Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Chia sẻ: thaihasondongbg

Tài liệu tham khảo chuyên về biểu mẫu, văn bàn, các hợp đồng, thủ tục hành chính.

Nội dung Text: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

ỦY BAN NHÂN  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Xã/phường........ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
.
Huyện/quận......
.. GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
Tỉnh/thành  (Để dùng ở nước ngoài)
phố............
Số: 
UB/HTỦY BAN NHÂN DÂN
XÁC NHẬN

Ông/bà
Họ và tên:................................................Giới tính:................
Sinh ngày, tháng, năm......../..../....tại...........................................
Dân tộc:.............................Quốc tịch:............................
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay 
thế.................
Số....................Ngày, tháng, năm cấp:..../..../......... Nơi 
cấp:...........
Nơi thường trú hiện nay 
.....................................................................................................
.....
Nơi thường trú trước khi xuất 
cảnh.....................................................
..................................................................................
Trong thời gian cư trú tại địa phương từ ngày. tháng.. năm .. 
đến ngày.....
tháng.... năm.......
Tình trạng hôn 
nhân:............................................................................................
...
.....................................................................................................
.....
.....................................................................................................
....
Giấy này đượccấp dùng để ..................................
và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.
.....ngày........tháng.......năm .......
T/M UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và  đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản