Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

GIẤY BIÊN NHẬN

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 67

0
1.152
views

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

GIẤY BIÊN NHẬN
Nội dung Text

  1. Mẫu HTXTB - 3 CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐĂNG KÝ KINH DOANH GIẤY BIÊN NHẬN Cơ quan đăng ký kinh doanh:.......................................................................... Địa chỉ trụ sở:................................................................................................... Điện thoại:.......................................................... Fax:...................................... Email:..................................................................Website:............................... Ngày..... tháng..... năm..... đã nhận của ông/bà:................................................. đại diện của hợp tác xã:..................................................................................... Các giấy tờ về việc:............................................................................................ Gồm:................................................................................................................... ............................................................................................................................. Ngày hẹn giải quyết:...../....../.............................................................................. ........, ngày....... tháng....... năm........ CHỨC DANH NGƯỜI KÝ GIẤY BIÊN NHẬN (Người ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản