Giới thiệu chương trình , tổ chức lớp , đội hình đội ngũ – Trò chơi “Kết bạn”

Chia sẻ: baolong10

- Giới thiệu chương trình Thể dục lớp 5 . Yêu cầu HS biết đựoc một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng . - Một số qui định về nội qui , yêu cầu tập luyện . Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các bài học thể dục . - Biên chế tổ , chọn cán sự môn học . - Ơn ĐHĐN : Cách chào , báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học , cách xin phép ra vào lớp . Yêu...

Nội dung Text: Giới thiệu chương trình , tổ chức lớp , đội hình đội ngũ – Trò chơi “Kết bạn”

Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 1
Bài 01 Tuần 1 Lớp 5 Ngày dạy :
Giôùi thieäu chöông trình , toå chöùc lôùp , ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Keát baïn”
I/ Muïc tieâu :
- Giôùi thieäu chöông trình Theå duïc lôùp 5 . Yeâu caàu HS bieát ñöïoc moät soá noäi dung cô baûn
cuûa chöông trình vaø coù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng .
- Moät soá qui ñònh veà noäi qui , yeâu caàu taäp luyeän . Yeâu caàu HS bieát ñöôïc nhöõng ñieåm cô
baûn ñeå thöïc hieän trong caùc baøi hoïc theå duïc .
- Bieân cheá toå , choïn caùn söï moân hoïc .
- Ôn ÑHÑN : Caùch chaøo , baùo caùo khi baét ñaàu vaø keát thuùc giôø hoïc , caùch xin pheùp ra vaøo
lôùp . Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc vaø noùi to , roõ , ñuû noäi dung .
- Troø chôi “Keát baïn” . Yeâu caàu HS naém ñöôïc caùch chôi , noäi qui chôi , höùng thuù trong khi
chôi .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ôån ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Voã tay vaø haùt ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp
2’ + Chôi troø chôi “ Tìm ngöôøi chæ huy”
3.Kieåm tra baøi cuõ - Khoâng
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 2
B/   Phaàn   cô  26’
baûn : 2-3’ - GV giôùi thieäu toùm taét chöông trình theå duïc lôùp 5 : Cho HS
1. Giôùi thieäu + Ñoäi hình ñoäi nguõ + Theå duïc RLTT cô baûn . ngoài
chöông trình TD lôùp + Baøi theå duïc + Troø chôi vaän ñoäng xuoáng taïi
5 + Moân theå thao töï choïn . choã
2-3’ - GV phoå bieán moät soá noäi qui , yeâu caàu taäp luyeän
nhö : Quaàn aùo goïn gaøng , khoâng ñi deùp leâ , khi nghæ
2. Phoå bieán noäi taäp phaûi xin pheùp , muoán ra vaøo lôùp phaûi xin pheùp
qui , yeâu caàu taäp 3-4’ … ****
luyeän . 5-7’ - GV vaø HS chia toå taäp luyeän vaø choï caùn söï moân ****
hoïc . ****
3. Bieân cheá toå , 5-7’ 4-5 - Cho HS oân noäi dung caùch chaøo , baùo caùo khi baét ****
choïn CS ñaàu vaø keát thuùc giöøo hoïc . ****
4. Oân ÑHÑN + GV laøm maãu laàn 1
+ Caùc laàn coøn laïi CS ñieàu khieån - HS taäp – GV quan
5. Troø chôi “keát 3-5’ saùt chung .
baïn” 2’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi
1’ + Cho HS chôi thöû sau thi ñua coù thöôûng phaït + GV
1’ nhaän xeùt .
1’
C/Phaàn   keát   - Cuùi + laéc ngöôøi thaû loûng .
thuùc: - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc
1.Thaû loûng - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
2.Cuûng coá - Ôn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc - Giaûi taùn .
3.Nhaän xeùt
4.BTVN - 5.Xuoáng
lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 3
Bài 02 Tuần 1 Lớp 5 Ngày dạy :
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Chaïy ñoåi choã , voã tay nhau”vaø “Loø coø tieáp söùc”
I/ Muïc tieâu :
Ôn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kæ thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : caùch chaøo , baùo caùo khi baét ñaàu
vaø keát thuùc giôø hoïc , caùch xin pheùp ra vaøo lôùp . Yeâu caàu thuaàn thuïc ñoäng taùc vaø caùch baùo
caùo to , roõ ñuû noäi dung .
- Troø chôi “Chaïy ñoåi choã , voã tay nhau” vaø “Loø coø tieáp söùc” . Yeâu vaàu bieát chôi ñuùng
luaät , haøo höùng trong khi chôi .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ổn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Voã tay vaø haùt ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp
2’ + Chôi troø chôi “ Tìm ngöôøi chæ huy”
3.Kieåm tra baøi cuõ 1’ - Kieåm tra trang phuïc cuûa HS
B/Phaàn cô baûn : 26’ *****
1. Oân ÑHÑN 5-7’ * Noäi dung : Oân caùch chaøo , baùo caùo khi baét ñaàu *****
vaø keát thuùc giôø hoïc , caùch xin pheùp ra vaøo lôùp . *****
* Caùch höôùng daãn : + GV ñieàu khieån laàn 1 .
+ CS ñieàu khieån 2-3–HS taäp–GV
* Chia toå taäp 4-5’ theo doõi , söûa sai. *
luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån *
* Taäp laàn löôït 10- - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . *
2. Troø chôi “Chaïy 12’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . *
ñoåi choã , voã tay + Cho HS chôi thöû sau thi ñua coù thöôûng phaït . *
nhau” vaø “Loø coø + GV nhaän xeùt . *
tieáp söùc” 3-5’ *Chuù yù : cho HS chôi khoaûng nöaû thôøi gian thì ñoåi *
2’ troø chôi . *
C/Phaàn   keát   1’
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 4
thuùc: 1’ *
1.Thaû loûng 1’ - Cuùi + laéc ngöôøi thaû loûng . *
2.Cuûng coá - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc *******
3.Nhaän xeùt - GV nhaän xeùt tieát hoïc . *
4.BTVN - Ôn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc .
Phaàn ruùt kinh nghieäm:
…………………………………………………………………………………………………………………
Bài 03 Tuần 2 Lớp 5 Ngày dạy : 24/08/2010
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Chaïy tieáp söùc”
I/ Muïc tieâu :
- Ôn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Caùch chaøo , baùo caùo khi baét
ñaàu vaø keát thuùc giöøo hoïc , caùch xin pheùp ra vaøo lôùp , taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng , ñieåm
soá , ñöùng nghieâm , nghæ , quay phaûi , quay traùi , quay sau . Yeâu caàu baùo caùo maïch laïc , taäp hôïp
nhanh , ñoäng taùc quay ñuùng höôùng , thaønh thaïo , ñeàu , ñeïp , ñuùng vôùi khaåu leänh .
- Troø chôi “Chaïy tieáp söùc”. Yeâu caàu chôi ñuùng luaät , traät töï , nhanh nheïn , haøo höùng trong
khi chôi .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ổn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Voã tay vaø haùt ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - Kieåm tra trang phuïc cuûa HS
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 5
B/Phaàn cô baûn : 26’ *****
1. Ôn ÑHÑN 5-7’ * Noäi dung : Ôn caùch chaøo , baùo caùo khi baét ñaàu *****
vaø keát thuùc giôø hoïc , caùch xin pheùp ra vaøo lôùp . *****
Taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng , ñieåm soá , ñöùng
nghieâm , nghæ , quay phaûi , traùi , quay sau .
* Caùch höôùng daãn : + GV ñieàu khieån 1-2 laàn .
* Chia toå taäp 4-5’ + CS ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå - Chia khu
luyeän 1 cuûng coá –HS taäp . vöïc saân
* Taäp laàn löôït 8-9’ - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån taäp .
2. Troø chôi “Chaïy - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
tieáp söùc” - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . ----------
+ Cho HS chôi thöû sau thi ñua coù thöôûng phaït + GV * * *
nhaän xeùt . * * *
C/Phaàn   keát   3-5’ * * *
thuùc: 2’ - Cuùi + laéc ngöôøi thaû loûng .
1.Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc
2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3.Nhaän xeùt 1’ - Ôn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc - Giaûi taùn
4.BTVN - Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
……………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 04 Tuần 2 Lớp 5 Ngày dạy : 26/08/2010
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Keát baïn”
I/ Muïc tieâu :
- Ôn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng doïc , doùng
haøng , ñieåm soá , ñöùng nghieâm , nghæ , quay phaûi , quay traùi , quay sau . Yeâu caàu baùo caùo maïch
laïc , taäp hôïp nhanh , ñoäng taùc quay ñuùng höôùng , thaønh thaïo , ñeàu , ñeïp , ñuùng vôùi khaåu
leänh .
- Troø chôi “Keát baïn”. Yeâu caàu taäp trung chuù yù , phaûn xaï nhanh , chôi ñuùng luaät , haøo
höùng , nhieät tình trong khi chôi .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 6
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ổn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Voã tay vaø haùt ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3 – 4 HS thöïc hieän quay phaûi , traùi , quay sau – HS vaø
GV nhaän xeùt .
B/Phaàn cô baûn : 26’ ****
1. Oân ÑHÑN 5-7’ * Noäi dung : Taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng , ñieåm ****
soá , ñöùng nghieâm , nghæ , quay phaûi , traùi , quay sau . ****
* Caùch höôùng daãn : + CS ñieàu khieån 2 - 3 laàn . ****
+ GV ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå ****
* Chia toå taäp 4-5’ cuûng coá –HS taäp .
luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån - Chia khu
* Taäp trình dieãn 9- - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . vöïc saân
4. Troø chôi “Keát 11’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . taäp .
baïn ” + Cho HS chôi thöû sau thi ñua coù thöôûng , phaït .
+ GV nhaän xeùt .

C/Phaàn   keát   3-5’
thuùc: 2’ - Cuùi + laéc ngöôøi thaû loûng + Voã tay vaø haùt .
1.Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc
2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3.Nhaän xeùt 1’ - Ôn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc .
4.BTVN - Giaûi taùn
5.Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm : ……………………………………………………………………………………………
Bài 05 Tuần 3 Lớp 5 Ngày dạy : 06/09/2010
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Boû Khaên ”
I/ Muïc tieâu :
- Ôân ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng doïc , doùng
haøng , ñieåm soá , ñöùng nghieâm , nghæ , quay phaûi , quay traùi , quay sau , daøn haøng , doàn haøng .
Yeâu caàu taäp hôïp , daøn haøng , doàn haøng nhanh , traät töï , ñoäng taùc quay ñuùng höôùng , ñeàu ,
ñeïp , ñuùng vôùi khaåu leänh .
- Troø chôi “Boû khaên” . Yeâu caàu HS taäp trung chuù yù , nhanh nheïn , kheùo leùo , chôi ñuùng
luaät , haøo höùng , nhieät tình trong khi chôi .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + coøi + 2 khaên tay .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 7
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ôån ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ 2x8 - Voã tay vaø haùt + Xoay vaën caùc khôùp ******
2’ + Chôi troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi”
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3 -4 HS thöïc hieän quay phaûi , traùi , quay sau – HS vaø
GV nhaän xeùt .
B/Phaàn cô baûn : 26’ ****
1. Ôn ÑHÑN 5-7’ 2-4 * Noäi dung : Taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng , ñieåm * * * *
soá , ñöùng nghieâm , nghæ , quay phaûi , traùi , quay sau , * * * *
daøn haøng , doàn haøng . ****
* Caùch höôùng daãn : + GV ñieàu khieån 2 - 3 laàn . ****
* Chia toå taäp 4-5’ + CS ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå
luyeän 9- 1 cuûng coá –HS taäp . - Chia khu
* Taäp trình dieãn 11’ - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån vöïc saân
2. Troø chôi “Boû - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . taäp .
khaên ” - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi .
+ Cho HS chôi thöû sau chôi chính thöùc + GV nhaän xeùt
.
C/Phaàn   keát   3-5’
thuùc: 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt .
1.Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc
2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3.Nhaän xeùt 1’ - Ôn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc - Giaûi taùn .
4.BTVN - Xuoáng
lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

Bài 06 Tuần 3 Lớp 5 Ngày dạy :09/09/2010
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Ñua ngöïa”
I/ Muïc tieâu :
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 8
- Ôn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng ngang , doùng
haøng , ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi . Yeâu caàu taäp hôïp nhanh , doùng thaéng haøng , ñi ñeàu
voøng phaûi , traùi ñeàu , ñeïp , ñuùng vôùi khaåu leänh .
- Troø chôi “Ñua ngöïa” . Yeâu caàu chôi ñuùng luaät , haøo höùng vaø nhieät tình trong khi chôi .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + coøi + 4 ñaàu ngöïa .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Oån ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ 2x8 - Giaäm chaân taïi choã , ñeám to theo nhòp + Xoay vaën ******
2’ caùc khôùp
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ + Chôi troø chôi “Laøm theo tín hieäu”
- 3-4 HS thöïc hieän quay phaûi , traùi , quay sau – HS vaø
GV nhaän xeùt .
B/Phaàn cô baûn : 26’ * * *
1. Ôn ÑHÑN 5-7’ 2-4 * Noäi dung : Taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , * * *
ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi . * * *
* Caùch höôùng daãn : + GV ñieàu khieån 1 - 2 laàn . 
+ CS ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå
* Chia toå taäp 4-5’ cuûng coá –HS taäp .
luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån
* Taäp trình dieãn 9- - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
2. Troø chôi “Ñua 11’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . - Chia khu
ngöïa ” + Cho HS chôi thöû sau chôi chính thöùc . vöïc saân
+ GV nhaän xeùt . taäp .

C/Phaàn   keát   3-5’
thuùc: 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt .
1.Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc
2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3.Nhaän xeùt 1’ - Ôn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc .
4.BTVN - Giaûi taùn
5.Xuoáng lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 9
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

Bài 07 Tuần 4 Lớp 5 Ngày dạy : 13/09/2010
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Hoaøng Anh , Hoaøng Yeán”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng ngang , doùng
haøng , ñieåm soá . Yeâu caàu thuaàn thuïc ñoäng taùc theo nhòp hoâ cuûa GV .
- Chôi troø chôi “Hoaøng Anh , Hoaøng Yeán” . Yeâu caàu HS chôi ñuùng luaät , giöõ kyû luaät , taäp
trung chuù yù , nhanh nheïn , haøo höùng khi chôi .
II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Giaäm chaân taïi choã , ñeám to theo nhòp . ******
2’ 2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Chôi troø chôi “Laøm theo tín
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ hieäu”
- 3-4 HS thöïc hieän quay phaûi , traùi , quay sau – HS vaø
GV nhaän xeùt .
B/Phaàn cô baûn : 26’ * * *
1. OÂn ÑHÑN 5-7’ 2-4 * Noäi dung : Taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , * * *
ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi . * * *
* Caùch höôùng daãn : + GV ñieàu khieån 1 - 2 laàn . 
+ GV ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå
* Chia toå taäp 4-5’ cuûng coá –HS taäp .
luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån - Chia khu
* Taäp trình dieãn 9- - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . vöïc saân
2. Troø chôi “Hoaøng 11’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . taäp .
Anh , Hoaøng Yeán” + Cho HS chôi thöû sau chôi chính thöùc .
+ GV nhaän xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 10
C/Phaàn   keát   3-5’
thuùc: 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt .
1.Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc
2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3.Nhaän xeùt 1’ - OÂn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc - Giaûi taùn .
4.BTVN - Xuoáng lôùp
Phaàn   ruùt   kinh   nghieäm   : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………


Bài 08 Tuần 4 Lớp 5 Ngày dạy : 16/09/2010
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Meøo ñuoåi chuoät ”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Quay phaûi , quay traùi , quay sau ,
ñi ñeàu voøng phaûi , traùi . Yeâu caàu thuaàn thuïc ñoäng taùc theo nhòp hoâ cuûa GV .
- Chôi troø chôi “Meøo ñuoåi chuoät” . Yeâu caàu HS chôi ñuùng luaät , giöõ kyû luaät , taäp trung chuù
yù , nhanh nheïn , haøo höùng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Giaäm chaân taïi choã , ñeám to theo nhòp . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp
2’ + Chôi troø chôi “Laøm theo tín hieäu”
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän Giaäm chaântaïi choã – HS vaø GV
nhaän xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 11
B/Phaàn cô baûn : 26’ * * *
1. OÂn ÑHÑN 5-7’ 2-4 * Noäi dung : OÂn quay phaûi , traùi , quay sau , ñi ñeàu * * *
voøng phaûi , traùi . * * *
* Caùch höôùng daãn : + GV ñieàu khieån 1 - 2 laàn . 
+ CS ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå
* Chia toå taäp 4-5’ cuûng coá –HS taäp .
luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån - Chia khu
* Taäp trình dieãn 9- - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . vöïc saân
2. Troø chôi “Meøo 11’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . taäp .
ñuoåi chuoät” + Cho HS chôi thöû sau chôi chính thöùc .
+ GV nhaän xeùt .
C/Phaàn   keát   3-5’
thuùc: 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt .
1.Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc
2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3.Nhaän xeùt 1’ - OÂn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc .
4.BTVN - Giaûi taùn
5.Xuoáng lôùp
Phaàn   ruùt   kinh   nghieäm   : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Bài 09 Tuần 5 Lớ p 5 Ngày dạy :20/09/2010
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Nhaûy oâ tieáp söùc ”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng ngang , doùng
haøng , ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi. Yeâu caàu taäp hôïp nhanh , traät töï , ñoäng taùc ñuùng kyû
thuaät , ñeàu , ñeïp , ñuùng khaåu leänh .
- Chôi troø chôi “Nhaûy oâ tieáp söùc” . Yeâu caàu HS chôi ñuùng luaät , taäp trung chuù yù , nhanh
nheïn , kheùo leùo , haøo höùng khi chôi
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 12
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ -Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp
2’ + Chôi troø chôi “Tìm ngöôøi chæ huy”
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän Giaäm chaântaïi choã – HS vaø GV
nhaän xeùt .
B/Phaàn cô baûn : 26’ * * *
1. OÂn ÑHÑN 5-7’ 2-4 * Noäi dung : OÂn taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , * * *
ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi. * * *
* Caùch höôùng daãn : + GV ñieàu khieån 1 - 2 laàn . 
+ GV ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå
* Chia toå taäp 4-5’ cuûng coá –HS taäp . 5 6
luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån 4
* Taäp trình dieãn 9- - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . 3 2
2. Troø chôi “Nhaûy 11’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . 1 -----
oâ tieáp söùc” + Cho HS chôi thöû sau chôi thi ñua theo kieåu tieáp söùc -----------
coù thöôûng , phaït.. + GV nhaän xeùt . *
C/Phaàn   keát   3-5’
thuùc: 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt .
1.Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc
2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3.Nhaän xeùt 1’ - OÂn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc - Giaûi taùn
4.BTVN - Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Bài 10 Tuần 5 Lớ p 5 Ngày dạy : 23/09/2010
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Nhaûy ñuùng , nhaûy nhanh”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng ngang , doùng
haøng , ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi. Yeâu caàu ñoäng taùc ñuùng kyû thuaät , ñeàu , ñeïp ,
ñuùng khaåu leänh .
- Chôi troø chôi “Nhaûy ñuùng , nhaûy nhanh” . Yeâu caàu HS nhaûy ñuùng oâ qui ñònh , ñuùng
luaät ,haøo höùng , nhieät tình .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 13
Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng xung quanh tröôøng thaønh voøng ******
2x8 troøn .
2’ + Xoay vaën caùc khôùp
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ + Chôi troø chôi “Tìm ngöôøi chæ huy”
- 3-4 HS thöïc hieän ñi ñeàu – HS vaø GV nhaän xeùt .
B/Phaàn cô baûn : 26’ * * *
1. OÂn ÑHÑN 5-7’ 2-4 * Noäi dung : OÂn taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , * * *
ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi. * * *
* Caùch höôùng daãn : + CS ñieàu khieån 1 - 2 laàn . 
+ GV ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå
* Chia toå taäp 4-5’ cuûng coá –HS taäp .
luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån 5 6
* Taäp trình dieãn 9- - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . 4
2. Troø chôi “Nhaûy 11’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . 3 2
oâ tieáp söùc” + Cho HS chôi thöû sau chôi thi ñua theo kieåu tieáp söùc 1 -----
coù thöôûng , phaït. -----------
+ GV nhaän xeùt . *
C/Phaàn   keát   *
thuùc: 3-5’ - Voã tay vaø haùt . *
1.Thaû loûng 2’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc Nhö ñoäi
2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . hình môû
3.Nhaän xeùt 1’ - OÂn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc . ñaàu .
4.BTVN 1’ - Giaûi taùn
5.Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Bài 11 Tuần 6 Lớ p 5 Ngày dạy : 27/09/2010
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Chuyeån ñoà vaät”
I/ Muïc tieâu :
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 14
-OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng
, ñieåm soá , taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , ñieåm soá , daøn haøng , doàn haøng . Yeâu caàu taäp
hôïp vaø daøn haøng nhanh , ñuùng kyû thuaät vaø ñuùng khaåu leänh .
- Troø chôi “ Chuyeån ñoà vaät” . Yeâu caàu chuyeån ñoà nhanh , ñuùng luaät , haøo höùng , nhieät
tình trong khi chôi .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + 4 quaû boùng , 4 khuùc goã , 4 côø ñuoâi nheo + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Ñöùng taïi choã , voã tay vaø haùt . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän ñi ñeàu – HS vaø GV nhaän xeùt .

B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 5-6’ 2-3 - GV ñieàu khieån HS laàn 1 . * * *
1. OÂn ÑHÑN + CS ñieàu khieån 1-2 laàn – HS taäp – GV theo doõi , söûa * * *
5’ sai ( neáu coù ) 
• Chia toå taäp 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån .
luyeän 6-8’ - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
• Taäp trình - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . - Ñoäi hình
dieãn + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , troø chôi .
2. Troø chôi phaït
“Chuyeån ñoà vaät “ + GV nhaän xeùt .
- Nhö ñoäi
C/   Phaàn   keát   3-5’ hình môû
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt ñaàu
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc ñoäi nguõ taïi choã moãi ngaøy.
4. BTVN - Giaûi taùn .
5 . Xuoáng lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 15
Phaàn   ruùt   kinh   nghieäm   : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
Bài 12 Tuần 6 Lớp 5 Ngày dạy :30/09/2010
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Laên boùng baèng tay”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Daøn haøng , doàn haøng , ñi ñeàu
voøng phaûi , traùi . Yeâu caàu daøn haøng , doàn haøng nhanh , Ñi ñeàu voøng caùc höôùng ñuùng , bieát
caùch ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp .
- Troø chôi “ Laên boùng baèng tay” . Yeâu caàu bình tónh , kheùo leùo , laên boùng theo ñöôøng dích
daéc voøng qua vaät chuaån .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + 4 quaû boùng , 4 côø ñuoâi nheo + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Laøm theo tín
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ hieäu”
- 3-4 HS thöïc hieän taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng–
HS vaø GV nhaän xeùt
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 16
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 5-6’ 2-3 - GV ñieàu khieån HS laàn 1 . * * *
1. OÂn ÑHÑN + CS ñieàu khieån 1-2 laàn – HS taäp – GV theo doõi , söûa * * *
5’ sai ( neáu coù ) 
• Chia toå taäp 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån .
luyeän 1 - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
• Taäp trình 6-8’ - CS ñieàu khieån 1 laàn – HS taäp .
dieãn - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi .
• Taäp cuûng + Cho HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , phaït
coá + GV nhaän xeùt . ---------------
2. Troø chôi “Laên * * * *
boùng baèng tay” * * * *

C/   Phaàn   keát   3-5’ - Nhö ñoäi
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng . hình môû
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . ñaàu
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc ñoäi nguõ taïi choã moãi ngaøy .
4. BTVN - Giaûi taùn .
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 13 Tuần 7 Lớ p 5 Ngày dạy : 04/10/2010
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Trao tín gaäy”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng ngang , doùng
haøng , ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi, Yeâu caàu taäp hôïp nhanh , ñi ñeàu ñuùng kyû thuaät .
- Troø chôi “Trao trín gaäy ” . Yeâu caàu nhanh nhenï , bình tónh trao tín gaäy cho baïn .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + 4 tín gaäy + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 17
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Chim bay , coø bay”
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän ñi ñeàu – HS vaø GV nhaän xeùt .

B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 5-6’ 2-3 - GV ñieàu khieån HS laàn 1 . * * *
1. OÂnÑHÑN + CS ñieàu khieån 1-2 laàn – HS taäp – GV theo doõi , söûa * * *
• Chia toå taäp 5’ sai ( neáu coù ) 
luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån .
• Taäp trình 6-8’ - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
dieãn - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi .
2. Troø chôi “Trao tín + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng ,
gaäy” phaït
+ GV nhaän xeùt .
******
******
C/   Phaàn   keát   3-5’ ******
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc ñoäi nguõ taïi choã moãi ngaøy.
4. BTVN - Giaûi taùn .
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bài 14 Tuần 7 Lớ p 5 Ngày dạy :
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Trao tín gaäy”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng ngang , doùng
haøng , ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi, Yeâu caàu taäp hôïp nhanh , thao taùc thaønh thaïo caùc kó
thuaät ñoäng taùc ÑHÑN.
- Troø chôi “Trao trín gaäy ” . Yeâu caàu haøo höùng , nhieät tình , chôi ñuùng luaät .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 18
Saân tröôøng + 4 tín gaäy + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Chim bay , coø bay”
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän ñi ñeàu – HS vaø GV nhaän xeùt .

B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 5-6’ 2-3 - GV ñieàu khieån HS laàn 1 . * * *
1.OÂn ÑHÑN + CS ñieàu khieån 1-2 laàn – HS taäp – GV theo doõi , söûa * * *
5’ sai ( neáu coù ) 
• Chia toå taäp 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån .
luyeän 1 - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
• Taäp trình 6-8’ - GV ñieàu khieån 1 laàn – HS taäp .
dieãn - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi .
• Taäp cuûng + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng ,
coá phaït
2. Troø chôi “Trao tín + GV nhaän xeùt
gaäy” -******
******
C/   Phaàn   keát   ******
thuùc : 3-5’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng
1. Thaû loûng 2’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc ñoäi nguõ taïi choã moãi ngaøy.
4. BTVN 1’ - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 15 Tuần 8 Lớ p 5 Ngày dạy :
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Trao tín gaäy”
I/ Muïc tieâu :
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 19
- OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng ngang , doùng
haøng , ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi , ñöùng laïi . Yeâu caàu taäp hôïp nhanh , thao taùc thaønh
thaïo caùc kó thuaät ñoäng taùc ÑHÑN.
- Troø chôi “Trao trín gaäy ” . Yeâu caàu haøo höùng , nhieät tình , chôi ñuùng luaät .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + 4 tín gaäy + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÂn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Chim bay , coø bay”
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän ñi ñeàu – HS vaø GV nhaän xeùt .

B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 5-6’ 2-3 - GV ñieàu khieån HS laàn 1 . * * *
1. OÂn ÑHÑN + CS ñieàu khieån 1-2 laàn – HS taäp – GV theo doõi , söûa * * *
5’ sai ( neáu coù ) 
• Chia toå taäp 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån .
luyeän 1 - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . - Sau ñoù
• Taäp trình 6-8’ - GV ñieàu khieån 1 laàn – HS taäp . cho HS
dieãn - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . chuyeån
• Taäp cuûng + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , thaønh 4
coá 3-5’ phaït haøng doïc
2’
2. Troø chôi “Trao tín + GV nhaän xeùt . thöïc hieän
gaäy” 1’ ñi ñeàu
1’ - Chaïy nheï nhaøng theo voøng troøn + Voã tay vaø haùt .
C/   Phaàn   keát   1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
thuùc : - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
1. Thaû loûng - Taäp caùc ñoäng taùc ñoäi nguõ taïi choã moãi ngaøy.
2. Cuûng coá - Giaûi taùn
3. Nhaän xeùt
4. BTVN
5. Xuoáng lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 20
Phaàn ruùt kinh nghieäm : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...............
Bài 16 Tuần 8 Lớ p 5 Ngày dạy :
Ñoäng taùc vöôn thôû vaø tay – Troø chôi “Daãn boùng
I/ Muïc tieâu :
- Hoïc hai ñoäng taùc vöôn thôû vaø tay cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung . Yeâu caàu thöïc hieän
töông ñoái ñuùng ñoäng taùc .
- Chôi troø chôi “Daãn boùng ” . Yeâu caàu chôi nhieät tình vaø chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + 4 boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Chim bay , coø bay”
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän ñi ñeàu – HS vaø GV nhaän xeùt .

B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 3-4’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : * * *
1. Hoïc ñoäng taùc (2x + GV neâu teân , laøm maãu ñoäng taùc , giaûi thích treân * * *
vöôn thôû 8) tranh . 
5’ + GV vöøa taäp vöøa giaûi thích –CS ñieàu khieån - HS taäp
theo- GV söûa sai
2. Hoïc ñoäng taùc 1 * Caùch   höôùng   daãn   : töông töï nhö hoïc ñoäng taùc
tay 6-8’ 1 vöôn thôû
3. OÂn 2 ñoäng taùc - CS ñieàu khieån – HS taäp – GV theo doõi söûa sai ( neáu - Chia khu
ñaõ hoïc 6-8’ coù ) . vöïc saân
 Chuù yù : Vöôn thô û:taäp chaäm , hít thôû . Tay : taäp .
• Chia toå taäp Ngaång ñaàu , caêng ngöïc .
luyeän 3-5’ - Caùc toå oân taäp 2 ñoäng taùc ñaõ hoïc – Toå tröôûng
• Taäp trình 2’ ñieàu khieån .
dieãn 1’ - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
4.Troø chôi “Daãn 1’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . - Nhö ñoäi
boùng ” 1’ + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , hình môû
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 21
( Lôùp 4 ) phaït ñaàu
+ GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát  
thuùc : - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng
1. Thaû loûng - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
Bài 17 Tuần 9 Lớ p 5 Ngày dạy : 18/10/2010
Ñoäng taùc chaân – Troø chôi “Daãn boùng”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn hai ñoäng taùc vöôn thôû vaø tay , hoïc ñoäng taùc chaân BTD phaùt trieån chung . Yeâu caàu
thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc .
- Chôi troø chôi “Daãn boùng ” . Yeâu caàu bieát chôi vaø tham gia chôi moät caùch chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + 4 boùng + Tranh + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Chim bay , coø bay”
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän ñoäng taùc vöôn thôû vaø tay – HS vaø
GV nhaän xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 22
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 3-4’ 3-4 - Laàn 1 taäp töøng ñoäng taùc . * * *
1.OÂn 2 ñoäng taùc (2x + laàn 2-3 GV vaø CS ñieàu khieån – HS taäp . * * *
vöôn thôû vaø tay 5’ 8) * Caùch höôùng daãn : 
2. Hoïc ñoäng taùc + GV neâu teân , laøm maãu ñoäng taùc , giaûi thích treân
tay tranh .
6-8’ 1 + GV vöøa taäp vöøa giaûi thích –CS ñieàu khieån - HS
1 taäp theo- GV söûa sai
• Chia toå taäp - Caùc toå oân taäp ñoäng taùc chaân – Toå tröôûng ñieàu - Chia khu
luyeän 3-5’ khieån . vöïc saân
• Taäp trình 2’ - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . taäp .
dieãn - CS ñieàu khieån – HS taäp – GV theo doõi söûa sai ( neáu
3. OÂn 3 ñoäng taùc coù ) .
ñaõ hoïc - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi .
4.Troø chôi “Daãn + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng ,
boùng ” phaït + GV nhaän xeùt .
( Lôùp 4 )
C/   Phaàn   keát   1’
thuùc : 1’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . - Nhö ñoäi
2. Cuûng coá - GV nhaän xeùt tieát hoïc . hình môû
3. Nhaän xeùt - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy. ñaàu
4. BTVN - Giaûi taùn .
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm : ………………………………………………………………

Bài 18 Tuần 9 Lớ p 5 Ngày dạy :21/10/2010
OÂn 3 ñoäng taùc vöôn thôû , tay – Troø chôi “Ai nhanh vaø kheùo hôn”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn 3 ñoäng taùc vöôn thôû , tay vaø chaân cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung . Yeâu caàu thöïc
hieän töông ñoái ñuùng ñoäng taùc .
- Chôi troø chôi “Ai nhanh vaø kheùo hôn” . Yeâu caàu bieát caùch chôi .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + 4 boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
Phaàn noäi dung ÑLVÑ Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät Bieän
T/G SL phaùp toå
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 23

chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Ñöùng ngoài theo
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ leänh”
- 3-4 HS thöïc hieän ñoäng taùc chaân – HS vaø GV nhaän
xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 3-4’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : * * *
1. OÂn 3 ñoäng taùc (2x - Höôùng daãn HS oân taäp laàn löôït töøng ñoäng taùc * * *
vöôn thôû , tay vaø 8) + Sau ñoù cho keát hôïp caû 3 ñoäng taùc – GV theo doõi , 
chaân 5’ söûa sai ( neáu coù ) .
- Caùc toå oân taäp 3 ñoäng taùc ñaõ hoïc – Toå tröôûng
• Chia toå taäp 6-8’ 1 ñieàu khieån . - Chia khu
luyeän 1 - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . vöïc saân
• Taäp trình - GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi . taäp .
dieãn + Moät nhoùm HS chôi maãu . - GV keõ
2. Troø chôi “Ai + Cho HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , phaït saân chôi .
nhanh vaø kheùo + GV nhaän xeùt .
hôn”


C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm : 
…………………………………………………………………………………………………………


Bài 19 Tuần 10 Lớ p 5 Ngày dạy : 25/10/2010
Ñoäng taùc Vaën mình – Troø chôi “Chaïy nhanh theo soá”
I/ Muïc tieâu :
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 24
- Hoïc hai ñoäng taùc vaën mình cuûa BTD phaùt trieån chung . Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng
ñoäng taùc .
- Chôi troø chôi “Ai nhanh vaø kheùo hôn” . Yeâu caàu chôi ñuùng luaät vaø töï giaùc , tích cöïc .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + 4 boùng + Tranh + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Ñöùng ngoài theo
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ leänh”
- 3-4 HS thöïc hieän ñoäng taùc chaân – HS vaø GV nhaän
xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 3-4’ 3-4 - Laàn 1 taäp töøng ñoäng taùc . * * *
1. OÂn 3 ñoäng taùc (2x + laàn 2-3 GV vaø CS ñieàu khieån – HS taäp . * * *
vöôn thôû, tay vaø 5’ 8) * Caùch höôùng daãn : 
chaân + GV neâu teân , laøm maãu ñoäng taùc , giaûi thích treân
2. Hoïc ñoäng taùc tranh .
Vaën mình 5’ + GV vöøa taäp vöøa giaûi thích –CS ñieàu khieån - HS
taäp theo- GV söûa sai
• Chia toå taäp 2x8 - Caùc toå oân taäp ñoäng taùc vaën mình – Toå tröôûng - Chia khu
luyeän 5-7’ 4x8 ñieàu khieån . vöïc saân
• Taäp trình - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . taäp .
dieãn - CS ñieàu khieån – HS taäp – GV theo doõi söûa sai ( neáu
3. OÂn 4 ñoäng taùc coù ) .
ñaõ hoïc - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi .
4.Troø chôi “Ai nhanh + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng ,
vaø kheùo hôn” phaït + GV nhaän xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 25
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . - Nhö ñoäi
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . hình môû
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy. ñaàu
4. BTVN - Giaûi taùn .
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 20 Tuần 10 Lớ p 5 Ngày dạy : 28/10/2010
OÂn 4 ñoäng taùc -Troø chôi “Chaïy nhanh theo soá”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn 4 ñoäng taùc vöôn thôû , tay , chaân vaø vaën mình cuûa BTD phaùt trieån chung . Yeâu caàu
thöïc hieän töông ñoái ñuùng ñoäng taùc .
- Chôi troø chôi “Chaïy nhanh theo soá ” . Yeâu caàu naém ñöôïc caùch chôi .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + 4 boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1.OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Laøm theo hieäu
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ leänh”
- 3-4 HS thöïc hieän ñoäng taùc vaën mình – HS vaø GV
nhaän xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 26
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 3-4’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : * * *
1. OÂn 4 ñoäng taùc (2x - Höôùng daãn HS oân taäp laàn löôït töøng ñoäng taùc * * *
vöôn thôû , tay vaø 8) + Sau ñoù cho keát hôïp caû 4 ñoäng taùc – GV theo doõi , 
chaân 5’ söûa sai ( neáu coù ) .
- Caùc toå oân taäp 4 ñoäng taùc ñaõ hoïc – Toå tröôûng
• Chia toå taäp 6-8’ 1 ñieàu khieån . - Chia khu
luyeän 1 - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . vöïc saân
• Taäp trình - GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi . taäp .
dieãn + Moät nhoùm HS chôi maãu . - GV keõ
2.Troø chôi “Chaïy + Cho HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , phaït saân chôi .
nhanh theo soá” + GV nhaän xeùt .


C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 21Tuần 11 Lớp 5 Ngày dạy : 01/11/2010
Ñoäng taùc Toaøn thaân – Troø chôi “Chaïy nhanh theo soá”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn 4 ñoäng taùc theå duïc ñaõ hoïc , hoïc ñoäng taùc toaøn thaân BTD phaùt trieån chung . Yeâu
caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc .
- Chôi troø chôi “Chaïy nhanh theo soá ” . Yeâu caàu bieát chôi vaø tham gia chôi moät caùch chuû
ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + Tranh + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011
i
Trang 27
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän 4 ñoäng taùc ñaõ hoïc – HS vaø GV
nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 3-4’ 3-4 - Laàn 1 GV ñieàu khieån . * * *
1. OÂn 4 ñoäng taùc (2x + laàn 2-3 CS ñieàu khieån – HS taäp – GV theo doõi , söûa * * *
ñaõ hoïc 5’ 8) sai ( neáu coù ). 
* Caùch höôùng daãn :
2. Hoïc ñoäng taùc + GV neâu teân , laøm maãu ñoäng taùc , giaûi thích treân
toaøn thaân 5’ tranh .
+ GV vöøa taäp vöøa giaûi thích –CS ñieàu khieån - HS
2x8 taäp theo- GV söûa sai - Chia khu
• Chia toå taäp 6-8’ 4x8 - Caùc toå oân taäp ñoäng taùc toaøn thaân – Toå tröôûng
vöïc saân
luyeän ñieàu khieån . taäp .
• Taäp trình - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
dieãn - CS ñieàu khieån – HS taäp – GV theo doõi söûa sai ( neáu
3. OÂn 5 ñoäng taùc coù ) .
ñaõ hoïc - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi .
- Nhö ñoäi
4.Troø chôi “Chaïy + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng ,
hình môû
nhanh theo soá ” phaït + GV nhaän xeùt . ñaàu
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 22 Tuần 11 Lớp 5 Ngày dạy :04/11/2010
Ñoäng taùc vöôn thôû , tay , chaân , vaën mình vaø toaøn thaân – Troø chôi “Chaïy nhanh
theo soá”
I/ Muïc tieâu :
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 28
- OÂn 5 ñoäng taùc vöôn thôû , tay , chaân , vaën mình vaø toaøn thaân . Yeâu caàu taäp ñuùng vaø
lieân hoaøn caùc ñoäng taùc .
- Chôi troø chôi “Chaïy nhanh theo soá ” . Yeâu caàu tham gia chôi töông ñoùi chuû ñoäng , nhieät
tình .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Nhoùm ba nhoùm
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ baûy”
- 3-4 HS thöïc hieän ñoäng taùc toaøn thaân – HS vaø GV
nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 5-6’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : * * *
1. OÂn 5 ñoäng taùc (2x - Höôùng daãn HS oân taäp laàn löôït töøng ñoäng taùc . * * *
theå duïc ñaõ hoïc 8) + Sau ñoù cho keát hôïp caû 5 ñoäng taùc . 
7’ + GV vaø HS ñieàu khieån – HS taäp – GV theo doõi , söûa
sai ( neáu coù ) . - Chia khu
• Chia toå taäp 7-9’ 1 - Caùc toå oân taäp 5 ñoäng taùc ñaõ hoïc – HS thay phieân vöïc saân
luyeän 1 nhau ñieàu khieån . taäp .
• Taäp trình - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
dieãn - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . - GV keõ
4.Troø chôi “Chaïy + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , saân chôi .
nhanh theo soá” phaït
+ GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN - Giaûi taùn .
5. Xuoáng lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 29
Phaàn ruùt kinh nghieäm : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Baøi 23 Tuần 12 Lớp 5
Ngaøy dạy :
0//11/2010
Ñoäng taùc vöôn thôû , tay , chaân , vaën mình vaø toaøn thaân – Troø chôi “Ai nhanh vaø
kheùo hôn”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn 5 ñoäng taùc vöôn thôû , tay , chaân , vaën mình vaø toaøn thaân . Yeâu caàu taäp ñuùng kæ
thuaät vaø lieân hoaøn caùc ñoäng taùc .
- Chôi troø chôi “Ai nhanh vaø kheùo hôn ” . Yeâu caàu chuû ñoäng chôi theå hieän tính ñoàng ñoäi .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Nhoùm ba nhoùm
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ baûy”
- 3-4 HS thöïc hieän ñoäng taùc toaøn thaân – HS vaø GV
nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 5-6’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : * * *
1. OÂn 5 ñoäng taùc (2x - GV ñieàu khieån HS taäp laàn 1 . Caùc laàn coøn laïi CS * * *
theå duïc ñaõ hoïc 8) ñieàu khieån . 
7’ + Trong quaù trình HS taäp – GV theo doõi , söûa sai
• Chia toå taäp 1 ( neáu coù ) . - Chia khu
luyeän 7-9’ - Caùc toå oân taäp 5 ñoäng taùc ñaõ hoïc – HS thay phieân vöïc saân
• Taäp trình nhau ñieàu khieån . taäp .
dieãn - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . - GV keõ
2.Troø chôi “Ai nhanh - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . saân chôi .
vaø kheùo hôn” + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng ,
phaït .
+ Nhaän xeùt . - Nhö ñoäi
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 30
C/   Phaàn   keát   3-5’ hình môû
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng ñaàu
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

Baøi 24 Tuần 12 Lớp 5
Ngaøy dạy :
11/11/2010
OÂn 5 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung – Troø chôi “Keát baïn”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn 5 ñoäng taùc vöôn thôû , tay , chaân , vaën mình vaø toaøn thaân . Yeâu caàu taäp ñuùng theo
nhòp hoâ vaø thuoäc baøi .
- Chôi troø chôi “Keát baïn ” . Yeâu caàu chôi soâi noåi , phaûn xaï nhanh .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp .
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc – HS vaø GV
nhaän xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 31
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 5-6’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : * * *
1. OÂn 5 ñoäng taùc (2x - GV ñieàu khieån HS taäp laàn 1 . Caùc laàn coøn laïi CS * * *
theå duïc ñaõ hoïc 8) ñieàu khieån . 
7’ + Trong quaù trình HS taäp – GV theo doõi , söûa sai
• Chia toå taäp 1 ( neáu coù ) . - Chia khu
luyeän 7-9’ - Caùc toå oân taäp 5 ñoäng taùc ñaõ hoïc – HS thay phieân vöïc saân
• Taäp trình nhau ñieàu khieån . taäp .
dieãn - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
2.Troø chôi “Keát - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi .
baïn” + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng ,
phaït
+ GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát   3-5’ - Nhö ñoäi
thuùc : 2’ - Chôi troø chôi “Tìm ngöôøi chæ huy” hình môû
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . ñaàu
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

Bài 25 Tuần 13 Lớ p 5 Ngày dạy : 15/11/2010
Ñoäng taùc Thaêng baèng – Troø chôi “Ai nhanh vaø kheùo hôn”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn 5 ñoäng taùc theå duïc ñaõ hoïc , hoïc ñoäng taùc thaêng baèng BTD . Yeâu caàu thöïc hieän cô
baûn ñuùng ñoäng taùc , ñuùng nhòp hoâ .
- Chôi troø chôi “Ai nhanh vaø kheùo hôn” . Yeâu caàu chôi nhieät tình , chuû ñoäng vaø ñaûm baûo an
toaøn .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + Tranh + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 32
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän 5 ñoäng taùc ñaõ hoïc – HS vaø GV
nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 3-4’ 3-4 - Laàn 1 GV ñieàu khieån . * * *
1. OÂn 5 ñoäng taùc (2x + laàn 2-3 CS ñieàu khieån – HS taäp – GV theo doõi , söûa * * *
ñaõ hoïc 5’ 8) sai ( neáu coù ). 
* Caùch höôùng daãn :
2. Hoïc ñoäng taùc + GV neâu teân , laøm maãu ñoäng taùc , giaûi thích treân
thaêng baèng tranh .
4x8 + GV vöøa taäp vöøa giaûi thích –CS ñieàu khieån - HS
5-7’ 2x8 taäp theo- GV söûa sai - Chia khu
3. OÂn 6 ñoäng taùc *Chuù yù : Cho HS taäp nhòp chaân tröôùc sau keát hôïp vöïc saân
ñaõ hoïc 6-8’ vôùi tay (neáu lôùp yeáu). taäp .
• Chia toå taäp - CS ñieàu khieån – HS taäp – GV theo doõi söûa sai ( neáu
luyeän coù ) .
• Taäp trình - Caùc toå oân taäp 6 ñoäng taùc ñaõ hoïc – Toå tröôûng
dieãn ñieàu khieån . - Nhö ñoäi
4.Troø chôi - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . hình môû
- HS oân troø chôi : “Ai nhanh vaø kheùo hôn” . ñaàu
C/   Phaàn   keát  
thuùc : 3-5’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng
1. Thaû loûng 2’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN 1’ - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 26 Tuần 13 Lớp 5 Ngày dạy : 18/11/2010
Ñoäng taùc Nhaûy – Troø chôi “Chaïy nhanh theo soá”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn 6 ñoäng taùc theå duïc ñaõ hoïc , hoïc ñoäng taùc nhaûy cuûa BTD phaùt trieån chung . Yeâu
caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 33
- Chôi troø chôi “Chaïy nhanh theo soá ” . Yeâu caàu chôi chuû ñoäng vaø nhieät tình .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + Tranh + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1.OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Tìm ngöôøi chæ
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ huy”
- 3-4 HS thöïc hieän ñoäng taùc Thaêng baèng – HS vaø GV
nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 3-4’ 3-4 - Laàn 1 GV ñieàu khieån . * * *
1. OÂn 6 ñoäng taùc (2x + laàn 2-3 CS ñieàu khieån – HS taäp – GV theo doõi , söûa * * *
ñaõ hoïc 5’ 8) sai ( neáu coù ). 
* Caùch höôùng daãn :
2. Hoïc ñoäng taùc + GV neâu teân , laøm maãu ñoäng taùc , giaûi thích treân
nhaûy tranh .
5’ + GV vöøa taäp vöøa giaûi thích –CS ñieàu khieån - HS
taäp theo- GV söûa sai - Chia khu
2x8 *Chuù yù : Cho HS taäp nhòp chaân tröôùc sau keát hôïp vöïc saân
• Chia toå taäp 6-8’ 4x8 vôùi tay (neáu lôùp yeáu). taäp .
luyeän - Caùc toå oân taäp ñoäng taùc nhaûy – Toå tröôûng ñieàu
• Taäp trình khieån .
dieãn - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
3. OÂn 7 ñoäng taùc - CS ñieàu khieån – HS taäp – GV theo doõi söûa sai ( neáu
ñaõ hoïc coù ) . - Nhö ñoäi
4.Troø chôi “Chaïy - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . hình môû
nhanh theo soá ” + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , ñaàu
phaït + GV nhaän xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 34
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’
1. Thaû loûng 1’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng
2. Cuûng coá 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
4. BTVN - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
5. Xuoáng lôùp - Giaûi taùn
Bài 27 Tuần 14 Lớ p 5 Ngày dạy : 22/11/2010
Ñoäng taùc Ñieàu hoaø – Troø chôi “Thaêng baèng”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn 7 ñoäng taùc theå duïc ñaõ hoïc , hoïc ñoäng taùc ñieàu hoaø cuûa BTD . Yeâu caàu thöïc hieän
cô baûn ñuùng ñoäng taùc .
- Chôi troø chôi “Thaêng baèng” . Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + Tranh + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän ñoäng taùc thaêng baèng – HS vaø GV
nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 3-4’ 3-4 - Laàn 1 GV ñieàu khieån . * * *
1. OÂn 7 ñoäng taùc (2x8 + laàn 2-3 CS ñieàu khieån – HS taäp – GV theo doõi , söûa * * *
ñaõ hoïc 5’ ) sai ( neáu coù ). 
4x8 * Caùch höôùng daãn :
2. Hoïc ñoäng taùc + GV neâu teân , laøm maãu ñoäng taùc , giaûi thích treân
ñieàu hoaø tranh .
+ GV vöøa taäp vöøa giaûi thích –CS ñieàu khieån - HS
5-7’ taäp theo- GV söûa sai - Chia khu
*Chuù yù : Nhaéc HS vung tay nheï nhaøng coù keát hôïp vöïc saân
3. OÂn 5 ñoäng taùc 6-8’ 2x8 hít thôû saâu . taäp .
4-8 - CS ñieàu khieån – HS taäp – GV theo doõi söûa sai ( neáu
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 35
• Chia toå taäp coù ) .
luyeän - Caùc toå oân taäp 5 ñoäng taùc vöøa oân – Toå tröôûng
• Taäp trình ñieàu khieån .
dieãn - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
4.Troø chôi - HS oân troø chôi : “Thaêng baèng” ( Lôùp 4 ) .
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp baøi theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 28 Tuần 14 Lớ p 5 Ngày dạy :25/11/2010
Ôn baøi theå duïc phaùt trieån chung – Troø chôi “Thaêng baèng”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung . Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc , ñuùng
nhòp hoâ .
- Chôi troø chôi “Thaêng baèng” . Yeâu caàu tham gia chôi nhieät tình , chuû ñoäng vaø an toaøn .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 36
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÂn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp .
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän ñoäng taùc ñieàu hoaø – HS vaø GV
nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 5-6’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : * * *
1. OÂn Baøi theå duïc (2x - GV ñieàu khieån HS taäp laàn 1 . Caùc laàn coøn laïi CS * * *
phaùt trieån chung 8) ñieàu khieån . 
+ Trong quaù trình HS taäp – GV theo doõi , söûa sai
7’ ( neáu coù ) . - Chia khu
• Chia toå taäp * Chuù yù : Nhaéc CS veà nhòp hoâ ñeå HS taäp ñuùng vöïc saân
luyeän 7-9’ 2x8 hôn . taäp .
• Taäp trình - Caùc toå oân taäp baøi theå duïc – toå tröôûng ñieàu
dieãn khieån .
4.Troø chôi “Thaêng - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
baèng” - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi .
+ 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng ,
phaït - Nhö ñoäi
+ GV nhaän xeùt . hình môû
C/   Phaàn   keát   3-5’ ñaàu
thuùc : 2’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt .
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp

Phaàn ruùt kinh nghieäm : 
…………………………………………………………………………………………………………………

Bài 29 Tuần 15 Lớ p 5 Ngày dạy : 24/11/2009
Baøi theå duïc phaùt trieån chung – Troø chôi “Thoû nhaûy”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung . Yeâu caàu thuoäc baøi vaø taäp ñuùng kæ thuaät .
- Chôi troø chôi “Thoû nhaûy” . Yeâu caàu tham gia chôi chôi töông ñoái chuû ñoäng , nhieät tình .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 37
Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp .
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän 4 ñoäng taùc cuoái – HS vaø GV nhaän
xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 5-6’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : * * *
1. OÂn Baøi theå duïc (2x8 - GV ñieàu khieån HS taäp laàn 1 . Caùc laàn coøn laïi CS * * *
phaùt trieån chung ) ñieàu khieån . 
7’ + Trong quaù trình HS taäp – GV theo doõi , söûa sai
• Chia toå taäp ( neáu coù ) .
luyeän 7-9’ 2x8 - Caùc toå oân taäp baøi theå duïc – toå tröôûng ñieàu
• Taäp trình khieån . - Chia khu
dieãn - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . vöïc saân
2.Troø chôi “Thoû - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . taäp .
nhaûy” + 1 soá HS chôi maãu – Sau chôi thi ñua coù thöôûng ,
phaït
+ GV nhaän xeùt . - Nhö ñoäi
C/   Phaàn   keát   3-5’ hình môû
thuùc : 2’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt . ñaàu
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..


Bài 30 Tuần 15 Lớ p 5 Ngày dạy : 26/11/2009
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 38
Baøi theå duïc phaùt trieån chung – Troø chôi “Thoû nhaûy”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung . Yeâu caàu thöïc hieän hoaøn thieän toaøn baøi .
- Chôi troø chôi “Thoû nhaûy” . Yeâu caàu tham gia chôi chôi töông ñoái chuû ñoäng , nhieät tình .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp .
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän baøi theå duïc – HS vaø GV nhaän
xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 5-6’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : * * *
1. OÂn Baøi theå duïc (2x - GV ñieàu khieån HS taäp laàn 1 . Caùc laàn coøn laïi CS * * *
phaùt trieån chung 8) ñieàu khieån . 
7’ + Trong quaù trình HS taäp – GV theo doõi , söûa sai
• Chia toå taäp ( neáu coù ) .
luyeän 2x8 - Caùc toå oân taäp baøi theå duïc – toå tröôûng ñieàu
• Taäp trình 7-9’ khieån . - Chia khu
dieãn - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . vöïc saân
* Chuù yù : Nhaéc CS veà nhòp hoâ ñeå HS taäp ñuùng taäp .
2.Troø chôi “Thoû hôn .
nhaûy” - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi .
+ 1 soá HS chôi maãu – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , - Nhö ñoäi
phaït hình môû
+ GV nhaän xeùt . ñaàu
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt .
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 39
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..

Bài 31 Tuần 16 Lớp 5 Ngày dạy : 01/12/2009
Baøi theå duïc phaùt trieån chung – Troø chôi “Loø coø tieáp söùc”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung . Yeâu caàu thöïc hieän hoaøn thieän toaøn baøi .
- Chôi troø chôi “Loø coø tieáp söùc” . Yeâu caàu tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng , nhieät tình .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän baøi theå duïc – HS vaø GV nhaän xeùt .

B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 5-6’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : * * *
1. OÂn Baøi theå duïc (2x - GV ñieàu khieån HS taäp laàn 1 . Caùc laàn coøn laïi CS * * *
phaùt trieån chung 8) ñieàu khieån . 
7’ + Trong quaù trình HS taäp – GV theo doõi , söûa sai
• Chia toå taäp ( neáu coù ) .
luyeän 7-9’ 2x8 - Caùc toå oân taäp baøi theå duïc – toå tröôûng ñieàu
• Taäp trình khieån . - Chia khu
dieãn - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . vöïc saân
2.Troø chôi “Loø coø - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . taäp .
tieáp söùc” + 1 soá HS chôi maãu – Chôi thöû , sau chôi thi ñua coù
thöôûng , phaït .
+ GV nhaän xeùt . - Nhö ñoäi
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 40
C/   Phaàn   keát   3-5’ hình môû
thuùc : 2’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt . ñaàu
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..


Bài 32 Tuần 16 Lớ p 5 Ngày dạy : 03/12/2009
Baøi theå duïc phaùt trieån chung – Troø chôi “Nhaûy löôùt soùng”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung . Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng töøng ñoäng taùc vaø
thöù töï toaøn baøi .
- Chôi troø chôi “Nhaûy löôùt soùng” . Yeâu caàu tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng , nhieät tình .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + 3 daây daøi + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Chôi troø chôi “Keát baïn” .
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän baøi theå duïc – HS vaø GV nhaän
xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 41
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 5-6’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : * * *
1. OÂn Baøi theå duïc (2x - GV ñieàu khieån HS taäp laàn 1 . Caùc laàn coøn laïi CS * * *
phaùt trieån chung 8) ñieàu khieån . 
5’ + Trong quaù trình HS taäp – GV theo doõi , söûa sai
• Chia toå taäp ( neáu coù ) .
luyeän 2’ 2x8 - Caùc toå oân taäp baøi theå duïc – toå tröôûng ñieàu - Chia khu
• Taäp trình khieån . vöïc saân
dieãn 7-9’ - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . taäp .
2. Taäp naâng cao - Cho HS thöïc hieän ñoäng taùc khoâng theo thöù töï maø
chæ theo nhòp hoâ cuûa GV – HS vaø GV nhaän xeùt .
3.Troø chôi “Nhaûy - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi .
löôùt soùng” + 1 soá HS chôi maãu – Sau chôi thi ñua coù thöôûng ,
phaït+ GV nhaän xeùt
C/   Phaàn   keát   - Nhö ñoäi
thuùc : 3-5’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt . hình môû
1. Thaû loûng 2’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . ñaàu
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN 1’ - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Bài 33 Tuần 17 Lớp 5 Ngày dạy : 08/12/2009
Baøi theå duïc phaùt trieån chung -Troø chôi “Chaïy tieáp söùc theo voøng troøn”
I/ Muïc tieâu :
- Ôn ñi ñeàu voøng phaûi , traùi . Yeâu caàu bieát vaø thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc töông ñoái chính
xaùc .
- Chôi troø chôi “Chaïy tieáp söùc theo voøng troøn ” . Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu
bieát tham gia chôi theo ñuùng qui ñònh
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 42
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ổn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän baøi theå duïc – HS vaø GV nhaän xeùt .

B/   Phaàn   cô  26’ ***
baûn : 5-6’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : ***
1. Ôn ñi ñeàu voøng - GV ñieàu khieån HS taäp laàn 1 . Caùc laàn coøn laïi CS ***
phaûi , traùi . ñieàu khieån . * * *
7’ + Trong quaù trình HS taäp – GV theo doõi , söûa sai
• Chia toå taäp 1 ( neáu coù ) . - Chia khu
luyeän 7-9’ - Caùc toå oân taäp baøi theå duïc – toå tröôûng ñieàu vöïc saân
• Taäp trình khieån . taäp .
dieãn - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
2.Troø chôi “Chaïy - GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi .
tieáp söùc theo + 1 soá HS chôi maãu – Chôi thöû , sau chôi thi ñua coù
voøng troøn” thöôûng , phaït .
+ GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát   3-5’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt . - Nhö ñoäi
thuùc : - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
1. Thaû loûng 2’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
2. Cuûng coá 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
3. Nhaän xeùt 1’ - Giaûi taùn
4. BTVN 1’
5. Xuoáng lôùp

Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..


Bài 34 Tuần 17 Lớp 5 Ngày dạy :10/12/2009
Ñi ñeàu voøng phaûi , voøng traùi – Troø chôi “Chaïy tieáp söùc theo voøng troøn”
I/ Muïc tieâu :
- Ôn ñi ñeàu voøng phaûi , traùi . Yeâu caàu bieát vaø thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc töông ñoái chính
xaùc .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 43
- Chôi troø chôi “Chaïy tieáp söùc theo voøng troøn ” . Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ôû
möùc baét ñaàu coù söï chuû ñoäng h
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ổn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
+ Ôn baøi theå duïc phaùt trieån chung .
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän ñi ñeàu voøng phaûi , traùi – HS vaø GV
nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ ***
baûn : 5-6’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : ***
1. Ôn ñi ñeàu voøng - GV ñieàu khieån HS taäp laàn 1 . Caùc laàn coøn laïi CS * * *
phaûi , traùi . ñieàu khieån . * * *
7’ + Trong quaù trình HS taäp – GV theo doõi , söûa sai
• Chia toå taäp 1 ( neáu coù ) . - Chia khu
luyeän 7-9’ - Caùc toå oân taäp baøi theå duïc – toå tröôûng ñieàu vöïc saân
• Taäp trình khieån . taäp .
dieãn - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
2.Troø chôi “Chaïy - GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi .
tieáp söùc theo + 1 soá HS chôi maãu – Chôi thöû , sau chôi thi ñua coù
voøng troøn” thöôûng , phaït .
+ GV nhaän xeùt .
*Chuù   yù : Trong quaù trình chôi nhaéc HS chuù yù an - Nhö ñoäi
toaøn . hình môû
C/   Phaàn   keát   3-5’ ñaàu
thuùc : 2’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt .
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 44
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..

Bài 35 Tuần 18 Lớp 5 Ngày dạy : 15/01/2009
Ñi ñeàu voøng phaûi , voøng traùi , ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp - Troø chôi “Chaïy tieáp
söùc theo voøng troøn”
I/ Muïc tieâu :
- Ôn ñi ñeàu voøng phaûi , traùi vaø ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc chính
xaùc .
- Chôi troø chôi “Chaïy tieáp söùc theo voøng troøn ” . Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ôû möùc
töông ñoâid chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän phaùp
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät toå chöùc
lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ổn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - Khoâng .
B/ Phaàn cô baûn : 26’ ***
1. Ôn ñi ñeàu voøng 5-6’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : ***
phaûi , traùi vaø ñoåi - GV ñieàu khieån HS taäp laàn 1 . Caùc laàn coøn laïi CS ñieàu * * *
chaân khi ñi ñeàu sai khieån . * * *
nhòp . + Trong quaù trình HS taäp – GV theo doõi , söûa sai ( neáu
7’ 1 coù ) . - Chia khu
• Chia toå taäp * Chuù yù : GV taïo tình huoáng hoâ nhaàm ñeå HS thöïc hieän vöïc saân
luyeän 7-9’ ñoåi chaân . taäp .
• Taäp trình dieãn - Caùc toå oân ñi ñeâuø – toå tröôûng ñieàu khieån .
2.Troø chôi “Chaïy - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
tieáp söùc theo voøng - GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi .
troøn” + 1 soá HS chôi maãu – Chôi thöû , sau chôi thi ñua coù thöôûng
, phaït .
+ GV nhaän xeùt . - Nhö ñoäi
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 45
C/ Phaàn keát thuùc  hình môû
: 3-5’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt . ñaàu
1. Thaû loûng 2’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN 1’
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
Bài 36 Tuần 18 Lớp 5 Ngày dạy : 17/01/2009
Sô keát hoïc kyø I
I/ Muïc tieâu :
- Sô keát hoïc kyø I . Yeâu caàu heä thoáng nhöõng kieán thöùc , kó naêng ñaõ hoïc . Nhöõng öu khuyeát ñieåm
trong hoïc taäp ñeå coá gaéng trong HK II .
- Chôi troø chôi “ Chaïy tieáp söùc theo voøng troøn” . Yeâu caàu tham gia chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän phaùp
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät toå chöùc
lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ổn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
+ Ôn baøi theå duïc phaùt trieån chung .
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - Khoâng
B/ Phaàn cô baûn : 26’
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 46
1. Sô keát hoïc kyø I 5-6’ - GV cuøng HS heä thoáng laïi nhöõng kieán thöùc , kó naêng ñaõ - Cho HS
hoïc trong trong hoïc kyø ngoài
+ Ôn taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng , ñieåm soá , daøn xuoáng taïi
7’ 1 haøng , doàn haøng , ñöùng nghieâm , nghæ , quay phaûi , traùi , choã
ñaèng sau .
7-9’ + Ñi ñeàu voøng phaûi , traùi , ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp ,
caùch chaøo , baùo caùo , xin pheùp ra vaøo lôùp + Baøi theå
duïc phaùt trieån chung .
2.Troø chôi + Ôn moät soá troø chôi ôû lôùp 3 4 vaø caùc troø chôi môùi .
* Sau khi nhaéc laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc , thì cho HS thöïc
hieän nhöõng kó naêng ñoù . tuyeân döông vaø nhaéc nhôû caùc
HS thöïc hieän tôt trong HK .
- Cho HS oân troø chôi “Chaïy tieáp söùc theo voøng troøn” .
C/ Phaàn keát thuùc  - Nhö ñoäi
: 3-5’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt . hình môû
1. Thaû loûng 2’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . ñaàu
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN 1’
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
Bài 37 Tuần 19 Lớp 5 Ngày dạy : 05/01/2010
Troø chôi “Ñua ngöïa” vaø “Loø coø tieáp söùc”
I/ Muïc tieâu :
- Ôân ñi ñeàu vaø ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc töông
ñoái chính xaùc .
- Chôi troø chôi “Ñua ngöïa” vaø“Loø coø tieáp söùc ” . Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi
ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + 4 gaäy tre + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 47
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ổn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - Khoâng .

B/   Phaàn   cô  26’ ***
baûn : 3-5’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : ***
1. Ôân ñi ñeàu vaø - GV ñieàu khieån HS taäp laàn 1 . Caùc laàn coøn laïi CS ***
ñoåi chaân khi sai ñieàu khieån . * * *
nhòp . 5’ + Trong quaù trình HS taäp – GV theo doõi , söûa sai
1 ( neáu coù ) . - Chia khu
• Chia toå taäp 10- - Caùc toå oân ñi ñeàu vaø ñoåi chaân khi sai nhòp – toå vöïc saân
luyeän 14’ tröôûng ñieàu khieån . taäp .
• Taäp trình - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
dieãn - GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi .
2.Troø chôi “Ñua + 1 soá HS chôi maãu – Chôi thöû , sau chôi thi ñua coù
ngöïa” vaø “Loø coø thöôûng , phaït .
tieáp söùc” + GV nhaän xeùt .
- Nhö ñoäi
C/   Phaàn   keát   hình môû
thuùc : 3-5’ - Ñi thöôøng + Voã tay vaø haùt . ñaàu
1. Thaû loûng 2’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN 1’ - Giaûi taùn
5. Xuoáng lôùp
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..Bài 38 Tuần 19 Lớp 5 Ngày dạy :
Tung vaø baét boùng – Troø chôi “Boùng chuyeàn saùu”
I/ Muïc tieâu :
- Ôân tung vaø baét boùng baèng hai tay , tung boùng baèng moät tay vaø baét boùng baèng hai tay ,
oân nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 48
- Laøm quen vôùi troøchôi “Boùng chuyeàn sau”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc vaøo
troø chôi .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + daây nhaûy + Boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ổn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
+ Ôân baøi theå duïc phaùt trieån chung .
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - Khoâng .
B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 5-6’ - Caùc toå oân taäp taäp tung vaø baét boùng – Toå vöïc saân
1. Ôân Tung vaø baét 1 tröôûng ñieàu khieån . taäp .
boùng . 7’ + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
- HS taûn maïn treân saân ñeå taäp .
2. Ôân nhaûy daây 7-9’ + GV theo doõi , quan saùt chung , söûa sai ( neáu coù ) . - HS taûn
kieåu chuïm 2 chaân + Choïn 2 HS leân thöïc hieän – HS vaø Gv nhaän xeùt . maïn treân
3.Troø chôi “Boùng - GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi . saân ñeå
chuyeàn saùu” + 6 HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi thi ñua coù taäp .
thöôûng , phaït .
+ GV nhaän xeùt .
* Chuù yù : Nhaéc HS giöõ kæ luaät trong khi chôi .
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Ñi thöôøng + Voã tay vaø haùt .
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . - Nhö ñoäi
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy. hình môû
4. BTVN ñaàu
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..

Bài 39 Tuần 20 Lớp 5 Ngày dạy :12/01/2010
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 49
Tung vaø baét boùng – Troø chôi “Boùng chuyeàn saùu”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn tung vaø baét boùng baèng hai tay , tung boùng baèng moät tay vaø baét boùng baèng hai tay ,
oân nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc .
- Tieáp tuïc laøm quen vôùi troøchôi “Boùng chuyeàn saùu”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia
chôi ñöôïc .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + daây nhaûy +boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 1-2 HS thöïc hieän nhaûy daây – HS vaø GV nhaän xeùt .

B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 5-6’ - Caùc toå oân taäp tung vaø baét boùng – Toå tröôûng vöïc saân
1. OÂn Tung vaø baét 1 ñieàu khieån . taäp .
boùng . 7’ + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
- HS taûn maïn treân saân ñeå taäp .
2. OÂn nhaûy daây 7-9’ + GV theo doõi , quan saùt chung , söûa sai ( neáu coù ) . - HS taûn
kieåu chuïm 2 chaân + Choïn 2 HS leân thöïc hieän – HS vaø Gv nhaän xeùt . maïn treân
- GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi . saân ñeå
3.Troø chôi “Boùng + 6 HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi thi ñua coù taäp .
chuyeàn saùu” thöôûng , phaït .
+ GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát   3-5’ - Nhö ñoäi
thuùc : 2’ - Ñi thöôøng + Voã tay vaø haùt . hình môû
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . ñaàu
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 50Bài 40 Tuần 20 Lớp 5 Ngày dạy :14/01/2010
Tung vaø baét boùng – Nhaûy daây
I/ Muïc tieâu :
- OÂn tung vaø baét boùng baèng hai tay , tung boùng baèng moät tay vaø baét boùng baèng hai tay ,
oân nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc .
- Chôi troø chôi “Boùng chuyeàn saùu”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc vaøo troø chôi .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + daây nhaûy + Boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Chuyeån boùng”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - Khoâng .

B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 5-6’ - Caùc toå oân taäp taäp tung vaø baét boùng – Toå vöïc saân
1. OÂn Tung vaø baét 1 tröôûng ñieàu khieån . taäp .
boùng . + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
7’ * Cho HS thöïc hieän baèng 2 tay tröôùc sau ñoù môùi tung
baèng 1 tay . - HS taûn
2. OÂn nhaûy daây - HS taûn maïn treân saân ñeå taäp . maïn treân
kieåu chuïm 2 chaân 7-9’ + GV theo doõi , quan saùt chung , söûa sai ( neáu coù ) . saân ñeå
+ Choïn 2 HS leân thöïc hieän – HS vaø Gv nhaän xeùt . taäp .
3.Troø chôi “Boùng - GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi .
chuyeàn saùu” + Cho HS chôi thöû sau chôi thi ñua coù thöôûng , phaït .
Cho HS chôi theo nhoùm nam rieâng , nöõ rieâng ) .
+ GV nhaän xeùt
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 51
C/   Phaàn   keát   3-5’ - Nhö ñoäi
thuùc : 2’ - Ñi thöôøng + Voã tay vaø haùt . hình môû
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . ñaàu
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..

Bài 41 Tuần 21 Lớ p 5 Ngày dạy :19/01/2010
Tung vaø baét boùng – Troø chôi “nhaûy daây”
I/ Muïc tieâu :
- Ôn tung vaø baét boùng theo nhoùm 2-3 ngöôøi ,oân nhaûy daây kieåu chaân tröôùc chaân sau .
Yeâu caàu thöïc hieän töông ñoái ñuùng .
- Laøm quen ñoäng taùc baät cao . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc cô baûn ñuùng .
- Chôi troøchôi “Boùng chuyeàn saùu”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái chuû
ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + daây nhaûy + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ổn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 1-2 HS thöïc hieän nhaûy daây – HS vaø GV nhaän xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 52
B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 5-6’ - Caùc toå oân taäp tung vaø baét boùng baèng 2 tay , sau vöïc saân
1. Ôân Tung vaø baét 1 ñoù taäp tung vaø baét boùng theo nhoùm 2 ngöôøi – Toå taäp .
boùng theo nhoùm 2- 5’ tröôûng ñieàu khieån , Gv quan saùt .
3 ngöôøi . 5-6’ + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
- HS taûn maïn treân saân ñeå taäp . - HS taûn
2. Ôân nhaûy daây 1’ + GV theo doõi , quan saùt chung , söûa sai ( neáu coù ) . maïn treân
kieåu chuïm 2 chaân 5-6’ + Choïn 2 HS leân thöïc hieän – HS vaø GV nhaän xeùt . saân ñeå
- GV neâu teân , laøm maãu , giaûi thích ngaén goïn . taäp
3. Baät cao 5-6’ + Cho HS baät thöû moät soá laàn – sau ñoù taäp ñoàng * * *
loaït caû lôùp . * * *
4.Troø chôi *   Chuù   yù   : Nhaéc HS thöïc hieän ñoäng taùc hoaõn * * *
xung , ñeå traùnh chaán ñoäng . 
- Chôi troø chôi “Nhảy dây”
C/   Phaàn   keát  
thuùc : 3-5’ - Ñi thöôøng + Voã tay vaø haùt .
1. Thaû loûng 2’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . - Nhö ñoäi
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . hình môû
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy. ñaàu
4. BTVN 1’
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
Bài 42 Tuần 21 Lớ p 5 Ngày dạy :21/01/2010
Nhaûy daây , baät cao – Troø chôi “Troàng nuï , troàng hoa”
I/ Muïc tieâu :
- Ôân tung vaø baét boùng theo nhoùm 2-3 ngöôøi ,oân nhaûy daây kieåu chaân tröôùc chaân sau .
Yeâu caàu thöïc hieän töông ñoái ñuùng .
- Laøm quen ñoäng taùc baät cao . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc cô baûn ñuùng .
- Laøm quen troø chôi “Troàng nuï , troàng hoa” . Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñuùng
caùch .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + daây nhaûy + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 53
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ôån ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Meøo ñuoåi
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ chuoät”.
- 1-2 HS thöïc hieän baät cao – HS vaø GV nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 10- - Chia lôùp thaønh 2 nhoùm luaân phieân nhau thöïc hieän , vöïc saân
1. Ôân Tung vaø baét 12’ 1 moät nhoùm thöïc hieän tung vaø baét boùng , moät nhoùm taäp .
boùng theo nhoùm 2- thöïc hieän nhaûy daây – sau moät nöûa thôøi gian thì ñoåi
3 ngöôøi vaø nhaûy laïi . Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan saùt .
daây kieåu chuïm 2 5-6’ + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . - HS taûn
chaân - GV neâu teân , laøm maãu laïi caùch nhuùn laáy ñaø vaø maïn treân
2. Baät cao 5-6’ baät nhaûy . saân ñeå
+ Cho HS baät thöû moät soá laàn – sau ñoù taäp ñoàng taäp
3. Troø chôi loaït caû lôùp . * * *
3-5’ * Chuù yù : Thöïc hieän theo 3 nhòp : 1:Nhuùn laáy ñaø , * * *
2:baät nhaûy , 3: rôi xuoáng ñaát vaø hoaõn xung . * * *
- GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi . 
+ 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc +
GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát  
thuùc : 2’ - Chaïy nheï nhaøng vaø hít thôû saâu + Voã tay vaø haùt . - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc moãi ngaøy.
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Bài 43 Tuần 22 Lớ p 5 Ngày dạy : 26/01/2010
Nhaûy daây – Phoái hôïp mang vaùc - Troø chôi “Troàng nuï troàng hoa”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn tung vaø baét boùng theo nhoùm 2-3 ngöôøi ,oân nhaûy daây kieåu chaân tröôùc chaân sau .
Yeâu caàu thöïc hieän töông ñoái ñuùng .
- Taäp baät cao , taäp phoái hôïp chaïy , mang vaùc . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc cô baûn
ñuùng .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 54
- Chôi troø chôi “Troàng nuï , troàng hoa”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái
chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + daây nhaûy + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng xung quanh tröôøng . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Nhaûy löôùt soùng”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän nhaûy daây – HS vaø GV nhaän xeùt .

B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 7-9’ - Chia lôùp thaønh 2 nhoùm , moãi nhoùm taäp moät noäi vöïc saân
1.OÂn Tung vaø baét 1 dung , sau nöûa thôøi gian thì ñoåi laïi – Toå tröôûng ñieàu taäp .
boùng theo nhoùm 2- khieån , GV quan saùt .
3 ngöôøi + nhaûy 4’ + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
daây 1 - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån ( Taäp baät * * *
2. Baät cao 5-6’ cao vôùi vaät treân cao ) * * *
+ Moãi toå choïn 1 HS baät cao nhaát leân thöïc hieän . * * *
3. Chaïy – mang vaùc 5-6’ - GV neâu teân , laøm maãu , giaûi thích ngaén goïn . 
3-5’ + HS taäp theo nhoùm 3 ngöôøi treân 3 ñöôøng chaïy – GV
4.Troø chôi quan saùt söûa sai.
C/   Phaàn   keát   - Chôi troø chôi “Troàng nuï , troàng hoa”
thuùc :
1. Thaû loûng - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt . - Nhö ñoäi
2. Cuûng coá 2’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
3. Nhaän xeùt 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
4. BTVN 1’ - Nhaûy daây kieåu chaân tröôùc , chaân sau moãi ngaøy .
1’
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………


Bài 44 Tuần 22 Lớ p 5 Ngày dạy : 28/01/2010
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 55
Nhaûy daây – Di chuyeån tung baét boùng
I/ Muïc tieâu :
- OÂn di chuyeån tung vaø baét boùng , oân nhaûy daây kieåu chaân tröôùc chaân sau . Yeâu caàu
thöïc hieän töông ñoái chính xaùc .
- OÂn baät cao , taäp phoái hôïp chaïy – nhaûy – mang vaùc . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc cô
baûn ñuùng .
- Chôi troø chôi “Troàng nuï , troàng hoa” . Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái
chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + daây nhaûy + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng xung quanh tröôøng . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Con Coùc laø caäu
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ oâng Trôøi”.
- 2-3 HS thöïc hieän nhaûy daây – HS vaø GV nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 7-9’ - Chia lôùp thaønh 2 nhoùm , moãi nhoùm taäp moät noäi vöïc saân
1.OÂn Tung vaø baét 1 dung , sau nöûa thôøi gian thì ñoåi laïi – Toå tröôûng ñieàu taäp .
boùng theo nhoùm 2- khieån , GV quan saùt .
3 ngöôøi + nhaûy + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
daây 4’ 1 *   Chuù   yù   : Taäp di chuyeån ngang khoâng boùng * * *
tröôùc , sau ñoù taäp coù boùng . * * *
2. Baät cao 5-6’ - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån ( Taäp baät * * *
cao vôùi vaät treân cao ) 
3. Chaïy – nhaûy - 5-6’ + Moãi toå choïn 1 HS baät cao nhaát leân thöïc hieän
mang vaùc choïn voâ ñòch lôùp .
4.Troø chôi “Troàng - GV neâu teân , laøm maãu , giaûi thích ngaén goïn .
nuï , troàng hoa” + HS taäp theo nhoùm 3 ngöôøi treân 3 ñöôøng chaïy – GV
quan saùt söûa sai.
- GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi .
+ 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc +
GV nhaän xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 56
C/   Phaàn   keát   3-5’ - Nhö ñoäi
thuùc : 2’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt . hình môû
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . ñaàu
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Nhaûy daây kieåu chaân tröôùc , chaân sau moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..

Baøi 45 Tuaàn Theå Duïc Ngaøy
23 lôùp 5 daïy:02/02/2010
Nhaûy daây – Baät cao - Troø chôi “Qua caàu tieáp söùc”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn di chuyeån tung vaø baét boùng , oân nhaûy daây kieåu chaân tröôùc chaân sau . Yeâu caàu
thöïc hieän töông ñoái chính xaùc .
- OÂn baät cao . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc cô baûn ñuùng .
- Laøm quen vôùi troø chôi “Qua caàu tieáp söùc ”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi
töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + daây nhaûy + boùng + coøi + 2 baêng .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng xung quanh tröôøng . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Laên boùng”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän baät cao – HS vaø GV nhaän xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 57
B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 7-9’ - Chia lôùp thaønh 2 nhoùm , moãi nhoùm taäp moät noäi vöïc saân
1.OÂn di chuyeån 1 dung , sau nöûa thôøi gian thì ñoåi laïi – Toå tröôûng ñieàu taäp .
Tung vaø baét boùng khieån , GV quan saùt .
+ nhaûy daây 4’ + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
1 - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån ( Taäp baät * * *
2. Baät cao 5-6’ cao vôùi vaät treân cao ) * * *
* Taäp trình dieãn + Moãi toå choïn 1 HS baät cao nhaát leân thöïc hieän * * *
4.Troø chôi “Qua baät cao vôùi vaät treân cao 
caàu tieáp söùc” - GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi .
+ 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc
+ GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát   3-5’ - Nhö ñoäi
thuùc: 2’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt . hình môû
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . ñaàu
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Nhaûy daây kieåu chaân tröôùc , chaân sau moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Baøi 46 Tuaàn Theå Duïc Ngaøy daïy:
23 lôùp 5 04/02/2010
Nhaûy daây - Troø chôi “Qua caàu tieáp söùc”
I/ Muïc tieâu :
- Oân nhaûy daây kieåu chaân tröôùc chaân sau . Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc vaø
naâng cao thaønh tích .
- Laøm quen vôùi troø chôi “Qua caàu tieáp söùc ”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi
töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + daây nhaûy + coøi + 2 baêng .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 58
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng xung quanh tröôøng . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Laên boùng”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän baät cao – HS vaø GV nhaän xeùt .

B/   Phaàn   cô  26’
baûn : 7-9’ * Caùch höôùng daãn : * * *
1.OÂn nhaûy daây - GV nhaéc laïi caùch taäp : So daây , trao daây , nhaûy * * *
daây vaø caùch keát thuùc toaøn baøi . * * *
+ GV laøm maãu 1 laàn – sau ñoù HS taäp . 
+ Trong quaù trình HS taäp – GV theo doõi , söûa sai
5-6’ ( neáu coù ) .
* Chia toå taäp 1 - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån .
- Chia khu
luyeän 5-6’ - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
vöïc saân
* Taäp trình dieãn - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . taäp .
4.Troø chôi “Qua + 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc +
caàu tieáp söùc” GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt . - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - Nhaûy daây kieåu chaân tröôùc , chaân sau moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………Bài 47 Tuần 24 Lớp 5 Ngày dạy : 09/02/2010
Phoái hôïp chaïy vaø baät nhaûy - Troø chôi “Qua caàu tieáp söùc”
I/ Muïc tieâu :
- Tieáp tuïc oân phoái hôïp chaïy – mang vaùc , baät cao . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái
ñuùng
- Hoïc môùi phoái hôïp chaïy vaø baät nhaûy . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng
ñuùng .
- Chôi tro øchôi “Qua caàu tieáp söùc”. Yeâu caàu tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 59
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + daây nhaûy + boùng + coøi + duïng cuï chôi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ôån ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng xung quanh tröôøng . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän nhaûy daây – HS vaø GV nhaän xeùt .

B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 6-7’ - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu , GV quan saùt . vöïc saân
1. Ôân phoái hôïp 1 + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . taäp .
chaïy mang vaùc . 5-7 - HS taäp theo lôùp – GV ñieàu khieån .
2. Baät cao 4’ - GV neâu teân , laøm maãu , giaûi thích ngaén goïn .
3. Hoïc phoái hôïp 1 + HS taäp theo nhoùm 3 ngöôøi treân 3 ñöôøng chaïy – GV * * *
chaïy – mang vaùc 5-6’ quan saùt söûa sai. * * *
4.Troø chôi “Qua - - GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi . * * *
caàu tieáp söùc” + 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc + 
GV nhaän xeùt .

C/   Phaàn   keát   5-6’
thuùc : 3-5’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt . - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 2’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - Nhaûy daây kieåu chaân tröôùc , chaân sau moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………


Bài 48 Tuần 24 Lớp 5 Ngày dạy : 18/02/2010
Phoái hôïp chaïy vaø baät nhaûy - Troø chôi “Chuyeàn nhanh , nhaûy nhanh”
I/ Muïc tieâu :
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 60
- OÂn phoái hôïp chaïy vaø baät nhaûy , chaïy – nhaûy – mang vaùc . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc
töông ñoái ñuùng , ñaûm baûo an toaøn
- Chôi troøchôi “Chuyeàn nhanh , nhaûy nhanh”. Yeâu caàu bieát vaø tham gia chôi töông ñoái chuû
ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + daây nhaûy + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. Ôån ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng xung quanh tröôøng . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn ”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - Khoâng .

B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 14- - Chia lôùp thaønh 2 haøng doïc , laàn löôït chop caùc em vöïc saân
1. Ôân chaïy vaø baät 16’ 1 taäp chaïy vaø baät nhaûy – GV ñieàu khieån vaø quan saùt taäp .
nhaûy .
+ Cöû HS laøm thö kyù ghi keát quaû cuûa töøng HS .
1 + Sau moät ñôït nhaûy GV toång hôïp – neâu nhaän xeùt . * * *
+ Toå chöùc cho HS chôi dôùi hình thöùc thi ñua coù * * *
8- thöôûng , phaït . * * *
10’ 
2. Troø chôi - GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi .
“Chuyeàn nhanh , + 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc +
nhaûy nhanh ” GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát   3-5’ - Nhö ñoäi
thuùc : 2’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt . hình môû
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . ñaàu
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Nhaûy daây kieåu chaân tröôùc , chaân sau moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 61
Bài 49 Tuần 25 Lớp 5 Ngày dạy :24/02/2010
Phoái hôïp chaïy ñaø – Baät cao - Troø chôi “Qua caàu tieáp söùc”
I/ Muïc tieâu :
- Tieáp tuïc oân baät cao , phoái hôïp chaïy - ,baät cao . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái
ñuùng vaø baät cao tích cöïc .
- Chôi troø chôi “Chuyeån nhanh , nhaûy nhanh”. Yeâu caàu tham gia chôi moät caùch chuû ñoäng ,
tích cöïc .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + boùng + coøi + duïng cuï chôi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng xung quanh tröôøng . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän baät nhaûy - HS vaø GV nhaän xeùt .

B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 6-8’ - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu , GV quan saùt . vöïc saân
1.OÂn phoái hôïp 1-2 + Chia lôùp thaønh 2 toå chôi thi ñua nhau coù thöôûng , taäp .
chaïy – baät nhaûy - 4’ phaït–GV nhaän xeùt
mang vaùc . - GV neâu teân , laøm maãu , giaûi thích ngaén goïn . * * *
2. Baät cao , phoái 5-7 + HS taäp theo caùch : Laàn ñaàu taäp baät cao taïi choã * * *
hôïp chaïy ñaø – baät 5’ – Sau ñoù taäp phoái hôïp vôùi baät cao 3-5 böôùc ñaø * * *
cao . 1 ( Coù vaät chuaån treo treân cao ). 
5-6’ - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu , GV quan saùt .
• Chia toå taäp - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
luyeän - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi . - Ñoäi hình
• Taäp trình + 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc + 3 haøng
dieãn GV nhaän xeùt . doïc .
4.Troø chôi “Chuyeån
nhanh , nhaûy - Nhö ñoäi
nhanh” hình môû
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 62
C/   Phaàn   keát   3-5’ ñaàu
thuùc : 2’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt .
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Nhaûy daây kieåu chaân tröôùc , chaân sau moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Bài 50 Tuần 25 Lớp 5 Ngày dạy :26/02/2010
Baät cao - Troø chôi “Chuyeàn nhanh , nhaûy nhanh”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn taäp baät cao . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng , ñaûm baûo an toaøn .
- Chôi troø chôi “Chuyeàn nhanh , nhaûy nhanh”. Yeâu caàu bieát vaø tham gia chôi töông ñoái chuû
ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + daây nhaûy + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng xung quanh tröôøng . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn ”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän baät cao – GV nhaän xeùt – ghi ñieåm .
B/   Phaàn   cô  26’ * * *
baûn : 7-9’ - Chia lôùp thaønh 3 haøng doïc : * * *
1.OÂn taäp baät cao 2-3 + Laàn löôït cho caùc em thöïc hieän ñoäng taùc baät cao * * *
2-3 khoâng coù ñaø 2-3 laàn 
5’ + Tieáp tuïc cho HS thöïc hieän baät nhaûy vôùi vaät treân
• Chia toå taäp cao – GV giuùp ñôõ . - Caùc toå oân taäp noäi dung treân ,
luyeän 1 sau ñoù toå tröôûng tieán haønh cho toå mình thi baät cao - Chia khu
7-9’ choïn voâ ñòch toå . vöïc saân
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 63
• Taäp trình - Choïn voâ ñòch toå leân thi vôùi nhau ñeå choïn voâ ñòch taäp .
dieãn lôùp ( 1 nam vaø 1 nöõ ) – HS vaø GV nhaän xeùt .
2. Troø chôi - GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi .
“Chuyeàn nhanh , + 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc
nhaûy nhanh ” coù thöôûng , phaït + GV nhaän xeùt .

- Nhö ñoäi
hình môû
C/   Phaàn   keát   3-5’ ñaàu
thuùc : 2’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Voã tay vaø haùt
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - Nhaûy daây + baät cao moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..Bài 51 Tuần 26 Lớp 5 Ngày dạy :02/03/2010
Moân theå thao töï choïn - Troø chôi “Chuyeàn vaø baét boùng tieáp söùc”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn taâng caàu baèng ñuøi , chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn
ñuùng ñoäng taùc vaø naâng cao thaønh tích .
- Hoïc troøchôi “Chuyeàn vaø baét boùng tieáp söùc”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc
vaøo troø chôi .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + caàu + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 64
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän baät cao – HS vaø GV nhaän xeùt .

B/   Phaàn   cô  26’
baûn : - GV neâu teân , laøm maãu ñoäng taùc . * * *
1.OÂn ñaù caàu . 6-8’ + HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan * * *
a. Taâng caàu baèng 1 saùt , söûa sai . * * *
ñuøi . 4’ + Moãi toå choïn 2 HS leân thöïc hieän – HS vaø GV nhaän 
xeùt .
b. OÂn chuyeàn caàu 5-6’ - GV neâu teân , choïn moät nhoùm HS laøm maãu ñoäng
baèng mu baøn 1 taùc . - Chia khu
chaân 6-8’ - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng vöïc saân
ngang . taäp
+ HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan
2. Troø chôi saùt , söûa sai .
“Chuyeàn vaø baét + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
boùng tieáp söùc ” - GV neâu teân , giaûi thích caùch chôi , luaät chôi .
+ 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc + - Nhö ñoäi
GV nhaän xeùt . hình môû
C/   Phaàn   keát   3-5’ ñaàu
thuùc : 2’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Troø chôi thaû loûng .
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Bài 52 Tuần 26 Lớp 5 Ngày dạy :04/03/2010
Moân theå thao töï choïn - Troø chôi “Chuyeàn vaø baét boùng tieáp söùc”
I/ Muïc tieâu :
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 65
- Tieáp tuïc oâân taâng caàu baèng ñuøi , ñôõ caàu , chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu
thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc vaø naâng cao thaønh tích .
- Chôi troøchôi “Chuyeàn vaø baét boùng tieáp söùc”. Yeâu caàu tham gia chôi vaø chôi töông ñoái
chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + caàu + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän taâng caàu – HS vaø GV nhaän xeùt .

B/   Phaàn   cô  26’
baûn : - GV neâu teân , laøm maãu ñoäng taùc . * * *
1.OÂn ñaù caàu . 4-6’ + HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan * * *
a. Taâng caàu baèng 2’ 1 saùt , söûa sai . * * *
ñuøi . 4’ + Moãi toå choïn 2 HS leân taâng caàu thi voâ ñòch lôùp – 
* Thi taâng caàu HS vaø GV nhaän xeùt
b. OÂn chuyeàn caàu 5-6’ - GV neâu teân , choïn moät nhoùm HS laøm maãu ñoäng
baèng mu baøn 1 taùc . - Chia khu
chaân 6-8’ - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng vöïc saân
ngang . taäp
+ HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan
2. Troø chôi saùt , söûa sai .
“Chuyeàn vaø baét + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
boùng tieáp söùc ” - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi .
+ 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc + - Nhö ñoäi
GV nhaän xeùt . hình môû
C/   Phaàn   keát   3-5’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Troø chôi thaû loûng . ñaàu
thuùc : 2’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
1. Thaû loûng 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
3. Nhaän xeùt 1’
4. BTVN
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 66
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………


Bài 53 Tuần 27 Lớ p 5 Ngày dạy : 09/03/2010
Moân theå thao töï choïn - Troø chôi “Chuyeàn vaø baét boùng tieáp söùc”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân , hoïc môùi taâng caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu
thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc vaø naâng cao thaønh tích .
- Chôi troø chôi “Chuyeàn vaø baét boùng tieáp söùc”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi
töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + caàu + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän taâng caàu baèng ñuøi – HS vaø GV
nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’
baûn : - GV neâu teân , laøm maãu ñoäng taùc vaø giaûi thích * * *
1.OÂn ñaù caàu . 6-8’ ñoäng taùc . * * *
a. Hoïc taâng caàu 1 + HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan * * *
baèng mu baøn 4’ saùt , söûa sai . 
chaân . + Moãi toå choïn 2 HS leân thöïc hieän – HS vaø GV nhaän
b. OÂn chuyeàn caàu 5-6’ xeùt .
baèng mu baøn 1 - GV neâu teân , choïn moät nhoùm HS laøm maãu ñoäng - Chia khu
chaân 6-8’ taùc . vöïc saân
- GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng taäp
3-5’ ngang .
2. Troø chôi + HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan
“Chuyeàn vaø baét saùt , söûa sai .
boùng tieáp söùc ” + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 67
C/   Phaàn   keát   - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi .
thuùc : + 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc +
GV nhaän xeùt .
1. Thaû loûng 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt + Troø chôi thaû loûng .
2. Cuûng coá 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . - Nhö ñoäi
3. Nhaän xeùt 1’1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . hình môû
4. BTVN - OÂn taâng caàu moãi ngaøy . ñaàu
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………Bài 54 Tuần 27 Lớ p 5 Ngày dạy : 11/03/2010
Moân theå thao töï choïn - Troø chôi “Chaïy ñoåi choã , voã tay nhau”
I/ Muïc tieâu :
- Hoïc môùi phaùt caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc vaø
naâng cao thaønh tích .
- Chôi troø chôi “Chaïy ñoåi choã , voã tay nhau”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông
ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + caàu + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän taâng caàu baèng mu baøn chaân - HS
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 68
vaø GV nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’
baûn : - GV neâu teân , laøm maãu ñoäng taùc . * * *
1. Ñaù caàu . 4-6’ + HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan * * *
a. OÂn taâng caàu 2’ 1 saùt , söûa sai . * * *
baèng ñuøi 4’ + Moãi toå choïn 2 HS leân taâng caàu thi voâ ñòch lôùp – 
* Thi taâng caàu HS vaø GV nhaän xeùt
b. Hoïc phaùt caàu - GV neâu teân , laøm maãu vaø giaûi thích ñoäng taùc .
baèng mu baøn 5-6’ 1 + Choïn moät nhoùm HS laøm maãu ñoäng taùc . - Chia khu
chaân . + GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng vöïc saân
6-8’ ngang . taäp
• Chia toå taäp - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan
luyeän saùt , söûa sai .
• Taäp trình - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
dieãn - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi .
2. Troø chôi “Chaïy + 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc +
ñoåi choã , voã tay GV nhaän xeùt .
nhau”
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Ñoäng taùc thaû loûng + Troø chôi thaû loûng . - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………


Bài 55 Tuần 28 Lớ p 5 Ngày dạy : 16/03/2010
Moân theå thao töï choïn - Troø chôi “Boû khaên”
I/ Muïc tieâu :
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011
Trang 69
- OÂn taâng caàu vaø phaùt caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng
taùc vaø naâng cao thaønh tích .
- Chôi troøchôi “Boû khaên”. Yeâu caàu tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + caàu + 2 khaên + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Moät soá ñoäng taùc baøi theå
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ duïc .
- 2-3 HS thöïc hieän taâng caàu baèng ñuøi – HS vaø GV
nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’
baûn : 6-8’ + HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan - Chia khu
1. OÂn taâng caàu 1 saùt , söûa sai . vöïc saân
baèng mu baøn 4-6’ + Moãi toå choïn 2 HS leân thöïc hieän – HS vaø GV nhaän taäp
chaân . xeùt . ******
2. OÂn baèng mu 5-6’ - GV neâu teân , choïn moät nhoùm HS laøm maãu ñoäng
baøn chaân 1 taùc .
6-8’ - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng
ngang . ******
+ HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan
3. Troø chôi “Boû saùt , söûa sai .
khaên” + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . - Nhö ñoäi
- GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi . hình môû
+ 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc + ñaàu
GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt + Troø chôi thaû loûng .
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
4. BTVN
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 70
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………Bài 56 Tuần 28 Lớ p 5 Ngày dạy : 18/03/2010
Moân theå thao töï choïn - Troø chôi “Hoaøng Anh , Hoaøng Yeán”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn taâng caàu baèng ñuøi , baèng mu baøn chaân , phaùt baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu thöïc
hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc vaø naâng cao thaønh tích .
- Chôi troø chôi “Hoaøng Anh , Hoaøng Yeán”. Yeâu caàu tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + caàu + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän taâng caàu baèng mu baøn chaân - HS
vaø GV nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’
baûn : 3-5’ - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan - Chia khu
1. OÂn taâng caàu 1 saùt , söûa sai . vöïc saân
baèng mu baøn 3-5’ + Moãi toå choïn 2 HS leân thöïc hieän – HS vaø GV nhaän taäp
chaân . 3-5’ xeùt . ******
2. OÂn taâng caàu - GV höôùng daãn HS taäp nhö treân .
baèng ñuøi 4’ - GV neâu teân , choïn moät nhoùm HS laøm maãu ñoäng
3. OÂn phaùt caàu 1 taùc .
baèng mu baøn 5-7’ - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng * * * * * *
chaân ngang .
+ HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan
saùt , söûa sai . - Nhö ñoäi
4. Troø chôi “Hoaøng + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . hình môû
Anh – Hoaøng Yeán” - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi . ñaàu
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 71
+ 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc +
GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt + ñoäng taùc hoài tónh .
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………


Bài 57 Tuần 29 Lớ p 5 Ngày dạy :23/03/2010
Moân theå thao töï choïn - Troø chôi “Nhaûy ñuùng , nhaûy nhanh”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn taâng caàu baèng ñuøi , baèng mu baøn chaân , phaùt caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu
thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc vaø naâng cao thaønh tích .
- Chôi troø chôi “Nhaûy ñuùng , nhaûy nhanh”. Yeâu caàu tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng + caàu + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 72
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän taâng caàu baèng mu baøn chaân - HS
vaø GV nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’
baûn : 3-5’ - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan - Chia khu
1. OÂn taâng caàu 1 saùt , söûa sai . vöïc saân
baèng mu baøn 3-5’ + Moãi toå choïn 2 HS leân thöïc hieän – HS vaø GV nhaän taäp
chaân . 3-5’ xeùt . ******
2. OÂn taâng caàu - GV höôùng daãn HS taäp nhö treân .
baèng ñuøi 4’ - GV neâu teân , choïn moät nhoùm HS laøm maãu ñoäng
3. OÂn phaùt caàu 1 taùc .
baèng mu baøn 5-7’ - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng ******
chaân ngang . - ñoäi hình
+ HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan 3 haøng
saùt , söûa sai . doïc .
4. Troø chôi “Nhaûy + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
ñuùng , nhaûy - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi .
nhanh” + 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc +
GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt + ñoäng taùc hoài tónh . - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………


Bài 58 Tuần 29 Lớ p 5 Ngày dạy :25/03/2010
Moân theå thao töï choïn - Troø chôi “Nhaûy oâ tieáp söùc”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn taâng vaø phaùt caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc
vaø naâng cao thaønh tích .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 73
- Chôi troø chôi “Nhaûy oâ tieáp söùc”. Yeâu caàu tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + caàu + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän taâng caàu baèng mu baøn chaân - HS
vaø GV nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 6-8’ - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan vöïc saân
1. OÂn taâng caàu 1 saùt , söûa sai . taäp
baèng mu baøn 6-8’ + Moãi toå choïn 2 HS leân thöïc hieän – HS vaø GV nhaän * * * * * *
chaân . xeùt .
2. OÂn phaùt caàu - GV neâu teân , choïn moät nhoùm HS laøm maãu ñoäng
baèng mu baøn 1 taùc .
chaân 7’- - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng * * * * * *
9’ ngang . 5 6
+ HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan 4
3. Troø chôi “Nhaûy saùt , söûa sai . 2 3
oâ tieáp söùc” + Töøng toå choïn 2 HS leân thi voâ ñòch lôùp – HS vaø GV 1 ---
nhaän xeùt . ------------
- GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi . *
+ 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc + *
GV nhaän xeùt . - Nhö ñoäi
hình môû
C/   Phaàn   keát   3-5’ ñaàu
thuùc : 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt + ñoäng taùc hoài tónh .
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc .
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
4. BTVN
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 74
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Bài 59 Tuần 30 Lớ p 5 Ngày dạy :30/03/2010
Moân theå thao töï choïn - Troø chôi “Loø coø tieáp söùc”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn taâng vaø phaùt caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu naâng cao thaønh tích hôn giôø
tröôùc .
- Chôi troø chôi “Loø coø tieáp söùc”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keõ saân chôi + caàu + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Moät soá ñoäng taùc theåduïc .
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän taâng caàu baèng mu baøn chaân - HS
vaø GV nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 6-8’ - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan vöïc saân
1. OÂn taâng caàu 1 saùt , söûa sai . taäp
baèng mu baøn 6-8’ + Moãi toå choïn 2 HS leân thöïc hieän – HS vaø GV nhaän * * * * * *
chaân . xeùt .
2. OÂn phaùt caàu 1 - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng
baèng mu baøn ngang . ******
chaân 7-9’ 1 + HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan - Nhaûy oâ
saùt , söûa sai . tieáp söùc
3. Troø chôi “Loø coø + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
tieáp söùc” - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi .
+ 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc +
GV nhaän xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 75
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc hoài tónh . - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Bài 60 Tuần 30 Lớ p 5 Ngày dạy :01/04/2010
Moân theå thao töï choïn - Troø chôi “Trao tín gaäy”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn taâng vaø phaùt caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc vaø
naâng cao thaønh tích .
- Chôi troø chôi “Nhaûy oâ tieáp söùc”. Yeâu caàu tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + caàu + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän taâng caàu baèng mu baøn chaân - HS
vaø GV nhaän xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 76
B/   Phaàn   cô  26’
baûn : 6-8’ - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan - Chia khu
1. OÂn taâng caàu 1 saùt , söûa sai . vöïc saân
baèng mu baøn 6-8’ + Moãi toå choïn 2 HS leân thöïc hieän – HS vaø GV nhaän taäp
chaân . xeùt . ******
2. OÂn phaùt caàu - GV neâu teân , choïn moät nhoùm HS laøm maãu ñoäng
baèng mu baøn 1 taùc .
chaân 7-9’ - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng
ngang . ******
+ HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan
3. Troø chôi “Nhaûy saùt , söûa sai .
oâ tieáp söùc” + Töøng toå choïn 2 HS leân thi voâ ñòch lôùp – HS vaø GV
nhaän xeùt .
- GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi .
+ 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc +
GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt + ñoäng taùc hoài tónh . - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Bài 60 Tuần 31 Lớ p 5 Ngày dạy :06/04/2010
Moân theå thao töï choïn
I/ Muïc tieâu :
- OÂn taâng vaø phaùt caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc vaø
naâng cao thaønh tích .
- Chôi troø chôi “Nhaûy oâ tieáp söùc”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keõ saân chôi + caàu + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 77
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Moät soá ñoäng taùc theåduïc .
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän taâng caàu baèng mu baøn chaân - HS
vaø GV nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 6-8’ - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan vöïc saân
1. OÂn taâng caàu 1 saùt , söûa sai . taäp
baèng mu baøn 6-8’ + Moãi toå choïn 2 HS leân thöïc hieän – HS vaø GV nhaän * * * * * *
chaân . xeùt .
2. OÂn phaùt caàu 1 - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng * * * * * *
baèng mu baøn ngang . 5 6
chaân 7-9’ 1 + HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan 4
saùt , söûa sai . 2 3
3. Troø chôi “Nhaûy + Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . 1 ---
oâ tieáp söùc” - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi . ------------
+ 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc + *
GV nhaän xeùt . *
C/   Phaàn   keát   3-5’ - Nhö ñoäi
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc hoài tónh . hình môû
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . ñaàu
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Nhaän xeùt 1’ - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
4. BTVN

Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Bài 62 Tuần
Lớ p 5 Ngày dạy :08/04/2010
31
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 78
Moân theå thao töï choïn - Troø chôi “Chuyeån ñoà vaät”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn taâng vaø phaùt caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc vaø
naâng cao thaønh tích .
- Chôi troø chôi “Chuyeån ñoà vaät”. Yeâu caàu tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keû saân chôi + caàu + boùng + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Keát baïn”.
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän taâng caàu baèng mu baøn chaân - HS
vaø GV nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’
baûn : 6-8’ - HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan - Chia khu
1. OÂn taâng caàu 1 saùt , söûa sai . vöïc saân
baèng mu baøn 6-8’ + Moãi toå choïn 2 HS leân thöïc hieän – HS vaø GV nhaän taäp
chaân . xeùt . ******
2. OÂn phaùt caàu - GV neâu teân , choïn moät nhoùm HS laøm maãu ñoäng
baèng mu baøn 1 taùc .
chaân 7-9’ - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng
ngang . ******
+ HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan - Ñoä hình
3. Troø chôi saùt , söûa sai . 2 haøng
“Chuyeån ñoà vaät” + Töøng toå choïn 2 HS leân thi voâ ñòch lôùp – HS vaø GV doïc .
nhaän xeùt .
- GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi .
+ 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc +
GV nhaän xeùt .
* Chuù yù : GV coù theå chia lôùp thaønh 2 nhoùm , moãi
nhoùm 2 haøng . CS vaø GV ñieàu khieån .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 79
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt + ñoäng taùc hoài tónh . - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………


Bài 63 Tuần 32 Lớ p 5 Ngày dạy :13/04/2010
Moân theå thao töï choïn – Troø chôi “Laên boùng”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn phaùt caàu vaø chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc
vaø naâng cao thaønh tích .
- Chôi troø chôi “Laên boùng”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keõ saân chôi + caàu + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÂn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Moät soá ñoäng taùc theåduïc .
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän taâng caàu baèng mu baøn chaân - HS
vaø GV nhaän xeùt .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 80
B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 6-8’ - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng vöïc saân
1. OÂn phaùt caàu ngang . taäp
baèng mu baøn 1 + HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan ******
chaân 6-8’ saùt , söûa sai .
+ Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . ******
2. OÂn chuyeàn caàu - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch taäp .
baèng mu baøn 1 + GV cuøng moät soá HS taäp maãu .
chaân . 7-9’ + HS thöïc hieän theo nhoùm 3- 4 HS .
+ Goïi moät soá nhoùm thöïc hieän – HS vaø GV nhaän - Ñoäi hình
xeùt . 4 haøng
3. Troø chôi “Laên - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi . doïc .
boùng” + 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc +
GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc hoài tónh . - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………Bài 64 Tuần 32 Lớ p 5 Ngày dạy :15/04/2010
Moân theå thao töï choïn - Troø chôi “Daãn boùng”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn phaùt caàu vaø chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc
vaø naâng cao thaønh tích .
- Chôi troø chôi “Daãn boùng”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keõ saân chôi + caàu + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 81
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Moät soá ñoäng taùc theåduïc
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ + Treøo chôi thaû loûng .
- 2-3 HS thöïc hieän chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân -
HS vaø GV nhaän xeùt
B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 6-8’ - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng vöïc saân
1. OÂn phaùt caàu ngang . taäp
baèng mu baøn 1 + HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan * * * * * *
chaân 6-8’ saùt , söûa sai .
+ Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
2. OÂn chuyeàn caàu - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch taäp . ******
baèng mu baøn 1 + GV cuøng moät soá HS taäp maãu .
chaân . 7-9’ + HS thöïc hieän theo nhoùm 3- 4 HS .
+ Goïi moät soá nhoùm thöïc hieän – HS vaø GV nhaän
xeùt . - Ñoäi hình
3. Troø chôi “Daãn - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi . 4 haøng
boùng” + 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc + doïc .
GV nhaän xeùt .
* Chuù yù : Cho HS chôi döôùi hình thöùc tieáp söùc .
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc hoài tónh . - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………


Bài 65 Tuần 33 Lớ p 5 Ngày dạy :20/04/2010
Moân theå thao töï choïn – Troø chôi “Daãn boùng”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn phaùt caàu vaø chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc
vaø naâng cao thaønh tích .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 82
- Chôi troø chôi “Daãn boùng”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keõ saân chôi + caàu + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Moät soá ñoäng taùc theåduïc .
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 2-3 HS thöïc hieän taâng caàu baèng mu baøn chaân - HS
vaø GV nhaän xeùt .
B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 6-8’ - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng vöïc saân
1. OÂn phaùt caàu ngang . taäp
baèng mu baøn 1 + HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan * * * * * *
chaân 6-8’ saùt , söûa sai .
+ Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . ******
2. OÂn chuyeàn caàu - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch taäp .
baèng mu baøn 1 + GV cuøng moät soá HS taäp maãu .
chaân . 7-9’ + HS thöïc hieän theo nhoùm 3- 4 HS . - Ñoäi hình
+ Goïi moät soá nhoùm thöïc hieän – HS vaø GV nhaän 4 haøng
xeùt . doïc .
3. Troø chôi “Daãn - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi .
boùng” + 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc +
GV nhaän xeùt .
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Ñoäng taùc hoài tónh + Troø chôi thaû loûng . - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 83

Bài 66 Tuần 33 Lớ p 5 Ngày dạy :22/04/2010
Moân theå thao töï choïn - Troø chôi “Daãn boùng”
I/ Muïc tieâu :
- OÂn phaùt caàu vaø chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân . Yeâu caàu thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc
vaø naâng cao thaønh tích .
- Chôi troø chôi “Daãn boùng”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi töông ñoái chuû ñoäng .
II/ Saân taäp , duïng cuï :
Saân tröôøng coù keõ saân chôi + caàu + coøi .
III/ Tieán trình thöïc hieän :
ÑLVÑ Bieän
Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå
chöùc lôùp
A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ******
1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ******
2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ******
2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Moät soá ñoäng taùc theåduïc
3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ + Treøo chôi thaû loûng .
- 2-3 HS thöïc hieän chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân -
HS vaø GV nhaän xeùt
B/   Phaàn   cô  26’ - Chia khu
baûn : 6-8’ - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän theo ñoäi hình 2 haøng vöïc saân
1. OÂn phaùt caàu ngang . taäp
baèng mu baøn 1 + HS taäp theo toå – Toå tröôûng ñieàu khieån , GV quan * * * * * *
chaân 6-8’ saùt , söûa sai .
+ Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt .
2. OÂn chuyeàn caàu - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch taäp . ******
baèng mu baøn 1 + GV cuøng moät soá HS taäp maãu .
chaân . 7-9’ + HS thöïc hieän theo nhoùm 3- 4 HS .
+ Goïi moät soá nhoùm thöïc hieän – HS vaø GV nhaän
xeùt . - Ñoäi hình
3. Troø chôi “Daãn - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi , luaät chôi . 4 haøng
boùng” + 1 soá HS chôi maãu – chôi thöû sau chôi chính thöùc + doïc .
GV nhaän xeùt .
* Chuù yù : Cho HS chôi döôùi hình thöùc tieáp söùc .
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. N
i aêm hoï c 2010- 2011
Trang 84
C/   Phaàn   keát   3-5’
thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc hoài tónh . - Nhö ñoäi
1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . hình môû
2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . ñaàu
3. Nhaän xeùt 1’ - OÂn taâng caàu moãi ngaøy .
4. BTVN
Phaàn ruùt kinh nghieäm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………


Bài 67 Tuần 34 Lớp 5 Ngày dạy :27/04/2010
TROØ CHÔI “NHAÛY OÂ TIEÁP SÖÙC” VAØ “DAÃN BOÙNG”
I – Muïc Tieâu :
- Chôi hai troø chôi “Nhaûy oâ tieáp söùc” vaø “Daãn boùng”. Yeâu caàu tham gia troø chôi chuû ñoäng,
tích cöïc.
II – Ñòa ñieåm vaø phöông tieän:
- Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng , veä sinh saïch seõ , baûo ñaûm an toaøn nôi taäp luyeän.
- Phöông tieän : Chuaån bò moät coøi, keû vaïch , chuaån bò duïng cuï cho phaàn taäp theo yeâu
caàu tieâát hoïc.
III – Tiến trình thực hiện:
ÑLVÑ B phaùp toå
Noäi dung baøi hoïc Yeâu caàu chæ daãn kæ thuaät
TG SL chöùc .
1. Phaàn môû ñaàu: 1/ - GV nhaän lôùp, phoå bieán nhieäm vuï, yeâu caàu baøi haøng
* Taäp hôïp: 2 /
hoïc. ngang
* Khôûi ñoäng: - Chaïy nheï nhaøng treân ñòa hình töï nhieân theo moät xxxxx
1 /
haøng doïc hoaëc chaïy theo voøng troøn trong saân. xxxxx
2/ - Ñi theo voøng troøn, hít thôû saâu. 
3/ - Xoay caùc khôùp coå chaân, khôùp goái, hoâng, vai.
- OÂn caùc ñoäng taùc tay, chaân, vaën mình, toaøn thaân
vaø nhaûy cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung : moãi
ñoäng taùc 2x8 nhòp.
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010­2011 
Trang 85
2. Phaàn cô baûn : 13/ - Troø chôi “Nhaûy oâ tieáp söùc”. Ñoäi hình chôi do GV haøng
- Troø chôi “Nhaûy oâ saùng taïo hoaëc toå chöùc theo 2 – 4 haøng doïc sau ngang
tieáp söùc”. vaïch chuaån bò, nhöõng HS ñeán löôït tieán vaøo vò trí xxxxx
xuaát phaùt (theo saân ñaõ chuaån bò) thöïc hieän tö theá xxxxx
chuaån bò chôø leänh môùi baét ñaàu troø chôi. GV neâu 
teân troø chôi, cuøng HS nhaéc laïi (toùm taét) caùch chôi,
cho 1 – 2 HS laøm maãu, cho caû lôùp chôi thöû 1 – 2 laàn
tröôùc khi chôi chính thöùc coù söû duïng phöông phöông
phaùp thi ñua trong troø chôi.
- Troø chôi “Daãn 8/ - Troø chôi “Daãn boùng”. Ñoäi hình chôi theo saân ñaõ haøng
boùng”. chuaån bò, phöông phaùp daïy do GV saùng taïo hoaëc ngang
töông töï nhö caùch neâu ôû treân.
3. Phaàn keát thuùc: 5/ - GV cuøng HS heä thoáng baøi. haøng
- Ñi thöôøng theo 2 – 4 haøng doïc. ngang
* Moät soá ñoäng taùc hoài tónh (do GV choïn). xxxxx
* Troø chôi hoài tónh (do GV choïn). xxxxx
- GV ñaùnh giaù keát quaû hoïc vaø giao baøi taäp veà 
nhaø: OÂn caùc noäi dung chöông trình ñaõ hoïc.
• Boå sung ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy:
Bài 68 Tuần 34 Lớp 5 Ngày dạy :29/04/2010
TROØ CHÔI “NHAÛY ÑUÙNG, NHAÛY NHANH” VAØ “AI KEÙO KHOÛE”
I – Muïc Tieâu :
- Chôi hai troø chôi “Nhaûy ñuùng, nhaûy nhanh” vaø “Ai keùo khoûe”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø
chôi töông ñoái chuû ñoäng, tích cöïc.
II – Ñòa ñieåm vaø phöông tieän:
- Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng , veä sinh saïch seõ , baûo ñaûm an toaøn nôi taäp luyeän.
- Phöông tieän : Chuaån bò moät coøi, keû vaïch , chuaån bò duïng cuï cho phaàn taäp theo yeâu
caàu tieâát hoïc.
III- Tiến trình thực hiện:
ÑLVÑ B phaùp toå
Noäi dung baøi hoïc Yeâu caàu chæ daãn kæ thuaät
TG SL chöùc .
1. Phaàn môû ñaàu: 1/
- GV nhaän lôùp, phoå bieán nhieäm vuï, yeâu caàu baøi hoïc. 4 haøng
* Taäp hôïp: 2/ - Chaïy nheï nhaøng treân ñòa hình töï nhieân theo moät haøng ngang
* Khôûi ñoäng: doïc hoaëc chaïy theo voøng troøn trong saân. xxxxx
1/ - Ñi theo voøng troøn, hít thôû saâu. xxxxx
2/ - Xoay caùc khôùp coå chaân, khôùp goái, hoâng, vai.

Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010­2011 
Trang 86
3/ - OÂn caùc ñoäng taùc tay, chaân, vaën mình, toaøn thaân vaø
nhaûy .
2. Phaàn cô baûn : 9/ - Troø chôi “Nhaûy ñuùng, nhaûy nhanh”. Ñoäi hình chôi do GV 4 haøng
- Troø chôi “Nhaûy saùng taïo hoaëc toå chöùc theo 2 – 4 haøng doïc sau vaïch ngang
ñuùng, nhaûy chuaån bò tröôùc oâ nhaûy cuûa moãi haøng, nhöõng HS ñeán xxxxx
nhanh”. löôït nhaûy vaøo vò trí xuaát phaùt thöïc hieän tö theá chuaån xxxxx
bò ñeå chôø leänh baét ñaàu troø chôi. GV neâu teân troø chôi,
cuøng HS nhaéc laïi (toùm taét) caùch chôi, cho 1 – 2 HS laøm

maãu, cho caû lôùp chôi thöû 2 – 3 laàn tröôùc khi chôi chính
thöùc coù söû duïng phöông phaùp thi ñua trong troø chôi.
Töøng em nhaûy löôït ñi heát soá oâ quy ñònh, sau ñoù quay laïi
nhaûy löôït veà, ñöa tay chaïm tay baïn tieáp theo, . . . hoaëc
caùch chôi do GV saùng taïo.
- Troø chôi “Ai keùo 9/ - Troø chôi “Ai keùo khoûe”. Ñoäi hình chôi theo saân ñaõ 4 haøng
khoûe”. chuaån bò, phöông phaùp daïy do GV saùng taïo hoaëc töông töï ngang
nhö caùch neâu ôû treân. Ñeå baûo ñaûm an toaøn cho HS,
tröôùc moãi laàn cho HS chôi, GV caàn kieåm tra vaø chænh
söûa cho caùc em caùch naém tay nhau ñöùng theo quy ñònh,
3. Phaàn keát thuùc: 5/ - GV cuøng HS heä thoáng baøi. 4 haøng
- Ñi thöôøng theo 2 – 4 haøng doïc. ngang
* Moät soá ñoäng taùc hoài tónh (do GV choïn). xxxxx
* Troø chôi hoài tónh (do GV choïn). xxxxx
- GV ñaùnh giaù keát quaû hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø:
OÂn caùc noäi dung chöông trình ñaõ hoïc.


• Boå sung ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy:
Bài 69 Tuần 35 Lớp 5 Ngày dạy :04/05/2010
TROØ CHÔI “LOØ COØ TIEÁP SÖÙC” VAØ “LAÊN BOÙNG”
I – Muïc Tieâu :
Chôi hai troø chôi “Loø coø tieáp söùc” vaø “Laên boùng”. Yeâu caàu tham gia vaøo troø chôi chuû
ñoäng, tích cöïc.
II – Ñòa ñieåm vaø phöông tieän:
- Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng , veä sinh saïch seõ , baûo ñaûm an toaøn nôi taäp luyeän.
- Phöông tieän : Chuaån bò moät coøi, keû vaïch , chuaån bò duïng cuï cho phaàn taäp theo yeâu
caàu tieâát hoïc.
III- Tiến trình thực hiện:
ÑLVÑ Bieän phaùp
Noäi dung baøi hoïc TG SL Yeâu caàu chæ daãn kæ thuaät toå chöùc
lôùp.
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010­2011 
Trang 87
1. Phaàn môû ñaàu: 1/ - GV nhaän lôùp, phoå bieán nhieäm vuï, yeâu caàu baøi haøng
* Taäp hôïp: 2/ hoïc. ngang
* Khôûi ñoäng: - Chaïy nheï nhaøng treân ñòa hình töï nhieân theo moät xxxxxx
1/ haøng doïc hoaëc chaïy theo voøng troøn trong saân. xxxxxx
2/ - Ñi theo voøng troøn, hít thôû saâu. 
3/ - Xoay caùc khôùp coå chaân, khôùp goái, hoâng, vai.
- OÂn caùc ñoäng taùc tay, chaân, vaën mình, toaøn thaân
vaø nhaûy
2. Phaàn cô baûn : 9/ - Troø chôi “Loø coø tieáp söùc”. GV neâu teân troø chôi, haøng
- Troø chôi “Loø coø cuøng HS nhaéc laïi toùm taét caùch chôi, cho 1 – 2 HS ngang
tieáp söùc”. laøm maãu, cho caû lôùp chôi thöû 1 – 2 laàn tröôùc khi xxxxxx
chôi chính thöùc. Coù theå toå chöùc 1 – 3 laàn chôi chính xxxxxx
thöùc (tuøy theo söùc khoûe HS vaø thôøi gian cho pheùp), 
nhöng GV caàn coù nhöõng yeâu caàu môùi cho nhöõng
laàn chôi tieáp theo. Ví duï 1 : Ñoäi ít phaïm quy vaø loø
coø veà nhanh nhaát, nhöng haøng nguõ loän xoän, maát
traät töï chöa chaéc ñaõ ñöôïc nhaát. Ví duï 2 : Taêng
khoaûng caùch ñeå HS loø coø, . . .
- Troø chôi “Laên 9/ - Troø chôi “Laên boùng”. Ñoäi hình chôi theo saân ñaõ haøng
boùng”. chuaån bò, phöông phaùp daïy do GV saùng taïo hoaëc ngang
töông töï nhö caùch neâu ôû treân.
3. Phaàn keát thuùc: 6/ - GV cuøng HS heä thoáng baøi. haøng
- Chaïy nheï nhaøng thaønh moät voøng troøn treân saân. ngang
* Moät soá ñoäng taùc hoài tónh (do GV choïn). xxxxxx
* Troø chôi hoài tónh (do GV choïn). xxxxxx
- GV ñaùnh giaù keát quaû hoïc vaø giao baøi taäp veà 
nhaø: OÂn caùc noäi dung chöông trình ñaõ hoïc.

• Boå sung ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy:


Bài 70 Tuần 35 Lớp 5 Ngày dạy :06/05/2010
TOÅNG KEÁT MOÂN HOÏC
I – Muïc Tieâu :
- Toång keát moân hoïc. Yeâu caàu heä thoáng ñöôïc nhöõng kieán thöùc, kó naêng cô baûn ñaõ hoïc
trong naêm, ñaùnh giaù ñöôïc söï coá gaéng vaø nhöõng ñieåm coøn haøn cheá, keát hôïp coù tuyeân
döông, khen thöôûng nhöõng HS xuaát saéc.
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010­2011 
Trang 88
II – Ñòa ñieåm vaø phöông tieän:
- Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng , veä sinh saïch seõ , baûo ñaûm an toaøn nôi taäp luyeän.
- Phöông tieän : Chuaån bò moät coøi,keû vaïch , chuaån bò duïng cuï cho phaàn taäp theo yeâu caàu
tieâát hoïc.
III­ Tiến trình thực hiện:
ÑLVÑ Bieän phaùp
Noäi dung baøi hoïc TG SL Yeâu caàu chæ daãn kæ thuaät toå chöùc
lôùp.
1. Phaàn môû ñaàu: 1/
- GV nhaän lôùp, phoå bieán nhieäm vuï, yeâu caàu baøi 4 haøng
* Taäp hôïp: 2/ hoïc. ngang
* Khôûi ñoäng: 3/
- Voã tay, haùt (neáu ngoài trong lôùp) hoaëc ñi ñeàu, haùt. xxxxxx
- Troø chôi (do GV choïn). xxxxxx

2. Phaàn cô baûn : 23 /
- GV cuøng HS heä thoáng laïi caùc noäi dung ñaõ hoïc haøng
trong naêm (theo töøng chöông) baèng hình thöùc cuøng ngang
nhôù laïi vaø sau ñoù GV hoaëc HS ghi leân baûng (theo xxxxxx
baûng ñaõ chuaån bò). xxxxxx
- Cho moät soá HS thöïc haønh ñoäng taùc (xen keõ caùc 
noäi dung treân).
- GV ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp vaø tinh thaàn thaùi
ñoä cuûa HS trong naêm ñoái vôùi moân Theå duïc.
- Tuyeân döông moät soá toå, caù nhaân.
3. Phaàn keát thuùc: 6/ - Chaïy chaäm theo voøng troøn thaû loûng, hít thôû saâu. haøng
- Nhaéc nhôû HS trong dòp heø : ngang
+ Taäp TDTT haèng ngaøy baèng caùc baøi taäp, troø chôi xxxxxx
vaän ñoäng ñaõ hoïc vaø vaän duïng nhöõng kó thuaät ñoù xxxxxx
ñeå tham gia vaøo phong traøo TDTT ôû ñòa phöông. 
+ Giöõ gìn veä sinh, taém giaët thöôøng xuyeân, khoâng
ñöôïc aên quaû xanh, nghòch baån, khoâng uoáng nöôùc
laõ, khoâng ñöôïc taäp theå duïc giöõa tröa heø hoaëc khi
trôøi möa hoaëc giaù reùt.
+ Khoâng töï ñi taäp bôi khi khoâng coù ngöôøi lôùn giuùp
ñôõ.
- Nhaän xeùt vaø keát thuùc buoåi hoïc.Kết thúc năm học!
• Boå sung ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy:
Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010­2011 
Trang 89


PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO PHUØ CAÙT.
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC SOÁ 1 CAÙT KHAÙNH.

­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­
GIAÙO AÙN THEÅ DUÏC
LÔÙP 5
Giaùo Vieân Giaûng daïy:
  
Huyønh Baûo Long 

Naêm hoïc 2009
-2010


Naêm hoïc : 2007 -
2008
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản