GIỚI THIỆU VI ĐIỀU KHIỂN P89V51R2

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
92
lượt xem
26
download

GIỚI THIỆU VI ĐIỀU KHIỂN P89V51R2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

P89V51RD2BN là một IC họ 80C51 do hảng philip sản xuất với các thông số sau: - Tập lệnh của họ 80C51 - Hoạt động ở điện thế 5V với tốc độ xử lý 0MHz tới 40MHz - 64kB Fláh prỏgam memỏy trong chip - cho phép lựa chọn xung clock bên trong chip la 12 hay 6 bởi phần mềm hoặc ÍP mặc định là 12 - Giao tiếp nối tiếp -PCA (Prỏgâmmble Countẻ Aray) với PWM và chức năng CaptủeCompảé - 4 pỏt ÍO mỗi pỏt 8 bit với 3 bit đầu cho phép điện thế cao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỚI THIỆU VI ĐIỀU KHIỂN P89V51R2

  1. GIỚI THIỆU VI ĐIỀU KHIỂN P89V51R2 I. MÔ TẢ CHUNG: - P89V51RD2BN laø moät IC hoï 80C51 do haûng philip saûn xuaát vôùi caùc thoâng soá sau: - Taäp leänh cuûa hoï 80C51 - Hoaït ñoäng ôû ñieän theá 5V vôùi toác ñoä xử lyù 0MHz tôùi 40MHz - 64kB Flash program memory trong chip - cho pheùp löïa choïn xung clock bên trong chip la 12 hay 6 bôûi phaàn meàm hoaëc ISP maëc ñònh laø 12 - Giao tieáp noái tieáp -PCA (Programmable Counter Array) vôùi PWM vaø chöùc naêng Capture/Compare - 4 port I/O moãi port 8 bit vôùi 3 bit ñaàu cho pheùp ñieän theá cao (16mA) - Coù 3 boä ñònh thôøi hoaëc ñeám 16 bit - Chöùc naêng watchdog timer - Coù 8 ngaét vôùi 4 möùc öu tieân
  2. II.6. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA PORT NOÁI TIEÁP: II.6.1 Giôùi thieäu: - Beân trong chip P89V51RB2FN coù moät Port noái tieáp hoaït ñoäng ôû moät vaøi cheá ñoä treân moät daûitaàn soá roäng. Chöùc naêng cô baûn cuûa port noái tieáp laø thöïc hieän vieäc chuyeån ñoåi döõ lieäu song song thaønh noái tieáp khi phaùt vaø chuyeån ñoåi döõ lieäu noái tieáp thaønh song song khi thu. - Caùc maïch phaàn cöùng beân ngoaøi khi truy xuaát port noái tieáp thoâng qua caùc chaân TxD (phaùt döõ lieäu) vaø RxD(thu döõ lieäu). Caùc chaân naøy ña hôïp vôùi hai chaân cuûa port 3: P3.1(TxD), P3.0(RxD). - Ñaëc tröng cuûa port noái tieáp laø hoaït ñoäng song coâng, coù khaû naêng thu phaùt ñoàng thôøi. Ngoaøi ra caùc port noái tieáp coøn coù moät ñaëc tröng khaùc: vieäc ñeäm döõ lieäu khi thu cuûa port naøy cho pheùp moät kyù töï ñöôïc nhaän vaø ñöôïc giöõ trong boä ñeäm trong khi kyù töï tieáp theo ñöôïc nhaän vaøo. Neáu CPU ñoïc kyù töï thöù nhaát tröôùc khi kyù töï thöù hai ñöôïc nhaän ñaày ñuû, döõ lieäu seõ khoâng bò maát. II.6.2 Caùc cheá ñoä hoaït ñoäng : - Port noái tieáp cuûa P89V51RD2BN coù 4 cheá ñoä hoaït ñoäng,c aùc cheá ñoä ñöôïc choïn baèng caùch ghi 1 hoaëc 0 cho caùc bit SM0 vaø SM1 trong thanh ghi SCON. Ba trong caùc cheá ñoä hoaït ñoäng cho pheùp hoaït ñoäng truyeàn khoâng ñoàng boä, trong ñoù moãi kyù töï ñöôïc thu hoaëc ñöôïc phaùt seõ cuøng vôùi 1 bit start vaø moät bit stop taïo thaønh moät khung(frame). - Port noái tieáp hoaït ñoäng nhö moät thanh ghi dich5bit ñôn giaûn. Moãi moät cheá ñoä seõ ñöôïc ñeà caäp toùm taét sau ñaây: Bit Kyù hieäu Ñòa chæ Moâ taû SCON.7 SM0 9FH Bit 0 choïn cheá ñoä Port noái tieáp SCON.6 SM1 9EH Bit 1 choïn cheá ñoä Port noái tieáp SCON.5 SM2 9DH Bit 2 choïn cheá ñoä Port noái tieáp. Bit naøy cho pheùp truyeàn thoâng ña xöû lyù ôû caùc cheá ñoä 2 vaø3 bit RI seõ khoâng ñöôïc tích cöïc neáu bit thöù 9 nhaän ñöôïc laø 0. SCON.4 REN 9CH Cho pheùp thu. Bit naøy phaûi ñöôïc set ñeå nhaän caùc kyù töï SCON.3 TB8 9BH Bit phaùt 8. Bit thöù 9 ñöôïc phaùt ôû caùc cheá ñoä 2 vaø 3 ñöôïc set vaø xoaù bôûi phaàn meàm SCON.2 RB8 9AH Bit thu 8. Bit thöù 9 nhaän ñöôïc
  3. SCON.1 TI 99H Côø ngaét phaùt. Côø naøy ñöôïc set sau khi keát thuùc vieäc phaùt moät kyù töï,vaø ñöôïc xoaù bôûi phaàn meàm. SCON.0 RI 98H Côø ngaét thu. Côø naøy ñöôïc set ngay khi keát thuùc thu moät kyù töï,ñöôïc xoùa bôûi phaàn meàm. Baûng 6:Toùm taét thanh ghi SCON (ñieàu khieån port noái tieáp)  Thanh ghi dòch 8 bit (cheá ñoä 0): + Cheá ñoä 0 ñöôïc choïn baèng caùch ghi giaù trò 0 vaøo caùc bit SM0 vaø SM1 trong thanh ghi SCON, ñaët Port noái tieáp vaøo cheá ñoä thanh ghi dòch 8 bit. Döõ lieäu noái tieáp ñöôïc thu vaø ñöôïc phaùt thoâng qua chaân RxD vaø TxD xuaát xung clock dòch bit. + Caùc thuaät ngöõ “RxD” vaø “TxD”bò sai leänh yù nghóa trong cheá ñoä naøy. Chaân RxD ñöôïc söû duïng cho caû thu vaø phaùt döõ lieäu coøn chaân TxD ñöôïc duøng laøm chaân xuaát xung clock dòch bit. SM0 SM1 Cheá ñoä Moâ taû Toác ñoä Baud Hình 13: nguyeân taéc hoïat ñoäng chung cuûa PCI vaø caùc module II.8.2 Thieát laëp ñoä roäng xung cho töøng ngoû ra - Nguyeân taéc hoïat ñoäng: sau moãi chu kyø cuûa maùy thì gia trò timer cuûa PCA ñöôïc laáy maãu vaø so vôùi giaù trò ñaët trong CCAPnL + Neáu giaù trò cuûa CL=CCAPnL thì chaân CEXn =1. Sau moãi laàn chuyeån soá ñeám töø 255->0 thì giaù trò ôû thanh ghi CCAPnH ñöôïc naïp vaøo thanh ghi CCAPnL - Ñeå boä tao xung hoïat ñoäng tröôùc heát chuùng ta phaûi khôûi ñoäng boä taïo xung baèng caùch ñaët giaù trò phuø hôïp theo höôùng daãn töø hình veõ vaøo trong thanh ghi CCAPMn. Vôùi n=0 tôùi 4 öùng vôùi 5 chaân töø P3.3 tôùi P3.7
  4. Hình 14: Sô ñoà thieát laëp giaù trò cuûa boä taïo xung II.9 WATCHDOG TIMER. - Ñaây laø moät chöùc naêng khaù hay, noù cho pheùp reset chip vaø caùc thieát bò baèng phaàn meàm maø chuùng ta coù theå söõ duïng ñeå reset heä thoáng khi khaån caáp CHƯƠNG 2: SƠ ĐỒ MẠCH BÁO TRỘM VÀ CHƯƠNG TRÌNH I. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ II. NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG CHUNG Mạch báo trộm ứng dụng cho bốn cửa ra vào khác nhau, để phong phú đề tài người thực hiện đề tài gắn các loại thiết bị cảm biến khác nhau trên các cửa khác nhau, cụ thể: cửa số 1 gắn công tắc hành trình cửa số 2 gắn cảm biến kim loại cửa số 3 gắn cảm biến tiệm cận cửa số 4 gắn cảm biến thu phát hồng ngoại khoảng cách xa
  5. Thiết bị cảnh báo ở đây là chuông điện 220VAC, mỗi khi có trộm ở cửa nào thì chuông điện sẽ báo động và led 7 đoạn sẽ hiển thị cửa nào dang có trộm đột nhập. Chuông báo chỉ ngừng báo khi chủ nhà nhấn nút reset. III. CHƯƠNG TRÌNH ASM MẠCH BÁO TRỘM org 0040h ; khai báo địa chỉ ROM nạp vi điều khiển mov p0,#00000000b ; ngõ ra trên led 7 đoạn là số 0 td0: jb p2.0,td2 ; kiểm tra công tắc hành trình cửa số 1 có tác động? clr p1.5 ;chuông reo mov p0,#00010000b ;hiển thị số cửa số 1 td2: jnb p2.1,td3 ; kiểm tra cảm biến từ cửa số 2 có tác động? clr p1.5 ; chuông reo mov p0,#00100000b ; hiển thị số cửa số 2 td3: jb p2.2,td4 ; kiểm tra cảm biến tiệm cận cửa số 3 có tác động? clr p1.5 ; chuông reo mov p0,#00110000b ; hiển thị số cửa số 3 td4: jb p2.3,td0 ; kiểm tra cảm biến thu phát hồng ngoại cửa số 4 có tác động? clr p1.5 ; chuông reo mov p0,#01000000b ; hiển thị số cửa số 4 sjmp td0 ;quay lại kiểm tra end Read more: http://www.ant7.com/forum/forum_post.asp?TID=6188#ixzz0ht3HdfhX
Đồng bộ tài khoản