Glucozơ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
637
lượt xem
68
download

Glucozơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Glucozơ là chất rắn, kết kinh, không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt. - Có nhiều trong quả nho chín, mật ong - Có trong máu người 0.1%

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Glucozơ

 1. Gv: Traàn Phuù Höng Gv Tra
 2. I. TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ. TRAÏNG THAÙI TÖÏ NHIEÂN II. CAÁU TRUÙC PHAÂN TÖÛ III. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC IV. ÖÙNG DUÏNG VAØ ÑIEÀU CHEÁ NG NG V ÑOÀNG PHAÂN CUÛA GLUCOZÔ: FRUCRTOZÔ NG
 3. I. TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ. TRAÏNG THAÙI TÖÏ NHIEÂN • Glucozô laø chaát raén, keát tinh, khoâng maøu, deã tan trong nöôùc, coù vò ngoït. • Coù nhieàu trong quaû nho chín, maät ong. • Coù trong maùu ngöôøi 0,1%.
 4. II. CAÁU TRUÙC PHAÂN TÖÛ II. Glucozô coù CTPT C6H12O6, toàn taïi ôû hai daïng Glucozô co to ng maïch hôû vaø maïch voøng. ch ch ng 1.Daïng maïch hôû ng ch Khöû hoaøn toaøn glucozô cho n-hexan. Vaäy 6 Kh nguyeân töû C cuûa glucozô taïo thaønh 1 maïch daøi. nh ch Glucozô coù phaûn öùng traùng baïc, vaäy trong Glucozô ng ng phaân töû coù nhoùm –CHO. Glucozô taùc duïng vôùi Cu(OH)2 cho dung dòch Glucozô ng maøu xanh lam, vaäy trong phaân töû coù nhieàu nhoùm –OH ôû vò trí keà nhau. Glucozô taïo este chöùa 5 goác axit CH3COO-, Glucozô vaäy trong phaân töû coù 5 nhoùm –OH.
 5. 1.Daïng maïch hôû 1. ng ch CH2OH CHOH CHOH CHOH CHOH CH O 4 3 2 5 6 1 Hoaëc vieát thu goïn CH2OH(CHOH)4CHO 2. Daïng maïch voøng Glucozô coù 2 nhieät ñoä noùng chaûy khaùc nhau, nhö vaäy coù 2 daïng caáu taïo khaùc nhau. Trong phaân töû glucozô coù nhoùm –OH coù theå phaûn öùng vôùi nhoùm –CHO cho caùc caáu taïo daïng voøng H H CH2OH CH2OH 6 6 6 CH2OH O O Oβ O H H H 5 H OH 5 5 C 4 1 OH H OH 4 H 1 HO H OH 4 HO OH H HO H 1 α 3 2 2 3 3 2 OH H OH H OH H
 6. III. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC III. Glucozô coù tính chaát hoùa hoïc cuûa röôïu Glucozô co ña chöùc vaø anñehit ñôn chöùc
 7. 1. Tính chaát cuûa röôïu ña chöùc a)Taùc duïng vôùi Cu(OH)2 ng Cu(OH)2 raén bò tan trong dd glucozô ôû nhieät ñoä thöôøng cho dd maøu xanh lam cuûa phöùc ñoàng ng ng glucozô C6H12O6 + Cu(OH)2 (C6H11O6)2Cu +2H2O Phöùc ñoàng glucozô b) Phaûn öùng taïo este Glucozô coù theå taïo este chöùa 5 goác axit trong phaân töû C6H7O(OCOCH3)5 khi cho glucozô taùc duïng vôùi anhiñrit axetic coù maët piriñin
 8. 2. Tính chaát cuûa nhoùm anñehit a) Oxi hoùa glucozô a) Oxi a1. Oxi hoùa glucozô baèng AgNO3 trong dd a1. Oxi ng NH3 (phaûn öùng traùng göông). ng ng CH2OH(CHOH)4COOH + 2 Ag CH2OH(CHOH)4CH=O + Ag2O NH3 to Axit gluconic a2. Oxi hoùa glucozô baèng Cu(OH)2 khi ñun noùng Ñun noùng hoãn hôïp dd glucozô vaø Cu(OH)2 trong moâi tröôøng kieàm thaáy keát tuûa ñoû gaïch, ñoù laø Cu2O Gluconat Natri o NaOH t CH2OH(CHOH)4COONa CH2OH(CHOH)4CH=O+2Cu(OH)2 + + Cu2O +3H2O
 9. b. Phaûn öùng khöû glucozô Pha öùng öû glucozô Daãn khí hidro vaøo dung dòch glucozô ñun dung dòch noùng coù Ni laøm xuùc taùc sinh ra moät röôïu ng Ni la ña chöùc goïi laø sobitol . Ni,to CH2OH(CHOH)4CH2OH CH2OH(CHOH)4CH=O + H2 Sobitol 3. Phaûn öùng leân men röôïu Khi coù chaát xuùc taùc cuûa enzim, dd glucozô leân men cho röôïu etylic vaø khí cacbonic enzim C6H12O6 30 -35o C 2C2H5OH + 2CO2
 10. IV. ÖÙNG DUÏNG VAØ ÑIEÀU CHEÁ ÖÙNG NG 1.ÖÙng duïng ng ng Laøm thuoác chöõa beänh nh Duøng ñeå traùng göông, traùng ruoät bình thuûy. ng ng tra ng 2. Ñieàu cheá 2. Glucozô ñöôïc ñieàu cheá baèng caùch thuûy phaân Glucozô ñö ng ch tinh boät nhôø axit xuùc taùc HCl 40% nC (C6H10O5)n + nH2 O 6H12O6
 11. V ÑOÀNG PHAÂN CUÛA GLUCOZÔ: FRUCRTOZÔ NG Fructozô C6H12O6 laø moät polihiñoxi xeton, coù co coâng thöùc thu goïn CH2OH CHOH CHOH CHOH C CH2OH 1 2 4 3 5 6 O Daïng 5 caïnh coù hai ñoàng phaân α vaø β CH2OH HOCH2 O O H 1 1 HOCH2 6 5 OH OH 6 H H 2 2 5 OH CH2OH OH 3 H4 3 4 H OH H OH β -Fructozô α -- Fructozô
 12. Fructozô laø chaát raén keát tinh, deã tan trong nöôùc coù vò ngoït hôn ñöôøng mía, coù nhieàu trong quaû ngoït, ñaëc bieät laø maät ong (40%), laøm cho maät ong coù vò ngoït ñaäm Tính chaát hoùa hoïc: tính chaát cuûa röôïu ña chöùc, Khoâng coù tính chaát cuûa anñehit
 13. CUÛNG COÁ CU NG
 14. 1. Haõy nhaän bieát dung dòch caùc hôïp chaát sau baèng Haõ dung dòch ng phöông phaùp hoùa hoïc: a) Glucozô, glixerin glixerin b) Glucozô, fomanñehit, röôïu etylic foman c) Glucozô, glixerin, röôïu etylic glixerin 2a)Taïi sao dd glucozô ñöôïc truyeàn tröïc tieáp cho sao beänh nhaân yeáu söùc caàn caáp cöùu vôùi bieät danh nh “huyeát thanh ngoït”. b)Trong nöôùc tieåu ngöôøi bò beänh tieåu ñöôøng coù nh ng chöùa moät löôïng nhoû glucozô. Neâu phaûn öùng ng Neâ ng hoùa hoïc maø em ñaõ hoïc ñeå nhaän bieát söï coù maëtcuûa glucozô trong nöôùc tieåu. Vieát PTPÖ. tcu Vie
 15. 3. Haõy ñieàn nhöõng töø hay cuïm töø thích hôïp vaøo 3. nhöõng choã troáng trong caùc caâu döôùi ñaây: ng B. Coù nhieàu nhoùm –OH A. Röôïu ña chöùc D. Dd maøu xanh lam C. Phöùc baïc amoniac E. Hôïp chaát höõu cô taïp chöùc F.Vò trí keà nhau G. Cn(H2O)m H. Fructozô Phaân töû glucozô taùc duïng vôùi Cu(OH)2 cho… (1)..., ng vaäy trong phaân töû …(2)… ôû …(3)… Töông töï nhö glucozô, … (4)… coäng vôùi hiñro cho …(5)…, bò oxihoùa ng bôûi…(6)… trong moâi tröôøng bazô. Cacbonhiñrat laø ng nhöõng …(7)… vaø ña soá chuùng coù coâng thöùc chung laø ng …(8)… 1D; 2B; 3E; 4H; 5A; 6C; 7E; 8G 1D; B; 3E; H; 5A; 6C; 7E;
 16. DẶN DOØ 1/ Baøi taäp 1,2,3,4,5,6 (SGK) 1/ Ba 2/ Chuaån bò baøi môùi : saccarozô 2/ Chua saccarozô
Đồng bộ tài khoản