Giấy nộp trả kinh phí

Chia sẻ: retcl83

Tài liệu tham khảo Giấy nộp trả kinh phí kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính

Nội dung Text: Giấy nộp trả kinh phí

Mâu số C2-05/NS
̃
(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
của Bộ Tài chính)
̀
Không ghi vao
GIẤY NÔP TRẢ KINH PHÍ
̣
Số:.......................
khu vực nay
̀
Chuyển khoản  Tiền mặt 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)


PHẦN KBNN GHI
Đơn vị nôp/ người nộp: ..................................................................Mã ĐVQHNS: ........................................
̣
Tài khoản số: ....................................................Tại KBNN: .......................................................................... Phân hệ:...............................
Mã cấp NS: ............................................................................Tên CTMT,DA: ............................................. Mã ĐBHC: ............................
.................................................................................................................Mã CTMT,DA: ............................... 1.Nợ TK: ..............................
Có TK: ...............................
Số CKC, HĐK..........................................................................................Số CKC, HĐTH.............................
Nôp trả kinh phí: ............................................................................................................................................. 2. Nợ TK: .............................
̣
Có TK: ..............................
Tài khoản nộp trả:......................hoặc: TK 3521 (Kiểm toán NN)  TK 3522 (Thanh tra TC) 
TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác ) 
TK 3523 (Thanh tra CP) 
Theo Quyết định số: ....................................................ngày.........................................................................
Theo các chi tiết sau:
Mã Mã Mã

̣ Số tiên
̀
Nôi dung
chương nguồn NSNN
NDKT ngành KT
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Nộp trả kinh phí khi đã quyết toán ngân sách: Thu NSNN theo Mã NDKT: ....................Mã CQT:............................Mã chương.................
Tổng số tiền ghi bằng chữ..................................................................................................................................................................................
Đơn vị nộp tiền
Ngày …. tháng …. năm ...….
Kế toán trưởng Thủ trưởng
Người nộp tiền KBNN A KBNN B
̀ ́ ̀ ́
Ngày......../......./........ Ngay......thang........năm........ Ngay......thang........năm........
(Ký, ghi họ tên) Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
20
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản