Giấy đề nghị thanh toán

Chia sẻ: hanhtrinhcuasoi

Giấy đề nghị thanh toán

Nội dung Text: Giấy đề nghị thanh toán

Đơn vị:........................ Mẫu số 05 - TT
Địa chỉ:........................ (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-
BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày............tháng..........năm 2008


Kính gửi:..............................................................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:..................................................................................................
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):......................................................................................................................
Nội dung thanh toán:............................................................................................................................
Số tiền:.........................................(Viết bằng chữ):...............................................................................
..................................................................................................................................................................
(Kèm theo..............................chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng Giám đốc
duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đơn vị:........................ Mẫu số 05 - TT
Địa chỉ:........................ (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-
BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày............tháng..........năm 2008


Kính gửi:..............................................................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:..................................................................................................
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):......................................................................................................................
Nội dung thanh toán:............................................................................................................................
Số tiền:.........................................(Viết bằng chữ):...............................................................................
..................................................................................................................................................................
(Kèm theo..............................chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng Giám đốc
duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản