GIỚI THIỆU VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔ

Chia sẻ: heoxinhkute9

GIỚI THIỆU VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔ Đan Phượng, ngày 12 tháng 02 năm 2006 I. Giới thiệu chung: - Tên cơ quan: Viện Nghiên cứu Ngô (National Maize Research Institute) - Địa chỉ: Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Tây - Điện thoại: 034.886.356, Fax: 034.886309, Email: Danh bạ điện thoại II.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: GIỚI THIỆU VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔ

GIỚI THIỆU
VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔ

Đan Phượng, ngày 12 tháng 02 năm
2006

I. Giới thiệu chung:

- Tên cơ quan: Viện Nghiên cứu
Ngô (National Maize Research
Institute)
- Địa chỉ: Thị trấn Phùng, Đan
Phượng, Hà Tây
- Điện thoại: 034.886.356, Fax:
034.886309, Email:
Danh bạ điện thoại

II. Chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng:
1. Viện Nghiên cứu Ngô thành lập
theo điểm "đ" Khoản "1" Điều 2 của
Quyết định số: 220/QĐ-TTg ngày
09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ
Thành lập Viện Khoa học Nông
nghiệp Việt Nam.
2. Viện nghiên cứu Ngô là đơn vị sự
nghiệp khoa học, trực thuộc Viện
Khoa học Nông nghiệp Việt Nam,
có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ về cây Ngô
và một số cây màu khác trong hệ
thống luân canh có ngô.
Nhiệm vụ:
1. Xây dựng chương trình, dự án, kế
hoạch nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ dài hạn, năm
năm và hàng năm về cây ngô và một
số cây màu khác trong hệ thống cây
trồng có ngô.
2. Nghiên cứu khoa học và chuyển
giao công nghệ về các lĩnh vực:
a) Nghiên cứu chọn tạo, khảo
nghiệm phát triển giống ngô và một
số cây màu khác trong hệ thống luân
canh có ngô, phù hợp với điều kiện
tự nhiên và kinh tế của các vùng
sinh thái nông nghiệp cả nước;
b) Nghiên cứu xây dựng biện pháp
thâm canh tăng năng suất, chất
lượng ngô, các biện pháp phòng trừ
sâu bệnh hại ngô và một số cây màu
khác trong hệ thống luân canh có
ngô;
c) Thực hiện chuyển giao tiến bộ kỹ
thuật trong sản ngô và một số cây
màu khác, công nghệ chế biến và
bảo quản ngô Sau thu hoạch;
3. Tham gia quy hoạch các vùng sản
xuất ngô phục vụ mục tiêu phát triển
kinh tế xã hội theo qui định hiện
hành.
4. Hợp tác quốc tề về nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công nghệ,
hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn
nhân lực trong lĩnh vực được giao
theo quy định của Nhà nước.
5. Hợp đồng liên doanh, liên kết về
nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới,
đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh
vực được giao với các tổ chức trong
nước theo quy định của pháp luật.
6. Sản xuất kinh doanh theo đúng
quy định của pháp luật.
7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả
nguồn nhân thực, kinh phí, tài sản
được giao đúng quy định của pháp
luật.

III. Tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo Viện (04 người)
- Viện trưởng: GS, TS. Ngô Hữu
Tình
- Phó Viện trưởng: TS. Đào Quang
Vinh (thường trực)
- Phó Viện trưởng: TS. Phan Xuân
Hào (Phụ trách khoa học)
- Phó Viện trưởng: TS. Mai Xuân
Triệu (Phụ trách chuyển giao tiến bộ
kỹ thuật)
2. Các phòng Quản lý:
a) Phòng Khoa học và Hợp tác quốc
tế,
b) Phòng Tổ chức, Hành chính,
c) Phòng Tài chính kế toán,
Phòng có Trưởng Phòng và Phó
Trưởng phòng.
3. Các Bộ môn nghiên cứu:
a) Bộ môn Chọn tạo giống Ngô;
b) Bộ môn Công nghệ sinh học;
c) Bộ môn Bảo vệ thực vật;
d) Bộ môn Hệ thống canh tác;
đ) Bộ môn Công nghệ hạt giống;
Bộ môn có Trưởng Bộ môn và Phó
Trưởng Bộ môn.
4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Viện:
Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất
giống Ngô Sông Boi, tại huyện Lạc
Thuỷ, tỉnh Hoà Bình, được sử dụng
con dấu, mở tài khoản tại Kho Bạc
Nhà nước theo uỷ quyền của Viện
trưởng và quy định của pháp luật;
Trung tâm: Có Giám đốc và Phó
Giám đốc;
5. Công ty:
Công ty Tư vấn và đầu tư phát triển
Ngô:
Công ty là Doanh nghiệp trực thuộc
Viện, hoạt động theo quy định của
pháp luật.
IV. Tiềm lực cán bộ

1. Cán bộ viên chức

C
C H
Tổ P Tr ôn
TS T Đ ao ợp
ng G G T ung g
KH hS H đẳ đồ
số S S S cấp nh
ng ng
ân
24 1 5
1 0 0 12 2 35 48 87
6 2 2

2. Cơ sở vật chất
* Trụ sở Viện Nghiên cứu Ngô- Đan
Phượng, Hà Tây
- Tổng diện tích: 87.497 m2
+ Trụ sở cơ quan: 16.923 m2
+ Nhà lưới (02 nhà lưới): 384 m2
+ Ruộng thí nghiệm: 68.980 m2
+ Đất ao, hồ, mương máng: 1576 m2
+ Nhà ở cán bộ, CNV: 0 m2 (Không
có đất nhà ở cho cán bộ, công nhân
viên)
* Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất
hạt giống Ngô Sông Bôi
- Tổng diện tích: 932.615 m2
+ Trụ sở làm việc: 48.990 m 2
+ Đất nông nghiệp: 780.775 m 2
+ Nhà ở cán bộ, CNV: 0 m2 (Không
có đất nhà ở cho cán bộ, công nhân
viên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản