Giới thiệu CPM1 qua hình ảnh

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
122
lượt xem
39
download

Giới thiệu CPM1 qua hình ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ CPM1 chuẩn : là bô PLC thêm các khóa chuyển mạch mô phỏng đầu vào và các đèn hiển thị đầu ra có khung gá và kèm theo sách hướng dẫn và phần mềm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu CPM1 qua hình ảnh

  1. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 1: Giíi thiÖu chung bé CPM1 Training Kit ! Bé CPM1 dµnh cho viÖc ®µo t¹o thö nghiÖm - CPM1 Training Kit 1.1 Bé CPM1 chuÈn (Bé h−íng dÉn tù häc CPM1 trong phßng thÝ nghiÖm) Lµ bé PLC cã thªm c¸c kho¸ chuyÓn m¹ch m« pháng ®Çu vµo vµ c¸c ®Ìn hiÓn thÞ ®Çu ra, cã khung g¸ vµ kÌm theo s¸ch h−íng dÉn vµ phÇn mÒm 1.2 Bé CPM1 thu gän (Bé h−íng dÉn tù häc CPM1 x¸ch tay - CPM1 Laptop Training Kit) Còng cã thªm c¸c c«ng t¾c ®Çu vµo nh− trªn nh−ng bé PLC nhá gän h¬n, kh«ng cã khung g¸, ®Ìn chØ thÞ ®Çu ra lµ ®Ìn n»m chØ thÞ cña PLC. M«®en PLC dïng cho bé thö nghiÖm lµ lo¹i CPM1-20CDR-A cã 20 ®Çu vµo ra, trong ®ã 12 ®Çu vµo 24V mét chiÒu, vµ 8 ®Çu ra tiÕp ®iÓm r¬le. [1 ]
  2. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 1: Giíi thiÖu chung bé CPM1 Training Kit ! C¸c model trong hä CPM 1  CPM1-10CDR- ❷ ❸ ❶ ❺ ❿ ❽ 12 11 ❾ ❼ ❹ ❻  CPM1-20CDR-  CPM1-30CDR- [2 ]

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản