinh. RUNG ð NG THƯ GIÃN M T TÊN G I KHÁC C A PHƯƠNG PHÁP HOÀ ð NG NĂNG LƯ NG V I VŨ TR ð ng thanh tương ng – ð ng khí tương c u. Chúng ta ñang ñ ng bên trên m t trái ñ t t tính và chúng ta b nh hư ng b i nh ng s tác ñ ng cũng như s chuy n ñ ng liên t c c a trái ñ t. Có th nói cơ th c a chúng ta luôn b nh hư ng b i: • Tác ñ ng do các cơn bão t c a m t tr i v i tác d ng v t lý c a ñ a c u trên con ngư i. • nh hư ng c a m t trăng ñ n s sinh trư ng c a th c v t , ñ n s lên xu ng c a th y tri u và nh hư ng ñ n con ngư i. • Tác ñ ng c a t trư ng trái ñ t v i cơ th . • nh hư ng c a các mùa trong năm trong vi c xu t hi n các b nh t t. • Các nh p ñi u vô hình khác hàng ngày tác ñ ng lên cơ th chúng ta mà chúng ta l i vô tình không h bi t. ð tránh nh ng s xung ñ t làm hao t n năng lư ng c a cơ th , Rung ñ ng thư giãn giúp ta hòa ñ ng năng lư ng v i vũ tr , cùng có m t nh p ñ p v i rung ñ ng c a vũ tr và như th ngoài vi c có th ñi u ch nh ch a m t s b nh t t, nh ng r i lo nc a cơ th ,Rung ñ ng thư giãn còn giúp chúng ta có m t cu c s ng hoà h p – hài hòa và như v y cu c s ng c a chúng ta s trư ng th hơn, b i nó chuy n t s xung ñ ng tinh th n âm tính bi n thành tinh th n dương tính (dương hóa tinh th n). Tinh th n âm : là ý nghĩ tiêu c c v b nh t t, tai n n, b t h nh, th t b i, chán nãn, th t v ng, s hãi, bu n r u… Tinh th n dương : là ý nghĩ tích c c v s c kh e, may m n, thành công, tin tư ng, hy v ng, vui tươi, bình tĩnh… ð cho chúng ta th y tinh th n âm s lôi kéo nh ng âm khác. M t ngư i s ng trong hoàn c nh âm tính bu n b , chán n n thì h tr thành âm và cũng lôi kéo nh ng ngư i xung quanh bu n b chán n n theo. Ngư i có tinh th n dương s kéo theo nh ng cái dương khác. M t ngư i s ng trong hoàn c nh dương tính ñ y ý chí vư t m i tr ng i thì h tr thành dương v i ni m t tin v ng m nh. NH NG ðI M C N THI T KHI T P RUNG ð NG THƯ GIÃN 12 | C mx h c – level A
 13. • Tr ng thái thư thái • Hãy l ng nghe và quan sát • Không phán xét ho c ñánh gía. • L c quan yêu ñ i • Kiên nh n • Không trông ñ i k t qu . PHƯƠNG PHÁP RUNG ð NG THƯ GIÃN Rung ñ ng thư giãn có hai giai ño n chính : Rung ñ ng có ý th c (rung ñ ng cơ h c) hay còn g i là s rung ñ ng tác ñ ng lên h th ng th n kinh ñ ng v t ñ tái t o năng lư ng ñã m t ñi cũng như làm gi m nh ng căng th ng c a cơ b p. Rung ñ ng không ý th c (rung ñ ng vô th c) hay còn là s rung ñ ng t nhiên giúp các tuy n n i ti t và thúc ñ y ho t ñ ng c a h th ng th n kinh th c v t giúp lo i b các căng th ng c a tinh th n, xoa bóp h tu n hoàn làm gia tăng các giác quan. ð A ðI M T P Lý tư ng nh t v n là nơi thiên nhiên – nhưng do ñi u ki n hi n nay là t p trong phòng , do ñó b n nên ñóng c a l i , t t ñi n tho i và ngưng các cu c liên l c v i th gi i bên ngoài trong 1 ho c 2 gi . ðO SÓNG T NG KHU V C B NG ðŨA MICHEL B n dùng ñũa Michel ñ ño sóng t ng khu v c. Th c hi n ñúng 4 bư c ti n hành tìm sóng trên 7 khu v c cơ th ngư i. Nhà c m x s có nhi u thu n l i trong vi c t p luy n nh phương pháp ño sóng b ng ñũa Michel. Cách t p luy n Rung ñ ng thư giãn : Giai ño n th nh t : Hít th nh nhàng, n cư i n i tâm, nhíu h u môn. Hơi th nh nhàng bình thư ng và không h quan tâm ñ n v n ñ th . Chuy n ñ ng nh nhàng sóng khu v c ñ u tiên (màu ñ ) mà b n ñã dùng ñũa Michel ñ ño. Và khi rung ñ ng, b n phát thông ñi p có tính tích c c tùy theo ñ c tính c a t ng khu v c. • c 1 = màu ñ – Cương quy t – ñ u tranh. Khu v • c 2 = màu vàng – L c quan – yêu ñ i. Khu v • c 3 = màu cam – Tin tư ng – Can ñ m. Khu v • c 4 = màu xanh l c – Tình yêu thương. Khu v • Khu v c 5 = màu tím – Bi u l tâm ý t t. • c 6 = màu xanh da tr i – Khoan dung – ñ lư ng. Khu v • c 7 = màu chàm – hòa ñ ng vũ tr . Khu v 13 | C mx h c – level A
 14. Giai ño n 2 : không phân ñ nh th i gian L ng nghe và th l ng toàn b cơ th . B n c m th y khu v c mà b n v a kh i ñ ng cũng như toàn cơ th c a b n ñang chuy n ñ ng theo m t sóng b t kỳ. Hãy ñ nó chuy n ñ ng m t cách t do và b n lúc ñó ch là nhân ch ng ñang l ng nghe và quan sát cũng như ch ng ki n b t kỳ ñi u gì xãy ra bên trong và bên ngoài khi cơ th chuy n ñ ng. B n có th nh m hay m m t, n u m i t p thì t t nh t là nên nh m m t. Trong lúc này b n không nên k m ch ho c thúc d c nó, c ñ cho toàn thân b n chuy n ñ ng. ð ng bao gi ñ tâm trí b n can thi p vào nh ng ñi u ñang x y ra. Giai ño n này là giai ño n mà ngư i ta thư ng g i là giai ño n tr qu , t n hư ng, cho phép nó, ñón nh n nó, nhưng ñ ng can thi p nh t là dùng ý chí. M i can thi p c a chúng ta trong lúc này ñ u là thô b o ñ i v i cơ th chúng ta. Hãy ñ cơ th rung ñ ng t do. N u b n can thi p thì Rung ñ ng thư giãn s tr thành bài t p th d c cho thân th . Giai ño n 3 : Các khu v c trên cơ th sau m t h i rung l c – chuy n ñ ng s t t tr l i sóng cũ mà ta ñã ño t ban ñ u b ng ñũa Michel Giai ño n 4 : Sóng chuy n ñ ng c a khu v c t t ch m l i. Và d ng h n. Chúng ta ñã hoàn thành bài t p rung ñ ng c a khu v c ñ u tiên, chúng ta có th nghĩ m t chút ho c có th t p luôn ho c cũng th nghĩ ñ t p vào bu i chi u ho c m t bu i khác. ði u quan tr ng là khi t p, ph i ñ cho sóng khu v c d ng h n. ðó là xong m t chu kỳ rung ñ ng và s p x p nh ng tr c tr c khu v c ñó. Chú ý quan tr ng: • Trong lúc t p b n không ñư c d ng bài t p m t cách ñ t ng t vì s gây nguy hi m cho chính b n. • N u mu n d ng l i, ch c n ra câu l nh : “Hãy d ng l i…” và ch cơ th t t d ng l i không rung ñ ng n a. • Không c g ng quá s c ñ t p luy n vì nôn nóng thành công mà b n c n chia ñ u ra các sóng t ng khu v c ra làm nhi u bu i s t t cho b n hơn. • Sau khi t p luy n mà ngư i t p c m th y m t m i , ñó là do s ph n h i b nh t t c a cơ th , b n hãy yên tâm, m t th i gian sau các ch ng này s bi n m t. Ho c có th là do l i ngư i t p ñã ch ng l i các rung ñ ng c a cơ th ho c t ñ ng d ng ñ t ng t. 14 | C mx h c – level A
 15. Ti t 7 ñ n 12 (Giáo trình A) TI T 7 V À 8 • Ki m tra l i cách ño t ng khu v c b ng ñũa Michel. • Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn • Luy n t p Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c v i nh c Vũ ñi u vô th c 1 ho c 2. TI T 9 VÀ 10 • Gi i ñáp th c m c • Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn • Luy n t p Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c v i nh c Vũ ñi u vô th c 1 ho c 2. TI T 11 VÀ 12 • Trao ñ i kinh nghi m trong luy n t p Rung ñ ng thư giãn và gi i ñáp th c m c. • Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c v i nh c Vũ ñi u vô th c • Luy n Ng ai âm thanh NGO I ÂM THANH ð sóng rung ñ ng t ng khu v c ngày càng th hi n rõ hơn, chúng ta c n ph i luy n phát âm thanh, t ñó cơ th c a chúng ta ngày càng tr nên nh y c m hơn. Hít vào b ng mi ng và cho vào ñ y b ng (b ng phình ra), ng c v n bình thư ng. Th ra th t m nh. Sau m t l n hít vào th ra, chúng ta ti p t c hít th t m nh và cho ñ y b ng m t l n n a và nín hơi chu n b cho s phát âm. M c ñích luy n t p Ngo i âm thanh : - Khai m nh ng b t c trong nh ng khu v c c a cơ th . - Làm cân b ng Am dương trong cơ th . T r n tr lên thu c Dương – t r n tr xu ng thu c Âm. - Âm thanh tr m ñ làm gi m b t ph n Dương vư ng - Âm thanh cao làm lo i tr b t ph n Am th nh. PHÁT ÂM THANH Âm thanh c a màu ð ðư c phát ra và ng t l i. Màu ð tương ng v i Âm I (Am cao). Trong khi phát âm I c n ph i nghĩ ñ n màu ð ñ ng th i th hi n rõ s ñ u tranh, lòng quy t tâm, s c m nh. Âm I vô cùng quan tr ng 15 | C mx h c – level A
 16. và nguy hi m vì nó b tr cho Năng lư ng c a ñ t, do ñó c n ph i ng t âm I l i b ng âm Íp, lúc ñó chúng ta ng m hai môi l i ñ t o nên âm thanh này. Âm thanh màu Vàng Âm thanh này có thu c tính dãn n . Nó tương ng v i âm A (Am cao). Trong khi phát âm A c n nghĩ ñ n màu Vàng ñ ng th i th hi n rõ s l c quan yêu ñ i. Âm thanh màu Cam Là màu năng ñ ng. Âm thanh này có thu c tính co l i, có m t s c m nh ti m n bên trong. Nó tương ng v i âm Ê (Am cao). Trong khi phát âm Ê c n ph i nghĩ ñ n màu Cam ñ ng th i th hi n rõ s can ñ m và tính hăng hái ho t ñ ng. Âm thanh màu Xanh lá cây Là Năng lư ng trung tâm. Âm thanh này c n ñư c phát ra m t cách nh nhàng và t t m nh d n d n. Nó tương ng v i âm AI (Am trung). Trong khi phát âm AI c n ph i nghĩ ñ n màu Xanh lá cây ñ ng th i th hi n rõ s c i m c a tâm h n. Âm thanh màu Tím Ph i ñư c phát ra v i m t năng lư ng trong s ch. Âm thanh này có thu c tính co l i. Nó là trung tâm c a s m r ng, m t năng lư ng tinh th n và s bình an c a tâm h n. Nó tương ng v i âm U (Am tr m). Trong khi phát âm U c n ph i nghĩ ñ n màu Tím ñ ng th i th hi n rõ s trong sáng c a b n thân mình, th hi n toàn b tâm ý. Âm thanh c a màu Xanh da tr i Là năng lư ng c a b u tr i có thu c tính dãn n . Nó tương ng v i âm O (Am tr m). Trong khi phát âm O c n ph i nghĩ ñ n màu Xanh da tr i ñ ng th i th hi n rõ tình yêu thương ñ ng lo i. Âm thanh c a màu Chàm Là m t năng lư ng ph i ñư c phát ra như m t m nh l nh, cho âm A (Am tr m) ñi xu ng và t o nênm t s rung ñ ng khi phát ra âm A sao cho hư ng v phía trư c trán ( ngay huy t n ñư ng ), r i cho nó ñi ngư c lên trên ñ nh ñ u và cho rung ñ ng âm k ti p là âm OM , chuy n âm lên trên ñ nh ñ u và ngày càng m nh d n. >> M i ngày b n có th luy n t p vài l n. T t nh t là các bu i sáng khi th c d y. 16 | C mx h c – level A
 17. Ti t 13 và 14 (Giáo trình A) • Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn - Ngo i âm thanh. • Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c. • Ki m tra s nh y c m c a c m x viên (th xem hình v và phác h c l i hình v ). • Khám phá ý nghĩ ngư i khác – khám phá ý nghĩ ngư i khác qua ñ v t. I. LUY N RUNG ð NG THƯ GIÃN 7 KHU VC M i khu v c t p Rung ñ ng 4 phút v i nh c Vũ ñi u vô th c 2 Trư c khi t p nh Rung chân – hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – ng ai âm thanh II. KI M TRA S NH Y C M C A C M X VIÊN Cho xem hình – m i hình xem 10 giây III. BÀI T P C M X Bài t p 1 : Khám phá ý nghĩ ngư i khác – tác ñ ng - 1 Bài t p này c n có hai ngư i cùng tham gia. Thí d A và B A và B cùng Nâng khí. • A c m qu l c thì trong ph n ñ nh hư ng th m s ; t p trung ñ c suy nghĩ c a B và trong ph n qui ư c th m : khi B suy nghĩ l c chuy n ñ ng th nào thì qu l c s chuy n ñ ng theo ñúng như suy nghĩ c a B. • B thì trong ph n ch có t p trung nghĩ ñ n s dao ñ ng c a qu l c mà A ñang c m theo hư ng nh t ñ nh (không thay ñ i suy nghĩ n a ch ng khi chưa k t thúc). • Bài t p này ñư c l p ñi l p l i nhi u l n và hoán ñ i v trí cho nhau. Qua bài t p hoc viên rút ra ñư c kinh nghi m sau : Khi th c hi n các bài t p c m x , qu l c có th b tác ñ ng b i nh ng ngư i ñ ng chung quanh g n ñó. Do ñó khi th c hi n các bài t p c m x không nên có nhi u ngư i ñ ng xem vì nó s nh hư ng ñ n k t qu c a ngư i c m x viên. Bài t p 2 : Khám phá ý nghĩ ngư i khác – qua ñ v t (2) Bài t p này c n có hai ngư i cùng tham gia. Thí d A và B A và B cùng Nâng khí. 17 | C mx h c – level A
 18. Chu n b : ít nh t là có b n v t khác nhau ñăt trên bàn như m t kính, bút, ly, ñ ng h v…v… A t p trung nghĩ v m t v t, thí d : cái ñ ng h . B c m qu l c l n lư t trên t ng v t và ñ t câu h i : Có ph i A ñang nghĩ cái ñ ng h này không ? l c s quay thu n hay ngh ch ho c không chuy n ñ ng tùy theo qui ư c ban ñ u c a c m x viên. L p l i thí nghi m này nhi u l n và hoán ñ i cho nhau. Ti t 15 - 16 (Giáo trình A) • Gi i ñáp th c m c trong Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c • -Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn – Ngo i âm thanh • -Luy n Rung ñ ng thư giãn m t trong nh ng khu v c. • -Tìm chìa khóa, ñ v t b m t. • Tìm ly nư c tinh khi t hay có hòa tan (th c hành nhà) TÌM CHÌA KHÓA B M T V t ch ng : 1 chìa khóa gi ng tương t chi c chìa khóa ñã m t. Ti n hành tìm chìa khóa b m t : Nâng khí : Nâng khí 7 màu và khi lên ñ n màu Chàm gi khí t i khu v c màu chàm ñ ng nghĩa v i t p trung cao ñi m ñ chu n b nghĩ ñ n v t b m t. ð nh hư ng th m : c m chi c chìa khóa (v t ch ng) trên tay và t p trung m nh m v chi c chìa khóa này. Qui ư c th m : -Ch nào có chìa khóa thì l c quay thu n hay l c chuy n ñ ng b t kỳ. -Ch nào không có chìa khóa l c s quay ngư c ho c l c không chuy n ñ ng. ð t câu h i : - Chìa khóa có ñây không ? ( ngón tay tr ch vào ñ a ñi m nh t ñ nh nào ñó – và tay c m l c thì ch con l c chuy n ñ ng theo qui ư c th m ñã ñ nh s n và ch k t qu . - N u như c m x viên s d ng ñũa Michel ñ tìm thì ch c n c m ñũa trên tay và ch th ng ñ n ch c n h i. 18 | C mx h c – level A
 19. Ghi chú : -Trư c khi th c hi n qui ư c th m, c m x viên ñ qu l c trên chi c chìa khóa và nêu lên ư c v ng: “cho tôi giao c m v i chi c chìa khóa này”. Qu l c s chuy n ñ ng b t kỳ ñ n khi nào l c d ng l i thì coi như vi c giao c m gi a c m x viên v i chi c chìa khóa ñã hoàn thành. -D a trên cơ s “v t th phát sóng” – c m x viên có th ño sóng v t th gi ng như ti n hành ño sóng t ng khu v c trên cơ th c a mình – tuy nhiên b n ph i ti n hành 4 bư c tìm sóng cho chi c chìa khóa – và n u khi ñã có sóng c a chi c chìa khóa, lúc ñ n ph n qui ư c th m c m x viên nêu lên ư c v ng : “cho tôi c m nh n sóng rung ñ ng c a chi c chìa khóa này” và cũng ch cho qu l c chuy n ñ ng m t lúc, ñ n khi nào l c d ng h n l i coi như công vi c ghi vào b nh c a l c hoàn thành. C m x viên s v nhà t p bài t p Tìm ly nư c tinh khi t hay có hòa tan mu i ho c ñư ng. D n dò : Tìm ly nư c tinh khi t cũng có 2 cách tìm là tìm theo phương pháp c ñi n và phương pháp tìm theo sóng. Tìm theo phương pháp c ñi n thì quy ư c th m. Sau ñó tìm theo phương pháp sóng. Sau ñó so sánh xem m t trong hai phương pháp nào thích h p cho cá nhân mình thì mình ch n theo phương pháp ñó. Ti t 17 ñ n 24 (Giáo trình A) • Trao ñ i kinh nghi m trong Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c • Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn – ngo i âm thanh • Luy n Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c. • Làm quen cách s d ng C m x ñ : ðo năng lư ng cơ th , ño ch s Bovis. I. ðO NĂNG LƯ NG CƠ TH T 0 - 100% = Y u - 0 - 2 = Năng lư ng quá y u - 2 - 4 = Năng lư ng còn y u - 4 - 5 = Năng lư ng có khá hơn - 5 - 6 = Năng lư ng trung bình Không có kh năng ch a b nh, ch t ñi u ch nh trong cơ th thôi T 100 - 200% = T t -6 - 12 = Năng lư ng t t, có th dùng năng lư ng ch a ñư c nh ng b nh thông thư ng -T 200 - 300% = R t t t 19 | C mx h c – level A
 20. -12 - 18 = Năng lư ng r t m nh có th ch a ñư c nh ng b nh khó -T 300 - 400% = C c kỳ t t -18 - 24 = Năng lư ng d i dào, có th ch a ñư c nh ng b nh khó, ch a b nh t xa. (Vui lòng xem C m x ñ trong Giáo trình chính th c t i l p h c) II. ðO CH S BOVIS -Nâng khí: khi lên ñ n màu chàm thì gi ñó. -ð nh hư ng th m: T p trung nghĩ ñ n s c kh e -Qui ư c th m: 0 – 1.000 = ung thư ti m n - T - T 1.000 – 3.000 = b nh tiên thiên - T 3.000 – 5.000 = b nh m c ph i 5.000 - 6.500 = s c kh e bình thư ng - T - T 6.500 – 9.000 = s c kh e t t - T 9.000 – 20.000 = s c kh e c c t t -ð t câu h i: tình tr ng s c kho th nào? (Vui lòng xem trong Giáo trình chính th c) TI T 19 và 20 • Trao ñ i kinh nghi m trong Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c • Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn – ngo i âm thanh • Luy n Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c. TI T 21 và 22 • Trao ñ i kinh nghi m trong Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c, nâng cao trình ñ Rung ñ ng • Hít th nh nhàng – n cư i n i tâm – nhíu h u môn – ngo i âm thanh • Luy n Rung ñ ng thư giãn t ng khu v c TI T 23 và 24 • Ôn t p – gi i ñáp th c m c • Bài ki m tra 1 ti t trình ñ A 20 | C mx h c – level A

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản