Giấy nộp trả kinh phí

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
476
lượt xem
25
download

Giấy nộp trả kinh phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giấy nộp trả kinh phí kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy nộp trả kinh phí

  1. Mâu số C2-05/NS ̃ (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính) ̀ Không ghi vao GIẤY NÔP TRẢ KINH PHÍ ̣ Số:....................... khu vực nay ̀ Chuyển khoản  Tiền mặt  (Đánh dấu X vào ô tương ứng) PHẦN KBNN GHI Đơn vị nôp/ người nộp: ..................................................................Mã ĐVQHNS: ........................................ ̣ Tài khoản số: ....................................................Tại KBNN: .......................................................................... Phân hệ:............................... Mã cấp NS: ............................................................................Tên CTMT,DA: ............................................. Mã ĐBHC: ............................ .................................................................................................................Mã CTMT,DA: ............................... 1.Nợ TK: .............................. Có TK: ............................... Số CKC, HĐK..........................................................................................Số CKC, HĐTH............................. Nôp trả kinh phí: ............................................................................................................................................. 2. Nợ TK: ............................. ̣ Có TK: .............................. Tài khoản nộp trả:......................hoặc: TK 3521 (Kiểm toán NN)  TK 3522 (Thanh tra TC)  TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác )  TK 3523 (Thanh tra CP)  Theo Quyết định số: ....................................................ngày......................................................................... Theo các chi tiết sau: Mã Mã Mã Mã ̣ Số tiên ̀ Nôi dung chương nguồn NSNN NDKT ngành KT Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................. Nộp trả kinh phí khi đã quyết toán ngân sách: Thu NSNN theo Mã NDKT: ....................Mã CQT:............................Mã chương................. Tổng số tiền ghi bằng chữ.................................................................................................................................................................................. Đơn vị nộp tiền Ngày …. tháng …. năm ...…. Kế toán trưởng Thủ trưởng Người nộp tiền KBNN A KBNN B ̀ ́ ̀ ́ Ngày......../......./........ Ngay......thang........năm........ Ngay......thang........năm........ (Ký, ghi họ tên) Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản