Giới thiệu môn học : Kinh tế vi mô

Chia sẻ: condaucon

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu môn học : kinh tế vi mô', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giới thiệu môn học : Kinh tế vi mô

KINH TEÁ VI MOÂ


Thôøi löôïng: 30 tieát
Ñaùnh giaù :
* Kieåm tra giữa kỳ: 40%
* Kieåm tra cuoái kyø: 60%
26.7.2011 Ñaëng Vaên Thanh 1
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO


1. Kinh teá hoïc Vi moâ
ROBERT S.PINDYCK
vaø DANIEL L.RUBINFELD
Nhaø xuaát baûn thoáng keâ, 1999

2. Nguyeân lyù Kinh teá hoïc (tập1)
N. GREGORY MANKIW
Nhaø xuaát baûn thoáng keâ, 2003

26.7.2011 Ñaëng Vaên Thanh 2
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

3. Kinh teá hoïc coâng coäng
JOSEPH E. STIGLITZ
Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, 1995

4. Kinh teá hoïc vi moâ daønh cho quyeát ñònh
coâng Anne C. Steinemann, William S.
Apgar vaø H. James
Brown
Nhaø xuaát baûn South-Western, 2005

5. http://www.fetp.edu.vn
26.7.2011 Ñaëng Vaên Thanh 3
NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU


Chuû ñeà 1: Phaân tích thò tröôøng
a
caïnh tranh
a Chuû ñeà 2: Vaän duïng lyù
thuyeát löïa choïn cuûa ngöôøi
tieâu duøng.
a Chủ ñề 3: Löïa choïn trong ñieàu
kieän khoâng chaéc chaén
26.7.2011 ñeà 4: ÑònhThanh vôùi söùc
a Chuû Ñaëng Vaên giaù 4
NOÄI DUNG NGHIEÂN
CÖÙU


Chuû ñeà 5: Thò tröôøng yeáu toá saûn
a
xuaát
Chuû ñeà 6: Hieäu quaû vaø coâng
a
baèng
Chuû ñeà 7: Nhöõng khuyeát taät (thaát
a
baïi) cuûa thò tröôøng vaø vai troø cuûa
chính phuû
• Ñoäc quyeàn
• Thoâng tin baát caân xöùng
26.7.2011goïai taùc aëng Vaên Thanh
Ñ 5
•N
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản