Giấy đề nghị lĩnh xăng dầu

Chia sẻ: buingak4

Tham khảo tài liệu 'giấy đề nghị lĩnh xăng dầu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giấy đề nghị lĩnh xăng dầu

 

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẠC ĐẠI LẢI BAN QLDA FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT GIẤY ĐỀ NGHỊ LĨNH XĂNG, DẦU Người đề nghị:………………………………………Bộ phận……………………………………………... Lý do: ………………………………………………………………………………………………………. Số lượng Số lượng Chữ ký người STT Tên vật tư Đơn vị Ghi chú đề xuất thực lĩnh nhận 1 2 3 Đại Lải, ngày tháng năm 2013 Người đề nghị Phụ trách bộ phận An ninh Thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẠC ĐẠI LẢI BAN QLDA FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT GIẤY ĐỀ NGHỊ LĨNH XĂNG, DẦU Người đề nghị:………………………………………Bộ phận……………………………………………… Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. Số lượng Số lượng Chữ ký người STT Tên vật tư Đơn vị Ghi chú đề xuất thực lĩnh nhận 1 2 3 Đại Lải, ngày tháng năm 2013 Người đề nghị Phụ trách bộ phận An ninh Thủ kho
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản