GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 1)

Chia sẻ: corolla

-Vì sao cần giúp đỡ người khuyết tật. Cần làm gì để giúp đỡ người khuyết tật. -Biết làm những việc cần thiết để giúp đỡ người khuyết tật tuỳ theo sức của mình -Giáo dục : HS không phân biệt đối xử với người khuyết tật.

Nội dung Text: GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 1)

O C

BÀI 13 : GIÚP NGƯ I KHUY T T T
(Ti t 1)

I. M C TIÊU :

Hs hi u :

-Vì sao c n giúp ngư i khuy t t t. C n làm gì giúp ngư i
khuy t t t.

-Bi t làm nh ng vi c c n thi t giúp ngư i khuy t t t tuỳ theo s c
c a mình

-Giáo d c : HS không phân bi t i x v i ngư i khuy t t t.

II. DÙNG D Y H C :

GV : Tranh minh ho , phi u th o lu n.

HS : V bài t p

III. CÁC H AT NG D Y H C :

1. n nh : (1 phút ) Hát

2. Ki m tra bài cũ : (4 phút)

-T i sao c n ph i l ch s khi n nhà ngư i khác ?
- Ki m tra VBT - Nh n xét, ánh giá.

3. Bài m i :

a/ Gi i thi u bài : “Giúp ngư i khuy t t t”

b/ Các ho t ng d y h c :
TL HO T NG D Y HO T NG H C


10 * Ho t ng 1: Phân tích
ph tranh

M c Tiêu : Giúp hs nh n
bi t ư c m t hành vi c th v
giúp ngư i khuy t t t. -Hs theo dõi, th o lu n
theo c p.
-GV cho c l p quan sát
tranh và th o lu n vi c làm c a b n - i di n các nhóm
nh . trình bày.
10
ph -Các nhóm nh n xét b
sung.
-K t lu n : Chúng ta c n
ph i giúp các b n khuy t t t,…

*Ho t ng 2 : Th o lu n
theo nhóm ôi.

M c tiêu : Giúp hs hi u
5 ư c s c n thi t và m t s vi c có
ph th làm giúp ngư i khuy t
-Các nhóm th o lu n.
t t.

- i di n nhóm trình
-GV nêu yêu c u v các vi c
bày.
có th giúp ngư i khuy t t t

-Gv k t lu n : Tuỳ theo kh
năng, i u ki n th c t ,…

*Ho t ng 3 : Bày t ý ki n

M c tiêu : Giúp hs có thái -Hs th o lu n, bày t ý
úng i v i vi c giúp ngư i ki n
khuy t t t..

-GV nêu l n lư t các ý ki n.
Yêu c u hs bày t thái ng tình
ho c không ng tình

K t lu n : ý ki n a,c, d là
úng; Ý ki n b là chưa hoàn toàn
úng vì m i ngư i khuy t t t u
c n ư c giúp .


4.C ng c : (4 phút)

- Vì sao c n ph i l ch s khi n nhà ngư i khác ?

-GV nh n xét.

IV. HO T NG N I TI P: (1 phút)
-Nh n xét - Xem l i bài. Sưu t m tư li u v giúp ngư i khuy t t t

-Rút kinh nghi m:

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản