GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 25

Chia sẻ: Asdasdsdqeqwdd Asdasdsadasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
100
lượt xem
46
download

GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 25', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 25

  1. left Khoảng cách canh từ lề trái của GUI (tọa độ x). Nếu sử dụng -1, thì lề trái được tính theo GUICoordMode. Top Khoảng cách canh từ lề trên của GUI (tọa độ y). Nếu sử dụng -1, thì lề trái được tính theo GUICoordMode. width [tùy chọn] độ rộng của control. Mặc định là độ rộng đã dùng trước đó height [tùy chọn] chiều cao của control. Mặc định là chiều cao đã dùng trước đó. [tùy chọn] định nghĩa style cho control. Xem GUI Control Styles Appendix. style default (-1) : $LVS_SHOWSELALWAYS, $LVS_SINGLESEL style bắt buộc : $LVS_REPORT [tùy chọn] định nghĩa style mở rộng cho control. Xem Extended Style exStyle Table hoặc ListView Extended Style Table. Giá trị trả về Th. Trả về ID của listview vừa được tạo Công : Hỏng : Trả về 0 Chú ý Để thêm các mục vào Listview , sử dụng hàm GUICtrlCreateListViewItem ListView sẽ xuất hiện mặc định như trong windows explorer với view là Detail (LVS_REPORT là bắt buộc). Bạn có thể khởi tạo kích thước cho một cột bằng cách nối thêm các khoảng
  2. trắng vào tiêu đề của cột. Cột có thể được mở rộng theo chiều dài của mục- (item)-được-thêm-vào bởi GUICtrlCreateListViewItem. Kích thước của một cột sẽ lên đến 25 ký tự. Nhưng sẽ không có một sự resize được diễn ra khi bạn cập nhật nội dung ListView bằng GuiCtrlSetData. Để tạo một ListView với icon, icon nhỏ hoặc chỉ là một kiểu List , sau khi tạo bạn gọi hàm GUICtrlSetStyle với các style : $LVS_ICON, $LVS_SMALLICON hoặc $LVS_LIST. Chức năng sắp xếp các mục trong ListView bằng cách nhấp vào tiêu đề của cột (như trong Explorer) thì không có tác dụng. Khi bạn chọn một mục trong ListView, bạn muốn toàn bộ dòng đó được phát sáng thay vì chỉ có ở một cột thì hãy gọi style mở rộng $LVS_EX_FULLROWSELECT. Để kết hợp style mặc định với style khác , bạn gọi BitOr($GUI_SS_DEFAULT_LISTVIEW, newstyle,...). Thư viện cần thiết cho các tham số nêu ở trên là : #include $GUI_BKCOLOR_LV_ALTERNATE là một cờ đặc biệt , có thể dùng với Listview để làm cho màu nền giữa các dòng có thể xen kẽ nhau. - Dòng chẵn sẽ lấy màu được thiết lập bởi hàm GUICtrlSetBkColor của control ListView - Dòng lẻ sẽ lấy màu được thiết lập bởi hàm GUICtrlSetBkColor của control ListViewItem Ví dụ #include #include Opt('MustDeclareVars', 1) Example()
  3. Func Example() Local $listview, $button, $item1, $item2, $item3, $input1, $msg GUICreate("listview items", 220, 250, 100, 200, -1, $WS_EX_ACCEPTFILES) GUISetBkColor(0x00E0FFFF) ; will change background color $listview = GUICtrlCreateListView("col1 |col2|col3 ", 10, 10, 200, 150);,$LVS_SORTDESCENDING) $button = GUICtrlCreateButton("Value?", 75, 170, 70, 20) $item1 = GUICtrlCreateListViewItem("item2|col22|col23", $listview) $item2 = GUICtrlCreateListViewItem("item1|col12|col13", $listview) $item3 = GUICtrlCreateListViewItem("item3|col32|col33", $listview) $input1 = GUICtrlCreateInput("", 20, 200, 150) GUICtrlSetState(-1, $GUI_DROPACCEPTED) ; to allow drag and dropping GUISetState() GUICtrlSetData($item2, "ITEM1") GUICtrlSetData($item3, "||COL33") GUICtrlDelete($item1) Do $msg = GUIGetMsg() Select Case $msg = $button MsgBox(0, "listview item", GUICtrlRead(GUICtrlRead($listview)), 2) Case $msg = $listview MsgBox(0, "listview", "clicked=" & GUICtrlGetState($listview), 2) EndSelect Until $msg = $GUI_EVENT_CLOSE
  4. EndFunc ;==>Example GUICtrlCreateListViewItem Tạo ra một mục (item) mới để thêm vào trong ListView. GUICtrlCreateListViewItem ( "text", listviewID ) Các tham số Văn bản của các mục (item) phụ, mỗi mục được ngăn cách với Text Opt("GUIDataSeparatorChar"). listviewID Định danh (ID) của control ListView mà bạn muốn thêm item vào Giá trị trả về Th. Định danh (ID) của mục vừa được tạo Công : Failure: Trả về 0 Chú ý Hàm này tạo ra những mục (item) Listview đặc biệt, chúng có thể được chọn, có tính năng như những control bình thường và có thể được thiết lập với GUICtrlSetData. Các item này có thể được xóa bỏ như các control khác khi gọi hàm GUICtrlDelete Những mục trong Listview có thể được kéo thả vào trong một control Edit hay Input , khi được thiết lập trạng thái (state) $GUI_DROPACCEPTED. Xem hàm GUICtrlCreateListView về việc resize lại kích thước của các cột.
  5. $GUI_BKCOLOR_LV_ALTERNATE là một cờ đặc biệt , có thể dùng với Listview để làm cho màu nền giữa các dòng có thể xen kẽ nhau. - Dòng chẵn sẽ lấy màu được thiết lập bởi hàm GUICtrlSetBkColor của control ListView - Dòng lẻ sẽ lấy màu được thiết lập bởi hàm GUICtrlSetBkColor của control ListViewItem Ví dụ #include #include Opt('MustDeclareVars', 1) Example() Func Example() Local $listview, $button, $item1, $item2, $item3, $input1, $msg GUICreate("listview items", 220, 250, 100, 200, -1, $WS_EX_ACCEPTFILES) GUISetBkColor(0x00E0FFFF) ; will change background color $listview = GUICtrlCreateListView("col1 |col2|col3 ", 10, 10, 200, 150);,$LVS_SORTDESCENDING) $button = GUICtrlCreateButton("Value?", 75, 170, 70, 20) $item1 = GUICtrlCreateListViewItem("item2|col22|col23", $listview) $item2 = GUICtrlCreateListViewItem("............item1|col12|col13", $listview) $item3 = GUICtrlCreateListViewItem("item3|col32|col33", $listview) $input1 = GUICtrlCreateInput("", 20, 200, 150) GUICtrlSetState(-1, $GUI_DROPACCEPTED) ; to allow drag and dropping GUISetState()
Đồng bộ tài khoản