Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước)

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
1.695
lượt xem
149
download

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt nam)". Mẫu tài liệu được trình bày với hình thức rò ràng, nội dung cụ thể. Các bạn có thể tải về và điền trực tiếp thông tin cá nhân vào mẫu tài liệu này để tiết kiệm thời gian hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước)

 Mời các bạn tham khảo đoạn trích của tài liệu "Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước)" dưới đây để có thể hình dung được những thông tin cá nhân cần phải trình bày trong mẫu giấy xác nhận hôn nhân. 

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Mẫu STP/HT-2006-XNHN.3 

Xã/phường:…………..                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Huyện/quân:………… 

Tỉnh/thành phố:……..                                Ngày……tháng……năm…… 

Số:……/UBND-XN 

    GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN 

       (DÙNG CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ Ở TRONG NGƯỚC ) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghịđịnh số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

đăng ký và quản lý hộ tịch; 

Xét đề nghị của Ông/bà…………………………………………………………………….. 

 

XÁC NHẬN 

Ông/bà: 

Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:...................... 

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................... 

Nơi sinh:................................................................................................................................. 

Dân tộc:................................................. Quốc tịch: ............................................................... 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..................................................................................................... 

Nơi thường trú/tạm trú hiện nay: ........................................................................................... 

………………………………………………………………………………………... 

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: ...................................................................................... 

Trong thời gian cư trú tại:...................................................................................................... 

...............…………..từ ngày ……tháng……năm……..đến ngày……tháng……..năm ....... 

Tình trạng hôn nhân:.............................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Giấy này được cấp để: ........................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp 

Vào Sổ cấp Gi ấy xác nh ận tình trạng hôn nhân 

Số:……………..Quyển số:…………….. 

               Cán bộ Tư pháp hộ tịch                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                                         CHỦ TỊCH 

                  ……………………                                                    …………………..... 

Để tiện tham khảo và sử dụng mẫu tài liệu này các bạn có thể đăng nhập tài khoản và tải tài liệu "Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước)" về máy. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản