Giấy nộp trả kinh phí

Chia sẻ: retcl83

Tài liệu tham khảo Giấy nộp trả kinh phí kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính

Nội dung Text: Giấy nộp trả kinh phí

 

  1. Mâu số C2-05/NS ̃ (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính) ̀ Không ghi vao GIẤY NÔP TRẢ KINH PHÍ ̣ Số:....................... khu vực nay ̀ Chuyển khoản  Tiền mặt  (Đánh dấu X vào ô tương ứng) PHẦN KBNN GHI Đơn vị nôp/ người nộp: ..................................................................Mã ĐVQHNS: ........................................ ̣ Tài khoản số: ....................................................Tại KBNN: .......................................................................... Phân hệ:............................... Mã cấp NS: ............................................................................Tên CTMT,DA: ............................................. Mã ĐBHC: ............................ .................................................................................................................Mã CTMT,DA: ............................... 1.Nợ TK: .............................. Có TK: ............................... Số CKC, HĐK..........................................................................................Số CKC, HĐTH............................. Nôp trả kinh phí: ............................................................................................................................................. 2. Nợ TK: ............................. ̣ Có TK: .............................. Tài khoản nộp trả:......................hoặc: TK 3521 (Kiểm toán NN)  TK 3522 (Thanh tra TC)  TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác )  TK 3523 (Thanh tra CP)  Theo Quyết định số: ....................................................ngày......................................................................... Theo các chi tiết sau: Mã Mã Mã Mã ̣ Số tiên ̀ Nôi dung chương nguồn NSNN NDKT ngành KT Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................. Nộp trả kinh phí khi đã quyết toán ngân sách: Thu NSNN theo Mã NDKT: ....................Mã CQT:............................Mã chương................. Tổng số tiền ghi bằng chữ.................................................................................................................................................................................. Đơn vị nộp tiền Ngày …. tháng …. năm ...…. Kế toán trưởng Thủ trưởng Người nộp tiền KBNN A KBNN B ̀ ́ ̀ ́ Ngày......../......./........ Ngay......thang........năm........ Ngay......thang........năm........ (Ký, ghi họ tên) Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc 20
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản