GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG –NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

Chia sẻ: cybershot111

HS nhận biết được nhận biết góc có đỉnh ở bên trong hay ngoài đường tròn - Phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong hay ngoài đường tròn .Rèn kỹ năng chứng minh II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy-bảng phụ HS : Nắm định lý- chuẩn bị dụng cụ học tập

Nội dung Text: GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG –NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

GÓC CÓ ĐỈNH BÊN

TRONG –NGOÀI

ĐƯỜNG TRÒNI. Mục tiêu :

- HS nhận biết được nhận biết góc có đỉnh ở bên trong hay ngoài đường

tròn

- Phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên

trong

hay ngoài đường tròn .Rèn kỹ năng chứng minh

II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy-bảng phụ

HS : Nắm định lý- chuẩn bị dụng cụ học tập

III. Hoạt động dạy học :
HĐ 1: Kiểm tra bài cũ : C

Cho hình vẽ : O

1. Nêu tên các góc có ở hình : AOB là góc ở tâm,ACB góc nội tiếp A B
x
BAx là góc giữa tiếp tuyến và dây OAx là góc vuông
2. So sánh các góc và cung bị chắn :

AOB = Sđ AB , ACB = ½ Sđ AB , BAx = ½ Sd AB

=> AOB = 2 ACB = 2 BAx . ACB = BAx

HĐ 2: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn:

Quan sát hình vẽ cho biết đặc - Định nghĩa : Góc có đỉnh nằm trong

điểm của gióc BEC đường tròn ,hai cạnh là 2 dây cung cắt
A

nhau

BEC chắn những cung nào ? - Định lý : Sđ BEC = ½ Sđ(AD + BC)
D
.Chứng minh :nối BD ta có : BDE , DBE
Hãy dùng thước đoBEC O
E
AD , BC có nhận xét gì là các góc nội tiếp
C
B
về số đo BEC và tổng Sđ BDE = ½ Sđ BC, DBE = ½Sđ AD

Mà BEC là góc ngoài của  BED =>
AD và BCNêu định lý SGK

Chứng minh định lý (tạo ra các SdBC  SdAD
BEC =
2
góc nội tiếp chắn cung ADAvà

BC)
Bài tập vận dụng (82 SGK):

GN vẽ sẳn bảng phụ
V
H


.
M Ta có AHM ,AEN là những góc có đỉnh ở
E
bên trong đường tròn
Chứng minh  AEH cân O AHM= SdAM  SdNC ,AEN= SdBM  SdAN
2 2
Xét AEH và AHE C
B
Mà AM = MB ,AN = NC (g/t)
đó là những góc gì?
Vậy AHM = AEN =>  HEA cân tại A

HĐ 3: Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn :

Quan sát hình và cho biết đặc - Định nghĩa : Góc có đỉnh nằm ngoài
E
A đường tròn,các cạnh đều có điểm chung
điểm của góc BEC
D
Đọc nội dung định lý SGK với đường tròn (1 hoặc 2 điểm chung)

Nối AC chỉ ra các góc nội B C SdBC - Sd AD
- Định lý : BEC =
2
tiếp có ở hình bên ?
Chứng minh :

BAC là góc gì của  ACE 1. 2 cạnh của góc là cát tuyến

So sánh BAC với các góc nối AC ta có BAC , ACD là

trong của  các góc nội tiếp

vẽ hình trường hợp 1 cạnh của góc là tiếp tuyến BAC là góc ngoài  ACE

tương tự trên .Hãy chứng minh BEC = BAC – ACD = ½ Sđ

BC – ½ Sđ AD

SdBC - SdAC SdBC - Sd AD
Vậy BEC =
BEC =
2 2

2. Có 1 cạnh của góc là tiếp

tuyến (HS tự C/m)

HĐ 4 : Củng cố :
C
A E
Bài 38 SGK : T
D
O
a. Chứng minh AEB = CTB
B
0 0
Ta có AEB = ½ Sđ (AB - CD) = ½ (180 – 60 ) =

600

BTC = ½ Sđ (BAC - CDB) = ½ (1800 + 600 – 600
) = 600

Vậy : AEB = BTC

b. Chứng minh CD là phân giác của BCT

Ta có DCT = ½ Sđ CD = 600 : 2 = 300 (góc tạo bởi

tiếp tuyến và dây)

DCB = ½ Sđ DB = 600 : 2 = 300 (góc nội tiếp)

=> DCT = DCB => CD là phân giác BCT

HĐ 5: Hướng

dẫn :

- Hệ thống các loại góc đã học ,nắm

vững và áp dụng được các định lý

về số đo các góc đó

- Làm các bài tập giờ sau luyện tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản