Glixerin-lipit

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
129
lượt xem
32
download

Glixerin-lipit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hợp chất đơn chức là hợp chất chỉ chứa một nhóm chức. Hợp chất đa chức là hợp chất chức một hay nhiều nhóm chức giống nhau. Hợp chất tạp chức là hợp chất chứa một hay nhiều nhóm chức khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Glixerin-lipit

 1. Ch−¬ng III: Glixerin - Lipit
 2. §1. Kh¸i niÖm vÒ hîp chÊt h÷u c¬ cã nhiÒu nhãm chøc ?H·y cho biÕt: - Hîp chÊt ®¬n chøc lμ g×? - Hîp chÊt ®a chøc lμ g×? - Hîp chÊt t¹p chøc lμ g×? Tr¶ lêi: - Hîp chÊt ®¬n chøc lµ hîp chÊt chØ chøa mét nhãm chøc. - Hîp chÊt ®a chøc lµ hîp chÊt chøa mét hay nhiÒu nhãm chøc gièng nhau. - Hîp chÊt t¹p chøc lµ hîp chÊt chøa mét hay nhiÒu nhãm chøc kh¸c nhau.
 3. ?Ph©n lo¹i c¸c hîp chÊt sau: CH3−COOH H2N−CH2−COOH Axit aminoaxetic Axit axetic C2H5−OH CH2 CH CH2 R−îu etylic OH OH OH H2N−(CH2)6−NH2 Glixerin Hexametylen ®iamin CH2 CH2 CH2OH−(CHOH)4−CHO OH OH Etylen glicol Glucoz¬
 4. §2. Glixerin I. C«ng thøc cÊu t¹o CTPT: C3H8O3 CH2 CH CH2 CTCT: OH OH OH HOCH2−CHOH−CH2OH CT thu gän: hoÆc: C3H5(OH)3 KÕt luËn: Glixerin lμ r−îu no ®a chøc.
 5. II. TÝnh chÊt vËt lý Glixerin lμ chÊt láng: - s¸nh - kh«ng mμu - cã vÞ ngät - tan nhiÒu trong n−íc.
 6. III. TÝnh chÊt hãa häc 1. C©u hái: Dùakim lo¹i kiÒm (gièng r−îu) dù ®o¸n Ph¶n øng víi vµo CTCT cña Glixerin h·y tÝnh chÊt hãa häc? CH2 ONa CH2 OH 2 CH OH + 6Na ⎯ ⎯ 2 CH ONa + 3H2↑ → to CH2 ONa CH2 OH ViÕt gän: C3H5(OH)3 + 3Na ⎯ ⎯ C3H5(ONa)3 + 3 2H2↑ → to
 7. 2. Ph¶n øng víi axit (ph¶n øng este hãa) (gièng r−îu) a) Víi axit v« c¬ CH2 O NO2 CH2 OH H 2 SO 4 (®) CH OH + 3HNO3 CH O NO2 + 3H2O to CH2 OH (3HO−NO2) CH2 O NO2 Glixerin trinitrat hay Nitroglixerin (thuèc næ) b) Víi axit h÷u c¬ CH2 OH CH3COO CH2 H 2 SO 4 (®) CH OH + 3CH3COOH CH3COO CH + 3H2O to CH2 OH CH3COO CH2 Glixerin triaxetat
 8. 3. Ph¶n øng víi Hi®roxit ®ång (II) CH2 OH HO−Cu−OH HO CH2 O CH2 CH2 O Cu CH OH HO CH → CH O O CH + 2H2O + HH CH2 OH HO CH2 CH2 OH OH CH2 §ång (II) grixerat (d2 mµu xanh lam trong suèt) Ph¶n øng nµy dïng ®Ó nhËn biÕt: - Glixerin nãi riªng - R−îu ®a chøc (cã 2 nhãm OH liÒn kÒ) nãi chung.
 9. IV. §iÒu chÕ 1. Trong c«ng nghiÖp §un nãng dÇu thùc vËt hoÆc mì ®éng vËt víi dung dÞch kiÒm RCOO CH2 RCOONa CH2 OH R'COO CH + 3NaOH ⎯ ⎯ R'COONa + CH OH → to R"COO CH2 R"COONa CH2 OH 2. Cracking dÇu má CH2=CH−CH3 ⎯ ⎯⎯ CH2=CH−CH2Cl → Cl2 500o C + Cl + H O ↓ 2 2 CH2 CH CH2←⎯⎯⎯ CH2Cl−CHOH−CH2Cl to + NaOH OH OH OH
 10. V. øng dông - §iÒu chÕ thuèc næ glixªrin trinitrat. - Trong c«ng nghiÖp dÖt, thuéc da do glixerin cã kh¶ n¨ng gi÷ n−íc lμm mÒm da, v¶i, ... - Cho thªm glixerin vμo mùc in, mùc viÕt, kem ®¸nh r¨ng, ... sÏ gióp cho c¸c vËt phÈm ®ã chËm bÞ kh«, cho vμo son m«i, c¸c lo¹i kem xoa lμm mÒm m«i, da.
 11. Bμi tËp vÒ nhμ 3, 4, 5 / tr.44 - SGK The end.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản