Giấy đặt cọc mua nhà

Chia sẻ: monkey68

Trước khi ký hợp đồng mua nhà cần ký Giấy đặt cọc để đảm bảo giao dịch mua bán nhà được diễn ra

Nội dung Text: Giấy đặt cọc mua nhà

 

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐẶT CỌC Hôm nay, ngày … tháng … năm 2006, tại Số ___________________, Thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm: BÊN BÁN (GỌI TẮT LÀ BÊN A) Bà _________, CMND số ___________________tại CA thành phố Hà Nội Và Ông ______________, CMND số _______________thành phố Hà Nội. Đồng sở hữu ngôi nhà số Bà ___________đã uỷ quyền toàn bộ cho Ông ______________(có Giấy uỷ quyền kèm theo) trong việc bán ngôi nhà tại số __________________________________________. BÊN MUA (GỌI TẮT LÀ BÊN B) Ông/Bà: … Sinh ngày: Hộ khẩu thường trú: CMND số: Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất thoả thuận những điều khoản sau: Điều 1: Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là: … để đảm bảo cho việc thực hiện Hợp đồng mua/bán ngôi nhà tại số Điều 2: Khi Hợp đồng mua/bán nhà được thực hiện, số tiền trên sẽ được trừ vào nghĩa vụ trả tiền của Bên B. Nếu Bên B từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì số tiền trên sẽ thuộc về Bên A. Nếu Bên A từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì ngoài việc phải trả lại cho Bên B số tiền trên, Bên A còn phải trả cho Bên A số tiền là… Điều 3: Hai bên cùng đọc lại những điều trên, hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây để làm bằng chứng. 1
  2. BÊN A BÊN B NGƯỜI LÀM CHỨNG 1 NGƯỜI LÀM CHỨNG 2 2
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản