GIỚI THIỆU TCVN ISO/IEC 17025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: lehuuloi

Được biên sọan bởi ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 176 về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng. Do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường đề nghị và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (cũ) ban hành. Là kết quả đúc kết từ kinh nghiệm chung trong việc thực hiện TCVN 5958:1995 (Iso Guide 25) và EN 45001 .ISO/EIC 17025:2001 thay thế hai tiêu chuẩn này và hoàn toàn tương đương với ISO/EIC 17025:1999 . Hiện nay đã có bộ tiêu chuẩn ISO/EIC 17025:2005....

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: GIỚI THIỆU TCVN ISO/IEC 17025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

GIỚI THIỆU TCVN ISO/IEC
17025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ÁP
DỤNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
BIÊN SOẠN: THÁI VŨ BÌNH1
NỘI DUNG

1. GIỚI THIỆU ISO/IEC 17025

2. CHƯƠNG TRÌNH QC/QA 
TRONG MONITORING

3. QC/QA TRONG HỆ THỐNG 
GIÁM SÁT

4. QUẢN LÝ MẪU QUAN TRẮC 
ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 2
GIỚI THIỆU ISO/IEC 17025

1.  Giới thiệu ISO/IEC 17025
1.  Phạm vi áp dụng
2.  Lợi ích thực hiện ISO /EIC 17025
3.  Các giai đọan áp dụng ISO 17025
4.  Công nhận và chứng nhận
3
Nh÷ng ®æi míi c¬ b¶n vÒ qu¶n lý chÊt 
l­îng trong qu¸ tr×nh héi nhËpTr­íc ®©yKiÓm tra chÊt l­
îng c¸c l« hµng


Mét c¬ chÕ qu¶n lý, 
Ngµy nay mét tiªu chuÈn, mét 
lÇn kiÓm tra, mét 
chøng chØ, chÊp nhËn 
ë mäi n¬i! 4
NGUYÊN NHÂN GÂY SAI LỖI VỀ CHẤT LƯỢNG

%

Con người 12

Phương pháp kiểm tra tồi 10

Quy định kỹ thuật thiếu hoặc sai 16
62
Thiếu tài liệu hướng dẫn 36
(thiết kế, vật liệu, phương pháp…)

Thiếu hoặc họach định kém 14

Khác 125
LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÒNG NGỪA SAI LỖI ?
Kiểm tra         Đảm bảo      Quản lý 
chất 
  Kiểm soát     chất lượng
   chất lượng TQM
lượng  chất lượng
   ISO 9001:1994    ISO 9001:2000
 ISO/IEC Guide 25    ISO/IEC 17025
6
TCVN ISO /IEC 17025: 2001  


Tiêu  chuẩn  này  bao  gồm  các  yêu  cầu  mà  các  phòng 
thử  nghiệm  và  hiệu  chuẩn  (gọi  tắt  là  PTN)  phải  đáp 
ứng nếu muốn chứng minh rằng PTN đang:

 áp dụng một hệ thống chất lượng, 

 có năng lực kỹ thuật,

  có  thể  cung  cấp  các  kết  quả  có  giá  trị  về  mặt  kỹ 
thuật.

7
TẠI SAO PHẢI ÁP DỤNG ISO 17025 ?
Áp dụng HTCL  Kết quả thử  Đối tác thừa 
HACCP, ISO  nghiệm  nhận kết quả 
9000, GMP… (PTN đạt tiêu  kiểm tra chất 
chuẩn) lượng


CHỨNG  NHẬN  SẢN PHẨM  PHÙ HỢP  TIÊU CHUẨN

8
LỊCH  SỬ

­Được  biên  sọan  bởi  ban  Kỹ  thuật  Tiêu  chuẩn  TCVN/TC 
176 về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng.

­Do  Tổng  cục  Tiêu  chuẩn  Đo  lường  đề  nghị  và  Bộ  Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường (cũ) ban hành

­Là kết quả đúc kết từ kinh nghiệm chung trong việc thực 
hiện TCVN 5958:1995 (Iso Guide 25) và EN 45001

­ISO/EIC 17025:2001 thay  thế hai tiêu chuẩn này và hoàn 
toàn tương đương với ISO/EIC 17025:1999 

­Hiện nay đã có bộ tiêu chuẩn ISO/EIC 17025:2005
9
PHẠM VI ÁP DỤNG

Tất  cả  các  tổ  chức  thực  hiện  việc  thử  nghiệm  và  hiệu 
­ 
chuẩn bao gồm:

   + PTN bên thứ nhất, bên thứ hai, thứ ba

   + Các PTN mà việc thử nghiệm và hiệu chuẩn là một phần 
của hoạt động giám định và chứng nhận sản phẩm


­  Các tổ chức công nhận thừa nhận năng lực của các PTN 
và hiệu chuẩn cần sử dụng tiêu chuẩn này như là cơ sở cho 
việc chứng nhận.


10
LỢI  ÍCH  CỦA  VIỆC  ÁP  DỤNG  
ISO 17025

­ Giữa các nước với nhau : sự chấp nhận kết quả 
thử nghiệm và hiệu chuẩn sẽ thuận lợi hơn
­ Tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các phòng thí 
nghiệm  và  các  tổ  chức  khác  nhằm  hỗ  trợ  việc 
trao  đổi  thông  tin  và  kinh  nghiệm,  làm  hài  hòa 
các tiêu chuẩn và thủ tục.
11
Ý NGHĨA
  Đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ 

    cho khách hàng hoặc các bên hữu quan
  Cải tiến hoạt động và nâng cao lợi ích cơ 
sở
  Quản lý hiệu quả các rủi ro

  Cơ sở để tạo ra các cơ hội cải tiến

  Có dấu hiệu để  quốc tế thừa nhận 12
MÔ  HÌNH  HTQLCL  ISO 17025
13
CẢI TIẾN THƯỜNG XUYÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG S

Y
HTQLCL
Ê 5.Trách nhiệm của lãnh đạo H
U    À
  4.1.    Tổ chức I
  4.2.2.  Chính sách chất lượng
  4.1.5.  Trách nhiệm, quyền hạn và trao 
C đổi thông tin L
Ầ   4.14.   Xem xét của lãnh đạo Ò
N
U 6.Quản lý nguồn lực        8. Đo lường, phân tích và cải tiến G

K 5.2.  Nhân sự
5.3.  Tiện nghi và môi trường làm 
4.8.    Khiếu nại của khách hàng C
4.9.    Kiểm soát việc TN/HC không phù hợp
H Ủ
        việc                 4.13.  Đánh giá nội bộ  /4.10.5. Đánh giá b/s 
A
Á 5.4.  Phương pháp thử,  hiệu chuẩn  4.10.  Hành động khắc phục
        và  hiệu  lực của phương pháp 4.11.  Hành động phòng ngừa
C 5.5.  Thiêt bị 5.9.    Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm K
H 4.4.  Xem xét các y/c, mời thầu và hợp đồng
H
7.Tạo  4.7.  Dịch vụ đối với khách hàng Á
5.4.  PP thử/hiệu chuẩn C
H 4.6.  Mua dịch vụ và vật tư H
sản  Đầu 
À Đầu  5.7.   Lấy mẫu
ra
5.8.   Quản lý mẫu TN/HC Báo  H
N vào phẩm 5.9. Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm cáo  À
G 5.10. Báo cáo kết quả thử nhiệm
5.6.   Tính liên kết chuẩn đo lường TN 14
N
G
CÁC GIAI ĐOẠN ÁP 
DỤNG ISO 17025


15
TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI VIỆC ÁP DỤNG 
ISO /IEC 17025
Bước Tiến hành Trách nhiệm
Xác định mục tiêu / phạm vi thực hiện và áp dụng   Lãnh đạo
 1 Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo/ PTKT và nhóm dự án 


Quyết định việc sử dụng chuyên gia tư vấn Nhóm dự án
 2 Chuẩn bị kế họach và dự toán các nguồn lực

Xem xét hệ thống QLCL và các tài liệu hiện hành   Nhóm dự án
Phác họa cấu trúc của HTQLCL và các tài liệu hỗ trợ
 3 Lập kế họach thực hiện chi tiết


   Thu thập thông tin và chọn tổ chức công nhận   Nhóm dự án
 4
   Tổ chức đào tạo ISO/IEC 17025 và xây dựng hệ thống    Nhóm dự án
 5 tài   liệu 16
   Tổ chức đánh giá khảo sát để xác định các trở ngại
Bước Tiến hành Trách 
nhiệm
 Áp dụng thử và kiểm tra việc áp dụng thử   Lãnh đạo
 Đào tạo đánh giá viên nội bộ và thực hiện đánh giá nội bộ
 6  Khắc phục các thiếu sót qua các đợt đánh giá nội bộ   Xem xét, điều chỉnh lại các văn bản và việc thực hành  Lãnh đạo
 7   Xem xét của lãnh đạo về HTQLCL. Nộp đơn xin chứng 
nhận
 Đánh giá chính thức   Lãnh đạo
 8  Khắc phục các thiếu sót về HTQLCL sau đợt đánh giá
 Báo cáo kết quả khắc phục cho tổ chức công nhận 


9   Nhận chứng chỉ công nhận và tổ chức quảng bá  Lãnh đạo


 Lãnh đạo
  Duy trì và cải tiến HTQLCL 
 10 17
Công nhận­Chứng nhận
 Công  nhận  là  thủ  tục  mà  theo  đó  một  cơ 

quan có thẩm quyền thừa nhận chính thức 
một  tổ  chức  hay  cá  nhân  có  đủ  năng  lực 
để tiến hành những nhiệm vụ cụ thể
 Chứng nhận là thủ tục mà theo đó bên thứ 

ba đưa ra đảm bảo bằng văn bản rằng một 
sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ phù hợp 
với những yêu cầu đã định
18
CHỨNG NHẬN ISO PTN
 VÀ CÔNG NHẬN PTN
 Chứng  nhận  nhằm  xác  định  sự  phù  hợp 
của  HTCL  của  PTN  với  tiêu  chuẩn  ISO 
9000  nhưng  không    đánh  giá  năng  lực  kỹ 
thuật của PTN
 Công  nhận  nhằm  đánh  giá  năng  lực  của 
PTN cho ra kết quả thử, hiệu chuẩn cụ thể 
nào đó đúng đắn và chính xác
19
Mục tiêu của công nhận


 Một tiêu chuẩn


 Một giấy chứng nhận


 Chấp nhận toàn cầu
20
Ý NGHĨA ĐỐI VỚI PTN

 Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn của PTN 
trong hệ thống Vilas sẽ được cơ quan công 
nhận của các nước thành viên khác thừa 
nhận.
 Ví dụ kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn của 
PTN trong hệ thống Vilas sẽ được A2LA 
(Mĩ), SAC­SINGLAS (Singapore), NATA 
(Úc)…thừa nhận
21
KẾT LUẬN

    Việc  áp  dụng  thành  công  bất  kỳ  hệ 
thống  quản  lý  theo  bất  kỳ  tiêu  chuẩn 
nào  cũng  đều  phụ  thuộc  vào  nhiều 
yếu tố, nhưng yếu tố đầu tiên và quan 
trọng nhất chính là sự nhận thức, cam 
kết  của  lãnh  đạo  và  chất  lượng  của 
đội ngũ nhân viên.

22
2. CHƯƠNG TRÌNH QC/QA TRONG GIÁM
SÁT MÔI TRƯỜNG
QC là những họat động về kỹ thuật được sử dụng nhằm
đạt được và duy trì chất lượng một sản phẩm, một quy
trình hay một dịch vụ. Nó bao gồm theo dõi và lọai trừ
các nguyên nhân xảy ra những trục trặc về chất lượng
để các họat động của khách hàng có thể liên tục được
đáp ứng.
QA là ngăn ngừa những trục trặc về chất lượng bằng các
họat động có kế hoạch và có hệ thống. Những họat
động bao gồm việc thiết lập một hệ thống quản lý
chất lượng tốt và đánh giá tình hình thích hợp, tính
thẩm tra về họat động và kiểm điểm rà sóat lại bản
thân hệ thống đó 23
Một quy trình là biến một tập hợp đầu vào
– có thể bao gồm các hành động, phương
pháp, và công đọan thành những đầu ra
mong muốn dưới hình thức các sản
phẩm, thông tin, dịch vụ
Vật liệu
Thủ tục
Các phương S ản
pháp phẩm
Thông tin Quy trình Dịch vụ
Con người Thông tin
Kỹ năng Giấy tờ
Kiến thức
Đào tạo
24
CHẤT LƯỢNG
Chất lượng là đáp ứng với các yêu cầu:
các đặc tính của chất lượng sản phẩm
bao gồm (cấu trúc, cảm giác, độ bền,
thẩm mỹ)
Chất lượng đồng nghĩa với độ tin cậy: để
có thể đạt được chất lượng sản phẩm và
dịch vụ cho một công đọan, cần phải xem
xét hai vấn đề liên quan đến chất lượng
(chất lượng thiết kế, chất lượng trong việc
tuân thủ thiết kế) 25
2. QA – QC trong giám sát Môi trườg

2.1 Địa chỉ của số liệu giám sát
Là những người sử dụng số liệu giám sát
(khách hàng) hay là những người trả chi phí
cho số liệu giám sát.
Là các lãnh đạo cấp trên trực tiếp và gián
tiếp của số liệu giám sát, là những người
liên quan hợp pháp đến vận hành hệ thống
giám sát, là những người trả chi phí họat
động cho hệ thống giám sát
26
2.1 Địa chỉ của số liệu giám sát
 Những người bên ngoài hệ thống giám
sát, nhưng là người đánh giá hệ thống
 Là nhân viên trong hệ thống giám sát
27
2.2 Chất lượng và kiểm sóat chất lượng


1. Chất lượng
2. Kiểm soát chất lượng
3. Đảm bảo chất lượng28
Chất lượng
ChÊt l­îng lµ sù ®¸p øng những 
mong ®îi vµ nhu cÇu trong 
mäi ho¹t ®éng, ®­îc thÓ hiÖn 
b»ng sù tho¶ m∙n cña ®èi t­
îng mµ ta phôc vô.
 Fits for use: đảm bảo nhu cầu sử dụng
 Trong giám sát, chất lượng của số liệu
giám sát sánh ngang bằng sự chính xác
của nó.
 Giá trị thực của mẫu thì ít/không thể biết 29
Kiểm sóat chất lượng
Các khả năng nhằm đảm bảo độ tin cậy
của phép giám sát cần được xem xét là:
 Chiến lược giám sát
 Mạng lưới giám sát bao gồm cả hệ
thống điểm đo, thông số đo và phân
tích, việc sử dụng các tiêu chuẩn…
 Hình thức trình bày và thể hiện kết quả
 Hệ thống tổ chức về nhân lực, vật lực
 Kế hoạch chi phí – hiệu quả
 Phân tích rủi ro
30
Đảm bảo chất lượng
QA là khả năng của một hệ thống giám sát có thể
chứng minh rằng số liệu giám sát hay chất lượng
của một hệ thống là những gì mà họ đã công bố
là đúng. Dưới hình thức các văn bản, những họat
động sau là nội dung của một QA:
Qui trình QC được đưa vào họat động trong hệ
thống giám sát
Đảm bào tính chắc chắn – số liệu báo cáo phản
ánh đúng chất lượng thành phần môi trường đã
được giám sát
Hỗ trợ tính dẫn xuất chuẩn của số liệu giám sát
Đảm bảo rằng đã có các biện pháp ngăn ngừa để
số liệu thô không bị mất, hỏng, sửa chữa…
31
2.3 Công tác tổ chức cho đảm bảo chất lượng
Công tác tổ chức cho đảm
bảo chất lượng
Trách nhiệm của đảm bảo
Cam kết và chất lượng: Chính sách chất
chính sách -Xác định trách nhiệm lượng
-Quy trình quản lý
Cam kết chất -Chức năng chất lượng và
cán bộ phụ trách chất Thiết lập
lượng
lượng chương trình QA
32
4. Một số quy định về QA/QC trong hệ
thống monitoring
1. Nhân viên
2. Tiện nghi làm việc
3. Thiết bị
33
Nhân viên
 Có kinh nghiệm
 Đã được đào tạo và định kỳ đào tạo lại
 Lưu hồ sơ đào tạo
34
Tiện nghi làm việc
 Môi trường
 Phòng ốc
 Tiện nghi cá nhân
 Tiện nghi làm việc
 Tiện nghi giám sát…

35
Thiết bị
 Thiết bị và tiện nghi lấy mẫu
 Thiết
bị hệ thống đo đạc chất lượng môi
trường tự động
 Thiết bị PTN phân tích
 Máy tính và phần mềm xử lý số liệu


36
3. QA/QC TRONG HỆ THỒNG GIÁM SÁT
MÔI TRƯỜNG
1. Mục đích:
 Các tính tóan chính xác xu thế chất lượng môi
trường đòi hỏi dãy số liệu đo đạc phải chính
xác theo chuỗi thời gian đo đạc.
 Chương trình không chỉ áp dụng cho số liệu
chương trình monitoring mà còn được áp dụng
cho cả các chương trình quan trắc phụ trợ khác
như hệ thống số liệu khí tượng thủy văn
37
2. Đặc trưng của chương trình QA
 Sử dụng những phương pháp đã được chấp nhận
 Trang thiết bị được bảo dưỡng và hiệu chuẩn thích
h ợp
 Sự dụng mẫu chuẩn đã được chứng nhận, ngày hiệu
chuẩn, kiểm định thiết bị và phương pháp
 Kiểm tra chất lượng nội bộ một cách có hiệu quả
 Thiết lập chương trình đánh giá chất lượng liên trạm
 Đánh giá độc lập các thủ tục kiểm soát
 Đánh giá bên ngoài thông qua các chương trình phù
h ợp
 Đội ngũ cán bộ được đào tạo thích hợp
38
2. Đặc trưng của chương trình QC

1. Các mẫu kiểm soát chất lượng

2. Tiêu chuẩn chấp nhận kiểm soát chất
lượng và hành động khắc phục

3. So sánh liên trạm và liên PTN
39
1 Các mẫu kiểm sóat chất lượng
 Mẫu QC hiện trường:
 Thủ tục lấy mẫu bao gồm kế hoạch lấy mẫu và
thủ tục lấy mẫu
 Mẫu QC hiện trường bao gồm mẫu trắng, mẫu
trắng vận chuyển, mẫu thêm vào hiện trường và
mẫu lặp hiện trường
 Mẫu QC phòng thí nghiệm
 Mẫu QC phương pháp
 Mẫu QC thiết bị 40
2 Tiêu chuẩn chấp nhận kiểm sóat chất
lượng và hành động khắc phục
 Tiêuchuẩn chấp nhận QC là sử dụng một
số giới hạn để cảnh báo và kiểm sóat
nhằm mục đích nhận dạng nguồn các sai
số.
 Kế hoạch khắc phục các sai sót của QC41
3 So sánh liên trạm và liên PTN
 Kế hoạch so sánh
- Chương trình so sánh sự thành thạo
- Chương trình so sánh đo lường (đo đạc
và phân tích PTN)
 Tổ chức và thực hiện kế hoạch so sánh
 Chương trình về mẫu MT để so sánh

42
3. Nội dung của hệ thống QA/QC

1. Những yêu cầu về hệ thống quản lý

2. Những yêu cầu về hệ thống kỹ thuật
43
1 Những yêu cầu về hệ thống quản

Tổ chức và quản lý
Hệ thống chất lượng
Kiểm sóat tài liệu
Xem xét các yêu cầu, khả năng
Kiểm sóat việc đo đạc, phân tích không
phù hợp
Họat động khắc phục
Hồ sơ
Đánh giá nội bộ
Xem xét của ban lãnh đạo 44
2 Những yêu cầu về kỹ thuật

Cán bộ

Tiện nghi và môi trường làm việc

Các phương pháp, thiết bị đo lường

Tính liên kết chuẩn đo lường

Lấy mẫu

Xử lý và vận chuyển các mẫu

Đảm bảo chất lượng các kết quả đo lường

Báo cáo kết quả 45
4. QUẢN LÝ MẪU QUAN TRẮC ĐỂ ĐẢM
BẢO CHẤT LƯỢNG
46
Qu¶n lý mÉu quan trắc
1 ­ M∙ ho¸ mÉu
  2 ­ LÊy mÉu
  3 ­ Xem xÐt c¸c yªu cÇu cña mÉu
4 ­ NhËp mÉu, qu¶n lý mÉu, l­u 
mÉu, kiÓm nghiªm mÉu, l­u hå s¬ 
KN, qui ®Þnh PKN/PPT vµ HSKN     
        
47
                       
                                       
m∙ ho¸ mÉu 


  Môc ®Ých:
Qui  ®Þnh  nguyªn  t¾c  m∙  ho¸  cho  c¸c 
lo¹i  mÉu,  nh»m  ®¸p  øng  c¸c  yªu  cÇu  vÒ 
qu¶n lý, b¶o qu¶n, b¶o mËt.

C¸c lo¹i mÉu:

L:           MÉu lÊy ở hiện trường
G:          MÉu do kh¸ch hµng göi tíi 
®Ó PT/KN 48
nguyªn t¾c m∙ ho¸:


m∙ ho¸ mÉu göi kiÓm tra cl:
XXGYYY
                           Sè thø 
tù cña mÉu trong sæ nhËp
                            Ký hiÖu 
viÕt t¾t cña ch÷ “göi”
                            Sè n¨m 
thµnh lËp cơ quan (hoặc năm hiện tại)

VÝ dô: 09G123: mẫu số 123 được khách 49
m∙ ho¸ mÉu lÊy kiÓm tra CL:

XXLYYY

Sè thø tù cña mÉu trong sæ 
nhËp
Ký hiÖu viÕt t¾t cña ch÷ 
“lÊy”
Sè n¨m thµnh lËp cơ quan 
(hoặc năm hiện tại)

VÝ dô: 09L245 lµ mÉu số 245 được 
Viện đi lấy mẫu mang về năm 2009.  50
           2. lÊy mÉu 
Môc ®Ých:
LÊy mÉu lµ c«ng ®o¹n nh»m thu mẫu 
một cách đại diện nhất cho khu vực khảo sát
Yªu cÇu cña viÖc lÊy mÉu:
   *  ViÖc lÊy mÉu ph¶i ®­îc tiÕn 
hµnh Tiêu chuẩn, bao gåm:
+ Ng­êi lÊy mÉu
+ N¬i lÊy mÉu, dông cô vµ ®å 
®ùng mÉu
+ Nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p lÊy 
mÉu
51

          + Bảo quản mẫu
            3. Xem xÐt  yªu cÇu 
cña mÉu

®Þnh nghÜa:

­ Kh¸ch hµng cã quyÒn ®Æt c¸c 
yªu cÇu thö nghiÖm hoÆc hîp ®ång 
thö nghiÖm ®Ó thùc hiÖn 1 hay 
nhiÒu c¸c chØ tiªu cña mÉu thö 
nghiÖm
       
­ Hîp ®ång thö nghiÖm ®­îc tho¶  52

thuËn b»ng v¨n b¶n ký kÕt  gi÷a 
Néi dung c¸c b­íc tiÕn hµnh:

­ NhËn vµ xem xÐt c¸c yªu cÇu, ®Ò 
nghÞ vµ hîp ®ång thö nghiÖm: c¨n cø 
vµo chøc n¨ng,  kh¶ n¨ng cña Viện ®Ó 
quyÕt ®Þnh c«ng viÖc cô thÓ:  
   + Thêi gian KN mÉu
              + Tiªu chuÈn ¸p dông, 
lµm t¹i c¸c PTN nµo?
   + MÉu cã cÇn hîp ®ång phô thö 
nghiÖm?   
­   Xem xÐt thùc tr¹ng mÉu thö 
nghiÖm:
   + C¸c th«ng tin vÒ mÉu
   + T×nh tr¹ng cña mÉu. 53
                   
                            4. nhËn mÉu, qu¶n 
lý mÉu, l­u mÉu,    
                           PT/KN mÉu, l­u hå S¬ 
kiÓm nghiÖm

Môc ®Ých:
Qui ®Þnh c¸ch thøc nhËn mÉu, bµn giao 
mÉu, qu¶n lý mÉu l­u, l­u hå s¬ KN trong 
c«ng t¸c phân tích.

   NhËn mÉu:
­ KiÓm tra t×nh tr¹ng mÉu, c¸c th«ng tin 
trªn nh∙n 
­ MÉu göi: ph¶i cã phiÕu yªu cÇu KN cña 
kh¸ch hµng
      hoÆc hîp ®ång TN
­ MÉu lÊy kiÓm tra: ph¶i cã Biªn b¶n lÊy 
mÉu ®Ó  54
 Bµn giao mÉu:
*  MÉu ®­îc chia thµnh 2 phÇn b»ng 
nhau, mét phÇn ®Ó chuyÓn cho phßng 
thö nghiÖm kÌm theo phiÕu KN/PT 
b¶n th¶o 

*  C¸c giÊy tê, tµi liÖu liªn quan, 
phiÕu yªu cÇu thö nghiÖm/hîp ®ång 
®­îc kÑp cïng phiÕu KN/PT b¶n th¶o

*  Qu¶n lý mÉu trong qu¸ tr×nh thö 
nghiÖm: ®¶m b¶o tÝnh nguyªn vÑn 55

cña mÉu, tr¸nh nhÇm lÉn. C¸c mÉu 
                TiÕn hµnh KN/PT 
mÉu:

*  Tµi liÖu ¸p dông: Các tiêu chuẩn đã 
đăng ký
*  ThÕt bÞ PT ®­îc hiÖu chuÈn theo 
qui ®Þnh, ®¸p øng c¸c yªu cÇu riªng 
cña tõng loại mẫu
*  Thuèc thö ho¸ chÊt ®¶m b¶o yªu cÇu 
CL kh«ng ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ thö 
nghiÖm
*  C¸c chÊt chuÈn sö dông trong PT/KN 
®¹t yªu cÇu CL
*  Nhân viªn ®­îc ®¸nh gi¸ tay nghÒ 56

®Þnh kú
 PhiÕu kiÓm nghiÖm/ph©n tÝch:
­ Sau thùc nghiÖm, xö lý kÕt qu¶, tr¶ 
lêi kÕt qu¶ vµo phiÕu PKN/PT vµ hå s¬ 
KN, tr¶ l¹i phßng nhËp mÉu
­ Phßng nhËp mÉu tËp hîp c¸c kÕt qu¶ 
(mÉu tiÕn hµnh ë nhiÒu PTN), ký duyÖt 
phiÕu KN/PT b¶n th¶o 
­ In phiÕu KN/PT b¶n gèc, ký duyÖt, 
®ãng dÊu
­ Sè l­îng in phiÕu b¶n gèc: 2 b¶n


57
 L­u mÉu, huû mÉu:

­  MÉu l­u cã cïng nguån gèc, m∙ sè 
víi
      mÉu KN 
    ­ Sè l­îng mÉu l­u bằng sè mÉu ®∙ KN
­  MÉu l­u xÕp trong tñ kho¸, ®Æt 
trong phßng 
       l­u mÉu:
                nhiÖt ®é  ≤ 250C ± 20C, 
®é Èm ≤70% 
­ Qu¶n lý theo qui ®Þnh
­ Sö dông mÉu l­u ph¶i theo qui ®Þnh 
58

­ Thêi gian l­u mÉu 5­10 ngµy tùy mẫu. 
 L­u hå s¬ kiÓm nghiÖm (HSKN):

­ Bé HSKN bao gåm: 

     phiÕu KN/PT b¶n gèc, phiÕu KN/PT 
b¶n th¶o, phiÕu yªu cÇu KN, biªn b¶n 
lÊy mÉu, hå s¬ KN ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng 
tin vÒ mÉu, c¸ch tÝnh to¸n xö lý kÕt 
qu¶, c¸c phæ ®å, s¾c ký ®å (nÕu cã). 

    ­ Bé HSKN cña tõng lo¹i mÉu ®­îc 
xÕp thµnh file theo th¸ng, theo sè 
thø tù 


59
 C¸c qui ®Þnh ®èi víi phiÕu PKN/PPT:

                              Phßng nhËp 
mÉu: 

*  ViÕt c¸c th«ng tin vÒ mÉu, yªu cÇu KN, tµi 
liÖu thö, t×nh tr¹ng mÉu... ,vµo PKN/PPT b¶n 
th¶o, phiÕu yªu cÇu KN, giao c¸c phßng chuyªn 
m«n
*   KiÓm tra c¸c PCM:
      + PKN/PPT b¶n th¶o cã ch÷ ký cña phô 
tr¸ch PCM, ghi
         tæng sè trang hå s¬ kÌm theo 
      + HSKN ®¸nh sè trang trªn tæng sè trang, 
cã ch÷ ký
         cña phô tr¸ch PCM (tÊt c¶ c¸c trang),
*  TËp hîp kÕt qu¶ KN cña c¸c PCM (nÕu cã), ghi 
60
tæng sè
                     
                  C¸c phßng 
chuyªn m«n:

*   ViÕt  HSKN: c¸c th«ng tin chung, 
ph©n lo¹i vµ phÐp thö, c¸c sè liÖu 
trong thö nghiÖm, ®iÒu kiÖn m«i tr­
êng, th«ng tin vÒ chÊt ®èi chiÕu 
(nÕu cã), tãm t¾t c¸ch tiÕn hµnh 
c¸c phÐp thö, c¸ch tÝnh kÕt qu¶
*   ViÕt PKN/PPT b¶n th¶o
*  §¸nh sè trang trªn tæng sè trang 
vµo PKN/PPT b¶n   th¶o vµ HSKN. Ghi 
tæng sè trang HSKN vµo PKN/PPT
*   Ghi m∙ sè mÉu vµo tÊt c¶ c¸c  61
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
62
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản