Giới thiệu quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Chia sẻ: Doan Viet Dung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:63

0
148
lượt xem
28
download

Giới thiệu quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và giới thiệu quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT Ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 1. GIỚI THIỆU QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT Ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 2. Nội dung chính I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG III. GIỚI THIỆU THÔNG TƯ SỐ 29/2009/TT-BGDĐT NGÀY 22/10/2009 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ SỐ 430 IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ TRONG QUI ĐỊNH CHUẨN A. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI NỘI DUNG CHUẨN B. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN C. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 3. I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG Để phát triển giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Đảng và Nhà nước Tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ quản lý trong việc điều hành một hệ thống giáo dục đang ngày càng mở rộng và phát triển Quyết định 09 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2004-2010”, một trong những mục tiêu của Đề án là: “Xây dựng Chuẩn nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục làm cơ sở cho việc bố trí, đánh giá và sàng lọc đội ngũ,
 4. II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG 1. Để hiệu trưởng tự đánh giá, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường; 2. Lam căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục đánh ̀ giá, xếp loại hiệu trưởng phục vụ công tác sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng; 3. Lam căn cứ để cac cơ sở đao tao, bôi dưỡng nhà ̀ ́ ̀ ̣ ̀ giao và can bộ quan lý giao duc xây dựng, đổi mới ́ ́ ̉ ́ ̣ chương trinh đào tạo, bồi dưỡng nhăm nâng cao ̀ ̀ năng lực lanh đao, quan lý cua hiệu trưởng ̃ ̣ ̉ ̉
 5. III. GIỚI THIỆU THÔNG TƯ SỐ 29/2009/TT-BGDĐT NGÀY 22/10/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1. Nội dung thông tư gồm 03 điều: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009. Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Uy ban nhân dân cac tinh, thanh ̉ ́ ̉ ̀ phố trực thuôc Trung ương; Giam đôc sở giao duc và đao ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ tao, hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học ̣ phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hanh Thông tư ̀ này.
 6. III. GIỚI THIỆU THÔNG TƯ SỐ 29/2009/TT-BGDĐT NGÀY 22/10/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG 2. Văn bản ban hành kèm theo thông tư gồm:  Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.  Phụ lục 1. Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá  Phụ lục 2. Phiếu giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia đánh giá hiệu trưởng  Phụ lục 3. Tổng hợp kết quả giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia đánh giá hiệu trưởng  Phụ lục 4. Phiếu thủ trưởng cơ quan
 7. 2. Nội dung cơ bản của công văn Số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT- BGDĐT I. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG 1. Các bước đánh giá, xếp loại Bước 1. Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại Bước 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia góp ý và đánh giá hiệu trưởng Bước 3. Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng đánh giá, xếp loại hiệu trưởng 2. Minh chứng và nguôn minh chứng trong đanh gia, ̀ ́ ́ xêp loai hiêu trưởng ́ ̣ ̣ 3. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 8. 2. Nội dung cơ bản của công văn Số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT- BGDĐT II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Thời điểm đánh giá 2. Đánh giá đáp ứng mục đích khác 3. Trách nhiệm của phòng GD ĐT 4. Trách nhiệm của sở GD-ĐT 5. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
 9. 2. Nội dung cơ bản của công văn Số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT- BGDĐT III. Các phụ lục ban hành kèm theo công văn Phụ lục 1. Các minh chứng phân định các mức của từng tiêu chí Phụ lục 2. Nguồn minh chứng Phụ lục 3. Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại hiệu trưởng trường trung học (của sở GD-ĐT) Phụ lục 4. Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại hiệu trưởng trường trung học (của bộ/ ngành).
 10. Qui định Chuẩn hiệu trưởng 1. Cấu trúc văn bản: Qui định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG 03 điều Chương II CHUẨN HIỆU TRƯỞNG 03 điều Chương III ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN 03 điều Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN 02 điều
 11. CHUẨN HIỆU TRƯỞNG Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị Tiêu chí 5. Giao tiếp, ứng Tiêu chuẩn 1: xử Phẩm chất chính trị và đạo đức Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp Tiêu chí 4. Tác phong làm (5 tiêu chí) Tiêu chí 3. Lối sống việc Tiêu chí 6. Hiểu biết chương Tiêu chí 10. Năng lực trình giáo dục phổ thông ngoại ngữ và ứng dụng Tiêu chuẩn 2: công nghệ thông tin Năng lực chuyên . Tiêu chí 7. Trình độ chuyên môn môn, nghiệp vụ Tiêu chí 9. Tự học và sáng sư phạm Tiêu chí 8. Nghiệp vụ sư phạm tạo (5 tiêu chí) Tiêu chí 23. Kiểm tra đánh Tiêu chí 11. Phân tích và dự giá báo Tiêu chí 22. Xây dựng hệ Tiêu chí 12. Tầm nhìn chiến thống thông tin lược Tiêu chí 13. Thiết kế và định Tiêu chí 21. Quản lý công hướng triển khai tác thi đua, khen thưởng Tiêu chuẩn 3: Năng lực quản lí Tiêu chí 14. Quyết đoán, có Tiêu chí 20. Quản lý hành nhà trường bản lĩnh đổi mới chính (13 tiêu chí) Tiêu chí 15. Lập kế hoạch hoạt động Tiêu chí 19. Phát triển môi trường giáo dục Tiêu chí 16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ Tiêu chí 18. Quản lý tài chính và tài sản nhà Tiêu chí 17. Quản lý hoạt động dạy học trường
 12. IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ TRONG QUI ĐỊNH CHUẨN A. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI NỘI DUNG CHUẨN 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Qui định Chuẩn: Được qui định tại Điều 4 của Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ- BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 13. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Qui định Chuẩn: Điều 4. Hệ thống trường trung học 1. Trường trung học có loại hình công lập và loại hình tư thục. a) Trường công lập b) Trường tư thục 2. Các trường có một cấp học gồm: a) Trường trung học cơ sở; b) Trường trung học phổ thông. 3. Các trường phổ thông có nhiều cấp học gồm: a) Trường tiểu học và trung học cơ sở; b) Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; c) Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (. Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học)
 14. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Qui định Chuẩn: Điều 4. Hệ thống trường trung học 4. Các trường trung học chuyên biệt gồm các loại trường theo quy định tại Mục 3 Chương III của Luật Giáo dục. (Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 15. Các trường trung học chuyên biệt gồm các loại trường theo quy định tại Mục 3 Chương III của Luật Giáo dục. CÁC LOẠI TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT Điều 61. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học Điều 62. Trường chuyên, trường năng khiếu Điều 63. Trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật Điều 64. Trường giáo dưỡng
 16. A. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI NỘI DUNG CHUẨN 2. Thế nào là Chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí, minh chứng Tại điều 3 trong qui định về Chuẩn hiệu trưởng, các khái niệm Chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí, minh chứng được hiểu như sau: 1. Chuẩn hiệu trưởng là hệ thống các yêu cầu cơ bản đối với hiệu trưởng về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường. 2. Tiêu chuẩn là quy định về những nội dung cơ bản, đặc trưng thuộc mỗi lĩnh vực của chuẩn. 3. Tiêu chí là yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. 4. Minh chứng là các bằng chứng (tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng, nhân chứng) được dẫn ra để xác nhận một cách khách quan mức đạt được của tiêu chí.
 17. A.CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI NỘI DUNG CHUẨN 3. Tại sao Hiệu trưởng trường THCS và hiệu trưởng trường THPT có sự khác nhau về nhiệm vụ công tác, về đối tượng quản lí... nhưng chuẩn hiệu trưởng lại không tách riêng mà gộp chung thành một qui định Vì: - Điều lệ nhà trường là điều lệ chung cho cả hai cấp học, không có sự phân biệt; - Mục tiêu, căn cứ khoa học, nguyên tắc xây dựng chuẩn hiệu trưởng trưởng THPT và THCS là như nhau; - Kinh nghiệm xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường trung học ở các nước tiêu biểu như: Mĩ, Anh, Trung Quốc, Úc.... chưa có quốc gia nào tách riêng chuẩn hiệu trưởng trường THPT và THCS. Cho nên, Chuẩn hiệu trưởng đã ban hành là chuẩn áp dụng chung cho cả hiệu trưởng trường THCS, hiệu trưởng trường THPT và hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học
 18. A.CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI NỘI DUNG CHUẨN 4. Trong các tiêu chí của Chuẩn, tiêu chí nào cần được nhấn mạnh khi tiến hành đánh giá hiệu trưởng? -Về nguyên tắc tất cả 23 tiêu chí đều là yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở mỗi nội dung cụ thể đối với hiệu trưởng. -Về mặt định lượng, mỗi tiêu chí đều được đánh giá ngang nhau và có điểm tối đa là 10 điểm khi đánh giá. -Tuy nhiên, căn cứ vào mục a, mục b của khoản 2, điều 8 Chương III của Chuẩn qui định: ” Loại trung bình: Tổng số điểm từ 115 trở lên, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1và 3 phai từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí 0 điểm nhưng ̉ không xếp được ở các loai cao hơn, ta có thể thấy rằng ̣ các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 3 là những yêu cầu bắt buộc đối với hiệu trưởng đạt chuẩn
 19. A.CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI NỘI DUNG CHUẨN 5. Tại sao các tiêu chuẩn khác như độ tuổi của hiệu trưởng, tình trạng sức khỏe lại không được qui định trong chuẩn? - Khoản 1, điều 18 của Điều lệ trường THCS và trường THPT đã qui định về nhiệm kì đối với hiệu trưởng («… Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 5 năm, thời gian đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng không quá 2 nhiệm kỳ ở một trường trung học ») ; điểm b, khoản 2 của điều 18 cũng qui định về yêu cầu sức khỏe đối với hiệu trưởng. Vì lẽ đó, Chuẩn hiệu trưởng không cần thiết đưa các tiêu chuẩn này vào. - Việc đánh giá hiệu trưởng là đánh giá các hiệu trưởng đương nhiệm, là những người khi xét được đề bạt đã bảo đảm được các tiêu chuẩn theo qui định của nhà nước, của ngành.
 20. A. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI NỘI DUNG CHUẨN 6. Vai trò lãnh đạo của hiệu trưởng được thể hiện như thế nào trong chuẩn? Vai trò lãnh đạo của hiệu trưởng được thể hiện trong tiêu chuẩn 3 là tiêu chuẩn về năng lực quản lí nhà trường: Tiêu chí 11. Phân tích và dự báo; Tiêu chí 12. Tầm nhìn chiến lược; Tiêu chí 13. Thiết kế và định hướng triển khai; Tiêu chí 14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới; Tại điểm d, khoản 6, điều 3 cũng qui định: Động viên đội ngũ giáo viên, can bô, nhân viên phát huy sáng kiến ́ ̣ xây dựng nhà trường, thực hanh dân chủ ở cơ sở, xây ̀ dựng đoàn kết ở từng đơn vị và trong toàn trường; mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo... -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản