Giáo trình xây dựng_Thông gió 1

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

1
197
lượt xem
149
download

Giáo trình xây dựng_Thông gió 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không khí có vai trò cung cấp O2 cho con người & động vật trong quá trình hô hấp, do vậy chất lượng của môi trường không khí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ con người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình xây dựng_Thông gió 1

 1. Chæång 1: Khaïi niãûm chung I - KHÄNG KHÊ VAÌ ÂÀÛC TÊNH CUÍA NOÏ 1/ KHÄNG KHÊ & THAÌNH PHÁÖN CUÍA NOÏ Khäng khê coï vai troì cung cáúp O2 cho con ngæåìi & âäüng váût trong quaï trçnh hä háúp, do váûy cháút læåüng cuía mäi træåìng khäng khê seî aính hæåíng træûc tiãúp âãún sæïc khoíe vaì tuäøi thoü cuía con ngæåìi. 1 Khê quyãøn laì häùn håüp cuía khäng khê khä vaì håi næåïc, khäng khê khä coï thaình pháön chuí yãúu laì N2, O2 vaì caïc khê khaïc. Mäüt caïch tæång âäúi, khäng khê khä trong saûch coï caïc thaình pháön nhæ sau: Baíng 1: Thaình pháön cuía khäng khê : TT TÃN CAÏC KYÏ HIÃÛU % THÃØ TÊCH % THEO CHÁÚT KHÊ HOÏA HOÜC TROÜNG LÆÅÜNG 1 Ni tå N2 78,08 75,6 2 Oxi O2 20,95 23,1 3 Acgon Ar 0,9325 1,286 4 Cacbonic CO2 0,03 0,046 5 Neon Ne 0,0018 0,0012 6 Heli He 0,0005 0,00007 1 Cháút læåüng khäng khê täút seî coï låüi cho sæïc khoíe, giaím chi phê y tãú, tàng tuäøi thoü con ngæåìi, coï låüi cho quaï trçnh baío quaín caïc saín pháøm, thiãút bë,... ÂH Baïch Khoa ÂN =3=
 2. Giao trƒnh TH NG GIO 7 Kripton Kr 0,00011 0,0003 8 Xenon Xe 0,000008 0,00004 9 Ozon O3 1.10-6 - 10 Radon Rn 6.10-8 - Thæûc tãú khäng khê coìn chæïa nhiãöu buûi, khê ä nhiãùm, vi truìng gáy bãûnh,... laì do caïc hiãûn tæåüng tæû nhiãn, caïc hoaût âäüng saín xuáút cuía con ngæåìi gáy nãn. Do váûy, nhiãûm vuû cuía thäng gioï laì aïp duûng caïc biãûn phaïp kyî thuáût âãø taûo ra bãn trong caïc cäng trçnh coï mäüt mäi træåìng khäng khê trong laình, khäng ngäüt ngaût, khäng noïng bæïc hoàûc reït buäút, khäng täön taûi caïc cháút aính hæåíng træûc tiãúp hoàûc taïc âäüng láu daìi âãún sæïc khoíe cuía con ngæåìi. 2/ NHÆÎNG TÊNH CHÁÚT CUÍA KHÄNG KHÊ Nhæ âaî noïi åí trãn: khê quyãøn laì häùn håüp cuía khäng khê khä vaì håi næåïc (do coï sæû bäúc håi tæì caïc nguäön næåïc thiãn nhiãn) → goüi laì khäng khê áøm. Âãø nghiãn cæïu, våïi mæïc âäü sai säú cho pheïp ta xem khäng khê áøm laì häùn håüp cuía hai cháút khê lyï tæåíng: Khäng khê khä vaì Håi næåïc. Luïc naìy ta aïp duûng âënh luáût Dalton âãø viãút phæång trçnh traûng thaïi: - Âäúi våïi 1Kg KK: P.v = R.T - Âäúi våïi G Kg KK: P.G.v = P.V = G.R.T P : aïp suáút cuía cháút khê [mmHg], [kg/m2]. v : thãø têch âån vë cuía cháút khê [m3/kg]: v=V/G. T : nhiãût âäü tuyãût âäúi cuía cháút khê [oK]. T= toC + 273. R : hàòng säú cuía cháút khê [mmHg.m3/kg.oK]. Ta tæåíng tæåüng cho mäüt thãø têch khäng khê V, dæåïi aïp suáút Pa, nhiãût âäü tuyãût âäúi T, troüng læåüng Ga. Taïch khäúi khäng khê áøm thaình 2 khäúi: Khäng khê khä vaì Håi næåïc: Nguyãùn Âçnh Huáún =4=
 3. Chæång 1: Khaïi niãûm chung V, T V, T V, T Ga = Gk + Gh Pa Pk Ph Thãø têch chiãúm chäù cuía khäúi khäng khê khä vaì khäúi håi næåïc giäúng nhau vaì bàòng thãø têch khäúi khäng khê áøm (V), coï cuìng chung nhiãût âäü (T), coìn troüng læåüng vaì aïp suáút cán bàòng theo phæång trçnh: Ga = Gk + Ghn Pa = Pk + Phn Phæång trçnh traûng thaïi viãút cho tæìng khäúi: - Khäng khê khä: Pk.V = Gk.Rk.T (a) - Håi næåïc: Phn.V = Ghn.Rhn.T (b) Pa, Pk, Phn: aïp suáút riãng pháön cuía khê quyãøn (khäng khê áøm), khäng khê khä vaì håi næåïc, [mmHg]. Ga, Gk, Ghn: troüng læåüng pháön khê quyãøn (khäng khê áøm), khäng khê khä vaì håi næåïc, [kg]. Rk, Rhn: hàòng säú khäng khê khä vaì håi næåïc: Rk = 2,153 [mmHg.m3/kg.oK] Rhn= 3,461 [mmHg.m3/kg.oK] a/ Âäü áøm cuía khäng khê: Âäü áøm tuyãût âäúi D [kg/m3]: Âäü áøm tuyãût âäúi laì âaûi læåüng biãøu thë troüng læåüng håi næåïc chæïa trong 1m3 khäng khê áøm, tæì cäng thæïc (b) ta coï: G hn P D= = hn V R hn . T P Thay Rhn=3,461 vaì ta coï: D = 0,289. hn T ÂH Baïch Khoa ÂN =5=
 4. Giao trƒnh TH NG GIO Dæåïi aïp suáút vaì nhiãût âäü nháút âënh, nãúu khäng khê baîo hoìa håi næåïc thç âäü áøm tuyãût âäúi cuía noï seî coï giaï trë låïn nháút vaì goüi laì âäü áøm tuyãût âäúi baîo hoìa Dbh. 2 Âäü áøm tæång âäúi ϕ [%]: Âoï laì âaûi læåüng biãøu thë bàòng tè säú giæîa âäü áøm tuyãût âäúi D vaì âäü áøm tuyãût âäúi baîo hoìa Dbh åí cuìng nhiãût âäü vaì aïp suáút: D Phn R hn .T Phn ϕ= = × bh = bh D bh Phn .T Phn Phn ⇒ Phn = ϕ× Phn bh ⇒ Âäü áøm tæång âäúi ϕ biãøu thë mæïc âäü “no” håi næåïc cuía khäng khê, phuû thuäüc Phn trong khäng khê. Thäng thæåìng Phn vaì Phn tàng lãn khi nhiãût âäü tàng, nhæng Phn bh hb tàng våïi mæïc âäü nhanh hån, do âoï khi to tàng → ϕ giaím. Tæïc laì to = max → ϕ =min. b/ Dung áøm khäng khê d [kg/kg KK khä]: Dung áøm laì âaûi læåüng biãøu thë læåüng håi næåïc trong khäúi khäng khê áøm coï troüng læåüng pháön khä laì 1kg. Vê duû: Nãúu khäng khê áøm coï troüng læåüng laì 1,015kg maì trong âoï læåüng håi næåïc laì 0,015kg thç ta noïi khäng khê áúy coï dung áøm d=0,015kg/kg KK khä. Tæì cäng thæïc (a) vaì (b) ta coï: G hn Phn .V R k .T d= = × G k R hn .T Pk .V R k Phn 2,153 Phn d = R × P = 3,461 × P hn k k 2 Khi âaût tåïi baîo hoìa khäng khê khäng coìn khaí nàng nháûn thãm håi næåïc næîa. Nãúu cung cáúp thãm håi næåïc vaìo khäng khê thç håi næåïc seî thæìa âoüng laûi thaình næåïc, ngæåìi ta goüi laì hiãûn tæåüng âoüng sæång. Nguyãùn Âçnh Huáún =6=
 5. Chæång 1: Khaïi niãûm chung Phn d = 0,622× P k Tæì âoï ta coï: bh ϕ.Phn d = 0,622 × bh Pa − ϕ.Phn , [kg/kg KK khä]. c/ Troüng læåüng âån vë cuía khäng khê: γa [kg/m3]: Âoï laì troüng læåüng cuía 1m3 khäng khê : G a G k + G hn γa = = V V  Pk .V Phn .V  1 1 1  =  + : V =   .Pk + .Phn   R k .T R hn .T  T  Rk  R hn   Thay Rk vaì Rhn vaìo ta coï: 1 γa = (0,465.Pk + 0,289.Phn ) T 1 = [0,465(Pk + Phn ) − 0,176.Phn ] T 1 = [0,465.Pa − 0,176.Phn ] T 1 = T [ bh 0,465.Pa − 0,176.ϕ.Phn ] Suy ra γa phuû thuäüc vaìo aïp suáút khê quyãøn, vaìo nhiãût âäü khäng khê, vaì âäü áøm tæång âäúi cuía khäng khê. Âãø thuáûn tiãûn, giaï trë γa âæåüc láûp thaình baíng hoàûc biãøu âäö âãø tra. Tæì cäng thæïc trãn ta tháúy: nãúu khäng khê khäng chæïa håi næåïc ta coï: 1 1 γk = .0,465.Pa = .0,465.Pkq T T Suy ra: åí cuìng nhiãût âäü vaì aïp suáút thç γk > γa (tæïc laì khäng khê khä nàûng hån khäng khê áøm). ÂH Baïch Khoa ÂN =7=
 6. Giao trƒnh TH NG GIO ÅÍ nhiãût âäü to = 0oC = 273oK vaì P = 760mmHg ta coï: 1 γ0 = . 0,465.760 = 1,293 , [kg/m3]. 273 ÅÍ nhiãût âäü to C vaì P = 760mmHg ta coï: 1 γt = . 0,465.760 t + 273 γ o t + 273 273.γ o ⇒ = ⇒ γt = γt 273 273 + t d/ Nhiãût haìm : I [Kcal/kg] Nhiãût haìm (entanpi) cuía khäng khê laì læåüng nhiãût chæïa trong khäúi khäng khê áøm coï troüng læåüng pháön khä laì 1kg: Q Q k + Q hn I k .G k + I hn .G hn I= = = Gk Gk Gk ⇒ I = Ik + Ihn . d/1000 (âån vë cuía d [g/kg]). Ik : nhiãût haìm cuía khäng khê khä, [kcal/kg KK khä]. Ihn : nhiãût haìm cuía håi næåïc, [kcal/kg håi næåïc]. Maì : Ik = Ck . t Ihn = r + Chn . t Ck : nhiãût dung riãng (tè nhiãût) cuía khäng khê khä: Ck = 0,24. 3 Chn : nhiãût dung riãng (tè nhiãût) cuía håi næåïc: Ck = 0,43. r : nhiãût hoïa håi cuía næåïc (laì læåüng nhiãût cáön thiãút âãø hoïa håi 1 kg næåïc åí 0oC bäúc håi hoaìn toaìn). r = 597,4 [kcal/kg]. ⇒ I = 0,24.t + (597,4 + 0,43.t). d/1000 3 Nhiãût dung riãng cuía khäng khê khä Ck vaì nhiãût dung riãng Chn trong vuìng nhiãût âäü âäúi våïi quaï trçnh thäng gioï coï thãø coi nhæ khäng âäøi vaì âæåüc xaïc âënh nhæ sau: - Âäúi våïi hãû SI: Ck=1,005 kJ/kg.K ; Chn=0,43kcal/kgoC. - Âäúi våïi hãû MCGSS : Ck=0,24kcal/kgoC ; ; Chn=0,43kcal/kgoC. Nguyãùn Âçnh Huáún =8=
 7. Chæång 1: Khaïi niãûm chung II - BIÃØU ÂÄÖ I - d CUÍA KHÄNG KHÊ ÁØM Qua caïc cäng thæïc xaïc láûp âæåüc åí trãn ta tháúy caïc thäng säú cuía khäng khê áøm coï mäúi quan hãû chàût cheî våïi nhau. Âãø âån giaín trong tênh toaïn, viãûc xaïc âënh caïc thäng säú t, ϕ, I, d, Phn ngæåìi ta láûp thaình biãøu âäö âãø tra. Biãøu âäö âæåüc láûp dæûa trãn 2 truûc chênh laì I vaì d nãn coìn goüi laì biãøu âäö I-d, do giaïo sæ Ramzin (Nga)4 thiãút láûp nàm 1918. Dæûa vaìo biãøu âäö naìy, nãúu biãút træåïc 2 trong caïc thäng säú ta coï thãø tçm âæåüc caïc thäng säú coìn laûi. Biãøu âäö âæåüc Ramzin xáy dæûng xuáút phaït tæì 2 phæång trçnh: I = 0,24.t + (597,4 + 0,43.t).d/1000 , [kcal/kg].    bh   622. Phn  =  622. ϕ.Phn bh  d=  Pkq − Phn   Pkq − ϕ.Phn  , [g/kg].     Noï âæåüc xáy dæûng våïi Pkq nháút âënh naìo âoï (760mmHg). 1/ CÁÚU TAÛO CUÍA BIÃØU ÂÄÖ I-d - Cho 2 truûc I vaì d håüp våïi nhau mäüt goïc 135o. - Âæåìng ϕ =100% chia biãøu âäö thaình 2 vuìng: + Vuìng trãn âàûc træng cho khäng khê chæa baîo hoìa håi næåïc. + Vuìng dæåïi laì vuìng sæång muì, khäng khê nàòm trong vuìng naìy khäng äøn âënh, coï xu hæåïng tråí vãö traûng thaïi baîo hoìa giåïi haûn ϕ = 100%, håi næåïc thæìa trong khäng khê seî ngæng tuû thaình næåïc. - Âæåìng I = const laì âæåìng song song våïi truûc d. - Âæåìng d = const laì âæåìng song song våïi truûc I. - Âæåìng t = const laì âæåìng gáön nhæ song song våïi nhau (lãn cao håi chãúch lãn phêa trãn). 4 Ngoaìi ra coìn coï biãøu âäö I-t cuía Miller, biãøu âäö t-d cuía Cariem,... ÂH Baïch Khoa ÂN =9=
 8. Giao trƒnh TH NG GIO - Âæåìng ϕ = const laì caïc âæåìng cong nàòm trong vuìng chæa baîo hoìa håi næåïc (giæîa truûc I våïi âæåìng ϕ = 100%). Truûc I tæång æïng våïi ϕ = 0%. - Âæåìng Phn âæåüc xaïc âënh nhåìì âæåìng trung chuyãøn. 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 30 28 26 24 22 25 20 18 16 14 12 20 10 8 6 4 2 15 0 -2 -4 -6 -8 -10 10 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Hçnh 1: Biãøu âäö I-d cuía khäng khê áøm khi p=760mmHg Created by Nguyen Dinh Huan Nguyãùn Âçnh Huáún = 10 =
 9. Chæång 1: Khaïi niãûm chung 2/ NHÆÎNG ÂIÃØM ÂÀÛC BIÃÛT TRÃN BIÃØU ÂÄÖ I-d a/ Nhiãût âäü âiãøm sæång: Âoï laì nhiãût âäü âãø coï âæåüc traûng I ϕA thaïi baîo hoìa våïi âiãöu kiãûn dung áøm d A tA khäng thay âäøi. Coï thãø hiãøu mäüt caïch ϕ=100% âån giaín, nhiãût âäü âiãøm sæång laì quaï trçnh cho khäng khê áøm tiãúp xuïc våïi tS S bãö màût coï nhiãût âäü tháúp laìm âoüng næåïc tæì khäng khê vaìo bãö màût âoï. d Caïch xaïc âënh: Tæì A keí âæåìng thàóng d = const càõt Hçnh 2: Nhiãût âäü âiãøm sæång âæåìng ϕ = 100% taûi âiãøm S. Âæåìng t = const âi qua S laì nhiãût âäü âiãøm sæång cuía khäng khê A: t S . A b/ Nhiãût âäü âiãøm æåït: Laì nhiãût âäü âãø coï traûng thaïi baîo hoìa ϕA I håi næåïc trong quaï trçnh bay håi âoaûn nhiãût (I = const). Coï thãø hiãøu mäüt caïch A tA ϕ=100% âån giaín, nhiãût âäü âiãøm æåït laì quaï trçnh Æ tÆ phun thãm næåïc vaìo khäng khê laìm cho âäü áøm cuía khäng khê âaût âãún 100%. Caïch xaïc âënh: d Tæì A keí âæåìng thàóng I = const càõt âæåìng ϕ = 100% taûi âiãøm Æ. Âæåìng t = const âi qua Æ laì nhiãût âäü âiãøm æåït cuía Hçnh 3: Nhiãût âäü âiãøm æåït V, T khäng khê A: tA . U ÂH Baïch Khoa ÂN = 11 =
 10. Giao trƒnh TH NG GIO 3/ BIÃØU DIÃÚN QUAÏ TRÇNH THAY ÂÄØI TRAÛNG THAÏI KHÄNG KHÊ TRÃN BIÃØU ÂÄÖ I-d a/ Quaï trçnh sáúy noïng: I Âoï laì quaï trçnh cho khäng khê tiãúp xuïc våïi bãö màût coï nhiãût âäü cao, ϕA B nhiãût âäü khäng khê seî tàng lãn, coìn tB ϕ=100% læåüng håi næåïc trong khäúi khäng khê A tA âoï váùn giæî nguyãn (d = const). - Træåïc khi sáúy: A (tA , ϕA). - Sau khi sáúy: B (tB , ϕB). d Kãút quaí: tB > tA ϕB < ϕA Hçnh 4: Sáúy noïng khäng khê dB = dA IB > I A Nàng suáút sáúy: QS = L.∆I = L.(IB - IA) , [kcal/h]. L : læu læåüng khäng khê cáön sáúy, [kg/h]. b/ Quaï trçnh laìm laûnh khäng khê: Phæång phaïp khä (phæång phaïp I A ϕA giaïn tiãúp): tA ϕB Khäng khê tiãúp xuïc våïi bãö màût B ϕ=100% khä - laûnh. Nhiãût âäü t giaím dáön theo tB âæåìng d = const. Nãúu chè laìm laûnh tæì 3' A âãún B thç: - Træåïc khi laìm laûnh: A (tA , ϕA). d - Sau khi laìm laûnh: B (tB , ϕB). Hçnh 5: Laìm laûnh khä Nguyãùn Âçnh Huáún = 12 =
 11. Chæång 1: Khaïi niãûm chung Kãút quaí: tB < tA ϕB > ϕA dB = dA IB < I A Nàng suáút laìm laûnh: QS = L.∆I = L.(IA - IB) , [kcal/h]. L : læu læåüng khäng khê cáön sáúy, [kg/h]. Nãúu tiãúp tuûc laìm laûnh → âäü áøm ϕ tàng dáön âãún ϕ = 100% (æïng våïi tS). Trong træåìng håüp laìm laûnh âãún nhiãût âäü tháúp hån tS thç khäng khê seî coï traûng thaïi 3’, traûng thaïi naìy khäng bãön, luän coï xu hæåïng tråí vãö traûng thaïi 3, tæång âæång våïi quaï trçnh âi tæì A → 3, laì quaï trçnh laìm laûnh, laìm khä khäng khê. Luïc naìy coï mäüt læåüng håi næåïc âoüng laûi taïch ra khoíi khäng khê, laìm d giaím xuäúng: ∆d = d 3' − d 3 , [g/kg KK] Phæång phaïp æåït (phæång phaïp træûc I tiãúp): Cho khäng khê trao âäøi nhiãût træûc ϕA tiãúp våïi næåïc phun → noï væìa trao âäøi A ϕ=100% nhiãût, væìa trao âäøi cháút. tA tÆ Æ Tuyì theo nhiãût âäü næåïc phun vaìo khäng khê maì coï tia quaï trçnh chuyãøn biãún khaïc nhau. Tia quaï trçnh laì A - x. Våïi tx < tA. Trong thæûc tãú x khoï âaût âãún d âäü áøm 100%, læåüng næåïc phun vaìo caìng nhiãöu thç seî coï hiãûn tæåüng haût næåïc råi Hçnh 6: Laìm laûnh khä xuäúng maì khäng bay håi hoaìn toaìn vaìo khäng khê. ÂH Baïch Khoa ÂN = 13 =
 12. Giao trƒnh TH NG GIO Læåüng næåïc thæûc tãú bay håi vaìo khäng khê: ∆d = d x − d A , [g/kgKK]. c/ Quaï trçnh hoìa träün khäng khê: Coï hai khäúi khäng khê coï caïc thäng säú khaïc nhau, hoìa träün chuïng våïi nhau âãø âæåüc traûng thaïi khäng khê häùn håüp âaím baío våïi yãu cáöu mong muäún. Muûc âêch: Quaï trçnh hoìa träün nhàòm tiãút kiãûm nhiãût vãö muìa âäng vaì tiãút kiãûm nàng suáút laûnh vãö muìa heì. Hay âæåüc sæí duûng trong âiãöu hoaì khäng khê âãø táûn duûng laûi læåüng nhiãût laûnh tæì khäúi khäng khê tuáön hoaìn. G A    A I A  d  G C = G A + G B  A   C I  →  C G B  d   C B I B   d   B  Ta coï læåüng nhiãût vaì læåüng áøm træåïc vaì sau khi hoìa träün khäng thay âäøi. Do âoï ta coï 2 phæång trçnh cán bàòng sau: Phæång trçnh cán bàòng nhiãût : GA.IA + GB . IB = (GA + GB).IC GA.(IA - IC) = GB.(IC - IB) IA − IC G B ⇒ = =n IC − I B G A Phæång trçnh cán bàòng áøm: GA.dA + GB.dB = (GA + GB).dC Nguyãùn Âçnh Huáún = 14 =
 13. Chæång 1: Khaïi niãûm chung GA.(dA - dC) = GB.(dC - dB) d A − dC GB ⇒ = =n I GB dC − dB GA A C Tæì âoï ta tháúy âiãøm C nàòm trãn âoaûn B näúi giæîa A vaì B vaì chia âoaûn AB theo tè IC IB säú: GA AC G B = =n (2-4) CB G A dB dC Caïch xaïc âënh C: d d A → → Qua A vaì B veî 2 vectå G B vaì G A song Hçnh 7: Hoaì träün khäng khê song ngæåüc chiãöu nhau. Näúi 2 âènh vectå âoï våïi nhau seî càõt AB taûi C. Våïi læu yï chiãöu daìi cuía caïc veïctå âuïng bàòng våïi troüng læåüng tæång æïng cuía hai khäúi khäng khê hoaì träün (kg). III - TAÏC DUÛNG CUÍA MÄI TRÆÅÌNG KHÄNG KHÊ ÂÃÚN CON NGÆÅÌI & SAÍN XUÁÚT 1/ TAÏC DUÛNG CUÍA MÄI TRÆÅÌNG KHÄNG KHÊ ÂÃÚN CON NGÆÅÌI Cå thãø con ngæåìi coï bäü pháûn chæïc nàng âiãöu hoìa nhiãût laìm viãûc dæåïi sæû chi phäúi cuía hãû tháön kinh, nhiãût nàng khäng ngæìng saín sinh ra vaì khäng ngæìng thaíi ra bãn ngoaìi taûo ra mäüt trë säú tæång âäúi äøn âënh tæì 36,5oC âãún 37,5oC. Trë säú nhiãût sinh lyï cuía con ngæåìi (M) seî khaïc nhau tuìy thuäüc vaìo âàûc âiãøm sinh lyï, læïa tuäøi, traûng thaïi laìm viãûc. Trë säú âoï cho theo baíng sau: Baíng 2: Nhiãût sinh lyï cå thãø ngæåìi theo traûng thaïi lao âäüng: DAÛNG CÄNG VIÃÛC M (Kcal/h) Ngæåìi åí traûng thaïi yãn ténh: - Nàòm: 70 ÂH Baïch Khoa ÂN = 15 =
 14. Giao trƒnh TH NG GIO - Ngäöi 75-80 - Âæïng 85 - Âæïng nghiãm 90-100 Lao âäüng chán tay: - May maïy, sàõp chæî,... 100-120 - Âaïnh maïy chæ,...î 120-170 - Âuïc, luyãûn kim,... 150-250 - Âaìo âáút,reìn,... 250-420 Lao âäüng trê oïc: - Ngäöi âoüc saïch 100 - Laìm viãûc våïi maïy tênh 115 - Laìm viãûc trong phoìng thê nghiãûm 120-140 - Giaíng baìi 170-270 a/ Phæång trçnh cán bàòng nhiãût giæîa cå thãø vaì mäi træåìng: Caïc phæång thæïc trao âäøi nhiãût giæîa cå thãø con ngæåìi våïi mäi træåìng xung quanh âæåüc thãø hiãûn theo phæång trçnh sau: M ± q bx ± q âl − q mh ± q hh + q lâ = ∆q ∆q : læåüng nhiãût thæìa hoàûc thiãúu cuía cå thãø con ngæåìi . Læåüng nhiãût trao âäøi bàòng bæïc xaû: Qbx = 2,16.(35 - tR) , [Kcal/h]. tR: nhiãût âäü trung bçnh cuía caïc bãö màût trong phoìng. Nãúu qbx >0 thç læåüng nhiãût toía ra, ngæåüc laûi thç læåüng nhiãût seî âi tæì bãö màût kãút cáúu vaìo ngæåìi. Fτ tR = ∑ i i , [oC]. ∑ Fi Nhiãût âäü tR coìn coï thãø xaïc âënh tæì nhiãût âäü bàòng nhiãût kãú cáöu âen nhæ sau: t R = t câ + 2,8 v (t câ − t k ) Nguyãùn Âçnh Huáún = 16 =
 15. Chæång 1: Khaïi niãûm chung Fi vaì τi : diãûn têch vaì nhiãût âäü bãö màût thæï i cuía phoìng, [oC]. tcâ : diãûn têch cáöu âen.5 [oC] tk : nhiãût âäü khäng khê trong phoìng, [oC]. v : váûn täúc gioï trong phoìng, [m/s]. Nhiãût læåüng trao âäøi bàòng âäúi læu: Læåüng nhiãût trao âäøi bàòng âäúi læu âæåüc xaïc âënh theo âënh luáût Niutån: q âl = α â ( t â − t k ).Fd , [Kcal/h]. αâ : hãû säú trao âäøi nhiãût bàòng âäúi læu giæîa màût da ngæåìi vaì khäng khê, phuû thuäüc vaìo täúc âäü gioï vaì hiãûu säú (td-tk). Fd : diãûn têch màût da ngæåìi vaì quáön aïo tham gia vaìo quaï trçnh trao âäøi nhiãût bàòng âäúi læu , [m2]. Thäng thæåìng nhiãût âäúi læu âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc âån giaín sau: q âl = 8,87 v (35 − t k ) , [Kcal/h]. v : váûn täúc chuyãøn âäüng cuía khäng khê trong phoìng [m/s]. tk : nhiãût âäü khäng khê trong phoìng [oC]. Nãúu qâl > 0 → coï taïc duûng giuïp cå thãø toía nhiãût . Nãúu qâl < 0 → laìm tàng nhiãût âäúi læu truyãön vaìo ngæåìi. Nãúu duìng nhiãût âäü phoìng tf thay thãú cho taïc duûng täøng håüp cuía nhiãût âäü khäng khê tk vaì nhiãût âäü bãö màût kãút cáúu tR âãø âàûc træng cho traûng thaïi nhiãût cuía phoìng, thç læåüng nhiãût trao âäøi giæîa ngæåìi vaì mäi træåìng xung quanh dæåïi daûng bæïc xaû vaì âäúi læu âæåüc xaïc âënh nhæ sau: 5 Nhiãût âäü cáöu âen âæåüc xaïc âënh bàòng caïch duìng mäüt quaí cáöu bàòng âäöng moíng, âæåìng kênh khoaíng 10-15cm, màût ngoaìi queït âen (bàòng muäüi khoïi âeìn) sao cho hãû säú bæïc xaû bãö màût xáúp xè bàòng hãû säú bæïc xaû cuía váût âen tuyãût âäúi. Cáöu âen âæåüc treo åí vë trê cáön xeït cuía phoìng. Âàût mäüt nhiãût kãú vaìo trong quaí cáöu âen sao cho báöu thuíy ngán åí chênh tám âãø âo nhiãût âäü khäng khê trong quaí cáöu âen, nhiãût âäü naìy goüi laì nhiãût âäü cáöu âen. ÂH Baïch Khoa ÂN = 17 =
 16. Giao trƒnh TH NG GIO ( ) q b ,â = β1β 2 2,16 + 8,87 v (35 − t f ) β1 : hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía cæåìng âäü lao âäüng: - lao âäüng nheû : β1=1. - lao âäüng trung bçnh : β1=1,07. - lao âäüng nàûng : β1=1,15. β2 : hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía nhiãût tråí quáön aïo: - khi màûc quáön aïo moíng: β2=1. - khi màûc quáön aïo áúm bçnh thæåìng: β2=0,655. - khi màûc quáön aïo daìy, nàûng: β2=0,488. Bçnh thæåìng tf âæåüc xaïc âënh nhæ sau: t f = k v t k + (1 − k v )t R kv : hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía täúc âäü khäng khê trong phoìng. Baíng 3: hãû säú kãø âãún täúc âäü khäng khê trong phoìng (kv): v[m/s] 0-0,05 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 kv 0,5 0,59 0,67 0,73 0,78 0,82 0,84 0,86 0,87 Læåüng nhiãût do bæïc xaû màût tråìi chiãúu vaìo ngæåìi: Nãúu coï tia bæïc xaû màût tråìi chiãúu vaìo ngæåìi thç cå thãø ngæåìi háúp thuû mäüt læåüng nhiãût laì: q mt = (1 − a )Fmt I , [Kcal/h]. a : hãû säú phaín bæïc xaû cuía màût da hay quáön aïo: - da maìu tràõng : a=0,45. - da maìu vaìng : a=0,40. - da maìu âen (ÁÚn âäü) : a=0,22. - da maìu âen (Cháu Phi) : a=0,16. - quáön aïo maìu tràõng : a=0,75. - quáön aïo maìu häöng : a=0,33. - quáön aïo maìu xanh cäng nhán : a=0,21-0,33. Nguyãùn Âçnh Huáún = 18 =
 17. Chæång 1: Khaïi niãûm chung - quáön aïo maìu âen : a=0,07-0,14. Fmt : diãûn têch bãö màût cå thãø chëu bæïc xaû màût tråìi: - khi ngäöi : Fmt =0,25m2. - khi âæïng : Fmt =0,6m2. I : cæåìng âäü bæïc xaû chiãúu vaìo ngæåìi [Kcal/m2.h].6 Læåüng nhiãût toía âi bàòng bäúc håi mäö häi: Læåüng bäúc håi mäö häi phuû thuäüc aïp læûc giæîa bãö màût da vaì khäng khê vaì täúc âäü gioï trong phoìng, âæåüc xaïc âënh theo âënh luáût Dalton, coï cäng thæïc tênh nhæ sau: q max = 29,1.v 0 ,8 .(42 − e ) mh , [Kcal/h]. e : aïp læûc riãng cuía håi næåïc chæïa trong khäng khê, [mmHg]. v : váûn täúc chuyãøn âäüng cuía khäng khê trong nhaì, [m/s]. Ed=42 : aïp læûc riãng cuía håi næåïc baîo hoìa åí bãö màût da, [mmHg]. Læåüng nhiãût trao âäøi bàòng âæåìng hä háúp: ÆÏng våïi thán nhiãût t = 36,5oC vaì tyí nhiãût cuía khäng khê C= 0,24 kcal/kg.oC læåüng nhiãût trao âäøi bàòng hä háúp laì : q hh = 0,24.G.(36,5 − t k ) , [Kcal/h]. G : læåüng khäng khê hä háúp trong 1 giåì cuía con ngæåìi [kg]. 7 tk : nhiãût âäü khäng khê [oC]. Thäng thæåìng qhh ráút nhoí → êt âæa vaìo tênh toaïn. Læåüng nhiãût trao âäøi do lao âäüng cå hoüc: Læåüng nhiãût qlâ thæåìng chiãúm khoaíng 5-35% læåüng nhiãût saín sinh cuía con ngæåìi do lao âäüng chán tay vaì trê oïc gáy ra. 8 6 Cæåìng âäü bæïc xaû màût tråìi låïn nháút åí Viãût nam khoaíng 950-1080 Kcal/m2.h. 7 Mäùi ngæåìi mäùi ngaìy cáön 12m3 khäng khê = 14 kg khäng khê. 8 Thê duû âäúi våïi lao âäüng nàûng trung bçnh åí tæ thãú âæïng coï M=150kcal/h, láúy tè lãû âoï bàòng 20% nãn læåüng nhiãût täøn hao cho lao âäüng seî bàòng : qlâ=0,2(150-85)=13kcal/h. 85 : læåüng nhiãût saín sinh ra khi con ngæåìi âæïng nghè. ÂH Baïch Khoa ÂN = 19 =
 18. Giao trƒnh TH NG GIO Nãúu qmh=0 vaì ∆q=0 thç con ngæåìi coï caím giaïc dãù chëu, thoaíi maïi. Nãúu qmh=0 vaì ∆q0 thç con ngæåìi coï caím giaïc noïng. Do âoï phæång trçnh trãn laì cå såí váût lyï cuía caím giaïc noïng laûnh cuía con ngæåìi vaì cuîng laì cå såí váût lyï âãø âënh ra caïc chè tiãu âaïnh giaï vi khê háûu trong phoìng. 2/ CAÏC PHÆÅNG PHAÏP ÂAÏNH GIAÏ CAÍM GIAÏC NHIÃÛT Tõ hµm c¶m gi¸c nhiÖt Cj = f(tk, ϕ , v, tR, M) tïy møc ®é chÝnh x¸c hoµn thiÖn vµ s¸t thùc cña m«i tr−êng vi khÝ hËu trong c«ng tr×nh cã thÓ dïng nhiÒu chØ tiªu ®¸nh gi¸ tõ ®¬n gi¶n ®Õn hoµn thiÖn. ë n−íc ta cã thÓ dïng 3 chØ tiªu sau: a/ Biãøu âäö nhiãût âäü hiãûu quaí tæång âæång : ChØ tiªu nµy chØ xÐt 3 yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn c¶m gi¸c nhiÖt cña con ng−êi: nhiÖt ®é, ®é Èm, vËn tèc giã. Tøc lµ: thq = f (tk, ϕ, v) víi ®iÒu kiÖn: + M b×nh th−êng. + tR ≈ tK . ChØ tiªu nµy cã thÓ dïng ®¸nh gi¸ vi khÝ hËu tÊt c¶ nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc (M b×nh th−êng) thiÕt kÕ c¸ch nhiÖt th«ng tho¸ng tèt (tR ≈ tK). Phï hîp 70 - 80% c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc d©n dông ë n−íc ta hiÖn nay. §Ó hiÓu thq lµ g× h·y xÐt 3 m«i tr−êng vi khÝ hËu sau: M«i tK ,oC ϕ, % v, m/s tR vµ M tr−êng A 25 100 0 M b×nh th−êng B 27 80 0,5 tR ≈ tK C 29 67 1,0 Trong c¶ 3 m«i tr−êng trªn con ng−êi ®Òu c¶m thÊy nãng l¹nh nh− nhau. Ta nãi chóng cã nhiÖt ®é hiÖu qu¶ t−¬ng ®−¬ng b»ng nhau: thqA = thqB = thqC = 25 [oC] Nguyãùn Âçnh Huáún = 20 =
 19. Chæång 1: Khaïi niãûm chung Hçnh 8: Biãøu âäö nhiãût âäü hiãûu quaí tæång âæång ÂH Baïch Khoa ÂN = 21 =
Đồng bộ tài khoản