GIẤY XIN PHÉP RA NGOÀI

Chia sẻ: buingak4

Tham khảo tài liệu 'giấy xin phép ra ngoài', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: GIẤY XIN PHÉP RA NGOÀI

 

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẠC ĐẠI LẢI BAN QLDA FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT GIẤY XIN PHÉP RA NGOÀI Đại Lải, ngày tháng năm 2013 Kính gửi : - Ban QLDA Flamingo Đại Lải Resort Người đề nghị : ……………………………………………………………………………. Bộ phận : …………………………………………………………………........................... Lý do : …………………………………………………………………............................... Thời gian : Từ…………..…giờ …………..….phút. Đến………. …..giờ…………….phút Người đề nghị Phụ trách bộ phận Người duyệt (ký,ghi rõ họ tên) (ký,ghi rõ họ tên) ……………………………………………………………………………....... Xác nhận giờ ra :……….........giờ………….phút Bảo vệ Xác nhận giờ vào :………......giờ………….phút (ký, ghi rõ họ tên ) CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẠC ĐẠI LẢI BAN QLDA FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT GIẤY XIN PHÉP RA NGOÀI Đại Lải, ngày tháng năm 2013 Kính gửi : - Ban QLDA Flamingo Đại Lải Resort Người đề nghị : ……………………………………………………………………………. Bộ phận : …………………………………………………………………........................... Lý do : …………………………………………………………………............................... Thời gian : Từ……………..…giờ ……...…….phút. Đến………. …..giờ…………….phút
  2. Người đề nghị Phụ trách bộ phận Người duyệt (ký,ghi rõ họ tên) (ký,ghi rõ họ tên) …………………………………………………………………………… Xác nhận giờ ra :……….........giờ………….phút Bảo vệ Xác nhận giờ vào :………......giờ………….phút (ký, ghi rõ họ tên )
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản