Góc chụp và Sự nhìn nhận chủ đề

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
25
download

Góc chụp và Sự nhìn nhận chủ đề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tip này gồm có 4 phần: Camera Height, Head Positions, Framing, và Tilted Camera. Tip này bàn về "perspective" (tạm dịch là "cánh nhìn nhận chủ đề" CNNCĐ). Nói chung, vị trí đặt của camera ảnh hương đến "hình dạng của chủ đề. Hiểu rõ những qui tắc này sẽ giúp ta giữ đúng hay thay đổi (distorted) bề ngoài (appearance) của chủ đề khi cần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Góc chụp và Sự nhìn nhận chủ đề

  1. Góc ch p và S nhìn nh n ch Tip này g m có 4 ph n: Camera Height, Head Positions, Framing, và Tilted Camera. Tip này bàn v "perspective" (t m d ch là "cánh nhìn nh n ch " CNNC ). Nói chung, v trí t c a camera nh hương n "hình d ng c a ch . Hi u rõ nh ng qui t c này s giúp ta gi úng hay thay i (distorted) b ngoài (appearance) c a ch khi c n. 1. Camera Height: Khi di chuy n Camera theo chi u d c thì lưu ý nh ng i m sau ây: N u ch p Head-and-Shoulders (hay Head-shot) (T m d ch là Bán Chân Dung) thì camera ph i t ngang t m v i cái nh c a l mũi (nose tip) giũ úng perspective.
  2. N u ch p Three-Quarter-Length (Dư i th t lưng và trên u g i) thì camera ph i ư c t t m âu ó gi a vai và th t lưng giũ úng perspective.
  3. N u ch p Full-Length (Ch p "nguyên con" :noexpress ), thì camera ph i ư c t ngang th t lưng giũ úng perspective. Nói chung, t nh ng i m chu n gi cho ch úng "perspective" k trên, n u ta di chuy n camera cao lên thì s làm cho ch th p i, ho c th p xu ng thì ch s cao lên. Vì v y i u ch nh camera sao cho ch nhìn "lý tư ng" nh t (vi c này thì tùy theo quan i m riêng c a ngư i ch p). 2. Head Positions (v trí u): N u Camera Height nh hư ng n chi u cao c a ch thì Head Positions nh hư ng n tr ng lư ng c a ch (tuy nhiên c ng tùy thu c vào cách t ánh sáng n a). Có 3 v trí u cơ b n nh t trong chân dung là: 7/8, 3/4, và profile. Seven-Eighths View (7/8): v trí này m t bên m t c a ch ư c th y nhi u hơn phía bên kia, tuy nhiên ta v n th y ươc cái tai.
  4. Three-Quarters View (3/4): Ch ch sang 1 tí n a cho n khi cái tai khu t i thì ta có 3/4 view. B n có th k t h p "camera height techique" và "head positions" làm cho ch "nh con" i. 3. Framing: ây là 1 k thu t r t quan tr ng n CNNC (Cách nhìn nh n ch ). Thư ng thì nh ư c ch p trên nh ng format tiêu chu n như: 4-by-6, 5-by-7, 5-by-5, 5-by-4, tăng thêm tính a d ng cho format thì ta dùng phương pháp Framing, có nghĩa là dùng nh ng ư ng th c và ư ng o t o nên 1 cái frame khác bên trong m t trong nh ng frame tiêu chu n k trên. ây là m t d ng c bi t c a framing. Ch ư c t sau t m lư i. T m lư i t o nên nh ng ương chéo phá i tính cô ng c a frame kinh i n và ng th i "frame" ch thành nh ng mãng nh .
  5. 4. Tilted Camera (K thu t nghiêng máy): K thu t này ư c dùng t o b c c nh, n u m c ích này không t ư c thì có nghĩa là "l ch" máy. Tóm l i, nh ng k thu t k trên giúp ta làm ch ư c b c c, thay i hay gi CNNC (perspective) t ươc k t qu theo mu n.
Đồng bộ tài khoản