Giới thiệu Ip version 6 (tổng quan)

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
142
lượt xem
59
download

Giới thiệu Ip version 6 (tổng quan)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan thế hệ địa chỉ IP Version 6

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu Ip version 6 (tổng quan)

 1. 7QJTXDQ 7KK‘x–DFK“LQWHUQHWP¤L LSY &KLWL›W .KšLTXšWFKXQJ w£DFKžWK›KœP±LF´D,QWHUQHW,3Y ,3DGGUHVVYHUVLRQ
 2. ~}²F1K§P FKX\zQWU‚FKY˜N¿WKX’W,(7) ,QWHUQHW(QJLQHHULQJ7DVN)RUFH
 3. F´D+LœS K­L,QWHUQHW~˜[X‘WWK¼FKLœQN›WK¸DWUzQF‘XWU¶FYWªFK»FF´D,3Y ,3Y F§ E¢W ~£D FKž Y±L NK€ QxQJ OÀ WKX\›W F§ WK™ FXQJ F‘S P­W NK{QJJLDQ~£DFKžO ~£DFKž&¤Q,3YF§ELW~£D FKžGLK|QOŽQVRY±L,3YQK}QJNK€QxQJOÀWKX\›WF§WK™FXQJF‘SP­W NK{QJJLDQ~£DFKžO ~£DFKžQKL˜XK|QNK{QJJLDQ~£DFKžF´D,3YONKR€QJW¾W¾W¾ OŽQY O‘\WU¤QV¬O F¤QO‘\WU¤QV¬O NKR€QJ W¾W¾W¾W¾~£DFKž
 4. 6¬~£DFKžQ\Q›XU€L~˜XWUzQE˜PWTX€~‘WWKP«L P–WYX{QJF§NKR€QJW¾W¾~£DFKž 
 5. YGLœQW¢FKE˜ PWTX€~‘WNKR€QJW¾P–WYX{QJ wy\ O P­W NK{QJ JLDQ ~£D FKž F¼F O±Q Y±L P·F ~¢FK NK{QJ FKž FKR ,QWHUQHWP F¤QFKRW‘WF€F‚FPƒQJP‚\W¢QKKœWK¬QJYLšQWK{QJKœWK¬QJ~L˜XNKL™Q YWK’PFK¢FKRW¸QJY’WG·QJWURQJJLD~QK1J}®LWDQ§LU„QJW¸QJFKL›F ~L˜X KR W´ OƒQK P‚\ JLW KD\ Q©L F|P ~LœQ YYF´D W¸QJ JLD ~QK P­W FµQJV•PDQJP­W~LƒFKž,3Y~™FK´QKyQF´DFK¶QJF§WK™N›WQ¬LYUD OœQKW¸[D1KXFŽXKLœQWƒLFKžFŽQNK{QJJLDQ~£DFKž,3YF¤Q G¼SK¤QJFKRW}|QJODL ,,&¬XWUÕFÀDFKº,3Y w£DFKž,3Y~}²FFKLDUDO±S$%&'(F¤Q,3YOƒL~}²FSKyQUDO ORƒLFK¢QKVDX
 6. 8QLFDVW $GGUHVV w£D FKž ~|Q K}±QJ / ~£D FKž G³QJ ~™ QK’Q GƒQJW¸QJ1RGHP­W 1RGHwL™P1¶WOW’SK²SF‚FWKL›WE£FKX\™QPƒFK Q„P¯WUXQJWyPQK}5RXWHUFK…QJKƒQ
 7. F·WK™OP­WJ§LV¬OLœX~}²FJ¹L W±LP­W~£DFKž~|QK}±QJV•~}²FFKX\™QW±L1RGHPDQJ~£DFKž~|QK}±QJ 8QLFDVW~§ $Q\FDVW$GGUHVVw£DFKžE‘WN½K}±QJQR/~£DFKžG³QJ ~™ QK’QGƒQJP­W7’SK²S1RGHEDRJ©PQKL˜X1RGHNK‚FQKDXK²SWKQK F· WK™ O P­W J§L V¬ OLœX ~}²F J¹L W±L P­W ~£D FKž %‘W F» K}±QJ QR V• ~}²F FKX\™Q W±L P­W 1RGH JŽQ QK‘W WURQJ 7’S K²S 1RGH PDQJ ~£D FKž DQ\FDVW~§ 0XOWLFDVW $GGUHVV w£D FKž ~D K}±QJ / ~£D FKž G³QJ ~™ QK’Q GƒQJP­W7’SK²S1RGHEDRJ©PQKL˜X1RGHNK‚FQKDXK²SWKQKF· WK™OP­WJ§LV¬OLœX~}²FJ¹LW±LP­W~£DFKž~DK}±QJV•~}²FFKX\™Q W±LW‘WF€F‚F1RGHWURQJ7’SK²S1RGHPDQJ~£DFKž0XOWLFDVW~§ 8QLFDVW$GGUHVV 7URQJORƒL~£DFKžQ\OƒLF§U‘WQKL˜XNL™XFK¶QJWDKD\[HPP­WV¬NL™X FK¢QKVDX~y\ D/RFDOXVHXQLFDVWDGGUHVVw£DFKž~|QK}±QJG³QJQ­LE­~}²F V¹G·QJFKRP­W7ªFK»FF§PƒQJP‚\W¢QKULzQJ G³QJQ­LE­
 8. FK}DQ¬L Y±LPƒQJ,QWHUQHWWRQFŽXKLœQWƒLQK}QJV†QVQJQ¬L~}²FNKLFŽQ w£DFKžQ\FKLDWKQKKDLNL™X/LQN/RFDOQK’QGƒQJ~}®QJN›WQ¬L Q­LE­Y6LWH/RFDOQK’QGƒQJWURQJSKƒPYLQ­LE­F§WK™F§QKL˜XQK§P 1RGH6XEQHW
 9. 0X~£DFKžFKR/LQN/RFDO+QKY• ELW 10 Bit 54 Bit 64 Bit 1111111010 00000 . . . . . 0000 Interface ID +QKY•&‘XWU¶F~£FFKžF´D/LQN/RFDO 0X~£DFKžFKR6LWH/RFDO+QKY• 10 Bit 38 Bit 16 Bit 64 Bit 1111111011 00000 . .0 Subnet ID Interface ID +QKY•&‘XWU¶F~£DFKžF´D6LWH/RFDO
 10. &‚FELW~ŽXWLzQ WU}®QJK²SQ\OELW
 11. W}|QJW¼QK}F‚FELWQK’QGƒQJ O±S ~£D FKž &ODVV %LW
 12. F´D ,3Y QK}QJ ¯ ,3Y ~}²F J¨L O 3UHIL[ G³QJ ~™ SKyQELœWF‚FORƒLF‚FNL™X~£DFKžNK‚FQKDXWURQJ,3Y 7URQJF€KDLWU}®QJK²SQzXWUzQWU}®QJ,QWHUIDFH,'~™QK’QGƒQJWKL›W E£QK}1RGHKD\5RXWHUQK}QJ~˜XV¹G·QJF³QJWzQ0L˜Q E,3;$GGUHVV,QWHUQHZRUN3DFNHWH;FKDQJHWUDR~ªLF‚FJ§LV¬ OLœXJLºDF‚FPƒQJJLDRWK»FF|E€QWURQJKœ~L˜XKQK1RYHOO1HWZDUH w£DFKž ,3;~}²FFKX\™QVDQJ,3YWKHRGƒQJVDX+QKY• 7 Bit 121 Bit 0000010 To be define 7¼~£QKQJK¡D +QKY•&‘XWU¶F~£DFKž,3; F,3Y$GGUHVVZLWKHPEHGGHG,3Yw£DFKž,3YJ‡QN“P,3Y wy\ O P­W F‘X WU¶F TXDQ WU¨QJ WURQJ E}±F FKX\™Q WL›S ~ªL W¸ ~£D FKž Fµ VDQJ~£DFKžP±LWUzQ,QWHUQHW&§KDLNL™XVDX .L™X~£DFKž,3YW}|QJWK¢FKY±L,3Y1KºQJ1RGHPDQJ~£D FKž,3YV¹G·QJNL™X~£DFKžQ\~™W€L~£D FKž ,3Y ¯ELWVDX QK}Y’\ P±LN›WQ¬L~}²FY±LF‚F1RGHPDQJ~£DFKž,3Y+QKY• 80 Bit 16 Bit 32 Bit 000. . . . . . . . . . . . .000 0000 IPv4 Address +QK&‘XWU¶F~£DFKž,3YW}|QJWK¢FKY±L,3Y .L™X ~£D FKž ,3Y JL€ OP ,3Y  1KºQJ 1RGH PDQJ ~£D FKž ,3Y V¹ G·QJ NL™X ~£D FKž Q\ ~™ W}|QJ WK¢FK Y±L ,3Y F§ Y’\ P±L N›W Q¬L ~}²FY±LF‚F1RGHPDQJ~£DFKž,3Y+QKY• 80 Bit 16 Bit 32 Bit 000. . . . . . . . . . . . .000 FFFF IPv4 Address +QKY•&‘XWU¶FF´D~£DFKž,3YJL€O,3Y
 13. 6¼NK‚FQKDXF´DKDLNL™X~£DFKžQ\OELWF´DNL™XWK»QK‘WJL‚WU£W‘WF€ F‚FELW~˜X F¤QNL™XWK»KDLJL‚WU£W‘WF€F‚FELW~˜X 0Å+H[DOO ))))
 14. G$JJUHJDWH*OREDO8QLFDVW$GGUHVVw£DFKž~|QK}±QJWUzQPƒQJ WRQFŽX.L™X~£DFKžQ\~}²FWKL›WN›~™FKRF€,63KLœQWƒLYW}|QJODL ,63WURQJW}|QJODLF§TX\P{O±QK|QQK}OF‚F,QWHUQHW&DUULHU7U}®QJ K²S Q\~}²FJ¨L O F‚F 7UXQJ WyP FKX\™Q ~ªL ([FKDQJHV
 15. WUzQ ,QWHUQHW FXQJ F‘S NK€ QxQJ WUX\ QK’S Y G£FK Y· ,QWHUQHW FKR F€ NK‚FK KQJ HQG XVHU
 16. OQ,63KLœQWƒLP­WV¬F{QJW\O±QF´D0¿~ÅF§TX\P{Q\+QK 3 Bit 13 Bit 32Bit 16 Bit 64 Bit FP TLA ID NLA ID SLA ID Interface ID +QK&‘XWU¶F~£DFKž~|QK}±QJWUzQPƒQJWRQFŽX )3)RUPDW3UHIL[1K’QGƒQJNL™X~£DFKž ,QWHUIDFH,'1K’QGƒQJ1RGH 6/$,'6LWH/HYHO$JJUHJDWH1K’QGƒQJF‘SY³QJ 1/$,'1H[W/HYHO$JJUHJDWH1K’QGƒQJF‘SWL›SWKHR 7/$,'7RS/HYHO$JJUHJDWH1K’QGƒQJF‘SFDRQK‘W ,,$Q\FDVW$GGUHVV .L™X~£DFKžQ\FµQJW}|QJW¼QK}8QLFDVWQ›X~£DFKžSKyQFKRP­W 1RGHWK~§O8QLFDVWF³QJ~£DFKž~§SKyQFKRQKL˜X1RGHWK~§OƒLO $Q\FDVW 9~£D FKž $Q\FDVW ~™ SKyQ FKR P­W 1K§P 1RGH EDR J©P QKL˜X 1RGHK²SWKQK P­W6XEQHW
 17. 0­WJ§LV¬OLœXJ¹LW±LP­W~£DFKž$Q\FDVW V•~}²FFKX\™QW±LP­W1RGH 5RXWHU
 18. JŽQQK‘WWURQJ6XEQHWPDQJ~£DFKž ~§ n Bit ( 128 - n ) Bit Subnet Prefix 000000. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 000 +QK&‘XWU¶F~£DFKž$Q\FDVW ,,,0XOWLFDVW$GGUHVV
 19. w£DFKž~DK}±QJF´D,3Y~™QK’QGƒQJP­W7’SK²S1RGHQ§LF‚FKNK‚F P­WQK§P1RGH7¸QJ1RGHP­WWURQJQK§P~˜XF§F³QJ~£DFKžQK}QKDX +QK 8 Bit 4 Bit 4 Bit 112 Bit 11111111 Flgs Scop Group ID +QK&‘XWU¶F~£DFKž~DK}±QJ E¢W3UHIL[~ŽXWLzQ~™QK’QGƒQJNL™X~£DFKž~DK}±QJELWWL›S )OJV
 20. FKRF®Y±LJL‚WU£ 7EDELW~ŽXF¤QFK}DG³QJ~›QQzQ F¤QELWWK»F§ JL‚ WU£71›X7 F§QJK¡D~£DFKžQ\~Å~}²F1,& SKyQF¬ ~£QK 1›X7 F§QJK¡D~y\FKžO~£DFKžWƒPWK®L %¬QELWWL›S 6FRS
Đồng bộ tài khoản