Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

Chia sẻ: retcl83

Tài liệu tham khảo Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi - Mẫu số C4-09/KB theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính

Nội dung Text: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

 

  1. Mẫu số C4-09/KB Không ghi vào GIẤY RÚT TIỀN MẶT (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 khu vực này Từ tài khoản tiền gửi của Bộ Tài chính) Số: …………………….. Đơn vị lĩnh tiền:...........................................................................................Mã ĐVQHNS: ....................... phẦn KBNN ghi Địa chỉ:........................................................................................................................................................ Nợ TK: Tài khoản số: ...................................Mã cấp NS...........Tại KBNN: .......................................................... Người lĩnh tiền:........................................................................................................................................... Có TK: CMND số:...............................................Cấp ngày: ...................................Nơi cấp: ................................ Nội dung Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................. PHẦN KBNN Đơn vị lĩnh tiền BỘ PHẬN KIỂM SOÁT ngày ……… Kiểm soát Phụ trách Ngày … tháng … năm … Kế toán trưởng Chủ tài khoản BỘ PHẬN KẾ TOÁN GHI SỔ VÀ TRẢ TIỀN ngày .... Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Ngày … tháng … năm … Người nhận tiền (Đă nhận đủ tiền) (Ký, ghi rõ họ tên) 49
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản