Giấy đăng ký hội thảo

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
99
lượt xem
15
download

Giấy đăng ký hội thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Giấy đăng ký hội thảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy đăng ký hội thảo

  1. Tên đơn vị :………………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………………………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………..ngày………tháng……….năm……….. GIẤY ĐĂNG KÝ HỘI THẢO Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật TT- Huế 1) Tên đơn vị: ………………………………………………………………………….. 2) Địa Chỉ: …………………………………………………………………………….. 3) Điện thoại: ………………………….., Fax : ……………………………………….. 4) Số giấy phép hoạt động: ……………………………………………………………………. 5) Người chịu trách nhiệm truyền đạt hội thảo: - Họ và tên :…………………………………,điện thoại : ………………………. - Họ và tên :…………………………………,điện thoại : ………………………. 6) Danh mục sản phẩm đăng ký làm hội thảo: STT Tên sản phẩm Số Giấy đăng Đối tượng & phương Số cuộc ký sản phẩm pháp sử dụng hội thảo 7) Nội dung hội thảo : ( Sẽ trình bày một số nội dung như sau): - Tên thương phẩm thuốc BVTV, tên hoạt chất, hàm lượng hoạt chất và dạng thuốc : ………………………………………………………………………………………….. - Tên, địa chỉ của Công Ty gia công sản xuất, địa chỉ nhà phân phối: ………………………………………………………………………………………….. - Tính năng tác dụng và cách sử dụng các loại thuốc đúng với nội dung đăng ký: ………………………………………………………………………………………….. - Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn an toàn trong sử dụng thuốc: ………………………………………………………………………………………….. 8) Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo: STT Địa điểm hội thảo Thời gian tổ chức 9) Cam kết của đơn vị đăng ký hội thảo: Chúng tôi xin nghiêm túc chấp hành thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký và điều 36, 37 quy định thủ tục đăng ký hội thảo các loại thuốc BVTV ban hành kèm theo Quyết định số:89/2006/QĐ – BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Ý KIẾN CỦA CHI CỤC : THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  2. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Chú ý : * Phần nội dung hội thảo phải ghi đầy đủ , cụ thể, rõ ràng từng mục một. * Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký : - Bản sao hợp pháp Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty ( Chi nhánh, …..). - Bản sao hợp pháp các Giấy đăng ký thuốc BVTV của Cục BVTV cấp các loại thuốc xin hội thảo. ( các loại giấy tờ này nếu lần sau xin hội thảo các loại thuốc đó lại thì không cần nộp nữa . Chỉ cần nộp Giấy đăng ký hội thảo.
Đồng bộ tài khoản