Giáo trình xây dựng_Thông gió 3

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

1
231
lượt xem
160
download

Giáo trình xây dựng_Thông gió 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trừ các miệng thổi trong thông gió cục bộ, tất cả các miệng thổi cần đảm bảo vận tốc hợp lý, luồng gió càng phân tán càng tốt để phân bố đồng đều đến các vị trí cần thông gió.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình xây dựng_Thông gió 3

 1. Chæång 3: Thiãút bë thäng gioï NHÆÎNG BÄÜ PHÁÛN CÅ BAÍN CUÍA MÄÜT HÃÛ THÄÚNG THÄNG GIOÏ: a d e b c Hçnh 1: Hãû thäúng thäøi khäng khê vaìo phoìng a- Cöa lÊy giã ngo i b- ThiÕt bÞ läc bôi c- Qu¹t kh«ng khÝ d- §−êng èng dÉn kh«ng khÝ e- MiÖng thæi e b a d c Hçnh 2: Hãû thäúng huït khäng khê ra khoíi phoìng a- MiÖng hót b- §−êng èng dÉn kh«ng khÝ c- ThiÕt bÞ t¸ch bôi d- Qu¹t kh«ng khÝ e- èng th¶i kh«ng khÝ ÂH Baïch Khoa ÂN = 65 =
 2. Giao trƒnh TH NG GIO I - MIÃÛNG THÄØI & MIÃÛNG HUÏT KHÄNG KHÊ 1/ MIÃÛNG THÄØI a/ Nhæîng yãu cáöu cå baín âäúi våïi miãûng thäøi: Trõ c¸c miÖng thæi trong th«ng giã côc bé, tÊt c¶ c¸c miÖng thæi cÇn ®¶m b¶o vËn tèc hîp lý, luång giã cµng ph©n t¸n cµng tèt ®Ó ph©n bè ®ång ®Òu ®Õn c¸c vÞ trÝ cÇn th«ng giã. * Nh÷ng yªu cÇu chÝnh: + H×nh d¸ng, kÝch th−íc thÝch hîp, cã søc c¶n nhá nhÊt. + Cã trang trÝ mü thuËt, ®Æc biÖt trong c¸c c«ng tr×nh d©n dông. + Cã thÓ ®iÒu chØnh ®−îc l−u l−îng vµ luång giã. + §Æt ë vÞ trÝ thÝch hîp. MÐp biªn miÖng thæi c¸ch t−êng vµ trÇn lín ≥ 0,5 ÷ 0,7m ®Ó luång khÝ khái bÞ c¶n. b/ Cáúu taûo caïc loaûi miãûng thäøi: MiÖng thæi cÊp giã thô ®éng: + MiÖng thæi kiÓu l−íi gåm c¸nh l−íi vµ thiÕt bÞ ®iÒu chØnh. Dßng khÝ thæi ra cã gãc më 0 → 90o. Lo¹i nµy kÝ hiÖu PB ®Æt ë thµnh bªn èng tiÕt diÖn ch÷ nhËt hoÆc vu«ng dïng trong c¸c phßng cã ®é cao kh«ng lín l¾m. + MiÖng thæi kiÓu khe cã c¸nh h−íng quay ®−îc: gåm c¸nh h−íng vµ thanh ®iÒu khiÓn. Lo¹i nµy còng ®Æt ë thµnh èng cÊp giã th−êng bè trÝ däc theo lèi ®i gi÷a c¸c m¸y. + MiÖng thæi kiÓu lç: gåm lç Φ20mm ®ôc trªn thµnh èng trßn thµnh d·y c¸ch 100mm. èng nhá ®ôc 6 d·y, èng to ®ôc 12 d·y, ®ôc h−íng vµo trong thµnh c¸c l−ìi cã t¸c dông h−íng dßng khiÕn vect¬ dßng khi thæi ra gÇn vu«ng gãc víi trôc èng. Hçnh 3: Miãûng thäøi kiãøu läù Nguyãùn Âçnh Huáún = 66 =
 3. Chæång 3: Thiãút bë thäng gioï + MiÖng thæi h×nh b¨ng ®¬n gi¶n: Trªn thµnh èng ch÷ nhËt hoÆc vu«ng ng−êi ta ®ôc c¸c khe hÑp råi bÎ ra phÝa ngoµi lµm thµnh tÊm ch¾n ®Ó h−íng dßng. Lo¹i nµy cã trë kh¸ng thñy lùc nhá h¬n lo¹i bÎ tÊm ch¾n vµo trong. Hçnh 4: Miãûng thäøi hçnh bàng MiÖng thæi cÊp giã chñ ®éng: + MiÖng thæi kiÓu ®Üa: ®Æt s¸t trÇn hoÆc ®Æt phÝa d−íi trÇn. a c b Hçnh 5: Miãûng thäøi kiãøu âéa Kh«ng khÝ tõ èng dÉn qua van ®iÒu chØnh vµ c¸nh h−íng bè trÝ trªn bé ®iÒu chØnh (a), ®i vµo bé èng nh¸nh tíi miÖng thæi. PhÝa d−íi miÖng ra ®Æt ®Üa (b) cã thÓ n©ng lªn h¹ xuèng nhê vÝt ®iÒu khiÓn. Kh«ng khÝ thæi vµo ®Üa vµ tho¸t ra kho¶ng trèng thµnh mét luång h×nh c¸i n¬m. L−u l−îng kh«ng khÝ ®−îc ®iÒu chØnh nhê thanh tay vÆn (c). Cã lo¹i trªn ®Üa (b) cã ®ôc c¸c lç nhá ®Ó t¹o thµnh 2 luång: luång rçng h×nh n¬m vµ luång trung t©m. + MiÖng thæi cã loa khuÕch t¸n: Gåm c¸c c¸nh h−íng khuÕch t¸n chÕ t¹o gÇn d¹ng khÝ ®éng häc ®Ó trë lùc bÐ vµ khuÕch t¸n ®Òu. Cã lo¹i dïng l¸ ch¾n h−íng giã ®iÒu chØnh khi l¾p ®Æt thay cho van ®iÒu chØnh chÕ t¹o phøc t¹p. ÂH Baïch Khoa ÂN = 67 =
 4. Giao trƒnh TH NG GIO Hçnh 6: Miãûng thäøi loa khuãúch taïn MiÖng thæi trong c«ng tr×nh c«ng nghiÖp: §−êng èng vµ miÖng thæi cã thÓ lé ra ngoµi ®−a kh«ng khÝ ®Õn tõng vïng, tõng chç lµm viÖc. MiÖng thæi gåm c¸c lo¹i: Hçnh 7: Miãûng thäøi Baturin Hçnh 8: Miãûng thäøi kiãøu loa §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh kÝn th−êng xuyªn më ra vµo khiÕn kh«ng khÝ bªn ngoµi lïa qua cöa vµo lµm tæn thÊt nhiÖt vÒ mïa ®«ng vµ tæn thÊt l¹nh vÒ mïa hÌ víi phßng cã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ. Trong tr−êng hîp ®ã ng−êi ta t¹o mµn ch¾n kh«ng khÝ ë c¸c cöa ra vµo b»ng c¸ch thæi giã tèc ®é lín qua khe hÑp bè trÝ ë d−íi cöa. Tr−êng hîp kh«ng thÓ bè trÝ ë d−íi cöa ®−îc th× bè trÝ ë 2 bªn. Tñ thæi giã dïng khi èng dÉn khÝ ®Æt ngÇm d−íi nÒn, gian m¸y réng. Hçnh 11: Miãûng thäøi kiãøu nuû xoeì Hçnh 12: Miãûng thäøi kiãøu tuí Nguyãùn Âçnh Huáún = 68 =
 5. Chæång 3: Thiãút bë thäng gioï 2/ MIÃÛNG HUÏT a/ Nhæîng yãu cáöu cå baín âäúi våïi miãûng huït: VÒ c¬ b¶n th× yªu cÇu cña miÖng hót gièng nh− miÖng thæi. Tøc lµ: + H×nh d¸ng, kÝch th−íc thÝch hîp, cã søc c¶n nhá nhÊt. + Cã trang trÝ mü thuËt, ®Æc biÖt trong c¸c c«ng tr×nh d©n dông. + Cã thÓ ®iÒu chØnh ®−îc l−u l−îng. + §Æt ë vÞ trÝ thÝch hîp, ®¶m b¶o chiÒu chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ trong phßng cã lîi nhÊt cho vÊn ®Ò th«ng giã. b/ Cáúu taûo caïc loaûi miãûng huït: Tr−êng hîp th«ng giã chung miÖng hót ®Æt ngay trªn thµnh èng dÉn. Tr−êng hîp hót côc bé th× ®Æt miÖng hót t¹i chç. C¸c thiÕt bÞ hót giã côc bé gåm : Chôp hót: ϕ/2 ϕ h1 h1 h2 h2 h h Hçnh 11: Chuûp huït Hót c¸c chÊt khÝ th¶i nhÑ bèc lªn phÝa trªn (h¬i nãng, khãi, bôi vµ h¬i ®éc nhÑ h¬n kh«ng khÝ). Chôp hót h×nh chãp nãn hoÆc th¸p côt l¾p trªn c¸c nguån khÝ th¶i, c¸ch nÒn kho¶ng 1,8 m. KÝch th−íc ®ñ lín trïm hÕt tiÕt diÖn luång khÝ th¶i bèc lªn. B = bo + 0,8h B : bÒ réng chôp hót. bo : bÒ réng nguån th¶i. ÂH Baïch Khoa ÂN = 69 =
 6. Giao trƒnh TH NG GIO NÕu chôp trßn : D = do + 0,8 . Gãc loe cña chôp ϕ=60o. èng dÉn cÇn ®ñ lín ®Ó hót hÕt khÝ th¶i vµ khÝ s¹ch trµn theo. Tñ hót : Cã lo¹i hë: ®Æt phÝa trªn hoÆc bªn c¹nh vËt s¶n sinh chÊt ®éc h¹i. Cã lo¹i kÝn: bao trïm kÝn vËt s¶n sinh ®éc h¹i cã cöa quan s¸t vµ cöa thao t¸c. Cöa hót cña tñ hë cã thÓ ë mÆt bªn, ë d−íi hoÆc kÕt hîp nh»m th¶i khÝ ®éc h¹i hoÆc bôi trùc tiÕp t¹i vÞ trÝ lµm viÖc n»m trong ph¹m vi cña tñ hót. ( vÝ dô c¸c tñ hãa 700 chÊt vµ tñ hµn c¸c chi tiÕt nhá). Hçnh 12: Tuí huït PhÔu hót : Dïng th¶i bôi nÆng ë c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ nh− m¸y mµi, m¸y phay hoÆc m¸y sîi con,... PhÔu hót g¾n liÒn m¸y c«ng nghÖ. §Ó th¶i bôi ë c¸c m¸y cã kÝch th−íc trung b×nh, tèc ®é dßng kh«ng khÝ trong èng hót ph¶i ≥30 m/s; ®−êng kÝnh èng hót ≥40mm. Hçnh 13: Phãùu huït MiÖng hót côc bé : Dïng víi c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ kh«ng thÓ bäc kÝn thiÕt bÞ th¶i chÊt ®éc h¹i ®−îc (vÝ dô bÓ ®iÖn ph©n, bÓ m¹ kim lo¹i). Hçnh 14: Miãûng huït cuûc bäü trãn thaình bãø Nguyãùn Âçnh Huáún = 70 =
 7. Chæång 3: Thiãút bë thäng gioï MiÖng hót bè trÝ däc theo c¹nh dµi cña bÓ ë 1 phÝa víi bÓ hÑp vµ 2 phÝa víi bÓ réng, chia nhiÒu ®o¹n b»ng 33 ÷ 40% diÖn tÝch tiÕt diÖn kªnh hót giã ®Ó ®¶m b¶o tèc ®é khÝ ®i vµo khe hót b»ng 2,5 ÷ 3 lÇn tèc ®é trung b×nh khÝ trong èng dÉn. II - ÂÆÅÌNG ÄÚNG DÁÙN KHÄNG KHÊ 1/ YÃU CÁÖU VÃÖ ÂÆÅÌNG ÄÚNG DÁÙN KHÄNG KHÊ - B»ng vËt liÖu khã hoÆc kh«ng ch¸y. - Kh«ng thÊm n−íc vµ kh«ng khÝ. - C¸ch nhiÖt tèt khi vËn chuyÓn chÊt nhiÖt ®é cao. - BÒ mÆt trong nh½n ®Ó gi¶m ma s¸t. - Cã tiÕt diÖn vµ h×nh d¸ng thÝch hîp ®Ó søc c¶n bÐ, tiÕt kiÖm vËt liÖu, mÜ quan, tiÖn bè trÝ. Tèt nhÊt dïng lo¹i trßn, vu«ng. Lo¹i ch÷ nhËt cµng dÑt cµng bÊt lîi. 2/ CÁÚU TAÛO & CAÏCH BÄÚ TRÊ ÂÆÅÌNG ÄÚNG DÁÙN KHÄNG KHÊ HÖ thèng èng dÉn khÝ chia thµnh 2 lo¹i chÝnh: kiÓu kªnh ngÇm vµ kiÓu treo. a/ Hãû thäúng kiãøu kãnh ngáöm: Tñ t−êng Hçnh 15: Caïc loaûi kãnh gioï VËt liÖu lµ g¹ch x©y hoÆc bª t«ng. Kªnh cã thÓ ®Æt d−íi nÒn kÕt hîp bè trÝ c¶ c¸c ®−êng d©y c¸p ®iÖn, d©y ®iÖn tho¹i, èng n−íc,... cã thÓ ®Æt trong t−êng dÇy hoÆc èp ë gãc t−êng, ë s¸t tñ t−êng. Kªnh dÉn giã ngÇm ®Æt d−íi sµn th−êng ®Ó dÉn giã håi, rÊt Ýt khi lµm èng dÉn giã cÊp, v× kh«ng khÝ ®· xö lý ®i trong kªnh ngÇm dÔ bÞ « nhiÔm bëi ÂH Baïch Khoa ÂN = 71 =
 8. Giao trƒnh TH NG GIO Èm mèc. Tr−êng hîp cÇn thiÕt l¾m ph¶i dïng th× cÇn xö lý chèng thÊm thËt cÈn thËn. b/ Hãû thäúng kiãøu treo: VËt liÖu th−êng b»ng t«n hoa, t«n tr¸ng kÏm dµy 0,5 -1,5mm. Cã thÓ dïng t«n ®en chèng gØ hoÆc chÊt dÎo. C¸c èng dÉn khÝ l¹nh th−êng bäc líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt, phÝa ngoµi bäc líp mµng máng chèng Èm. Ngoµi cïng bäc l−íi thÐp máng b¶o vÖ chèng chuét bä gÆm nhÊm. NÕu èng dÉn ®i d−íi trÇn trong phßng th× kh«ng cÇn bäc c¸ch nhiÖt. - C¸c èng dÉn ®−îc chÕ t¹o thµnh tõng ®o¹n ng¾n l¾p nèi b»ng mÆt bÝch cã ®Öm cao su. - ViÖc treo ®ì èng s¸t trÇn hoÆc t−êng, b»ng dÇm ®ì hoÆc h×nh thøc kÕt cÊu phô thuéc c¶nh quan kiÕn tróc. - H×nh d¸ng èng dÉn kiÓu treo kh¸ ®a d¹ng. TiÕt diÖn ch÷ nhËt ®−îc dïng phæ biÕn h¬n v× dÔ chÕ t¹o, nhÊt lµ c¸c ®o¹n cót, tª, tiÕt kiÖm kh«ng gian treo ®ì èng. - C¸c èng dÉn giã cã l−u l−îng thay ®æi ®−îc chÕ t¹o thay ®æi tiÕt diÖn ngang b»ng thay ®æi kÝch th−íc ®Òu ®Æn hoÆc h¹ bËc. Víi tiÕt diÖn vu«ng hoÆc ch÷ nhËt th× cè ®Þnh kÝch th−íc 1 chiÒu cña tiÕt diÖn ngang ®Ó tiÖn treo, èp. a- Thay âäøi âãöu b- Thay âäøi haû báûc Hçnh 16: Hãû thäúng kiãøu treo III - CAÏC THIÃÚT BË XÆÍ LYÏ KHÄNG KHÊ Trong kÜ thuËt th«ng giã vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ viÖc xö lÝ kh«ng khÝ bao gåm : - T¨ng nhiÖt (tøc t¨ng entanpi): sÊy nãng. - Gi¶m nhiÖt (gi¶m entanpi): lµm l¹nh. - T¨ng Èm (tøc t¨ng dung Èm d): phun Èm bæ sung. Nguyãùn Âçnh Huáún = 72 =
 9. Chæång 3: Thiãút bë thäng gioï - Gi¶m Èm (gi¶m dung Èm d): lµm kh« kh«ng khÝ. Trong c¸c thiÕt bÞ xö lý nhiÖt Èm kh«ng khÝ th−êng x¶y ra ®ång thêi hai trong sè c¸c néi dung trªn. 1/ BÄÜ SÁÚY KHÄNG KHÊ : Coï nhiãöu thiãút bë sáúy khäng khê khaïc nhau nhæng âãöu coï chung mäüt âiãøm laì âãø laìm tàng Khäng khê nhiãût âäü cuía khäng khê thç ngæåìi vaìo ta cho khäng khê tiãúp xuïc våïi mäüt Khäng khê bãö màût coï nhiãût âäü cao, bãö màût naìy ra seî nung noïng khäng khê âãún nhiãût âäü cáön thiãút. Caïc bãö màût nhiãût âäü cao coï thãø laì caïc âæåìng äúng dáùn Khoïi håi næåïc noïng, dáùn khoïi noïng noïng hoàûc næåïc noïng; cuîng coï thãø laì Hçnh 17: Sáúy noïng khäng khê caïc thiãút bë âæåüc nung noïng bàòng âiãûn. 2/ THIÃÚT BË LAÌM MAÏT & LAÌM ÁØM KHÄNG KHÊ : a/ Caïc thiãút bë laìm laûnh khäng khê: L m l¹nh b»ng gi n èng cã c¸nh : Thuéc lo¹i thiÕt bÞ trao ®æi I A nhiÖt bÒ mÆt gåm c¸c èng kim lo¹i cã c¸nh ngang ë mÆt ngoµi. 2 100% Nguyªn lý lµm viÖc: chÊt t¶i l¹nh (n−íc l¹nh hoÆc m«i chÊt l¹nh) 1 ®i trong giµn èng; kh«ng khÝ ®i ngoµi, trao ®æi nhiÖt víi mÆt c¸nh èng. Tïy nhiÖt ®é cña bÒ mÆt c¸nh èng (τc.«) so víi nhiÖt ®é ®iÓm s−¬ng d cña kh«ng khÝ (ts) sÏ diÔn ra 1 trong 2 qu¸ tr×nh sau: Hçnh 18: Quaï trçnh laìm laûnh khäng khê ÂH Baïch Khoa ÂN = 73 =
 10. Giao trƒnh TH NG GIO + NÕu τc.« < ts : lµ qu¸ tr×nh lµm l¹nh kh« A1. H¬i n−íc trong kh«ng khÝ ng−ng tô trªn mÆt giµn l¹nh, khiÕn d gi¶m. + NÕu τc.« > ts : lµ qu¸ tr×nh lµm l¹nh ®¼ng dung Èm A2. ThiÕt bÞ nµy dïng trong c¸c m¸y ®iÒu hßa côc bé hoÆc hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ trung t©m kh«ng cã nhu cÇu t¨ng Èm nh− héi tr−êng, r¹p h¸t, th− viÖn, phßng b¶o qu¶n, v.v... L m l¹nh b»ng phun n−íc l¹nh: 1 Khäng khê vaìo 2 1 Khäng khê ra Næåïc thaíi 3 4 Næåïc maïy 1- Táúm chàõn næåïc; 2- Daìn phun næåïc ; 3- Bãø chæïa næåïc phun ; 4- Båm næåïc. Hçnh 19: Daìn phun næåïc laìm laûnh khäng khê Kh«ng khÝ ®−îc lµm l¹nh trong buång phun n−íc l¹nh, thuéc lo¹i trao ®æi nhiÖt hçn hîp. N−íc võa A lµ chÊt t¶i l¹nh, võa lµ chÊt c«ng t¸c. I - Nguyªn lý lµm viÖc: N−íc l¹nh 3 phun thµnh h¹t s−¬ng li ti b»ng mòi 2 phun g¾n trªn giµn phun trong buång 1 phun. Kh«ng khÝ tiÕp xóc c¸c h¹t n−íc l¹nh bÞ n−íc lÊy nhiÖt lµm m¸t gièng tiÕp xóc bÒ mÆt giµn èng cã c¸nh. Tïy nhiÖt ®é n−íc phun (tnc) so víi ts cña kh«ng khÝ sÏ diÔn ra 1 trong 3 qu¸ d tr×nh sau trªn I - d : Hçnh 20: Så âäö laìm laûnh bàòng næåïc + NÕu tnc < ts : lµ qu¸ tr×nh lµm l¹nh kh« A1. H¬i n−íc trong kh«ng khÝ ng−ng tô b¸m vµo h¹t n−íc khiÕn d gi¶m. Nguyãùn Âçnh Huáún = 74 =
 11. Chæång 3: Thiãút bë thäng gioï + NÕu tnc > ts : lµ qu¸ tr×nh lµm l¹nh t¨ng dung Èm A3. H¬i n−íc tõ bÒ mÆt c¸c giät n−íc bay vµo kh«ng khÝ khiÕn d t¨ng. + NÕu tnc ≈ ts : lµ qu¸ tr×nh lµm l¹nh ®¼ng dung Èm A2. (n−íc kh«ng bay h¬i, h¬i n−íc trong kh«ng khÝ kh«ng ng−ng tô). Nh− vËy buång phun n−íc l¹nh cã thÓ thay ®æi dung Èm cña kh«ng khÝ vµ lµm l¹nh b»ng c¸ch thay ®æi nhiÖt ®é n−íc phun.V× thÕ, tuy thiÕt bÞ cång kÒnh, vËn hµnh phøc t¹p nh−ng vÉn ®−îc dïng nhiÒu trong c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, nhÊt lµ ngµnh dÖt lµ ngµnh cÇn duy tr× ®é Èm kh¸ lín trong x−ëng m¸y. Gi¶m nhiÖt ®é kh«ng khÝ b»ng m¸y phun n−íc tù nhiªn: I ThÊm n−íc A 2 1 N−íc d Hçnh 21: Quaût håi næåïc Kh¸c buång phun n−íc l¹nh, m¸y phun n−íc tù nhiªn lµm m¸t kh«ng khÝ theo nguyªn lý: N−íc bèc h¬i do nhËn nhiÖt cña kh«ng khÝ; kh«ng khÝ cã ϕ cµng nhá th× hiÖu qu¶ lµm m¸t cµng cao. M¸y tiªu hao Ýt n¨ng l−îng (chØ kho¶ng vµi chôc wat). §©y lµ qu¸ tr×nh ®o¹n nhiÖt ®¼ng entanpi (I = const), biÓu diÔn b»ng tia qu¸ tr×nh A1 trªn I-d ( ∆I = 0 , ε = 0) . HoÆc lµ qu¸ tr×nh t¨ng entanpi: A2 nh−ng nhiÖt ®é kh«ng khÝ vÉn gi¶m. L m l¹nh kh«ng khÝ b»ng hiÖu øng peltier: HiÖu øng peltier lµ khi cã dßng ®iÖn mét chiÒu ®i qua mét cÆp nhiÖt ®iÖn kÝn (2 kim lo¹i kh¸c chÊt hµn víi nhau) th× mét ®Çu sÏ l¹nh ®i cßn ®Çu kia sÏ nãng lªn. §−a kh«ng khÝ tiÕp xóc ®Çu l¹nh sÏ ®−îc lµm m¸t. VËt liÖu lµm cÆp nhiÖt ®iÖn ph¶i cã c¸c tÝnh chÊt sau: - Kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn ph¶i lín h¬n kh¶ n¨ng dÉn nhiÖt. - TØ sè søc ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn vµ hiÖu sè nhiÖt ®é 2 ®Çu ( hÖ sè Seebeck) ph¶i lín. ÂH Baïch Khoa ÂN = 75 =
 12. Giao trƒnh TH NG GIO C¸c vËt liÖu b¸n dÉn cã thÓ tháa m·n I A yªu cÇu trªn. HÖ sè Seebeck cña chóng lín gÊp 5 lÇn c¸c kim lo¹i th−êng. 1 M¸y l¹nh, peltier kh«ng cÇn t¸c nh©n; kh«ng cã c¬ cÊu chuyÓn ®éng cång kÒnh, kh«ng g©y ån vµ « nhiÔm m«i tr−êng. Nã cßn ®¾t do vËt liÖu siªu dÉn cßn hiÕm. §©y còng thuéc qu¸ tr×nh ®¼ng d Èm A2 trªn I - d. Hçnh 22: Hiãûu æïng peltier b/ Caïc thiãút bë giaím áøm khäng khê: Gi¶m Èm b»ng gi n l¹nh: I Giµn l¹nh chÝnh lµ giµn èng cã A c¸nh vËn chuyÓn t¸c nh©n t¶i l¹nh. - Nguyªn lý lµm l¹nh: Cho kh«ng khÝ tiÕp xóc giµn l¹nh 1 cã nhiÖt ®é c¸nh èng tc.è < ts cña kh«ng khÝ, h¬i n−íc trong kh«ng khÝ ng−ng tô trªn bÒ mÆt c¸nh èng khiÕn d gi¶m. d BiÓu diÔn b»ng qu¸ tr×nh A1 trªn I - d Hçnh 23: Giaím áøm bàòng daìn laûnh (h×nh 23). Gi¶m Èm b»ng phun n−íc l¹nh: Trong buång phun n−íc l¹nh víi nhiÖt ®é giät n−íc tnc < ts cña kh«ng khÝ th× h¬i n−íc trong kh«ng khÝ sÏ ng−ng tô b¸m vµo bÒ mÆt c¸c giät n−íc gièng nh− trªn bÒ mÆt giµn l¹nh vµ r¬i xuèng cïng giät n−íc khiÕn d gi¶m. §ã lµ qu¸ tr×nh lµm l¹nh kh« A1 cña kh«ng khÝ trong buång phun n−íc l¹nh (gièng biÓu ®å h×nh 23). Gi¶m Èm b»ng m¸y hót Èm: I A M¸y hót Èm thùc chÊt lµ mét m¸y C l¹nh nh−ng c¸c thiÕt bÞ s¾p xÕp ng−îc víi m¸y l¹nh. - Nguyªn lý lµm viÖc: kh«ng khÝ B trong phßng ®−îc qu¹t hót tuÇn hoµn qua giµn l¹nh ng−ng tô gi¶m Èm, theo qu¸ tr×nh d AB (gièng qu¸ tr×nh A1 trong m¸y l¹nh). Hçnh 24: Så âäö maïy huït áøm Nguyãùn Âçnh Huáún = 76 =
 13. Chæång 3: Thiãút bë thäng gioï Sau ®ã kh«ng khÝ qua giµn nãng ®Õn nhiÖt ®é ban ®Çu. §ã lµ qu¸ tr×nh t¨ng nhiÖt ®¼ng Èm BC. M¸y hót Èm th−êng ®Æt trong c¸c buång kho, buång m¸y tÝnh n¬i cã nhiÖt thõa bÐ ®ßi hái ϕ nhá. Gi¶m Èm b»ng hãa chÊt: Dïng hãa chÊt hót Èm nh− zeolit, silicagen, v«i sèng,... ph−¬ng ph¸p nµy chØ dïng trong c¸c buång kho, kh¶ n¨ng gi¶m Èm cã h¹n v× chÊt hót Èm chãng bÞ b·o hãa. Qu¸ tr×nh hót Èm cña hãa chÊt sÏ x¶y ra ph¶n øng hãa häc táa nhiÖt. Trªn I-d biÓu thÞ b»ng ®−êng A9. c/ Caïc thiãút bë tàng áøm khäng khê: Tuy ë ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm n−íc ta, còng cã tr−êng hîp kh«ng khÝ nãng kh« cÇn t¨ng dung Èm ®Ó t¹o ϕ thÝch hîp cho giµn m¸y (®Æc biÖt lµ c¸c vïng chÞu ¶nh h−ëng giã Lµo). C¸c thiÕt bÞ t¨ng Èm gåm: Dïng thiÕt bÞ buång phun n−íc tù nhiªn: I 7 8 9 A 6 5 4 3 2 1 d Hçnh 25: Caïc quaï trçnh xæí lyï khäng khê - Nguyªn lý lµm viÖc: Phun n−íc tù nhiªn cã nhiÖt ®é tnc > ts cña kh«ng khÝ, n−íc sÏ bèc h¬i vµo kh«ng khÝ lµm t¨ng d. §©y lµ qu¸ tr×nh ÂH Baïch Khoa ÂN = 77 =
 14. Giao trƒnh TH NG GIO ®o¹n nhiÖt A4 hoÆc gÇn ®o¹n nhiÖt A5 phô thuéc nhiÖt dung cña h¬i n−íc míi bæ sung. Qu¸ tr×nh A4 diÔn ra khi Ihn bæ sung = I kk . Qu¸ tr×nh A5 diÔn ra khi Ihn bæ sung > Ikk . §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh t¨ng Èm trong buång phun lµ: l−îng Èm bay h¬i vµo kh«ng khÝ (∆d) rÊt nhá so víi l−îng n−íc phun vµo kh«ng khÝ. Dïng thiÕt bÞ phun Èm bæ sung kiÓu hép h¬i: - Nguyªn t¾c phun Èm bæ sung lµ dïng thiÕt bÞ ®−a h¬i n−íc vµo kh«ng khÝ ph¶i ®−îc khuÕch t¸n hÕt kh«ng ®−îc cã l−îng n−íc d− thõa. - ThiÕt bÞ kiÓu hép h¬i gåm hép (thïng) sinh h¬i, trong ®ã n−íc ®−îc ®un s«i 1000C b»ng ®iÖn. H¬i tho¸t qua èng nhá vµo kh«ng khÝ. HÖ sè gãc tia qu¸ tr×nh t¨ng Èm b»ng h¬i n−íc b·o hßa b»ng trÞ sè hÖ sè gãc cña ®−êng ®¼g nhiÖt A6. NghÜa lµ khi t¨ng Èm b»ng c¸ch phun h¬i n−íc b·o hßa vµo kh«ng khÝ (víi l−îng h¬i võa ®ñ, kh«ng cã d− thõa bÞ ng−ng tô) th× nhiÖt ®é kh«ng khÝ kh«ng thay ®æi. ∆i r0 .∆d ε= = = r0 = 597,3 , [kcal/kg.hn]. ∆d ∆d ThiÕt bÞ phun Èm bæ sung b»ng vßi phun cao ¸p : - Nguyªn lý lµm viÖc: N−íc cã ¸p suÊt cao (9-10 bar) tõ b¬m cao ¸p qua vßi phun ®−îc xÐ t¬i thµnh mµn bôi h×nh nãn bay h¬i vµo kh«ng khÝ, c¸c h¹t to r¬i xuèng phÔu ®−îc thu håi vÒ b¬m (l−îng n−íc bay h¬i chØ chiÕm 2% l−îng n−íc phun ra). N¨ng suÊt lµm Èm cña thiÕt bÞ nµy lµ 7 kg h¬i Èm/giê. L−îng n−íc phun 350 l/giê. Tiªu hao n¨ng l−îng ®iÖn: 20W/1kg h¬i Èm. - MÆc dï tiªu hao Ýt ®iÖn n¨ng nh−ng thiÕt bÞ Ýt ®−îc dïng trong c¸c xÝ nghiÖp hiÖn ®¹i v× dÔ t¾c, dÔ ch¶y n−íc xuèng gian m¸y, vËn hµnh phøc t¹p, th−êng xuyªn ph¶i ®iÒu chØnh kim trong vßi phun. ThiÕt bÞ phun Èm bæ sung b»ng ®Üa quay: - Nguyªn lý lµm viÖc: N−íc qua èng dÉn t−íi lªn mÆt ®Üa quay víi tèc ®é 2850 vßng/phót, d−íi t¸c dông cña lùc li t©m n−íc v¨ng ra ®Ëp vµo c¸c c¸nh tÜnh ë chao ch¾n phÝa tr−íc bÞ xÐ nhá thµnh bôi li ti ®−îc qu¹t thæi vµo kh«ng khÝ trong phßng sÏ bay h¬i khuÕch t¸n vµo kh«ng khÝ. C¸c h¹t to bÞ ch¾n l¹i thu håi vÒ b¬m. N¨ng suÊt 10 kg h¬i Nguyãùn Âçnh Huáún = 78 =
 15. Chæång 3: Thiãút bë thäng gioï Èm mçi giê, l−îng n−íc dïng 90 l/h. Tiªu hao ®iÖn n¨ng 51W/1kg h¬i Èm. ThiÕt bÞ phun Èm bæ sung kiÓu khÝ nÐn: - Nguyªn lý lµm viÖc: Kh«ng khÝ nÐn cã ¸p suÊt cao (2 bar) tõ m¸y KhÝ nÐn nÐn qua vßi phun cã èng dÉn n−íc tõ b×nh lªn. Do ¸p lùc phun m¹nh sÏ hót n−íc lªn xÐ t¬i thµnh bôi khuÕch t¸n N−íc vµo kh«ng khÝ ë d¹ng h¬i. N¨ng suÊt lµm Èm lµ 2,7 kg h¬i/h. L−îng khÝ nÐn tiªu hao 4m3/h. Hçnh 26: Phun áøm bàòng khê neïn §iÖn n¨ng tiªu hao 70W/1kg h¬i. Lo¹i nµy cÊu t¹o gän, ®é tin cËy cao, dÔ khèng chÕ tù ®éng, kh«ng cã l−îng n−íc d− thõa r¬i xuèng sµn nªn mÆc dï tiªu hao nhiÒu ®iÖn n¨ng vµ ph¶i cã m¸y nÐn cÊp khÝ nh−ng vÉn ®−îc dïng nhiÒu trong c¸c xÝ nghiÖp hiÖn ®¹i. 3/ THIÃÚT BË LAÌM SAÛCH KHÄNG KHÊ : a/ Buäöng làõng buûi: KK+Buûi KK saûch Buûi Hçnh 27: Buäöng làõng buûi Lµ thiÕt bÞ läc bôi th«. Gi¶m tèc ®é ®Ó bôi l¾ng ch×m b»ng c¸ch më tiÕt diÖn èng dÉn thµnh buång. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cã thÓ lµm buång nhiÒu ng¨n. b/ Læåïi loüc buûi tháúm dáöu: Gåm khung kim lo¹i chÕ t¹o thµnh hép rçng bÒ mÆt lµ l−íi kim lo¹i hoÆc chÊt dÎo. Trong nhÐt ®Çy c¸c vËt liÖu xèp cã kh¶ n¨ng thÊm dÇu nh− b«ng thñy tinh. ÂH Baïch Khoa ÂN = 79 =
 16. Giao trƒnh TH NG GIO Hçnh 28: Læåïi loüc buûi tháúm dáöu Dïng dÇu cã ®é nhít cao, kh«ng cã mïi (dÇu m¸y biÕn ¸p, dÇu cäc sîi...). HiÖu suÊt läc η= 80%; phô t¶i kh«ng khÝ 6000 ÷ 7000m3/h.m2. Cã thÓ ®Æt 1 hoÆc nhiÒu tÊm liªn tiÕp trong ®−êng èng ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ läc. Th−êng kú ph¶i lÊy tÊm läc ra röa bôi. c/ Læåïi loüc buûi tháúm dáöu tæû ræía: Gåm c¸c tÇm l−íi kim lo¹i hoÆc chÊt dÎo g¾n vµo b¨ng chuyÒn chuyÓn ®éng lªn xuèng nhóng vµo thïng dÇu phÝa d−íi. Thïng chøa dÇu cã nót th¸o ®Ó thay dÇu vµ th¶i bôi ®Þnh kú. HiÖu suÊt läc lo¹i nµy 4 6 3 ηb = 80 ÷ 90%. Phô t¶i kh«ng khÝ 10 ÷ 2,5.10 m /h. Trë kh¸ng thñy lùc 100 ÷ 135 Pa. d/ Læåïi loüc buûi khä: Trong hÖ thèng th«ng giã th¶i bôi vµ trong m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ nhá vµ trung b×nh dïng l−íi läc bôi kh«. ChÊt liÖu gi÷ bôi lµ bät xèp polyuretan. C¸c tÊm nµy nhÐt vµo khung l−íi kim lo¹i hoÆc chÊt dÎo. §Þnh kú th¸o ra th¶i bôi. e/ Tuïi loüc buûi bàòng vaíi: KK saûch Cho kh«ng khÝ cã bôi thæi qua c¸c tói b»ng v¶i lanh, nØ, v¶i sîi thñy tinh, v¶i tæng hîp KK + Buûi capron, v¶i len. Bôi ®−îc gi÷ b¸m vµo mÆt trong thµnh tói. Dïng c¬ cÊu c¨ng dËt chÊn ®éng ®Ó bôi r¬i xuèng phÔu chøa cuèi tói, ®Þnh kú lÊy ra. Buûi NÕu bôi Èm th× ph¶i sÊy kh« tr−íc khi qua bé läc ®Ó Hçnh 29: Loüc buûi bàòng tuïi vaíi Nguyãùn Âçnh Huáún = 80 =
 17. Chæång 3: Thiãút bë thäng gioï tr¸nh bÝ giã do bÕt dÝnh. HiÖu qu¶ läc 90 ÷ 95%. Phô t¶i kh«ng khÝ nhá: 100 ÷ 150m3/h.m2. Trë lùc lín ∆p= 600 ÷ 800Pa. KK+Buûi f/ Thiãút bë loüc buûi quaïn tênh: Dïng läc th« bôi kÝch th−íc lín. Kh«ng khÝ vµ bôi thæi qua phÔu l¸ s¸ch, theo qu¸n tÝnh bôi ®Ëp vµo l¸ s¸ch b¾n KK saûch trë l¹i t¸ch khái kh«ng khÝ r¬i xuèng phÔu, kh«ng khÝ len lái theo khe hë l¸ s¸ch ®i ra ngoµi. Buûi Hçnh 30: Loüc buûi quaïn tênh g/ Thiãút bë loüc buûi li tám: KK saûch K KK+Buûi Buûi a- Xiclon âån b- Xiclon chuìm Hçnh 31: Xiclon loüc buûi CÊu t¹o gåm 1 trô xiclon h×nh trô ®¸y phÔu. èng dÉn khÝ bôi vµo bªn trªn qua n¾p t¹o xo¸y. Gi÷a ®Æt èng dÉn khÝ ra g¾n vµnh h−íng xo¸y. Bôi xo¸y li t©m v¨ng ra ®Ëp vµo thµnh trô r¬i xuèng phÔu. §Ó t¨ng møc b¸m bôi cã lo¹i xiclon n−íc t¹o n−íc ch¶y thµnh mµng máng ë thµnh xiclon (xiclon mµng n−íc). ÂH Baïch Khoa ÂN = 81 =
 18. Giao trƒnh TH NG GIO h/ Thiãút bë loüc buûi bàòng âiãûn: Gåm èng kim lo¹i Φ 250 ÷ 300mm. Nèi víi cùc (+) nguån ®iÖn. T©m èng ®Æt d©y dÉn ϕ1 ÷ 3mm nèi víi cùc (-). Khãi bôi ®i vµo phÝa d−íi, ra phÝa trªn cã van ®iÒu chØnh l−u l−îng. Thµnh èng g¾n bóa gâ liªn tôc hoÆc ®Þnh kú. - Nguyªn lÝ lµm viÖc: khãi bôi qua ®iÖn tr−êng ®iÖn thÕ cao 50 ÷ 80kV c¸c h¹t bôi bÞ ion hãa mang ®iÖn (-) bÞ hót vÒ thµnh èng cã ®iÖn tÝch (+). Bóa gâ khiÕn bôi r¬i xuèng phÔu. 4 KK saûch Hçnh 32: Cáúu taûo thiãút bë loüc buûi tênh âiãûn kiãøu äúng. 1- Dáy kim loaûi ngàõn, tiãút diãûn beï, mang 2 1 âiãûn têch ám. 2- ÄÚng kim loaûi, mang âiãûn têch dæång. 3- Âäúi troüng càng dáy 1. KK vaì 4- Thiãút bë caïch âiãûn. buûi 3 Buûi Nguyãùn Âçnh Huáún = 82 =
Đồng bộ tài khoản