Giới thiệu chung về thanh góp

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
116
lượt xem
60
download

Giới thiệu chung về thanh góp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự cố xảy ra với thanh góp rất ít , nhưng vì thanh góp là một đầu mối liên hệ của nhiều phần tử trong hệ thống nên khi xảy ra ngắn mạch trên thanh góp không được loại trừ một cách nhanh chóng và tin cậy thì có thể gây ra những hậu quả nghiệm trọng làm tan vỡ hệ thống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu chung về thanh góp

 1. A. GIÅÏI THIÃÛU CHUNG I. ÂÀÛT VÁÚN ÂÃÖ Sæû cäú xaíy ra våïi thanh goïp ráút êt, nhæng vç thanh goïp laì âáöu mäúi liãn hãû cuía nhiãöu pháön tæí trong hãû thäúng nãn khi xaíy ra ngàõn maûch trãn thanh goïp nãúu khäng âæåüc loaûi træì mäüt caïch nhanh choïng vaì tin cáûy thç coï thãø gáy ra nhæîng háûu quaí nghiãm troüng vaì laìm tan raî hãû thäúng. Våïi thanh goïp coï thãø khäng cáön xeït âãún baío vãû quaï taíi vç khaí nàng quaï taíi cuía thanh goïp laì ráút låïn. Baío vãû thanh goïp cáön thoaí maîn nhæîng âoìi hoíi ráút cao vãö choün loüc, khaí nàng taïc âäüng nhanh vaì âäü tin cáûy. II. NGUYÃN NHÁN GÁY SÆÛ CÄÚ TRÃN THANH GOÏP Caïc nguyãn nhán gáy ra sæû cäú trãn thanh goïp coï thãø laì: − Hæ hoíng caïch âiãûn do giaì cäùi váût liãûu. − Quaï âiãûn aïp. − Maïy càõt hæ do sæû cäú ngoaìi thanh goïp. − Thao taïc nháöm. − Sæû cäú ngáùu nhiãn do váût duûng råi chaûm thanh goïp. Âäúi våïi hãû thäúng thanh goïp phán âoaûn hay hãû thäúng nhiãöu thanh goïp cáön caïch ly thanh goïp bë sæû cäú ra khoíi hãû thäúng caìng nhanh caìng täút. Caïc daûng hãû thäúng thanh goïp thæåìng gàûp nhæ hçnh 3.1. Mäùi så âäö hãû thäúng thanh goïp coï chæïc nàng vaì tênh linh hoaût laìm viãûc khaïc nhau âoìi hoíi hãû thäúng baío vãû råle phaíi thoaí maîn âæåüc caïc yãu cáöu âoï. Caïc daûng hãû thäúng baío vãû thanh goïp nhæ sau: − Kãút håüp baío vãû thanh goïp våïi baío vãû caïc pháön tæí näúi våïi thanh goïp. − Baío vãû so lãûch thanh goïp. − Baío vãû so saïnh pha. − Baío vãû coï khoaï coï hæåïng. Trong âoï loaûi 1, 2 phuì håüp cho caïc traûm væìa vaì nhoí 3, 4 duìng cho caïc traûm låïn. a) Så âäö mäüt b) Så âäö mäüt thanh goïp thanh goïp phán âoaûn bàòng MC d/ Heä thoáng hai thanh goùp coù thanh goùp voøng c/ Heä thoáng hai thanh goùp 95
 2. e) Heä thoáng hai thanh goùp löôùi f) Så âäö mäüt ræåîi B. CAÏC DAÛNG BAÍO VÃÛ THANH GOÏP I. BAÍO VÃÛ THANH GOÏP BÀÒNG CAÏC PHÁÖN TÆÍ NÄÚI KÃÚT VÅÏI THANH GOÏP Hãû thäúng baío vãû naìy bao gäöm baío vãû quaï doìng âiãûn hoàûc baío vãû khoaíng caïch cuía caïc pháön tæí näúi vaìo thanh goïp, noï coï vuìng baío vãû bao phuí caí thanh goïp. Khi ngàõn maûch trãn thanh goïp sæû cäú âæåüc caïch ly bàòng baío vãû cuía caïc pháön tæí liãn kãút qua thåìi gian cuía cáúp thæï hai. I.1. Så âäö baío vãû doìng âiãûn: Hãû thäúng baío vãû duìng caïc baío vãû doìng âiãûn 51 cuía MBA, âæåìng dáy vaì baío vãû doìng âiãûn âàût åí thanh goïp (hçnh 3.2). Khi ngàõn maûch trãn thanh goïp Baûo veä cáön thæûc hiãûn càõt maïy càõt phán âoaûn træåïc sau mäüt ñöôøng daây thåìi gian trãù caïc maïy càõt nguäön näúi våïi thanh goïp sæû cäú âæåüc càõt ra. Baío vãû âàût trãn thanh goïp cáön phäúi håüp våïi thåìi gian cuía baío vãû âæåìng dáy näúi våïi 51 51 thanh goïp. Phäúi håüp våïi baío vãû âæåìng dáy: t I = t Iñz + ∆t MC Hçnh 3.2: Baío vãû doìng âiãûn I thanh caïi våïi t ñz laì thåìi gian càõt nhanh âæåìng dáy. Cáúp thåìi gian thæï hai dæû træî cho cáúp thæï hai cuía âæåìng dáy: tTG 51 t II = t ñz + ∆t, MC II tH Thåìi gian cuía baío vãû doìng cæûc âaûi & cuía pháön tæí coï nguäön phaíi låïn hån thåìi gian cuía maïy càõt: Khoaù t MBA = t II + ∆t. MC t1 t2 Âãø giaím thåìi gian loaûi træì sæû cäú 51 51 trãn thanh goïp xuäúng mæïc tháúp nháút, cáön khoaï baío vãû cuía pháön tæí näúi våïi nguäön bàòng caïc råle cuía caïc läü ra cáúp âiãûn cho Hình 3.3: Baûo veä doøng ñieän thanh phuû taíi. caùi coù taùc ñoäng lieân hôïp 96
 3. I.2. Nguyãn tàõc thæûc hiãûn khoaï råle doìng (hçnh 3.3): Caïc pháön tæí nguäön coï baío vãû doìng cæûc âaûi coï hai cáúp thåìi gian taïc âäüng tH vaì tTG. Cáúp thåìi gian tH âæåüc choün phäúi håüp våïi baío vãû caïc pháön tæí khaïc trong hãû thäúng, coìn cáúp thåìi gian tTG âãø loaûi træì sæû cäú trãn thanh goïp, beï hån nhiãöu so våïi tH. Khi sæû cäú trãn âæåìng dáy ra, baío vãû quaï doìng cuía caïc läü naìy gåíi tên hiãûu khoaï maûch càõt våïi thåìi gian tTG cuía maïy càõt nguäön, âäöng thåìi âæa tên hiãûu taïc âäüng càõt maïy càõt thuäüc âæåìng dáy bë sæû cäú. Thäng thæåìng sæû cäú trãn âæåìng dáy ra seî âæåüc càõt våïi thåìi gian t1, t2 tuyì theo vë trê âiãøm ngàõn maûch. Nãúu caïc baío vãû hoàûc maïy càõt tæång æïng tæì chäúi taïc âäüng thç sau thåìi gian tH baío vãû quaï doìng åí pháön tæí phêa nguäön seî taïc âäüng càõt maïy càõt phêa nguäön. Khi ngàõn maûch trãn thanh goïp baío vãû caïc xuáút tuyãún ra khäng khåíi âäüng nãn khäng gåíi tên hiãûu khoaï maïy càõt phêa nguäön vaì thanh goïp sæû cäú âæåüc càõt ra våïi thåìi gian tTG. I.3. Duìng råle âënh hæåïng cäng suáút khoaï baío vãû nhaïnh coï nguäön näúi våïi thanh caïi: Nguyãn tàõc thæûc hiãûn khoaï bàòng råle âënh hæåïng cäng suáút khi caïc pháön tæí näúi våïi thanh goïp coï nguäön cung cáúp tæì hai phêa. Råle khoaï taïc âäüng khi hæåïng cäng suáút ngàõn maûch ra khoíi thanh goïp. Khi ngàõn maûch trãn mäüt nhaïnh coï nguäön pháön tæí âënh hæåïng cäng suáút trãn nhaïnh âoï khåíi âäüng. Khi ngàõn maûch trãn thanh goïp råle âënh hæåïng cäng suáút khäng khåíi âäüng vaì thanh goïp âæåüc càõt ra khoíi nguäön. 1 2 1RI1 1RW RG 2RI1 2RW 1RI2 RG 2RI2 1RW 1RI 2RW 2RI Hình 3.4: Baûo veä doøng ñieän thanh goùp duøng RW khoaù caùc taùc ñoäng II. BAÍO VÃÛ SO LÃÛCH THANH GOÏP II.1. Caïc yãu cáöu khi baío vãû so lãûch thanh goïp: Så âäö så lãûch thanh goïp cáön thoaí maîn caïc Vuøng Vuøng yãúu täú sau: I II − Phán biãût vuìng taïc âäüng (tênh choün loüc). − Kiãøm tra tênh laìm viãûc tin cáûy. − Kiãøm tra maûch nhë thæï BI. II.1.1. Phán biãût vuìng taïc âäüng: Mäüt hãû thäúng thanh goïp gäöm coï hai hay Vuøng nhiãöu thanh goïp khaïc nhau, khi coï sæû cäú trãn thanh III goïp naìo hãû thäúng baío vãû råle phaíi càõt táút caí caïc maïy càõt näúi tåïi thanh goïp âoï. Âãø thæûc hiãûn yãu cáöu Hình 3.5: Vuøng baûo veä heä thoáng hai thanh goùp 97
 4. naìy, maûch thæï cáúp cuía táút caí caïc BI cuía mäüt thanh goïp näúi song song vaì näúi våïi dáy dáùn phuû, tæì âoï âæa vaìo råle baío vãû thanh goïp âoï, khi nhaïnh naìo âæåüc näúi våïi thanh goïp naìo thç BI cuía noï seî âæåüc näúi våïi dáy dáùn phuû cuía thanh goïp âoï bàòng tiãúp âiãøm phuû cuía dao caïch ly. Âãø âaím baío, táút caí caïc âiãøm trãn thanh goïp nàòm trong vuìng baío vãû âæåüc giåïi haûn båíi caïc BI. II.1.2. Kiãøm tra maûch thæï cáúp BI: Khi dáy dáùn maûch BI bë âæït hay chaûm cháûp seî gáy ra doìng khäng cán bàòng chaûy vaìo råle so lãûch coï thãø råle hiãøu nháöm âæa tên hiãûu âi càõt caïc maïy càõt. Âäúi våïi baío vãû thanh goïp trong thæûc tãú váûn haình xaïc suáút xaíy ra hæ hoíng maûch thæï cáúp låïn nãn hãû thäúng baío vãû thanh goïp cáön coï bäü pháûn phaït hiãûn hæ hoíng maûch thæï cáúp BI. 87B 87B 87B 95 Hình 3.6: Sô ñoà phaùt hieän ñöùt maïch thöù duøng rôle noái noái tieáp Mäüt trong nhæîng maûch âån giaín âãø phaït hiãûn âæït maûch thæï cáúp laì duìng råle phaït hiãûn âæït maûch thæï BI (råle 95 hçnh 3.7) âàût näúi tiãúp hay song song våïi maûch baío vãû thanh goïp (87B). 87B 87B 87B 95 Hình 3.7: Sô ñoà phaùt hieän ñöùt maïch thöù duøng rôle noái song II.1.3. Kiãøm tra tênh laìm viãûc tin cáûy: Baío vãû thanh goïp laìm viãûc nháöm seî gáy thiãût haûi to låïn nãn hoaût âäüng cuía så âäö phaíi luän âæåüc kiãøm tra. Hãû thäúng kiãøm tra phaíi thoaí maîn caïc yãu cáöu sau: - Hãû thäúng kiãøm tra phaíi thæûc hiãûn bàòng råle khaïc laìm viãûc âäüc láûp våïi råle chênh (råle K hçnh 3.8a) - Taïc âäüng nhanh nhæ baío vãû chênh. - Nguäön cung cáúp cuía råle kiãøm tra phaíi khaïc våïi nguäön cung cáúp cho baío vãû chênh. - Noï cho taïc âäüng khi ngàõn maûch trong vuìng baío vãû vaì khäng taïc âäüng khi coï ngàõn maûch ngoaìi. 98
 5. I II E C1 C2 A D C1’ C2’ V B C Daây daãn phuï C1 C1’ C2’ C2 V I II Kieåm tra V I II K Hình 3.8a: Baûo veä so leäch heä thoáng 2 thanh goùp coù thanh goùp voøng - I II V + Trong så âäö trãn coï 3 vuìng baío K I C1 vãû riãng biãût. Mäùi maûch näúi våïi 1 bäü Caét C biãún doìng taûo thaình vuìng baío vãû I, II C1’ II vaì V. Maûch âiãöu khiãøn maïy càõt gäöm C2 Caét B caïc tiãúp âiãøm cuía råle phán biãût vuìng C2’ V baío vãû gheïp näúi tiãúp våïi tiãúp âiãøm cuía råle kiãøm tra.Vê duû khi xaíy ra ngàõn Caét maûch trãn thanh goïp I, luïc âoï âäöng E thåìi tiãúp âiãøm cuía råle baío vãû cho Caét thanh goïp I vaì tiãúp âiãøm cuía råle kiãøm A tra âoïng måïi âæa nguäön âiãöu khiãøn càõt Caét D caïc maïy càõt näúi våïi thanh goïp I. Hình 3.8b: Sô ñoà maïch ñieàu khieån II.2. Baío vãû so lãûch thanh goïp duìng råle doìng âiãûn: Nguyãn lyï so lãûch cán bàòng doìng hay aïp thæåìng âæåüc duìng baío vãû thanh goïp. Baío vãû loaûi cán bàòng aïp (hçnh 3.9): Caïc cuäün thæï cáúp BI âæåüc näúi sao cho khi ngàõn maûch ngoaìi vaì laìm viãûc bçnh thæåìng, sæïc âiãûn âäüng cuía chuïng ngæåüc chiãöu nhau trong maûch, råle âæåüc màõc näúi tiãúp trong maûch dáy dáùn phuû. - Khi ngàõn maûch ngoaìi, cuîng nhæ khi laìm viãûc bçnh thæåìng coï doìng phuû taíi chaûy qua, caïc sââ ETI , ETII bàòng nhau. Vê duû I TI = & vaì n I = n II nãn: & & & I TII & & & = ETI − ETII IR Z trong âoï Z laì täøng tråí toaìn maûch voìng. & & - Khi ngàõn maûch trong vuìng baío vãû caïc sââ ETI , ETII cäüng nhau vaì taûo thaình doìng trong råle laìm baío vãû taïc âäüng. I =0 IR≠0 R ETI ETII ETI ETII N a/ b/ Hình 3.9: Sô ñoà so leäch loaïi caân baèng aùp 99
 6. Så âäö nguyãn lyï baío vãû so lãûch doìng thanh goïp coï hai maûch nhæ hçnh 3.10. Vuìng baío vãû âæåüc giåïi haûn giæîa RI RI RI caïc BI. Doìng âiãûn khäng cán bàòng khi ngàõn maûch ngoaìi trong så âäö naìy thæåìng ráút låïn do: • Doìng tæì hoaï BI khaïc nhau. • Taíi maûch thæï cáúp BI khaïc nhau. Hình 3.10: Sô ñoà baûo veä so leäch duøng • Mæïc âäü baîo hoaì cuía BI do rôle doøng ñieän thaình pháön khäng chu kyì cuía doìng ngàõn maûch gáy ra khaïc nhau. Thåìi gian suy giaím cuía thaình pháön khäng chu kç âæåüc âaïnh giaï bàòng hàòng säú thåìi gian τ tuyì thuäüc vaìo loaûi pháön tæí näúi kãút våïi thanh goïp bë sæû cäú. Mäüt vaìi trë säú τ tiãu biãøu nhæ sau: Maïy phaït cæûc läöi coï cuäün caím: 0,15sec. Maïy phaït cæûc läöi khäng coï cuäün caím: 0,3sec. Maïy biãún aïp: 0,04sec. Âæåìng dáy: 0,04sec. Tæì caïc säú liãûu trãn ta nháûn tháúy nãúu coï maïy phaït näúi våïi thanh goïp, thaình pháön khäng chu kç cuía doìng ngàõn maûch seî täön taûi láu hån vaì BI bë baîo hoaì nhiãöu hån. Våïi baío vãû so lãûch duìng råle doìng âiãûn nãn sæí duûng âàûc tênh thåìi gian phuû thuäüc âãø phäúi håüp våïi thåìi gian giaím dáön cuía thaình pháön khäng chu kç doìng ngàõn maûch. Âãø khäng bë aính hæåíng båíi hiãûn tæåüng baîo hoaì loîi theïp cuía BI khi ngàõn RL maûch ngoaìi, ngæåìi ta duìng BI våïi loîi khäng phaíi laì sàõt tæì (BI tuyãún tênh, loîi khäng khê). Æu âiãøm cuía BI naìy laì: - Khäng bë baîo hoaì. Hình 3.11: Sô ñoà so leäch caân baèng - Âaïp æïng nhanh vaì khäng bë quaï âäü. aùp - Tin cáûy, dãù chènh âënh. - Khäng nguy hiãøm khi håí maûch thæï cáúp. Tuy nhiãn khuyãút âiãøm cuía loaûi naìy laì cäng suáút âáöu ra thæï cáúp tháúp vaì giaï thaình ráút âàõt. Så âäö duìng BI tuyãún tênh thæåìng laì så âäö so lãûch cán bàòng aïp (hçnh 3.11). Khi ngàõn maûch ngoaìi täøng doìng bàòng khäng vaì âiãûn thãú âæa vaìo råle bàòng khäng. Khi ngàõn maûch trong vuìng baío vãû, hiãûu âiãûn thãú suáút hiãûn qua råle täøng tråí vaì laìm råle taïc âäüng. II.3. Baío vãû so lãûch thanh goïp duìng råle doìng âiãûn coï haîm: Âãø khàõc phuûc doìng khäng cán bàòng låïn cuía baío vãû so lãûch thanh goïp khi duìng råle doìng âiãûn ngæåìi ta cuîng coï thãø duìng råle so lãûch coï haîm. Loaûi råle naìy cung cáúp mäüt âaûi læåüng haîm thêch håüp âãø khäúng chãú doìng khäng cán bàòng khi ngàõn maûch ngoaìi coï doìng khäng cán bàòng låïn. Doìng âiãûn so lãûch Isl (doìng laìm viãûc) : & = I lv = I TI − I TII I sl & & & (3-1) 100
 7. Doìng âiãûn haîm IH: & = K( & + & ) IH I TI I TII (3-2) Våïi K laì hãû säú haîm, K < 1. Trong chãú âäü laìm viãûc bçnh thæåìng, hay khi ngàõn maûch ngoaìi vuìng baío vãû, doìng âiãûn ITI ITII laìm viãûc seî beï hån nhiãöu so våïi doìng âiãûn haîm nãn råle so lãûch khäng laìm viãûc. Khi ngàõn 87B maûch trong vuìng baío vãû (vê duû chè coï mäüt Cuoän lvieäc Cuoän nguäön cung cáúp âãún thanh goïp), luïc naìy: haõm & =& >& I lv I TI I H (3-3) Hình 3.12: Sô ñoà nguyeân lyù baûo veä so leäch coù nãn råle so lãûch seî laìm viãûc. haõm II.4. Baío vãû so lãûch thanh goïp duìng råle täøng tråí cao (khäng haîm): Råle so lãûch täøng tråí cao âæåüc màõc song song våïi âiãûn tråí R coï trë säú khaï låïn. Trong chãú âäü laìm viãûc bçnh thæåìng vaì N1 khi ngàõn maûch ngoaìi vuìng baío vãû (âiãøm Rôle toång trôû cao N2), ta coï: ∆&= & − & = 0 I I TI I TII (3-4) ITI R RL Nãúu boí qua sai säú cuía maïy biãún ITII doìng, thç doìng âiãûn thæï cáúp cuía BI chaûy qua âiãûn tråí R coï thãø xem bàòng khäng. N2 Khi ngàõn maûch trong vuìng baío vãû Hình 3.13: Baûo veä thanh goùp (âiãøm N1) toaìn bäü doìng ngàõn maûch seî baèng rôle so leäch toång trôû cao chaûy qua âiãûn tråí R taûo nãn âiãûn aïp âàût trãn råle ráút låïn, råle seî taïc âäüng. Så âäö (hçnh 3.14) trçnh baìy phæång aïn thæûc hiãûn baío vãû råle täøng tråí cao âäúi våïi thanh goïp. Âãø âån giaín, ta xeït træåìng håüp så âäö thanh goïp chè coï hai pháön tæí (G, H) vaì maïy biãún doìng coï H RBIH RlH RlG G thäng säú giäúng nhau. Råle âæåüc màõc näúi tiãúp våìi mäüt âiãûn tråí äøn âënh RR, viãûc INMT RBIG x H RR màõc näúi tiãúp mäüt âiãûn tråí äøn âënh RR seî x G laìm tàng täøng tråí maûch råle nãn pháön RL låïn doìng khäng cán bàòng (do sæû baîo hoaì khäng giäúng nhau giæîa caïc BI khi ngàõn N2 maûch ngoaìi) seî chaûy trong maûch BI bë Hình 3.14: Sô ñoà thay theá maïch thöù caáp baîo hoìa coï täøng tråí tháúp hån, nghéa laì BI RR coï taïc duûng phán doìng qua råle. Nãúu xem caïc maïy biãún doìng hoaìn toaìn giäúng nhau thç RBIG = RBIH (âiãûn tråí thæï cáúp BI), dáy dáùn phuû âæåüc âàûc træng båíi R1H vaì R1G (hçnh 3.14) vaì âiãûn khaïng maûch tæì hoïa xµH, xµG. ÅÍ chãú âäü ngàõn maûch ngoaìi, nãúu caïc maïy biãún doìng khäng bë baîo hoìa thç xµH vaì xµG coï trë säú khaï låïn nãn doìng âiãûn tæì hoïa coï thãø boí qua, doìng âiãûn ra vaìo nuït cán bàòng nhau (âënh luáût 1 Kirchoff) do âoï phêa thæï cáúp BI khäng coï doìng chaûy qua råle, råle khäng taïc âäüng. Træåìng håüp täöi tãû nháút laì maïy biãún doìng âàût trãn pháön tæí coï sæû cäú baîo hoìa hoaìn toaìn, giaí thiãút ngàõn maûch ngoaìi åí nhaïnh H laìm BI 101
 8. nhaïnh H bë baîo hoìa hoaìn toaìn (xµH = 0) nghéa laì biãún doìng H khäng coï tên hiãûu âáöu ra, tçnh traûng naìy âæåüc biãøu thë bàòng caïch näúi tàõt xµH (hçnh 3.14). Maïy biãún doìng G cho tên hiãûu âáöu ra låïn hån, khäng bë baîo hoìa. Doìng âiãûn ngàõn maûch phêa thæï cáúp ( INMT) phán bäú qua caïc täøng tråí nhaïnh gäöm RlH, RBIH vaì nhaïnh råle: Doìng âiãûn qua råle: I NMT (RlH + RBIH) IR = (3-5) RR + RlH + RBIH Nãúu RR coï giaï trë nhoí, IR seî gáön bàòng INMT, âiãöu naìy laì khäng cho pheïp. Màût khaïc, nãúu RR låïn khi âoï IR giaím. Phæång trçnh (3-5) coï thãø viãút gáön âuïng våïi sai säú cho pheïp nhæ sau: I NMT (RlH + RBIH ) IR = (3-6) RR U R = I R .RR = I NMT .(RlH + RBIH ) (3-7) Muäún tàng âäü nhaûy cuía baío vãû cáön choün BI coï âiãûn tråí cuäün thæï RBI beï vaì giaím âãún mæïc tháúp nháút âiãûn tråí cuía dáy dáùn näúi tæì BI âãún råle. Khi ngàõn maûch trãn thanh goïp táút caí caïc doìng âiãûn phêa så cáúp âãöu chaûy vaìo thanh goïp, åí phêa thæï cáúp táút caí caïc doìng âiãûn âãöu chaûy vaìo råle, coï thãø gáy quaï âiãûn aïp trãn cæûc cuía råle. Âãø chäúng quaï aïp cho råle coï thãø màõc song song 1 âiãûn tråí phi tuyãún våïi råle. Nhæîng yãu cáöu cå baín khi sæí duûng så âäö naìy laì: - Tè säú BI cuía táút caí caïc nhaïnh giäúng nhau. - Âiãûn thãú thæï cáúp BI âuí låïn. - Âiãûn tråí cuäün dáy thæï cáúp BI nhoí. - Taíi dáy dáùn phuû nhoí. III. BAÍO VÃÛ SO SAÏNH PHA Baío vãû so saïnh pha doìng âiãûn âi vaìo vaì âi ra khoíi pháön tæí âæåüc baío vãû, vç váûy nãn coï tãn laì baío vãû so saïnh pha. Pha cuía doìng âiãûn âæåüc truyãön qua kãnh truyãön âãø so saïnh våïi nhau (hçnh 3.14). Âäü lãûch pha: ∆ ϕ = ϕ1 + ϕ 2 = θ (3-8) trong âoï: ϕ1, ϕ2 laì goïc B A ISI ISII pha tæång æïng cuía doìng ~ ~ âiãûn âi vaìo vaì âi ra khoíi pháön tæí âæåüc baío vãû. ITI ∠ φ1 ITII ∠ φ2 ÅÍ chãú âäü laìm viãûc bçnh thæåìng vaì khi ngàõn T Keânh T F F maûch ngoaìi goïc pha cuía doìng âiãûn åí hai âáöu gáön ∆φ ∆φ nhæ nhau nãn θ ≈ 00. Khi T.hieäu T.hieäu ngàõn maûch trong vuìng caét caét baío vãû, doìng âiãûn hai Hình 15: Sô ñoà nguyeân lyù baûo veä so saùnh pha doøng ñieän 102
 9. pha ngæåüc nhau nãn θ ≈ 1200. Trãn thæûc tãú do aính hæåíng cuía âiãûn dung phán bäú cuía pháön tæí âæåüc baío vãû nãn trong chãú âäü laìm viãûc bçnh thæåìng vaì khi ngàõn maûch ngoaìi θ ≠ 1800, âãø traïnh baío vãû taïc âäüng nháöm phaíi choün goïc khåíi âäüng θkâ låïn hån mäüt giåïi haûn naìo âoï, thæåìng khoaíng (300-600). Så âäö nguyãn lyï baío vãû so saïnh pha doìng âiãûn cuía N1 TG baío vãû thanh goïp hçnh 3.16. Khi ngàõn maûch trãn thanh MC IS1 IT1 goïp (âiãøm N1) doìng âiãûn så IR1 cáúp vaì thæï cáúp BI åí táút caí caïc IT2 IR2 pháön tæí coï pha giäúng nhau & tc Càõt MC N2 IS2 IT3 (hçnh 3.17a), thåìi gian truìng IS3 IR3 håüp tên hiãûu tc cho næía chu kç D1 D2 D3 (dæång hoàûc ám) låïn (âäúi våïi hãû thäúng coï f=50 Hz), thåìi Hçnh 3.16: Så âäö nguyãn lyï so saïnh pha doìng âiãûn âãø thæûc hiãûn baío vãû thanh goïp gian tCmax = 10ms) âuí cho baío vãû taïc âäüng (tC ≥ tâ). a) b) iT1 iT1 iT2 iT2 iT3 iT3 iR1 t iR1 t iR2 iR2 iR3 iR3 Tín hieäu Tín hieäu caét caét tC = 0 tC t t Hình 17: Pha doøng ñieän khi ngaén maïch beân trong (a) vaø ngaén maïch beân ngoaøi (b) Khi ngàõn maûch ngoaìi vuìng baío vãû thanh goïp (âiãøm N2), doìng âiãûn chaûy qua BI cuía pháön tæí bë sæû cäú coï pha ngæåüc våïi doìng âiãûn trong caïc maïy biãún doìngcuía pháön tæí khäng bë sæû cäú, thåìi gian truìng tên hiãûu bàòng khäng, baío vãû seî khäng laìm viãûc (hçnh 3.17b). IV. BAÍO VÃÛ DÆÛ PHOÌNG MAÏY CÀÕT HOÍNG Maïy càõt laì pháön tæí thæìa haình cuäúi cuìng trong hãû thäúng baío vãû coï nhiãûm vuû càõt pháön tæí âang mang âiãûn bë sæû cäú ra khoíi hãû thäúng. Vç maïy càõt khaï âàõt tiãön nãn khäng thãø tàng cæåìng âäü tin cáûy bàòng caïch âàût thãm maïy càõt dæû phoìng laìm viãûc song song våïi maïy càõt chênh âæåüc. Nãúu maïy càõt tæì chäúi taïc âäüng thç hãû thäúng baío vãû dæû phoìng phaíi taïc âäüng càõt táút caí nhæîng maïy càõt lán cáûn våïi chäù hæ hoíng nhàòm loaûi træì doìng ngàõn maûch âãún chäù sæû cäú. 103
 10. Khi xaíy ra sæû cäú, nãúu baío vãû chênh pháön tæí bë hæ hoíng gåíi tên hiãûu âi càõt maïy càõt, nhæng sau mäüt khoaíng thåìi gian naìo âoï doìng âiãûn sæû cäú váùn coìn täön taûi, coï nghéa laì maïy càõt âaî tæì chäúi taïc âäüng. caét MC1 MC2 MC3 caét Z< & t RG BIG ~ I> N ~ D1 D2 LF D3 Baûo veä döï phoøng maùy caét PLC Taûi ba hoûng Hình 18: Sô ñoà nguyeân lyù baûo veä döï phoøng maùy caét Ñeán MC ñaàu kia hoûng Tæì hçnh 3.18 ta nháûn tháúy, khi sæû cäú xaíy ra trãn âæåìng dáy D3 nãúu maïy càõt MC3 laìm viãûc bçnh thæåìng thç sau khi nháûn âæåüc tên hiãûu càõt tæì baío vãû thç maïy càõt MC3 seî càõt vaì doìng âiãûn âáöu vaìo cuía baío vãû dæû phoìng sæû cäú maïy càõt bàòng khäng, maûch baío vãû dæû phoìng seî khäng khåíi âäüng. Nãúu maïy càõt MC3 hoíng, tæì chäúi taïc âäüng thç doìng âiãûn sæû cäú seî liãn tuûc âæa vaìo maûch baío vãû dæû phoìng, råle quaï doìng âiãûn âæåüc giæî åí traûng thaïi taïc âäüng, sau mäüt khoaíng thåìi gian âàût naìo âoï baío vãû dæû phoìng hoíng MC seî gåíi tên hiãûu âi càõt táút caí caïc maïy càõt näúi træûc tiãúp våïi phán âoaûn thanh goïp coï maïy càõt hoíng, cuîng nhæ maïy càõt åí âáöu âäúi diãûn âæåìng dáy bë sæû cäú D3. V. TÇM HIÃØU VAÌI SÅ ÂÄÖ BAÍO VÃÛ THANH GOÏP TIÃU BIÃØU V.1. Så âäö hãû thäúng hai thanh goïp: RI a/ RI tBV tCMC Caét ngaén maïch t Thôøi gian loaïi tröø söï coá Thôøi gian trôû veà cuûa rôle doøng ñieän 0 Thôøi gian döï phoøng (daûi an toaøn) b/ Thôøi gian truyeàn tín hieäu (qua PLC) Caét MC ñaàu ñoái dieän ngaén tBV tCMC tCMC ï h tCMC t Baûo veä döï phoøng Caét MC taïi choå MC hoûng khôûi ngaén maïch ñoäng Toång thôøi gian loaïi tröø söï coá hoûng MC Hình 3.19: Bieåu ñoà thôøi gian loaïi tröø söï coá khi maùy caét laøm vieäc bình thöôøng (a) vaø khi hoûng maùy caét (b) 104
 11. Så âäö baío vãû hçnh 3.20. Baío vãû gäöm hai bäü pháûn chênh. + Bäü khåíi âäüng: Coï nhiãûm vuû khåíi âäüng baío vãû khi xaíy ra sæû cäú trãn thanh goïp vaì âæa tên hiãûu âãún bäü pháûn choün loüc. + Bäü choün loüc sæû cäú: âãø phán biãût ngàõn maûch trong vaì ngàõn maûch ngoaìi. Trong âoï R: råle khåíi âäüng, xaïc âënh täøng doìng vaìo vaì ra cuía thanh goïp, phán biãût ngàõn maûch trong vuìng baío vãû hay ngàõn maûch ngoaìi. R1: råle choün loüc thanh goïp I. R2: råle choün loüc thanh goïp II. K: råle kiãøm tra âæït maûch thæï. * Vê duû caïch phán bäú doìng trong baío vãû so lãûch hãû thäúng hai thanh goïp. Trong âoï F1, D1 laìm viãûc våïi thanh goïp I, F2, D2 laìm viãûc våïi thanh goïp II. + Doìng phán bäú phêa thæï cáúp BI khi ngàõn maûch ngoaìi hçnh 3.20a, khi ngàõn maûch trãn thanh goïp I hçnh 3.20b vaì khi âæït maûch thæï BI hçnh 3.20c. F1 ~ D1 ~ R1 R1 5 6 R K R K I I II 3 II 4 1 2 R2 R2 F2 ~ D2 N Hình 20: Sô ñoà baûo veä so leäch heä ~ thoáng hai thanh goùp Hình 20a: Sô ñoà phaân boá doøng thöù caáp BI khi ngaén maïch ngoaøi ~ ~ R1 R1 R K R K I N I II II R2 ~ ~ Hình 20b: Sô ñoà phaân boá doøng thöù Hình 20c: Sô ñoà phaân boá doøng caáp BI khi ngaén maïch treân thanh thöù caáp BI khi ñöùt daây daãn thöù goùp I caáp BI 105
 12. V.2. Så âäö hãû thäúng hai thanh goïp coï thanh goïp voìng: 1RI: So lãûch thanh goïp, càõt maïy càõt näúi thanh goïp I. 2RI: So lãûch thanh goïp, càõt maïy càõt näúi thanh goïp II. 3RI: So lãûch chung hãû thäúng thanh goïp duìng khåíi âäüng baío vãû. RIK: Råle kiãøm tra âæït maûch thæï BI. (Bçnh thæåìng thæï cáúp biãún doìng 6BI âæåüc näúi tàõc bàòng häüp näúi M5 vaì coï thãø âæåüc näúi tåïi hãû thäúng baío vãû thanh goïp I hay thanh goïp II qua M3 vaì M4) H: Con näúi. RG: Råle trung gian. RT: Råle thåìi gian. Th: Råle tên hiãûu. 6RG: Råle trung gian âiãöu khiãøn maïy càõt MC6. 7RG: Råle trung gian âiãöu khiãøn maïy càõt MC7. 3RG: Råle trung gian âiãöu khiãøn maïy càõt näúi tåïi thanh goïp I. 4RG: Råle trung gian âiãöu khiãøn maïy càõt näúi tåïi thanh goïp II. Khi ngàõn maûch thuäüc thanh goïp I, bäü pháûn khåíi âäüng 3RI taïc âäüng laìm cho tiãúp âiãøm 3RI1 åí maûch âiãöu khiãøn âoïng. Vç ngàõn maûch thuäüc thanh goïp I nãn bäü pháûn choün loüc thanh goïp I (1RI) taïc âäüng nãn tiãúp âiãøm 1RI1 âoïng. Tiãúp âiãøm 3RI1, 1RI1 âoïng dáùn âãún 3RG coï âiãûn seî âiãöu khiãøn càõt táút caí caïc maïy càõt näúi vaìo thanh goïp I. Maûch kiãøm tra âæït maûch thæï maïy biãún doìng (RIK): Khi maûch thæï BI bë âæït RIK taïc âäüng dáùn âãún tiãúp âiãøm KRI1 åí maûch âiãöu khiãøn âoïng laìm cho 1RT coï âiãûn nãn tiãúp âiãøm 1RT1 âoïng, 1RG coï âiãûn nãn tiãúp âiãøm 1RG1 âoïng (tiãúp âiãøm tæû giæî), tiãúp âiãøm 1RG2 måí do âoï seî khoaï bäü pháûn baío vãû so lãûch khäng cho taïc âäüng, âäöng thåìi baïo tên hiãûu âæït maûch thæï BI. Maûch khoaï baío vãû khi âoïng thæí maïy càõt voìng: ÅÍ chãú âäü laìm viãûc bçnh thæåìng chè coï hai thanh goïp I vaì II laìm viãûc, thanh goïp voìng chè âãø dæû phoìng. Trong træåìng håüp naìo âoï (vê duû maïy càõt maûch âæåìng dáy cáön sæía chæîa) thç thanh goïp voìng kãút håüp våïi maïy càõt voìng MC6 seî thay thãú cho maïy càõt cuía maûch báút kyì. Sau khi kiãøm tra bàòng màõt, ngæåìi ta phaíi âoïng âiãûn thæí xem maïy càõt voìng vaì thanh goïp voìng coï khaí nàng laìm viãûc âæåüc hay khäng. Âiãöu naìy âàût ra yãu cáöu laì khi âoïng thæí maïy càõt voìng nãúu sæû cäú thç chè âæåüc pheïp càõt maïy càõt voìng maì khäng âæåüc pheïp càõt caïc maïy càõt thuäüc thanh goïp I vaì II. Khi âæa tên hiãûu âoïng maïy càõt voìng MC6 thç 6RG åí maûch âiãöu khiãøn coï âiãûn, tiãúp âiãøm 6RG1 âoïng, âæa tên hiãûu âoïng maïy càõt MC6. Tiãúp âiãøm 6RG3 måí caïch li bäü pháûn choün loüc thanh goïp I, II khäng cho taïc âäüng khi xaíy ra sæû cäú khi âoïng thæí maïy càõt voìng (vç råle trung gian âiãöu khiãøn maïy càõt näúi våïi thanh goïp I, II bë caïch li bàòng tiãúp âiãøm 6RG3). Nãúu coï ngàõn maûch xaíy ra trãn thanh goïp voìng bäü pháûn khåíi âäüng råle 3RI taïc âäüng, tiãúp âiãøm 3RI1 âoïng laìm cho 2RG coï âiãûn, tiãúp âiãøm 2RG2 cuía noï âoïng âæa tên hiãûu âi càõt maïy càõt 6MC ( vç tiãúp âiãøm 6RG2 âaî âæåüc âoïng træåïc âoï). Maûch khoaï baío vãû khi âoïng thæí maïy càõt näúi MC5: tæång tæû nhæ trãn. 106
 13. 1RI M1 1 2 5 3RI RIK I II M3 M5 3 4 6 M4 M2 2RI Töø khoaù ñieàu khieån 6RG M1 M2 + MC6 - KRI1 1RT 6RG1 1RT1 1RG Ñoùng 6RG2 2RG2 H8 Th Caét MC6 1RG1 2RG 3RG3 M3 H1 M4 3RI1 6RG3 7RG3 1RI1 4RG3 3RG + MC5 7RG - 1RG2 H2 H3 5RG1 2RT 7RG1 5RG2 Ñoùng MC5 4RG 7RG2 2RG3 H9 5RI1 Th Caét MC5 2RG1 2RT 3RG4 W 5RG 4RG4 3RG1 H4 Caét MC1 4RG1 H6 Caét MC3 3RG2 H5 4RG2 H7 Caét MC2 Caét MC4 Hçnh 3.21: Så âäö baío vãû hãû thäúng hai thanh goïp coï thanh goïp voìng 107
 14. V.3. Baío vãû so lãûch khäng toaìn pháön thanh goïp âiãûn aïp maïy phaït: Caïc maïy biãún doìng chè âàût trãn caïc pháön tæí näúi thanh goïp våïi nguäön (maûch maïy phaït âiãûn, maïy biãún aïp, maïy càõt phán âoaûn, maïy càõt näúi caïc thanh goïp). Thæûc cháút baío vãû so lãûch khäng toaìn pháön laì mäüt daûng cuía baío vãû quaï doìng âiãûn coï nhiãöu cáúp thåìi gian (thæåìng laì hai cáúp). V.3.1. Cáúp thæï nháút cuía baío vãû: Laì cáúp chuí âaûo âãø baío vãû chäúng ngàõn maûch trãn thanh goïp vaì trãn caïc âoaûn näúi giæîa caïc pháön tæí näúi våïi thanh goïp. Khi cáúp thæï nháút cuía baío vãû taïc âäüng cho xung âi càõt caïc maïy càõt näúi våïi hãû thäúng 1MC vaì maïy càõt phán âoaûn BATD 2MC, maïy càõt maïy phaït âiãûn 3MC (våïi maïy càõt 1MC 3MC coï thãø càõt hoàûc + khäng). Âäi khi ngæåìi + ta khäng cho càõt 3MC 2MC 3MC RI RI RT vç sau khi càõt 1MC vaì 2MC thç ngàõn maûch seî - tiãu tan vaì âãø 3MC laûi seî giæî âãø cung cáúp cho Ñeán Ñeán caïc phuû taíi âiãûn aïp maïy phaân ~ phaân phaït. Nãúu ngàõn maûch F2 täön taûi láu cáúp thæï hai seî Hình 22: Baûo veä thanh goùp ñieän aùp maùy laìm viãûc vaì càõt 3MC. phaùt V.3.2. Cáúp thæï hai cuía baío vãû: Cáúp thæï hai cuía baío vãû laì baío vãû doìng cæûc âaûi coï thåìi gian, laìm nhiãûm vuû dæû phoìng chäúng ngàõn maûch trãn caïc pháön tæí näúi våïi thanh goïp khäng âæåüc baío vãû so lãûch boüc láúy khi baío vãû chênh cuía pháön tæí naìy khäng taïc âäüng. C. TÊNH TOAÏN BAÍO VÃÛ THANH GOÏP I. TÊNH TOAÏN BAÍO VÃÛ SO LÃÛCH DOÌNG ÂIÃÛN CHO CAÏC THANH GOÏP CUÍA NHAÌ MAÏY ÂIÃÛN VAÌ TRAÛM BIÃÚN AÏP Viãûc tênh toaïn baío vãû so lãûch doìng âiãûn cho caïc thanh goïp trçnh baìy dæåïi âáy aïp duûng cho træåìng håüp duìng maïy biãún doìng coï cuìng hãû säú biãún âäøi. Maïy biãún doìng duìng cho baío vãû thanh goïp phaíi thoaí maîn âæåìng cong sai säú 10%. Viãûc thæí laûi theo âiãöu kiãûn naìy cáön tiãún haình cho maïy biãún doìng cuía pháön tæí naìo maì khi ngàõn maûch ngoaìi coï doìng âiãûn ngàõn maûch låïn nháút chaûy qua. Doìng khåíi âäüng cuía baío vãû choün theo hai âiãöu kiãûn: Âiãöu kiãûn 1: Theo doìng khäng cán bàòng cæûc âaûi khi ngàõn maûch ngoaìi: I kñ ≥ K at .I kcbtt (3-9) Trong âoï: − Kat: hãû säú an toaìn xeït âãún sai säú cuía råle vaì âäü dæû træî cáön thiãút coï thãø láúy Kat = 1,5. Doìng âiãûn khäng cán bàòng âæåüc tênh toaïn nhæ sau: I kcbtt = K ñn.K kck .f i .I Nngmax (3-10) 108
 15. − Kkck: hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía thanh pháön khäng chu kyì trong doìng âiãûn ngàõn maûch. Khi duìng råle coï biãún doìng baîo hoaì trung gian (PHT - 562, PHT - 564) thç láúy Kkck= 1. − fi: laì sai säú tæång âäúi låïn nháút cho pheïp cuía biãún doìng láúy bàòng 1. − INngmax: thaình pháön chu kyì cuía doìng ngàõn maûch låïn nháút coï thãø, âi qua biãún doìng cuía pháön tæí tênh toaïn khi coï ngàõn maûch ngoaìi. Âiãöu kiãûn 2: Theo doìng phuû taíi cæûc âaûi khi âæït maûch thæï maïy biãún doìng: I kñ ≥ K at .I ptmax (3-11) thæåìng choün Kat = 1,2. Khi tyí säú biãún doìng cuía caïc så âäö baío vãû choün nhæ nhau thç Iptmax laì doìng âiãûn âi qua pháön tæí mang taíi låïn nháút våïi giaí thiãút laì maûch thæï cáúp cuía maïy biãún doìng bë âæït. Trong hai âiãöu kiãûn trãn, âiãöu kiãûn naìo cho doìng âiãûn khåíi âäüng khåíi âäüng låïn hån thç choün laìm doìng khåíi âäüng tênh toaïn. Khi duìng hãû thäúng hai thanh goïp thç doìng âiãûn khåíi âäüng cuía bäü pháûn khåíi âäüng chung choün theo biãøu thæïc (3-9) vaì (3-11). Doìng khåíi âäüng cuía bäü choün loüc choün theo âiãöu kiãûn doìng khäng cán bàòng låïn nháút khi ngàõn maûch ngoaìi (doìng chaûy qua maïy càõt näúi khi ngàõn maûch trãn thanh goïp bãn caûnh). Trong thæûc tãú coï thãø choün doìng khåíi âäüng cuía bäü pháûn choün loüc bàòng doìng khåíi âäüng cuía bäü pháûn khåíi âäüng chung. Doìng khåíi âäüng cuía råle kiãøm tra maûch thæï maïy biãún doìng âæåüc choün theo doìng khäng cán bàòng åí chãú âäü laìm viãûc khi phuû taíi cæûc âaûi: IkâK ≥ Kat . Kñn . fi . Iptmax (3-12) Nãúu baío vãû thæûc hiãûn theo så âäö näúi vaìo doìng âiãûn pha thç âäü nhaûy coï thãø âæåüc kiãøm tra theo biãøu thæïc sau: I K n = Nmin ≥ 2 (3-13) I kñ våïi INmin laì thaình pháön chu kyì cuía doìng ngàõn maûch nhoí nháút âi qua baío vãû khi ngàõn maûch trãn thanh goïp. Âäü nhaûy cuía baío vãû chäúng âæït maûch thæï âæåüc kiãøm tra theo âiãöu kiãûn phuû taíi cæûc tiãøu. Ipt min ≥ IkâK (3-14) II. BAÍO VÃÛ SO LÃÛCH KHÄNG TOAÌN PHÁÖN CHO THANH GOÏP CÁÚP ÂIÃÛN AÏP MAÏY PHAÏT. Så âäö baío vãû hçnh BATD 3.23, baío vãû coï hai cáúp thåìi gian: cáúp I laì baío vãû doìng âiãûn càõt nhanh khäng thåìi + gian, cáúp hai laì baío vãû doìng + âiãûn cæûc âaûi coï thåìi gian. RI RI RT II.1. Baío vãû cáúp I: Baío vãû càõt nhanh taïc - âäüng khi ngàõn maûch xaíy ra trãn thanh goïp vaì caïc âoaûn Ñeán phaân näúi caïc pháön tæí våïi thanh Ñeán ~ goïp. phaân F2 Hình 3.23: Baûo veä thanh goùp ñieän aùp maùy phaùt 109
 16. Doìng khåíi âäüng cuía baío vãû càõt nhanh choün theo doìng ngàõn maûch sau khaïng âiãûn âæåìng dáy hoàûc biãún aïp tæû duìng coï tênh âãún viãûc tàng doìng phuû taíi cuía phán âoaûn âæåüc baío vãû do mäüt phán âoaûn naìo âoï bãn caûnh nghè laìm viãûc, hay do thiãút bë TÂD tæû âäüng chuyãøn mäüt pháön phuû taíi cuía phán âoaûn khaïc sang. I I = K at[ I Nmax + K pt (I pt + I 'pt )] kñ (3-15) Trong âoï: − Kat = 1,2 : hãû säú an toaìn. − INmax: doìng ngàõn maûch låïn nháút khi ngàõn maûch sau khaïng âiãûn âæåìng dáy hoàûc MBA tæû duìng. − I pt :doìng phuû taíi täøng cuía phán âoaûn âæåüc baío vãû. − I 'pt : doìng âiãûn phuû taíi tàng thãm cuía phán âoaûn âæåüc baío vãû do phán âoaûn khaïc nghè laìm viãûc hoàûc TÂD chuyãøn mäüt pháön phuû taíi cuía phán âoaûn khaïc sang. − Kpt: hãû säú tênh âãún khaí nàng tàng doìng phuû taíi trãn thanh goïp khi ngàõn maûch sau khaïng âiãûn âæåìng dáy hay MBA tæû duìng. Âäü nhaûy cuía baío vãû cáúp I âæåüc xaïc âënh bàòng hãû säú nhaûy khi coï ngàõn maûch trãn thanh goïp âæåüc baío vãû: I (2) N min Kn = ≥ 1,5 (3-16) II kñ − I (2) : doìng ngàõn maûch træûc tiãúp hai pha trãn thanh goïp trong chãú âäü phuû taíi N min cæûc tiãøu. II.2. Baío vãû cáúp II: Baío vãû cáúp II laìm nhiãûm vuû dæû træî cho baío vãû cáúp I vaì baío vãû cuía caïc pháön tæí näúi våïi thanh goïp khi baío vãû chênh cuía caïc pháön tæí naìy khäng taïc âäüng. Doìng âiãûn khåíi âäüng cuía baío vãû cáúp II choün theo 2 âiãöu kiãûn: Âiãöu kiãûn 1: Baío vãû phaíi tråí vãö sau khi càõt ngàõn maûch sau khaïng âiãûn âæåìng dáy näúi vaìo phán âoaûn baío vãû, coï tênh âãún træåìng håüp phuû taíi phán âoaûn âæåüc baío vãû tàng lãn khi mäüt phán âoaûn naìo âoï nghè viãûc. K at .K pt I II = KÂB (I pt + I 'pt ) (3-17) K tv Âiãöu kiãûn 2: Baío vãû khäng âæåüc taïc âäüng trong træåìng håüp thiãút bë TÂD âaî tæû âäüng chuyãøn phuû taíi cuía phán âoaûn bë sæû cäú sang phán âoaûn âæåüc baío vãû. I II = K at (I pt + K mm I 'pt ) KÂB (3-18) Trong âoï : − Ktv: hãû säú tråí vãö láúy bàòng 0,85. − Kmm: hãû säú tæû måí maïy cuía âäüng cå, láúy bàòng (1,2 -1,3). − Kpt: hãû säú phuû taíi láúy bàòng (1,2 -1,3). Doìng âiãûn khåíi âäüng cuía baío vãû âæåüc choün theo giaï trë doìng âiãûn tênh toaïn låïn nháút tæì hai âiãöu kiãûn trãn. Âäü nhaûy cuía baío vãû cáúp II âæåüc xaïc âënh bàòng hãû säú âäü nhaûy khi ngàõn maûch hai pha træûc tiãúp sau khaïng âiãûn âæåìng dáy. I (2) N min Kn = (3-19) I II kñ 110
 17. Khi baío vãû chè laìm nhiãûm vuû dæû træî thç yãu cáöu âäü nhaûy Kn ≥ 1,2. Trong træåìng håüp maïy càõt âàût sau khaïng âiãûn âæåìng dáy vaì laìm nhiãûm vuû baío vãû chênh yãu cáöu âäü nhaûy cuía baío vãû Kn ≥ 1,5. III. BAÍO VÃÛ SO LÃÛCH KHÄNG HOAÌN TOAÌN THANH GOÏP ÂIÃÛN AÏP MAÏY PHAÏT, DUÌNG BAÍO VÃÛ CÀÕT NHANH PHÄÚI HÅÜP GIÆÎA DOÌNG ÂIÃÛN VAÌ ÂIÃÛN AÏP Baío vãû cáúp I laì baío vãû càõt nhanh phäúi håüp giæîa doìng vaì aïp, coìn baío vãû cáúp II laì baío vãû quaï doìng cæûc âaûi. BATD + + + RI RU RI RT - Ñeán Ñeán Töø BU phaân phaân noái vôùi ñoaïn I ~ ñoaïn III F2 G Hình 3.24: Baûo veä thanh goùp ñieän aùp maùy phaùt ∗ Baío vãû cáúp I: Doìng khåíi âäüng cuía baío vãû cáúp I âæåüc xaïc âënh theo âiãöu kiãûn âaím baío âäü nhaûy khi ngàõn maûch træûc tiãúp giæîa hai pha cuía thanh goïp âæåüc baío vãû trong chãú âäü laìm viãûc våïi phuû taíi cæûc tiãøu. I (2) I KÂB = Nmin (3-20) K nI Trong âoï: − I (2) : doìng ngàõn maûch khi ngàõn maûch træûc tiãúp giæîa 2 pha thanh goïp trong Nmin chãú âäü phuû taíi cæûc tiãøu. − KnI: hãû säú nhaûy cuía baío vãû cáúp I, KnI = 1,5. Âãø ngàn ngæìa baío vãû taïc âäüng nháöm khi âæït maûch baío vãû âiãûn aïp, doìng khåíi âäüng cuía baío vãû càõt nhanh trong træåìng håüp naìy choün låïn hån doìng phuû taíi láu daìi cho pheïp cuía phán ñoaïn (I pt + I 'pt ) . − Ipt: doìng phuû taíi chênh cuía phán âoaûn âæåüc baío vãû. − I 'pt : doìng phuû taíi tàng thãm cuía phán âoaûn khi TÂD chuyãøn phuû taíi cuía phán âoaûn khaïc sang. Âiãûn aïp khåíi âäüng cuía råle aïp choün theo aïp cæûc tiãøu åí thanh goïp khi ngàõn maûch sau khaïng âiãûn âæåìng dáy maì doìng qua baío vãû bàòng doìng khåíi âäüng cuía baío vãû càõt nhanh. 3.I KÂB .x kâ U KÂB = (3-21) K at 111
 18. Trong âoï: − IKÂB: doìng khåíi âäüng cuía baío vãû càõt nhanh. − xkâ: âiãûn khaïng cuía khaïng âiãûn âæåìng dáy. − Kat: hãû säú an toaìn láúy bàòng 1,3. Ngoaìi ra theo âiãöu kiãûn äøn âënh nhiãût khi duìng loaûi råle PH -520 (cuía Liãn Xä) vaì âiãöu kiãûn chènh âënh theo âiãûn aïp åí chãú âäü laìm viãûc mang taíi, âiãûn aïp khåíi âäüng cuía baío vãû coìn phaíi thoaí maîn âiãöu kiãûn sau: 0,2Uñm ≤ U kñ ≤ 0,7Uñm (3-22) våïi: Uâmlaì âiãûn aïp âënh mæïc cuía thanh goïp. Nãúu UKÂB ≤ 0,2Uâm thç khäng duìng âæåüc råle loaûi PH -520. Coìn nãúu U KÂB ≥ 0,7U âm thç phaíi láúy bàòng 0,7Uâm vaì doìng khåíi âäüng baío vãû càõt nhanh cáön phaíi giaím båït theo biãøu thæïc (3-21). Âäü nhaûy cuía råle âiãûn aïp âæåüc xaïc âënh bàòng hãû säú nhaûy khi coï ngàõn maûch qua âiãûn tråí quaï âäü Rqâ. U KÂB K nU = ≥2 (3-23) UR våïi UR laì âiãûn aïp låïn nháút coï thãø coï trãn âiãûn tråí quaï âäü khi ngàõn maûch trãn thanh goïp, âiãûn aïp naìy coï thãø xaïc âënh nhæ sau: U R = 1,05.l (3-24) våïi l laì chiãöu daìi häö quang tênh bàòng m. Khi måïi xuáút hiãûn häö quang âäü daìi naìy bàòng khoaíng caïch giæîa caïc pháön dáùn âiãûn. * Baío vãû cáúp II: Doìng khåíi âäüng vaì âäü nhaûy cuía baío vãû cáúp II tênh tæång tæû nhæ baío vãû cáúp II åí muûc 2 cuía pháön II. IV. SÅ ÂÄÖ BAÍO VÃÛ HÃÛ THÄÚNG HAI THANH GOÏP TIÃU BIÃØU. I II 87BI 52 52 52 87B 95 I II 87BII 52 52 Hình 3.25: Sô ñoà baûo veä heä thoáng hai thanh goùp 112
Đồng bộ tài khoản