Góc sân và khoảng trời - Trần Đăng Khoa

Chia sẻ: giangnam45

Tập thơ "Góc sân và khoảng trời" của Trần Đăng Khoa

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Góc sân và khoảng trời - Trần Đăng Khoa

T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 1
MUÅC LUÅCLÚÂI TAÁC GIAÃ ........................................................................................................................4
CON BÛÚÁM VAÂNG ...............................................................................................................6
CAÁI SÊN ...............................................................................................................................7
TRÖNG TRÙNG....................................................................................................................8
AÃNH BAÁC ..............................................................................................................................9
BÏN SÖNG KINH THÊÌY .................................................................................................... 10
CON CHIM HAY HOÁT ........................................................................................................ 11
MUÂA XUÊN - MUÂA HEÂ ....................................................................................................... 12
GAÂ CON LIÏËP NHIÏËP ........................................................................................................ 13
GOÁC SÊN VAÂ KHOAÃNG TRÚÂI ............................................................................................ 14
TRÙNG SAÁNG SÊN NHAÂ EM ............................................................................................. 15
VÛÚÂN CAÃI .......................................................................................................................... 16
ÀAÁNH THÛÁC TRÊÌU ........................................................................................................... 17
VÛÚÂN EM........................................................................................................................... 18
CÊY ÀA............................................................................................................................... 19
DÙÅN EM ............................................................................................................................. 20
CON TRÊU ÀEN LÖNG MÛÚÅT .......................................................................................... 21
THAÂY GIAÁO ÀI BÖÅ ÀÖÅ I ...................................................................................................... 22
CÊY BAÂNG ......................................................................................................................... 24
CHOÅC ÏËCH ......................................................................................................................... 26
KHI MEÅ VÙÆNG NHAÂ ........................................................................................................... 27
NÛÃA ÀÏM TÓNH GIÊËC ....................................................................................................... 28
BUÖÍI SAÁNG NHAÂ EM ........................................................................................................ 29
SAO KHÖNG VÏÌ VAÂNG ÚI? ............................................................................................... 30
CHÚÁM THU ........................................................................................................................ 32
MÛA ................................................................................................................................... 33
ÀÊËT TRÚÂI ........................................................................................................................... 35
KEÅO HÖÌNG KEÅO XANH..................................................................................................... 36
TIÏËNG CHIM CHÑCH CHOÂ E .............................................................................................. 37http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 4
LÚÂI TAÁC GIAÃTöi laâm baâi thú àêìu tiïn Con bûúám vaâng, vaâo thaáng 2-
1966, khi töi 8 tuöíi, àang hoåc úã hoåc kò 2 lúáp 1 trûúâng laâng. Sau àoá,
chùèng biïët tin tûác truyïìn ài thïë naâo, maâ nhiïìu cö baác, anh chõ vûúåt
àûúâng xa, bom àaån tòm àïën nhaâ töi, yïu cêìu töi cheáp thú tùång.
Khöng ñt baâi thú cuãa töi àaä àûúåc in baáo trong trûúâng húåp nhû
vêåy. Nùm 1968, troân 10 tuöíi, têåp thú riïng àêìu tay Goác sên vaâ
khoaãng trúâi cuãa töi ra àúâi. Têåp thú naây àïën tay baån laâ baãn in lêìn
thûá 30. Têët nhiïn, söë baâi in möîi lêìn möîi khaác, nhûng cuäng coá baâi
coá mùåt úã caã 30 lêìn xuêët baãn. Chó riïng àiïìu àoá àaä àuã laâm töi vö
cuâng biïët ún caác anh chõ biïn têåp caác nhaâ xuêët baãn, àùåc biïåt, vö
cuâng biïët ún caác baån àoåc àaä tiïëp nhêån vúái ñt nhiïìu àöå lûúång vaâ cöí
vuä töi suöët hún ba mûúi nùm qua. Coân nïëu baån hoãi: Taác giaã thñch
baãn in naâo nhêët trong 30 lêìn xuêët baãn thò töi coá thïí noái rùçng, baãn
in töi ûng yá hún caã laâ baãn baån àang coá trong tay.
Coá baâi töi quïn, coá baâi töi nhúá, nhúá àïën caã thúâi gian vaâ hoaân
caãnh ra àúâi. Vñ nhû baâi: Lúâi möåt baån gaái 12 tuöíi, töi viïët gêëp theo
yïu cêìu cuãa nhaâ thú Phaåm Höí (Baáo Vùn Nghïå). Àoá laâ nùm 1972,
Nñch Xún haå lïånh huãy diïåt miïìn Bùæc cûåc kò taân baåo. Haâng ngaân em
beá, phuå nûä vaâ nhûäng ngûúâi dên vö töåi bõ saát haåi. Vêåy maâ trong möåt
chuyïën ài nûúác ngoaâi, töíng thöëng Mô laåi àïën viïëng nghôa trang vaâ
nhoã nûúác mùæt trûúác möå nhûäng ngûúâi bõ Hñtle taân saát, trong àoá coá
möåt em beá 12 tuöíi. Nhaâ thú Phaåm Höí baáo tin cho töi trong nûãa
trang thû: "Khoa úi, chaáu coá biïët khöng? Caác chuá úã toâa baáo àïìu
nhùæc àïën chaáu vaâ thêëy thiïëu chaáu vö cuâng. Chaáu laâm möåt baâi thú
gûãi cho chuá ngay ài...". Coân baâi Thú vui, töi viïët traã lúâi baác Maånh
Sinh 75 tuöíi úã söë nhaâ 12 phöë Àöng Kinh, thõ xaä Laång Sún, chùèng
biïët nghe tin àêu, tûúãng töi àaä chïët, baác liïìn gûãi vïì nhaâ töi àöi cêu
àöëi vaâ 5 baâi thú khoác rêët caãm àöång. Khi àoá, töi khöng biïët cuäng coá


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 5


möåt trûúâng húåp nhû vêåy xaãy ra vúái möåt nhaâ thú khaác úã mêëy chuåc
nùm trûúác. Khöng ñt baâi thú töi viïët khi àûúåc saát haåch, nghôa laâ caác
cö baác vêy quanh, ra àïì cho töi laâm, nhû baâi Sao khöng vïì Vaâng úi,
Bïn söng Kinh Thêìy, Vûúân em , v.v... Möåt söë baâi êëy giúâ vêîn coá trong
tay baån àêëy.
Suöët 10 nùm hoåc phöí thöng, töi àaä àûúåc àùng baáo, in saách
khoaãng trïn 200 baâi thú vaâ 4 trûúâng ca, trong àoá trûúâng ca Khuác
haát ngûúâi anh huâng àûúåc taái baãn 5 lêìn. ÚÃ àêy, möîi trûúâng ca chó
trñch möåt àoaån. Nhiïìu baâi khaá quen thuöåc vúái baån àoåc nhû Em kïí
chuyïån naây, Gûãi baån Chi Lï v.v.. vaâ v.v.., töi àaä phaãi chia tay vò töi
nghô, noá àaä hoaân thaânh nhiïåm vuå úã thúâi àiïím maâ noá ra àúâi. Töi hi
voång phêìn chùæt loåc laåi lêìn naây seä laâ möåt chên dung troån veån cuãa
thú töi thuúã töi coân laâ möåt chuá hoåc troâ.
Bêy giúâ töi àaä lúán, àaä ài nhiïìu nûúác, vaâ thú cuäng àaä àûúåc
dõch ra nhiïìu thûá ngûä, nhûng töi vêîn rêët vui, rêët caãm àöång khi
nhúá laåi biïët bao hònh aãnh tûúi àeåp, àêìy niïìm yïu mïën cuãa möåt thúâi
thú êëu trong saáng àaä qua. Nïëu têåp thú naây coân neo giûä àûúåc möåt
chuát gò, duâ chó möåt chuát thöi trong loâng baån àoåc höm nay, thò àöëi
vúái töi, àaä laâ niïìm an uãi to lúán lùæm röìi.
Trêìn Àùng Khoa
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 6
CON BÛÚÁM VAÂNGCon bûúám vaâng
Con bûúám vaâng
Bay nheå nhaâng
Trïn búâ coã
Em thñch quaá
Em àuöíi theo

Con bûúám vaâng
Noá vöî caánh
Vuát lïn cao
Em nhòn theo
Con bûúám vaâng
Con bûúám vaâng...
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 7
CAÁI SÊNEm thûúâng raãi caái nong
Ra goác sên ngöìi hoåc
Nhûäng àïm coá trùng moåc
Em chúi cho àïën khuya
Thûúâng laâ xóa caá meâ
Hay laâm meâo àuöíi chuöåt
Nhûäng luác mûa sêåm höåt
Em bùæt caái voâi cau
Chaãy vaâo giûäa chum sêu
Khi trúâi rêm em veä
Veä cö tiïn lùång leä
Raãi hoa trïn bêìu trúâi
Thïë laâ bao àöìng luáa
Cûá chñn vaâng, vaâng tûúi...
2.1966
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 8
TRÖNG TRÙNGÀïm nay trùng àang rùçm
Trùng nhû caái mêm con
Ai treo öng cao thïë
Öng nhòn àaân em beá
Muöën khoe coá mùåt troân
Dûúái sên em tröng trùng
Coá quaã thõ thúm lûâng
Naãi chuöëi tiïu thúm maát
Öng trùng nhòn thêëy xöi
Laâ öng nhoeãn miïång cûúâi
AÁng chûâng öng thñch lùæm
Trùng núã vaâng nhû xöi
Em chaåy nhaãy tung tùng
Muáa haát quanh öng trùng
Em nhaãy, trùng cuäng nhaãy
Maái nhaâ ûúát aánh vaâng
Khuya, khöng tröng trùng nûäa
Trùng thêåp thoâ ngoaâi cûãa
Muöën ruã em ài chúi
Böìng bïình...
Trùng tröi...
1966
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 9
AÃNH BAÁCNhaâ em treo aãnh Baác Höì
Bïn trïn laâ möåt laá cúâ àoã tûúi
Ngaây ngaây Baác móm miïång cûúâi
Baác nhòn chuáng chaáu vui chúi trong nhaâ
Ngoaâi sên coá mêëy con gaâ
Ngoaâi vûúân coá mêëy quaã na chñn röìi
Em nghe nhû Baác daåy lúâi
Chaáu úi àûâng coá chúi búâi àêu xa
Tröìng rau, queát bïëp, àuöíi gaâ
Thêëy taâu bay Myä nhúá ra hêìm ngöìi.

*
* *

Baác lo bao viïåc trïn àúâi
Ngaây ngaây Baác vêîn móm cûúâi vúái em...
1966
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 10
BÏN SÖNG KINH THÊÌYHaâng chuöëi lïn xanh mûúát
Phi lao reo trêåp truâng
Vaâi ngöi nhaâ àoã ngoái
In boáng xuöëng doâng söng
Möåt baác chaâi lùång leä
Buöng cêu trong boáng chiïìu
Böîng nhiïn con caá nhoã
Nhaãy bïn thuyïìn nhû trïu
Bùæp ngö non rùng suán
OÁng vaâng möåt choâm rêu
Öi caánh buöìm nhoã beá
Biïët bay vïì núi àêu?
1966
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 11
CON CHIM HAY HOÁTCon chim noá àöî caânh tre
Bay ra caânh cheâ noá hoát hay hay
Hoát rùçng cêy phi lao naây
Mêëy anh böå àöåi tröìng ngaây ra ài
Phi lao múái noái rêìm rò
Rùçng anh böå àöåi mai kia laåi vïì
Con chim noá àöî caânh tre
Bay ra caânh cheâ noá hoát hay hay...
2.1966
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 12
MUÂA XUÊN - MUÂA HEÂMuâa xuên hoa núã àeåp tûúi
Bûúám con bûúám meå ra chúi hoa höìng
Bûúám meå huát mêåt àêìu böng
Bûúám con àuâa vúái nuå höìng àoã hoe

*
* *

Vui sao khi chúám vaâo heâ
Xön xao tiïëng seã tiïëng ve baáo muâa
Röån raâng laâ möåt cún mûa
Trïn àöìng böng luáa cuäng vûâa uöën cêu
1966
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 13
GAÂ CON LIÏËP NHIÏËPNgoaâi sên löåi, mêëy chuá gaâ liïëp nhiïëp
Ài tòm möìi cuâng meå bùæt giun sêu
Trúâi mûa lêm thêm laâm caác chuá ûúát àêìu
Chuá ruâng mònh, gioåt mûa rúi khoãi caánh

Trúâi mûa to hún, sau röìi àêm ra taånh
Chuá chùèng giuä löng búãi maãi bùæt giun sêu
Nhûng nùæng to chuá vêîn khö àêìu
Àöi mùæt troân trong nhû hai gioåt nûúác
Hai gioåt nûúác khöng bao giúâ khö àûúåc
1966
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 14
GOÁC SÊN VAÂ KHOAÃNG TRÚÂIGoác sên nho nhoã múái xêy
Chiïìu chiïìu em àûáng núi naây em tröng
Thêëy trúâi xanh biïëc mïnh möng
Caánh coâ chúáp trùæng trïn söng Kinh Thêìy...
1966
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 15
TRÙNG SAÁNG SÊN NHAÂ EMÖng trùng troân saáng toã
Soi roä sên nhaâ em
Trùng khuya saáng hún àeân
Öi öng trùng saáng toã
Soi roä sên nhaâ em...

*
* *

Haâng cêy cau lùång àûáng
Haâng cêy chuöëi àûáng im
Con chim quïn khöng kïu
Con sêu quïn khöng kïu

Chó coá trùng saáng toã
Soi roä sên nhaâ em
Trùng khuya saáng hún àeân
Öi öng trùng saáng toã
Soi roä sên nhaâ em...
1966
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 16
VÛÚÂN CAÃIGioá lïn vûúân caãi töët tûúi
Laá xanh nhû maãnh mêy trúâi lao xao
Em ài muác nûúác dûúái ao
Chiïìu chiïìu em tûúái, em raâo, em tröng
Súám nay bûúám àïën lûúån voâng
Thò ra caãi àaä lïn ngöìng vaâng tûúi
Beá Giang tröng thêëy nhoeãn cûúâi
Nhùn nhùn rùng...
caái muäi
húã mûúâi
caái rùng
2.1966
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 17
ÀAÁNH THÛÁC TRÊÌUTrêíu trêíu trêìu trêìu
Maây laâm chuáa tao
Tao laâm chuáa maây
Tao khöng haái ngaây
Thò tao haái àïm
Cêu haát cuãa baâ em
Àaä nguã röìi haã trêìu?
Tao àaä ài nguã àêu
Maâ trêìu maây àaä nguã
Baâ tao vûâa àïën àoá
Muöën xin mêëy laá trêìu
Tao khöng phaãi ai àêu
Àaánh thûác maây àïí haái !
Trêìu úi, haäy tónh laåi
Múã mùæt xanh ra naâo
Laá naâo muöën cho tao
Thò maây chòa ra nheá
Tay tao haái rêët nheå
Khöng laâm maây àau àêu...
Àaä dêåy chûa haã trêìu?
Tao haái vaâi laá nheá
Cho baâ vaâ cho meå
Àûâng luåi ài trêìu úi !
1966
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 18
VÛÚÂN EMVûúân em coá möåt luöëng khoai
Coá haâng chuöëi mêåt vúái hai luöëng caâ
Em tröìng thïm möåt cêy na
Laá xanh vêîy gioá nhû laâ goåi chim...

*
* *

Nhûäng àïm lêëp loá trùng lïn
Vûúân em dêåy tiïëng dõu hiïìn gêìn xa
Em nhòn vêîn thêëy cêy na
Laá xanh vêîy gioá nhû laâ goåi trùng...
1966
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 19
CÊY ÀALaâng em coá cêy àa
Bïn mûúng nûúác giûäa àöìng
Laá xanh doâng nûúác baåc
Biïín luáa vaâng mïnh möng
Cêy àa goåi gioá àïën
Cêy àa vêîy chim vïì
Àa möîi ngaây möåt lúán
Vaâ nuöi thïm nhiïìu ve
Dûúái boáng àa, con trêu
Thong thaã nhai hûúng luáa
Àuãng àónh àaân boâ vïì
Löng höìng nhû àöëm lûãa
Trûa nùæng loáe trïn àêìu
Caác baác laâm nghó maát
Voâm àa rò raâo xanh
Ve kïu, muön laá quaåt...
1966
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 20
DÙÅN EMTùång Giang, 4 tuöíi


Meå cha bêån viïåc ngaây àïm
Anh coân ài hoåc, mònh em úã nhaâ
Dùån em àûâng coá chúi xa
Maáy bay Mô bùæn khöng ra kõp hêìm
Àûâng ra ao caá trûúác sên
Àuöíi con bûúm bûúám, trûúåt chên, ngaä nhaâo
Àûâng ài bïu nùæng, nhûác àêìu
Àûâng vêìy nghõch àêët, mùæt àau, lêëm ngûúâi
ÖËm àau laâ mêët ài chúi
Laâm cho böë meå mêët vui trong loâng.
Meå cha bêån viïåc ngaây àïm
Anh ngöìi trong lúáp, lo em úã nhaâ
1966
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 21
CON TRÊU ÀEN LÖNG MÛÚÅTCon trêu àen löng mûúåt
Caái sûâng noá vïnh vïnh
Noá cao lúán lïnh khïnh
Chên ài nhû àêåp àêët
Trêu úi ùn coã mêåt
Hay laâ ùn coã gaâ
Àûâng ùn luáa àöìng ta
(Luáa cuãa meå cuãa cha
Phaãi cêëy caây vêët vaã)
Trêu úi, uöëng nûúác nhaá
Àêy röìi nûúác mûúng trong
Coá aánh mùåt trúâi höìng
Coá aánh mùåt trùng toã
Búâ mûúng xanh mûúát coã
Cuãa trêu àêëy, tha höì
Trêu cûá cheán cho no
Ngaây mai caây cho khoãe
Àûâng lo àöìng nûát neã
Ta coá maáy búm röìi
Khoá nhoåc mêëy muâa thöi
Sau thò trêu àûúåc nghó
Maáy caây röìi coá nheá
Trêu chó coân vui chúi
Hïëch caái muäi, trêu cûúâi
Nhe caã haâm rùng suán...
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 22
THAÂY GIAÁO ÀI BÖÅ ÀÖÅI1966
Kñnh tùång thaây Viïåt


Thaây ài böå àöåi chiïìu qua,
Chuáng em thú thêín vaâo ra chuác mûâng
Nhúá bao thaáng nùm roâng, thaây daåy
Nhòn thaây vui, caâng thêëy thûúng hún
Chuáng em loâng nhûäng laâ buöìn
Vêîn cûúâi haát, àïí thaây coân ài xa
Em nhòn mêëy böng hoa ngoaâi cûãa
Hoãi hoa rùçng coá nhúá thaây khöng?
Böng hoa rung nheå caánh höìng
Chùæc hoa muöën noái maâ khöng noái gò.
4.1966
NGHE THAÂY ÀOÅC THÚEm nghe thaây àoåc bao ngaây
Tiïëng thú àoã nùæng, xanh cêy quanh nhaâ
Maái cheâo nghiïng mùåt söng xa
Bêng khuêng nghe voång tiïëng baâ nùm xûa
Nghe trùng thúã àöång têìu dûâa
Raâo raâo nghe chuyïín cún mûa giûäa trúâi...
Àïm nay thaây úã àêu röìi
Nhúá thaây, em laåi lùång ngöìi em nghe...
1967


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 23HOÃI ÀÛÚÂNGNhòn con àûúâng nhoã tûâ àêy
Bêng khuêng vò thiïëu boáng thêìy ài qua
Àûúâng úi, coá nhúá chùng laâ
Ngaây naâo daåy hoåc, thêìy qua àûúâng naây?

Àûúâng rùçng: Tao nhúá lùæm thay!
Khoa úi, thêìy giaáo cuãa maây àaä xa
Bao giúâ thöëng nhêët nûúác nhaâ
Thaây vïì daåy hoåc laåi qua àûúâng naây
Nhòn con àûúâng rúåp boáng cêy
Böîng em laåi thêëy daáng thêìy ài qua
9.1966
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 24
CÊY BAÂNGCêy baâng laá noän xanh ngúâi
Ngaây ngaây chim àïën tòm möìi chñp chiu

oâ oá o...
oâ oá o...
oâ oá o...
Tiïëng gaâ
Tiïëng gaâ
Giuåc quaã na
Múã mùæt
Troân xoe
Giuåc haâng tre
Àêm mùng
Nhoån hoùæt
Giuåc buöìng chuöëi
Thúm lûâng
Trûáng cuöëc
Giuåc haåt àêåu
Naãy mêìm
Giuåc böng luáa
Uöën cêu
Giuåc con trêu
Ra àöìng
Giuåc àaân sao
Trïn trúâi
Chaåy tröën.
Goåi öng trúâi
Nhö lïn
Rûãa mùåt


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 25


Öi böën bïì
Baát ngaát
Tiïëng gaâ
oâ ... oá... o...
oâ ... oá...
o...
1967
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 26
CHOÅC ÏËCHEm ài choåc ïëch chiïìu nay
Gioã khöng thoùæt àaä àûång àêìy tiïëng kïu
Rêm ran suöët caã trúâi chiïìu
Tiïån möìm, em cuäng haát theo möåt baâi.
1966
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 27
KHI MEÅ VÙÆNG NHAÂKñnh tùång meå em


Khi meå vùæng nhaâ, em luöåc khoai
Khi meå vùæng nhaâ, em cuâng chõ giaä gaåo
Khi meå vùæng nhaâ, em thöíi cúm
Khi meå vùæng nhaâ, em nhöí coã vûúân
Khi meå vùæng nhaâ, em queát sên vaâ queát cöíng
Súám meå vïì, thêëy khoai àaä chñn
Buöíi meå vïì, gaåo àaä trùæng tinh
Trûa meå vïì, cúm deão vaâ ngon
Chiïìu meå vïì, coã àaä quang vûúân
Töëi meå vïì, cöíng nhaâ saåch seä
Meå baão em: Daåo naây ngoan thïë !
- Khöng meå úi ! Con àaä ngoan àêu
AÁo meå mûa baåc maâu
Àêìu meå nùæng chaáy toác
Meå ngaây àïm khoá nhoåc
Con chûa ngoan, chûa ngoan !
1967
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 28
NÛÃA ÀÏM TÓNH GIÊËCKñnh tùång chuá Huy Cêån


Nûãa àïm em tónh giêëc
Bûúác ra heâ em nghe
Nghe tiïëng sûúng àoång mêåt
Àoång mêåt trïn caânh tre
Nghe ri ró tiïëng sêu
Noá àang thúã cuöëi tûúâng
Nghe rò rêìm rùång duöëi
Haá miïång àoâi uöëng sûúng
Nghe haâng chuöëi vûúân em
Gioá giúã mònh trùn trúã
Chuöåt chaåy giaân bñ àoã
Loaáng vúä aánh trùng vaâng
Cêy cau noá bûác quaá
Phaânh phaåch quaåt liïn höìi
Möåt tiïëng gò khöng roä
Xön xao caã àêët trúâi...
1967
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 29
BUÖÍI SAÁNG NHAÂ EMÖng trúâi nöíi lûãa àùçng àöng
Baâ sên vêën chiïëc khùn höìng àeåp thay
Böë em xaách àiïëu ài caây
Meå em taát nûúác, nùæng àêìy trong khau
Cêåu meâo àaä dêåy tûâ lêu
Caái tay rûãa mùåt, caái àêìu nghiïng nghiïng
Muå gaâ cuåc taác nhû àiïn
Laâm thùçng gaâ tröëng huyïn thuyïn möåt höìi
Caái na àaä tónh giêëc röìi
Àaân chuöëi àûáng vöî tay cûúâi vui sao !
Chõ tre chaãi toác bïn ao
Naâng mêy aáo trùæng gheá vaâo soi gûúng
Baác nöìi àöìng haát buâng boong
Baâ chöíi loeåt queåt lom khom trong nhaâ
1967
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 30
SAO KHÖNG VÏÌ VAÂNG ÚI?Tao ài hoåc vïì nhaâ
Laâ maây chaåy xöì ra
Àêìu tiïn maây röëi rñt
Caái àuöi mûâng ngoaáy tñt
Röìi maây lùæc caái àêìu
Khõt khõt muäi, rung rêu
Röìi maây nhuán chên sau
Chên trûúác chöìm, maây bùæt
Bùæt tay tao rêët chùåt
Thïë laâ maây têët bêåt
Àûa vöåi tao vaâo nhaâ
Duâ tao ài àêu xa
Cuäng nhúá maây lùæm àêëy...

Höm nay tao böîng thêëy
Caái cöíng röång thïë naây !
Vò khöng thêëy boáng maây
Nùçm chúâ tao trûúác cûãa
Khöng nghe tiïëng maây suãa
Nhû nhûäng buöíi trûa naâo
Khöng thêëy maây àoán tao
Caái àuöi vaâng ngoaáy tñt
Caái muäi àen khõt khõt
Maây khöng bùæt tay tao
Tay tao buöìn laâm sao !

Sao khöng vïì haã choá?
Nghe bom thùçng Mô nöí
Maây boã chaåy ài àêu?


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 31


Tao chúâ maây àaä lêu
Cúm phêìn maây àïí cûãa
Sao khöng vïì haã choá?
Tao nhúá maây lùæm àoá
Vaâng úi laâ Vaâng úi !
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 32
CHÚÁM THUSên trùng nghe àaä dêìn phai
Lûa thûa vaâi haåt mûa ngoaâi haâng cêy
Nghe trúâi trúã gioá heo may
Saáng ra vaåi nûúác ruång àêìy hoa cau...
1967
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 33
MÛASùæp mûa
Sùæp mûa
Nhûäng con möëi
Bay ra
Möëi treã
Bay cao
Möëi giaâ
Bay thêëp
Gaâ con
Röëi rñt tòm núi
êín nêëp
Öng trúâi
Mùåc aáo giaáp àen
Ra trêån
Muön nghòn cêy mña
Muáa gûúm
Kiïën
Haânh quên
Àêìy àûúâng
Laá khö
Gioá cuöën
Buåi bay
Cuöìn cuöån
Coã gaâ rung tai
Nghe Buåi tre
Têìn ngêìn
Gúä toác
Haâng bûúãi
Àu àûa


http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 34


Bïë luä con
Àêìu troân
Troåc loác
Chúáp
Raåch ngang trúâi
Khö khöëc
Sêëm
Gheá xuöëng sên
Khanh khaách
Cûúâi
Cêy dûâa
Saãi tay
Búi Ngoån muâng túi
Nhaãy muáa

Mûa Mûa
UÂ uâ nhû xay luáa
Löåp böåp Löåp böåp...
Rúi Rúi...
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 35
ÀÊËT TRÚÂIMuâ trùæng nûúác
Mûa cheáo mùåt sên
Suãi boåt
Coác nhaãy chöìm chöìm
Choá suãa
Cêy laá haã hï
Böë em ài caây vïì
Àöåi sêëm
Àöåi chúáp
Àöåi caã trúâi mûa...
1967
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 36
KEÅO HÖÌNG KEÅO XANHTay em cêìm möåt caânh àaâo
Ngaây möìng möåt tïët, chuáng em vaâo thùm anh
Caác anh úã giûäa àöìng xanh
Giú tay ra àoán, caác anh cuâng cûúâi
Caânh àaâo em tùång rêët tûúi
Thêëy caác anh khoãe, caác anh cûúâi, em yïu
Keåo xanh, keåo àoã rêët nhiïìu
Àûáa naâo anh cuäng chia àïìu nhû nhau
Àûáa naâo anh cuäng xoa àêìu
Àûáa naâo anh cuäng bïë lêu trong loâng
Khêíu phaáo noá àûáng noá tröng
Chuá ta cuäng muöën keåo höìng, keåo xanh
1967
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 37
TIÏËNG CHIM CHÑCH CHOÂEEm ài hoåc vïì
Thêëy uå phaáo giûäa àöìng quï
Bao nhiïu khêíu phaáo àïìu rï rï noâng
Phaáo vûún theo ngoån cúâ höìng
Trong tay möåt chuá vêîy trong nùæng chiïìu
Caánh àöìng vui reo
Gioá àöìng röång raäi
Noâng phaáo böîng nhiïn dûâng laåi
Bao nhiïu caái muä lùæng nghe
Xa xa tûâ möåt ngoån tre
Tiïëng chim chñch choâe àang hoát...
1967
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 38
HOA LÛÅUEm tröìng cêy lûåu xanh xanh
Cuöëc kïu chûa dûát maâ caânh àêìy hoa
Hoa lûåu nhû lûãa lêåp loâe
Nhúá khi em tûúái, em che haâng ngaây
Nhúá khi mûa lúán, gioá lay
Em mang que chöëng cho cêy cûáng dêìn
Trûa nay böîng thêëy ve ngên
Ve ngên trûa nùæng, quaã dêìn vaâng tûúi
Em ùn thêëy noá ngoåt buâi
Tùång chuá böå àöåi, chuá cûúâi vúái em
Àïm vïì àaån chuá bùæn lïn
Àoã nhû hoa lûåu trïn nïìn trúâi xanh
1967
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 39
THÖN XOÁM VAÂO MUÂAHaåt mêíy uöën cong böng
Chim ngoái bay àêìy àöìng
Àûúâng thön tiïëng cûúâi núã
Vaâng tûúi hoa caãi ngöìng
Sên kho maáy tuöët luáa
Múã miïång cûúâi êìm êìm
Thoác mùåc aáo vaâng oáng
Thúã hñ hoáp trïn sên
Thoác gaâi vaâng toác xanh
Thoác bay quanh tiïëng cûúâi
Trêu ngûãi muâi rúm múái
Caái chên giêåm liïn höìi.
Chõ chuã nhiïåm giuä rúm
Anh dên quên àêåp luáa
Thoác núã bung nhû sao
Nhuöåm vaâng caã trúâi cao
Töëi vïì öng trùng àïën
Cuâng caác àöåi bònh cöng
ÊËm nûúác cheâ toãa noáng
Thúm nhû hûúng luáa àöìng.
1967
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 40
ÀAÁM MA BAÁC GIUNBaác Giun àaâo àêët suöët ngaây
Trûa nay chïët dûúái boáng cêy sau nhaâ
Hoå haâng nhaâ kiïën keáo ra
Kiïën con ài trûúác, kiïën giaâ theo sau
Cêìm hûúng kiïën Àêët baåc àêìu
Khoác than kiïën Caánh khoaác maâu aáo tang
Kiïën Lûãa àöët àuöëc àoã laâng
Kiïën Kim chöëng gêåy, kiïën Caâng nùång vai
Àaám ma àûa àïën laâ daâi
Qua nhûäng vûúân chuöëi, vûúân khoai, vûúân caâ
Kiïën Àen uöëng rûúåu la àaâ
Bao nhiïu kiïën Gioá bay ra chia phêìn...
1967
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 41
TIÏËNG VOÄNG KÏUKeäo caâ keäo keåt
Keäo caâ keäo keåt
Tay em àûa àïìu
Ba gian nhaâ nhoã
Àêìy tiïëng voäng kïu

Keäo caâ keäo keåt
Mïnh mang trûa heâ
Chim co chên nguã
Lim dim caânh tre

Keäo caâ keäo keåt
Cêy na thiu thiu
Mùæt na heá múã
Nhòn trúâi trong veo

Keäo caâ keäo keåt
Voäng em chao àïìu
Chim ngoaâi cûãa söí
Möí tiïëng voäng kïu

Keäo caâ keäo keåt
Xûa meå ru em
Cuäng tiïëng voäng naây
Caánh coâ trùæng muöët
Bay - bay - bay - bay -...

Keäo caâ keäo keåt
Beá Giang nguã röìi


http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 42


Toác bay phú phêët
Vûúng vûúng nuå cûúâi...

Trong giêëc em mú
Coá gùåp con coâ
Lùån löåi búâ söng
Coá gùåp caánh bûúám
Mïnh möng, mïnh möng
Coá gùåp boáng meå
Lom khom trïn àöìng
Gùåp chuá phaáo thuã
Canh trúâi nùæng trong

Em úi cûá nguã
Tay anh àûa àïìu
Ba gian nhaâ nhoã
Àêìy tiïëng voäng kïu

Keäo caâ keäo keåt
Keäo caâ keäo keåt
Keäo caâ... ... keäo keåt...
1967
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 43
CÊY DÛÂACêy dûâa xanh toãa nhiïìu taâu
Dang tay àoán gioá, gêåt àêìu goåi trùng
Thên dûâa baåc phïëch thaáng nùm
Quaã dûâa - àaân lúån con nùçm trïn cao
Àïm heâ hoa núã cuâng sao
Taâu dûâa - chiïëc lûúåc chaãi vaâo mêy xanh
Ai mang nûúác ngoåt, nûúác laânh
Ai àeo bao huä rûúåu quanh cöí dûâa
Tiïëng dûâa laâm dõu nùæng trûa
Goåi àaân gioá àïën cuâng dûâa muáa reo
Trúâi trong àêìy tiïëng rò raâo
Àaân coâ àaánh nhõp bay vaâo bay ra...
Àûáng canh trúâi àêët bao la
Maâ dûâa àuãng àónh nhû laâ àûáng chúi
1967
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 44
TRÙNG ÚI... TÛÂ ÀÊU ÀÏËNTrùng úi tûâ àêu àïën?
Hay tûâ caánh rûâng xa
Trùng höìng nhû quaã chñn
Lûãng lú lïn trûúác nhaâ

Trùng úi tûâ àêu àïën?
Hay biïín xanh diïåu kò
Trùng troân nhû mùæt caá
Chùèng bao giúâ chúáp mi

Trùng úi tûâ àêu àïën?
Hay tûâ möåt sên chúi
Trùng bay nhû quaã boáng
Àûáa naâo àaá lïn trúâi

Trùng úi... tûâ àêu àïën?
Hay tûâ lúâi meå ru
Thûúng Cuöåi khöng àûúåc hoåc
Huá goåi trêu àïën giúâ !

Trùng úi tûâ àêu àïën?
Hay tûâ àûúâng haânh quên
Trùng soi chuá böå àöåi
Vaâ soi vaâng goác sên

Trùng tûâ àêu... tûâ àêu...
Trùng ài khùæp moåi miïìn
Trùng úi coá núi naâo
Saáng hún àêët nûúác em...
1968
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 45
EM LÚÁN LÏN RÖÌINùm nay em lúán lïn röìi
Khöng coân nhoã xñu nhû höìi lïn nùm
Nhòn trúâi, trúâi búát xa xùm
Nhòn sao, sao caách ngang têìm caánh tay
Nuái xa luáp xuáp chên mêy
Búâ söng kheáp laåi, haâng cêy thêëp dêìn
Núi xa böîng hoáa nïn gêìn
Quanh em beâ baån quêy quêìn böën phûúng...
1968
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 46
CAÁN H ÀÖÌNG LAÂNG ÀIÏÌN TRÒCaánh àöìng laâng Àiïìn Trò
Súám nay sao maâ röång
Sûúng tan trïn muäi suáng
Trïn sûâng trêu cong veo
Núi naây mêëy baác caây
Àêìu nghiïng nghiïng chiïëc noán
Tiïëng trêu vaâ tiïëng ngûúâi
Vang ruöång daâi loäm boäm
Núi kia laâ mêëy chõ
Thò thoâm taát gêìu dai
Nûúác reo theo loâng maáng
Boåt tung trùæng hoa nhaâi
Núi êëy mêëy cö cêëy
Ngûãa tay phña mùåt trúâi
Maå beán haâng àûáng thùèng
Höìn nhiïn trong tiïëng cûúâi
Coân em, em keáo xe
Chúã phên ra loát ruöång
- AÁi chaâ, con caâ cuöëng
Boã ngay vaâo öëng bú !
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 47
ÀÏM CÖN SÚNTiïëng chim vaách nuái nhoã dêìn
Rò rêìm tiïëng suöëi khi gêìn, khi xa
Ngoaâi thïìm rúi caái laá àa
Tiïëng rúi rêët moãng nhû laâ rúi nghiïng
Múâ múâ öng buåt ngöìi nghiïm
Nghô gò, öng vêîn ngöìi yïn lûng àïìn...

...Böîng àêu vang tiïëng sêëm rïìn
Tónh ra em thêëy trong àïìn àoã hûúng
Ngang trúâi kïu möåt tiïëng chuöng
Rûâng xûa nöíi gioá, suöëi tuön aâo aâo
Àöìi thöng saáng dûúái trùng cao
Nhû höìn Nguyïîn Traäi nùm naâo vïì thùm
Em nghe coá tiïëng thú ngêm...

*
* *

Ngoaâi kia noâng phaáo ûúát àêìm sûúng khuya...
1968
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 48
THAÃ DIÏÌUCaánh diïìu no gioá
Saáo noá thöíi vang
Sao trúâi tröi qua
Diïìu thaânh trùng vaâng
Caánh diïìu no gioá
Tiïëng noá trong ngêìn
Diïìu hay chiïëc thuyïìn
Tröi trïn söng Ngên
Caánh diïìu no gioá
Tiïëng noá chúi vúi
Diïìu laâ haåt cau
Phúi trïn nong trúâi
Trúâi nhû caánh àöìng
Xong muâa gùåt haái
Diïìu em - lûúäi liïìm
Ai quïn boã laåi
Caánh diïìu no gioá
Nhaåc trúâi reáo vang
Tiïëng diïìu xanh luáa
Uöën cong tre laâng
Öi chuá haânh quên
Cö laái maáy caây
Coá nghe phúi phúái
Tiïëng diïìu lûúån bay?
Tiïëng diïìu vaâng nùæng
Trúâi xanh cao hún
Dêy diïìu em cùæm
Bïn búâ höë bom...
1968


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 49
EM DÊNG CÖ MÖÅT VOÂNG HOAKñnh tùång Anh huâng liïåt sô Maåc Thõ Bûúãi

Trûa nay em àïën thùm cö
Nùæng chiïm chñn rûåc àöi búâ phi lao
Sùæc hoa rêm buåt quanh ao1
Tiïëng chim vûúân meå2 cuâng vaâo thùm cö
Tiïëng gò dûúái coã non tú
Xön xao trong àêët nùæng trûa böìn chöìn
Vûún cao noâng phaáo àêìu thön
Möì cö nùæng àùæp vaâng hún moåi miïìn
Cö úi ! Söng nûúác goåi tïn
Nùæng mûa phuåc kñch, trùng lïn àaánh àöìn
Thûúng cö soáng cuöån quanh cöìn3
Nhaát dao giùåc giïët... em coân thêëy àau!
Em nghe meå kïí àïm sêu
Hoe hoe àöi mùæt, maái àêìu phú phú...
Thûúng cö böng luáa thïm muâa
Quaã na búát haåt, buöìng dûâa trôu cêy
Àöìng em thïm tiïëng maáy caây
Muä rúm àïën lúáp ngaây ngaây em chùm
Trùng suöng saáng caã àïm rùçm
Nhõp cêìu vaá vöåi, êìm êìm xe qua...
*
* *
Em dêng cö möåt voâng hoa
Thoaãng nghe tiïëng suáng trúâi xa voång vïì...
1968


Núi giùåc Phaáp giïët cö Bûúãi, bêy giúâ hoa rêm buåt núã àoã tûúi.
1


Vûúân nhaâ cö Bûúãi, núi giùåc tra têën cö trûúác khi giïët.
2


Cöìn úã söng Kinh Thêìy, núi cö Bûúãi ài laåi hoaåt àöång.
3
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 50
HÛÚNG NHAÄNHaâng nùm muâa nhaän chñn
Anh em vïì thùm nhaâ
Anh treâo lïn thoùn thoùæt
Tay vúái nhûäng chuâm xa
Nùm nay muâa nhaän àïën
Anh chûa vïì thùm nhaâ
Nhaän nhaâ ta bom giöåi
Vêîn dêåy vaâng sùæc hoa
Mêëy ngaân ngaây bom qua
Nhaän vêîn vïì àuáng vuå
Cuâi nhaän vûâa vaâo sûäa
Voã thêîm vaâng nùæng pha
Em ngöìi bïn baân hoåc
Hûúng nhaän thúm bay àêìy
Ve kïu rung trúâi sao
Möåt trúâi sao ban ngaây
Vûúân xanh biïëc tiïëng chim
Dúi chiïìu khua chaång vaång
Ai dùæt öng trùng vaâng
Thaã chúi trong luâm nhaän
Àïm. Hûúng nhaän àùåc laåi
Thúm ngoaâi sên trong nhaâ
Meå em nùçm thao thûác
Nhúá anh àang ài xa...
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 51
TRÊÅN ÀÕA BOÃ KHÖNGCaác chuá ài àaä xa röìi
Cao cao uå phaáo nhû ngûúâi àûáng canh
Dïë co caâng àaåp coã xanh
Cêët cao gioång gaáy möåt mònh ri ri...
Dûúái haâo nûúác chùèng theo ài
Caá cúâ àúáp nùæng, àöång ria caánh beâo
Em nhòn àaáy nûúác trong veo
Maáy bay möåt maãnh cùæm siïu voã haâ...
Thaão naâo caác chuá àaä xa
Thùçng giùåc chùèng daám bay qua núi naây...
1968
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 52
GÛÃI THEO CAÁC CHUÁ BÖÅ ÀÖÅIChaáu nghe chuá àaánh nhûäng àêu
Nhûäng têìu chiïën chaáy, nhûäng têìu bay rúi
Àïën àêy chó thêëy chuá cûúâi
Chuá ài gaánh nûúác, chuá ngöìi àaánh bi
Röìi tûâ nhaâ chaáu chuá ài
Luáa chiïm vaâo mêíy, chim ri bay vïì
Nghiïng nghiïng buöìng chuöëi bïn heâ
Rùång tre, baäi mña böën bïì vêîy theo...
Chuá qua bao suöëi bao àeâo
Àïën nay chùæc àaä thïm nhiïìu chiïën cöng
Ngoaâi naây chaáu àûáng chaáu tröng
Nhûäng àïm suáng nöí, lûãa höìng chên mêy
Chaáu vïì lúáp cuä tûúâng xêy
Thöng haâo luöìn dûúái boáng cêy xanh rúân
Chuá ài phaá nöët böët àöìn
Cuöëi trúâi coân giùåc, chuá coân ra ài
Vêîn mong ngaây chuá trúã vïì
Laåi ngöìi vúái chaáu bïn heâ àaánh bi...
1968
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 53
KÏÍ CHO BEÁ NGHEHay noái êìm ô
Laâ con võt bêìu
Hay hoãi àêu àêu
Laâ con choá vïån
Hay chùng dêy àiïån
Laâ con nhïån con
Ùn no quay troân
Laâ cöëi xay luáa
Möìm thúã ra gioá
Laâ caái quaåt hoâm
Khöng theâm coã non
Laâ con trêu sùæt
Röìng phun nûúác baåc
Laâ chiïëc maáy búm
Duâng miïång nêëu cúm
Laâ cua, laâ caáy
Chùèng vui cuäng nhaãy
Laâ chuá caâo caâo
Àïm ngöìi àïëm sao
Laâ öng coác tña

Rñu ran caânh khïë
Laâ cêåu chñch choeâ
Hay muáa xêåp xoeâ
Laâ cö chim trô...1
1969
Laåi àoåc laåi tûâ àêìu: "Hay noái êìm ô" thaânh möåt baâi thú voâng troân.
1
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 54
QUÏ EMBïn naây laâ nuái uy nghiïm
Bïn kia laâ caánh àöìng liïìn chên mêy
Xoám laâng xanh maát boáng cêy
Söng xa trùæng caánh buöìm bay lûng trúâi...
1969
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 55
ÀAÁNH TAM CUÁCBöë vaâo loâ gaåch
Meå ra àöìng caây
Anh ài cöng taác
Chõ sùn maáy bay
Caã nhaâ vùæng hïët
Chó coân beá Giang
Beá àaánh tam cuác
Vúái con meâo khoang

Nùæng höìng chñn rûåc
Böîng nhiïn bay vaâo
Rung rêu, chúáp mùæt
Meâo ta "ngoao ! Ngoao !"

Meâo böîng doãng tai
Mùæt xanh nhû nûúác
- aâ thöi... maây àûúåc !
Beá Giang döî daânh
Meâo theâ lûúäi àoã
Liïëm vaâo rùng nanh

Àêy laâ tûúáng öng
Chên ài haâi àoã
Àêy laâ tûúáng baâ
Toác hiu hiu gioá

Àêy laâ con ngûåa
Chên coá buåi àûúânghttp://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 56


Vaâ àêy quên sô
Thuöåc laâu vùn chûúng...

- Quên naây maây àûúåc
Quên naây tao chui !
Meâo ta phöíng muäi
"Ngoao ! Ngoao !" möåt höìi

- Quên naây maây chui
Quên naây tao àûúåc !
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 57
CÖN SÚNSaáng àûáng àónh Cön Sún
Hûúng àöìng thúm trong tuái
Chiïìu xay thoác goác nhaâ
Toác laåi bay gioá nuái...
1969
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 58
HAÅT GAÅO LAÂNG TAKñnh tùång chuá Xuên Diïåu


Haåt gaåo laâng ta
Coá võ phuâ sa
Cuãa söng Kinh Thêìy
Coá hûúng sen thúm
Trong höì nûúác àêìy
Coá lúâi meå haát
Ngoåt buâi àùæng cay...

Haåt gaåo laâng ta
Coá baäo thaáng baãy
Coá mûa thaáng ba
Gioåt möì höi sa
Nhûäng trûa thaáng saáu
Nûúác nhû ai nêëu
Chïët caã caá cúâ
Cua ngoi lïn búâ
Meå em xuöëng cêëy...

Haåt gaåo laâng ta
Nhûäng nùm bom Mô
Truát trïn maái nhaâ
Nhûäng nùm cêy suáng
Theo ngûúâi ài xa
Nhûäng nùm bùng àaån
Vaâng nhû luáa àöìng
Baát cúm muâa gùåt
Thúm haâo giao thöng...


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 59


Haåt gaåo laâng ta
Coá cöng caác baån
Súám naâo chöëng haån
Vuåc meã miïång gaâu
Trûa naâo bùæt sêu
Luáa cao raát mùåt
Chiïìu naâo gaánh phên
Quang traânh quïët àêët
Haåt gaåo laâng ta
Gûãi ra tiïìn tuyïën
Gûãi vïì phûúng xa
Em vui em haát
Haåt vaâng laâng ta...
1969
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 60
CON COÂ TRÙÆNG MUÖËTCon coâ ài àoán cún mûa
Töëi tùm muâ mõt ai àûa coâ vïì
(Ca dao)

Khi cún mûa àen rêìm àùçng àöng
Khi cún mûa àen rêìm àùçng têy
Khi cún mûa àen rêìm àùçng nam, àùçng bùæc
Em vêîn thêëy
Con coâ
Trùæng muöët
Bay ra àoán cún mûa...
Cêy luáa mûâng vui phêët cúâ
Dêy khoai naãy xanh laá múái
Cau xoâe tay hûáng gioåt mûa rúi
ÏËch nhaái uöm uöm múã höåi
Caá muáa tung tùng
Nhûng khöng ai biïët
Con coâ
Co ro
Chõu reát
Trïn caânh cêy...
*
* *
Àïën khi cún mûa laåi àen rêìm àùçng àöng, àùçng têy
Àïën khi cún mûa laåi àen rêìm àùçng nam, àùçng bùæc
Em laåi thêëy
Vêîn con coâ êëy
Bay ra
Trùæng muöët
Mûâng àoán cún mûa...
1969
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 61
MANG BIÏÍN VÏÌ QUÏLêëp loáe lûãa chaâi - sao hiïån ra
Mêy bay loáng laánh - caánh buöìm xa
Em mang sùæc biïín vïì quï àoá
Sùæc biïín xanh trïn nhûäng maái nhaâ
1969
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 62
CÊÌU CÊÌMCêìu Cêìm laâ thïë naây
Àïën giúâ em múái roä
Haâng cêy bom cheám dúã
Lïn chöìi xanh thiïët tha
Baån nhoã naâo ài qua
Vai bay khùn quaâng àoã
Tiïëng chim hoát àêu àoá
Nghe ngoåt võ öíi àaâo
Rñu rñt tiïëng ai chaâo
Caánh àöìng àang muâa gùåt
Luáa vaâng trong àaáy mùæt
Trúâi xanh trong lûúäi liïìm
Chuyïën xe ài rêët ïm
Cêìu chuâng nhû nhõp voäng
Coá tiïëng ru cuãa soáng
Coá tiïëng ru cuãa trúâi
Söng úi nhúá thûúng ai
Maâ böën muâa nûúác àoã
Con chim nghiïng mùæt ngoá
Phuâ sa höìng àöi chên
Nhû thïë maâ cêìu Cêìm
Möåt maáy bay Myä ruång
Bêy giúâ nhûäng muäi suáng
Vêîn vûún trong loâng ngûúâi
Uöëng nûúác höë bom sêu
Ngheá con nghïnh mùåt cûúâi
1969
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 63
LÚÂI CUÃA THAN- Than úi !
Baån tûâ àêu ra Maâ baån àen thïë?
- Töi tûâ àaáy bïí
Mùæt töi coá ngoåc trai
Nïn saáng nhû gûúng
Töi biïët con thuöìng luöìng
Coá àöi tay muáa deão
Töi biïët con caá sêëu
Nghïnh möìm thúã lay thuyïìn
Töi biïët con nhaám, con chuöìn
Lao nhû tïn lûãa
Töi biïët tûâng àoaân sûáa
Giûúng ö ài trong höåi lên tinh
Vaâ con mûåc rêåp rònh
Phun mûåc Cûãu Long cho baån viïët
Töi tûâ caánh rûâng giaâ
UÃ àêìy hûúng thúm vaâ boáng töëi
Nïn töi àen nhû àïm
Trong loâng töi coá tiïëng höí gêìm
Tiïëng rûâng rung trong baäo
Tiïëng suöëi theát laåc gioång...
Töi tûâ thùèm sêu cuãa àêët
Trong buång töi chûáa àêìy chuyïån cöí tñch
Chuyïån Sún Tinh, Thuãy Tinh
Chuyïån vua Diïm Vûúng
Boã vaâo vaåc dêìu nhûäng thùçng gian aác...
- Than úi !
Thïë baån yïu ai nhêët?
- Töi yïu baác thúå


http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 64


Coá cêy àeân saáng xanh úã sûúân
Khöng coá boáng maâ khöng tùæt
Àöët chùèng cêìn dêìu
Coá caái muä àöåi àêìu
Ngöìi lïn khöng beåp
Caác baác êëy
Vûâa bùæn taâu bay Myä rúi
Vûâa àûa töi ra aánh nùæng mùåt trúâi
Cho töi lïn xe
Cho töi xuöëng taâu
Àïí töi laâm ra lûãa
- Than úi !
Baån muöën noái gò thïm nûäa?
- Töi muöën laâm thú
Ca ngúåi võnh Haå Long
Coá maâu xanh tûâ thuúã Ngö Quyïìn
Con soáng vêîn reo trïn xaác giùåc
Ca ngúåi baác cöng nhên
Súám súám lïn têìng
Mùåt trúâi moåc dûúái chên nhû möåt gioåt phêím
àoã
Tay cuöëc ra vaâng
Giûäa baát ngaát trúâi xanh...
1969
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 65
ÀI TAÂU HOÃACon taâu hoãa rêët daâi
Baánh khöng sùm khöng löëp
Chaåy àïìu trïn àûúâng ray
Àïm ngaây khöng bõ trûúåt

Taâu giêåt mònh àöåt ngöåt
Röìi duâng dùçng rúâi ga
Doâng söng vaâ con àûúâng
Quay nhû caái com-pa

Tiïëng baânh baåch rêët xa
Tiïëng baânh baåch rêët gêìn
Nghe uâ uâ êìm êìm
Àêët trúâi àang xay luáa

Nùæng bêåp bònh cûãa söí
Mêy böìng bïình vïì àêu
Em ngöìi trïn döng baäo
Àang chuyïín dûúái gêìm taâu

Bïn em chuá böå àöåi
Tuái xaách coá nhiïìu quaâ
Em nhòn trong mùæt chuá
Long lanh phûúng trúâi xa

Chõ thanh niïn xung phong
AÁo baåc maâu nùæng gioá
Chõ nhòn ài xa xùm
Haát baâi gò khöng roä


http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 66


Bïn em baån thiïëu nhi
Àeo huy hiïåu Baác Höì
Baån laâm "nghòn viïåc töët"
Höm nay vïì Thuã Àö
Ngoaâi kia nuái nhêëp nhö
Ngang trúâi - nhû nöíi soáng
Nhaâ maáy naâo vûâa dûång
Khoái bay trùæng möåt miïìn
Con taâu nhû muäi tïn
Àang lao vïì phña trûúác
Em muöën con taâu naây
Àûa em ài khùæp nûúác
Öi Töí Quöëc ! Töí Quöëc !
1969
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 67
MEÅ ÖËMMoåi höm meå thñch vui chúi
Höm nay meå chùèng noái cûúâi àûúåc àêu
Laá trêìu khö giûäa cúi trêìu
Truyïån Kiïìu gêëp laåi trïn àêìu bêëy nay
Caánh maân kheáp loãng caã ngaây
Ruöång vûúân vùæng meå cuöëc caây súám trûa
Nùæng mûa tûâ nhûäng ngaây xûa
Lùån trong àúâi meå àïën giúâ chûa tan
Khùæp ngûúâi àau buöët, noáng ran
Meå úi ! Cö baác xoám laâng àïën thùm
Ngûúâi cho trûáng, ngûúâi cho cam
Vaâ anh y sô àaä mang thuöëc vaâo
Saáng nay trúâi àöí mûa raâo
Nùæng trong traái chñn ngoåt ngaâo bay hûúng
Caã àúâi ài gioá ài sûúng
Bêy giúâ meå laåi lêìn giûúâng têåp ài
Meå vui, con coá quaãn gò
Ngêm thú kïí chuyïån röìi thò muáa ca
Röìi con diïîn kõch giûäa nhaâ
Möåt mònh con sùæm caã ba vai cheâo
Vò con, meå khöí àuã àiïìu
Quanh àöi mùæt meå àaä nhiïìu nïëp nhùn
Con mong meå khoãe dêìn dêìn
Ngaây ùn ngon miïång, àïm nùçm nguã say
Röìi ra àoåc saách, cêëy caây
Meå laâ àêët nûúác, thaáng ngaây cuãa con
1970
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 68
BAÂ VAÂ CHAÁU

Trñch Trûúâng ca "Laâng quï"Baâ ngöìi yïn rêët lêu
Boáng taåc lïn vaách àêët
Daãi khùn vuöng àöåi àêìu
Gioá loåt vaâo phú phêët...

Öm Hûúng, tay run run
Böîng nhiïn, baâ chúáp mùæt
Nhúá ngaây xûa àoái ngheâo
Thûúng öng, giùåc Phaáp bùæt

Suåc saåo tòm du kñch
Giùåc àöët hïët xoám laâng
Böë Hûúng vûúåt lûãa àaån
Búi qua Luåc Àêìu Giang

Öng ài, öng àïí laåi
Caái vaânh tang cho baâ
Vïët nhùn hùçn sêu maäi
Vaâ hùæt hiu tuöíi giaâ

Sau hoâa bònh, böë vïì
Xoám laâng coân àuã caã
Chó vùæng meå Hûúng thöi
Böë ngöìi trú nhû àaá...

Röìi laåy baâ, böë ài
Hûúng múái sinh, beá choùæt
Àêët nûúác sao nhiïìu giùåc

http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 69


Àaánh àïën giúâ chûa xong!...

Caái bao tûúång cuãa baâ
Thùæt buång dêìn nhoã laåi
Caã möåt àúâi lo toan
Lûng baâ giúâ nhû gêîy
Baâ vêîn vui cöng viïåc
Chaã luác naâo ngúi tay
Khi baâ thùm trêån àõa
Luác baâ tröìng haâng cêy

Baâ vêîn nuöi böå àöåi
Suöët hùm mêëy nùm trúâi
Nhiïìu chuá àeo suáng luåc
Cûúäi bònh bõch vïì chúi
Thû caác chuá gûãi vïì
Khöng tuêìn naâo khöng coá
Chuá thò àoáng Sún La
Chuá thò ra Cöìn Coã
Chuá thò giûä Haâm Röìng
Chuá thò xa, xa nûäa...
Thû ài mêëy thaáng àûúâng
Nhiïìu bûác nhoâe möåt nûãa

Lêu nay, Hûúng khöng thêëy
Chuá naâo vïì thùm àêy
Baâ baão: Caác chuá bêån
Àaánh Myä suöët àïm ngaây
Nhûäng luác súå baâ buöìn
Hûúng lûúån troân, muáa haát
Boáng chuöëi truâm nûãa sên
Trùng ngúâi lïnh laáng baåc...
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 70
KÑNH TÙÅNG CHUÁ TÖË HÛÄUÀêìu heâ khöng thêëy gioåt sûúng
Rung rinh caânh taáo àaä ûúm nùæng höìng
Chuá ngöìi vúái chaáu trong phoâng
Maái cheâo nghe àöång möåt doâng Hûúng Giang

Chuá Tûâ êëy nhûäng gian nan
Àûúâng lïn Àùæc Suát sûúng tan mùåt ghïình
Àïm khuya caái chïët bïn mònh
Nùçm trïn vaán laånh khöng manh chiïëu naâo
Chuá buöìn nghe möåt tiïëng rao
Thûúng baån nhoã gioá thöíi vaâo nghiïng nghiïng
Trong tuâ Chuá àaä viïët nïn
Nhûäng vêìn thú àeåp coân truyïìn àïën nay
Bêy chûâ àêët nûúác trong tay
"Dêîu chûa toaân veån àaä bay cúâ höìng"(1)
Chuá ngöìi dùån chaáu trong phoâng
Öi loâng Chuá cuäng nhû loâng meå cha
Tiïëng thú Chuá böîng ngên nga
Hoâa cuâng tiïëng voäng quï nhaâ meå àûa
Àêët trúâi saáng àeåp hún xûa
Chaáu rúâi phoâng Chuá giûäa trûa nùæng vaâng.
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 71
EM GÙÅP BAÁC HÖÌCoá ai se seä ngöìi xuöëng àêìu giûúâng
Àûa baân tay maát nhû kem sûäa
Xoa lïn traán em àang dõu lûãa
Vuöët lïn mùæt em àang búát múâ
A, Baác Höì !
Baác Höì ta àoá !
Baác mùåc têëm aáo ka ki
Baâng baåc sûúng rûâng Pùæc Boá
Traán Baác coá ngöi sao
Thaão naâo
Baác ài àïm khöng laåc
Baác úi, Baác !
Baác cûúâi rung rung choâm rêu
Mùæt Baác sao maâ thûúng thïë
Toác Baác thúm lûâng gioá bïí
Thúm nùæng àûúâng xa
Baác cho em nhiïìu quaâ
Vaâ khen daåo naây em beáo khoãe
Hún ngaây xûa nhiïìu
Cuác aáo em bõ àûát tûâ chiïìu
Àïm phanh ra, húã ngûåc
Baác àùæp vaâo cho em
Röìi Baác ra rêët ïm
Baác ài ! Baác ài röìi !
Em böîng oaâ lïn khoác
Tónh dêåy thêëy ûúát àêìm maái toác
Nhòn xem Baác coá àêu àêy,
Chó thêëy àêìy trúâi àeân saáng, mûa bay
Ngûúâi ngûúâi lùång im ài viïëng Baác


http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 72


Boáng àeân rûng rûng nûúác mùæt...
Àuáng röìi
Bïånh viïån em vûâa truy àiïåu Baác chiïìu nay
Nhûng Baác chó yïn nghó ban ngaây
Chûá ban àïm laâ Baác rúâi linh cûäu
Baác chaâo chuá àûáng gaác
Röìi ài voâng quanh khùæp trïn thïë giúái
Àïí chùm soác treã con
Nhêët laâ àûáa naâo phaãi nùçm trong bïånh viïån...

Viïån Mùæt - phöë Baâ Triïåu Àïm 9.9.1969
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 73
NHÊÅN THÛ ANHChiïìu nay nhaâ nhêån thû anh
Gûãi vïì tûâ miïìn àêët moã
Neát chûä chïnh chïnh nùæng gioá
Vûúåt qua vaách àaá, têìng than
Em boác phong thû vöåi vaä
Ngoán tay cûá rñu vaâo nhau
Ö con chim khaách, chim khaách
Kïu chi kïu maäi trïn àêìu!

Thû kïí vïì phöë Maåo Khï
Daäy nhaâ lö xö maái ngoái
Anh ài vaâo moã súám chiïìu
Laá baâng thaáng ba àoã öëi

Thû kïí loâ àaá, loâ than
Àûúâng gooâng huát sêu trong nuái
Baâi thú anh vûâa viïët vöåi
Àoåc lïn coá tiïëng chim bay

Thû kïí vïì "Hoa trûáng gaâ" 1
Àïm àïm thúm lûâng phöë moã
(Chùæc anh viïët nhûäng doâng naây
Hûúng hoa bay àêìy cûãa söí)

Thû kïí vïì "Laâng ven moã" 2
Nûãa àïm döåi tiïëng coâi taâu


1

2
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 74


Buåi than vûúng trïn laá luáa
Tiïëng than rung caánh beâo dêu

Öi miïìn àêët anh àang söëng
Nghe sao giaãn dõ yïu thûúng
Khaát nhûäng trang thú àêìy nùæng
Ngöín ngang àêët àaá cöng trûúâng

Em mï maãi àoåc thû anh
Nhûäng muöën thùm laâng, thùm moã
Nïëu anh khöng phoáng xe vïì
Em seä lêìn àûúâng cuöëc böå...
1970
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 75
HOA BÛÚÃIÀïm qua hoa ruång caánh röìi
Súám nay caái cuöëng àaä chöìi quaã non
Hoa rúi trùæng maãnh sên con
Öi hoa àaä ruång vêîn coân ngaát hûúng...
1970
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 76
GIÖNG BAÄOVêîn têëm thên
Gioá thiïu, nùæng chaáy
Chùn trêu, cùæt coã
Vai vaác chiïëc bùæp caây göî guå
To nhû caái cöåt àònh
Chuöi liïìm lêëp loaáng ngang lûng
Cua chôa caâng lao lïn phña trûúác
Bêåt múã yïëm nêu
Mêy bay dûúái chên
Mêy bay trïn àêìu
Trúâi àêët nöíi phong ba êìm êìm gioá buåi
Tûúãng lïåch söng
Lïåch nuái
Laâng xoám beá hún hoân soãi
Ngöi nhaâ nay thêëy àêu?
Nay thêëy àêu: Hoa nhaän ruång vûúân sau
Hûúng bûúãi thúm lûâng giïëng nûúác
Ngoä xoám göì ghïì quen thuöåc
Àoaân ngûúâi bûúác lïn lûng Cua
Tay cêìm caâo coã Rùng bûâa
Chiïng döìn, tröëng thuác aáo quêìn raách bûúm
Phêëp phúái
Ngûúâi treã àûáng trïn
Ngûúâi giaâ àûáng dûúái
Baån Nhoã àûáng giûäa àöi caâng
Hùçn vïët chên trêu
Thûúng àêët phuâ sa
Vêåt vaä khöí àau
Khö xaác mêëy muâa haån haán


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 77


Thûúng meå giaâ
Ra vaâo loaång choaång
Nùæng loâa con mùæt
Ta mang nöîi àau cuãa àêët
Lïn trúâi Àaánh cho
Thêìn Haån cuåt voâi
Gêîy caánh!
Cua bay suöët möåt ngaây
Möåt àïm
Àïën nhaâ cö
Mêy aáo trùæng
Àïën nhaâ cö
Mêy aáo vaâng
- Öi dên laâng
Dên laâng ài àêu àoá?
- Chuáng töi ài
Àaánh gaäy xûúng Thêìn Haån!
Hai cö lùæc àêìu:
- Noá coá caái voâi aác lùæm
Khöng àaánh àûúåc àêu!
Cua laåi bay
Möåt àïm
Möåt ngaây sau
Àïën nhaâ chõ Gioá
Chõ khoaác chiïëc aáo xanh
Guâi nûúác àeo trôu cöí
- Öi dên laâng ài àêu?
- Ài phanh thêy Thêìn Haån!
Chõ Gioá nghiïng àêìu:
- Noá vêîy vuâng àöi caánh
Khöng àaánh àûúåc àêu!
*
**
Luác àoá
Döåi lïn tiïëng thúã öì öì
Xung quanh loùçng ngoùçng lûãa àoã

http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 78


Thêìn Haån bay nhoaáng nhoaâng
Caánh doåc ngang xaã gioá
Voâi xò khoái cay xeâ:
- Húäi chuáng bay
Nhûäng keã ngheâo heân khöën khöí
Ai xui nöåp maång cho ta?
Chiïëc liïìm bïn sûúân baån Nhoã
Nghiïng vïì möåt bïn
Baån bay theo
Thêìn Haån
Nhanh hún chúáp ban àïm:
- Cho töi hoãi
Sao Thêìn huát hïët nûúác söng
Coân thiïu khö cêy cöëi
Thiïu khö baân tay con ngûúâi
Ai maâ söëng nöíi?
Möìm Thêìn Haån meáo xïåch
Phaã húi raát mùåt
- Ta àaä tha töåi chïët
Chuáng bay coân àoâi chi?
- Chuáng töi
Àoâi tiïëng chim cho trúâi
Àoâi sùæc hoa cho laá
Àoâi hûúng thúm cho quaã
Àoâi phuâ sa cho àêët
Àoâi nûúác cho söng
Àoâi maáu cho tim ngûúâi
Chuáng töi àoâi...
- A,
Thùçng naây noái laáo
Thêìn àêåp caánh cau maây
Khoaãng trúâi àuâng àuâng nöíi baäo
Lûãa taáp àùçng àöng
Lûãa taáp àùçng têy
Lûãa,
Lûãa,

http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 79


Giú baân tay
Khöng nhòn thêëy nûäa
Quay laåi
Khöng nhòn thêëy nhau
Lûãa tñm dûúái chên
Lûãa xanh trïn àêìu
Quanh ngûúâi hêìm hêåp noáng
Thêìn Haån rñt trong cöí hoång:
- Chuáng bay khöng thoaát tay ta
Chuáng bay seä thaânh tro buåi!
Cua laái àöi caâng
Möåt cún gioá nöíi
Cua vuát lïn cao
Khöng gian toáe ngang aánh chúáp
Lûng trúâi nûúác àöí raâo raâo
Raâo raâo...
Lûãa Thêìn khöng tùæt
Lûãa reo rêìn rêåt
Lûãa tñm Lûãa vaâng
Voâi phun lûãa trùæng
Lûãa xiïn thùèng
Daâi nhû muäi tïn bay
Cún gioá lûúån qua
Tùæt ngay
Àaám mêy tröi qua
Tan biïën
Con chim lao qua
Thaânh caát...
Nhûng laå chûa
Cuå giaâ ngên nga tiïëng haát
Baâi haát vïì daäy thöng xanh
Laá thöng bûát caânh
Lao vun vuát
Muäi thöng xoaáy laånh khöng gian
Baâi haát vïì haâng dûâa daâi
Vïì baäi mña röång

http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 80


Laá phûân phûåt bûát cêy
Phoáng lïn trúâi
Saáng loaáng muön ngaân thanh kiïëm
Lûúäi dao
Rûâng rûåc chúáp
Baâi haát vïì con àûúâng laâng
Soái nhaãy lïn
Löëc cöëc
Vaâ
Bay vuâ nhû baäo thöëc
Baâi haát vïì cún mûa chiïìu heâ
Maát luöìng gioá àùæng
Cua phun tûâng chuâm boåt trùæng
Möåt gioåt núã thaânh nùm
Hai gioåt núã thaânh mûúâi
Thêìn Haån ruã voâi
Kheáp caánh
Ngêín ngú
Vaânh tai quaåt mo
Rung rung tiïëng haát
Nghe trêìm huâng nhû thaác
Du dûúng nhû phi lao reo
Vaâ trong veo nhû suöëi sa lûng àeâo
Böîng
Thêìn sûåc tónh
Doåc ngang vöî caánh
Voâi quêåt cheáo khöng trung
Lûãa trùæng
Lûãa xanh
Lûãa tñm
Laåi böëc lïn àuâng àuâng
Thêìn Haån nghiïën rùng treâo treåo:
- Tûâ nay
Treã con àûâng hoâng ùn keåo
Ngûúâi giaâ àûâng mong
Coá baát canh cêìn

http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 81


Chó möåt gioåt lûãa cuãa ta
Chuáng bay cuäng thaânh tro buåi
Lûãa quaåt vaâo lûng
Choái loái
Vêîn khöng laâm noáng lûng Cua
Lûng àúä chên ngûúâi
Maát nhû chiïìu mûa
Lûãa quaåt vaâo àêìu, vaâo vai
Dûä döåi
Cua giûúng caâng che
Nhûng khöng che nöíi
Moåi ngûúâi cuái xuöëng gan baân chên
Lêëy àêët phuâ sa
Àoã quaánh
Xoa lïn da
Da laånh
Xoa lïn aáo quêìn aáo quêìn laânh ngay
Höìng tûúi trong sùæc lûãa
Thêìn Haån ruâng mònh
Hoaãng súå
Khöng hiïíu sao
Thêìn rung caánh
Lùæc àêìu
Döìn àöå noáng thïm cho lûãa

Nhûng uân uân Böën phña
Daãi nûúác trùæng vaâ daây
Cuöån thaânh nhûäng tuái mêy
Huát lûãa
Tuái nûúác thùæt vaâo nhoã nûäa
Lûãa tru treáo bïn trong
Phuåt tùæt
Cua àaåp maånh taám coâng
Bêåt saáng choang àöi mùæt
Yïëm nêu phêìn phêåt
Bay vuát lïn cao

http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 82


Vaâ àoaân ngûúâi
Cêìm cuöëc, cêìm caâo
Lùm lùm àúåi
Thêìn Haån lao túái
Quùng voâi
Quêën chùåt lûng cua vaâ àoaân ngûúâi
Lùæc tñt Lùæc tñt Nghe keä rùng
Thêìn rñt:
- Chuáng bay khöng thoaát tay ta
Luác bêëy giúâ caác chõ Gioá
Tûâ xa
Laái nhûäng viïn àaån, lûúäi dao
Muäi tïn, thanh kiïëm
Phêìm phêåp àïën
Cheám doåc, àêm ngang
Viïn àaån àûúâng laâng
Nöí tung con mùæt
Muäi tïn thöng, cùæm sêu vaâo tai
Thanh kiïëm laá dûâa
Cheám xaã vai
Caánh thêìn tûúáp ra
Buöng ruã
Lûúäi dao mña
Lia ngay vaâo cöí
Vaâ àoaân ngûúâi
Leo nhanh lïn voâi
Con gaái cêìm kim chñch
Con trai cêìm rùng bûâa àêm
Cuå giaâ cêìm caâo böí
Quanh voâi
Nhûäng nhaát àêm tua tuãa
Theo nhõp tröëng
Nhõp chiïng
Thêìn ruá lïn
Man rúå
Khöng giöëng tiïëng ngûúâi, tiïëng thuá

http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 83


Quay cuöìng
Àiïn loaån
Cua giûúng caâng
Haâng rùng laånh luâng vaâ saáng loaáng
Nghiïën chùåt voâi
Maáu toáe ra àêìy trúâi
Voâi àûát
Thêìn töëi tùm con mùæt
Khöng kïu àûúåc möåt cêu
Cö Mêy bay qua àêìu
Thêìn Haån baám vaâo
Àõnh tröën
Noáng loâng chúâ àoán
Baån Nhoã àûáng trong mêy
Vaâ bêët ngúâ
Giaáng xuöëng
Möåt bùæp caây !
Àêìu Thêìn beåp duám
Maáu toáe ra baãy sùæc cêìu vöìng
Muäi kheåc thaânh sêëm
Chuyïín àöång trúâi ngoaâi, trúâi trong
Thêìn hu hu khoác
Nûúác mùæt to, nûúác mùæt nhoã aâo aâo
Truát xuöëng thaânh mûa...
1970
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 84
TIÏËNG NOÁIAÂ uöm, ïëch noái ao chuöm
Raâo raâo, gioá noái caái vûúân röång rïnh
Rau êu, choá noái àïm thanh
Teã... te... gaâ noái saáng banh ra röìi
Vi vu, gioá noái mêy tröi
Thaâo thaâo , trúâi noái xa vúâi mùåt trùng...
1971
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 85
HAÅ LONGChiïìu vïì cuöìn cuöån mêy àen
Voâm trúâi mùåt võnh nöëi liïìn vúái nhau
Àaão xanh, àaão tña, àaão nêu
Mïnh möng soáng soáng trùæng phau baåt ngaân
Nhoaáng nhoaâng chúáp chúáp choái chang
Àoaâng àoaâng seát seát giêåt vang trong ngoaâi
Biïín àen maâu mûåc ai maâi
Thoaãng bay vïåt nùæng ban mai phúát höìng
Gêìn xa xaâng xuöåm maâu àöìng
Vaâng hoe löëm àöëm caãi ngöìng àúm hoa
Tñm tûúi lêëp loaáng hoa caâ
Bêët thêìn rûâng rûåc, loâa loâa lûãa gang
Cêìu vöìng muön sùæc loang loang
Vûúåt trïn ngoån soáng cao ngang mùåt ngûúâi

*
* *

Haå Long, veã àeåp tuyïåt vúâi
Hiïån lïn rûåc rúä luác trúâi nöíi giöng...
8.1971
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 86
NGÖI ÀÏÌN BAÄI CHAÁYNgöi àïìn coá tûå bao àúâi
Rïu xanh bêåc àaá, laá rúi uáa vaâng
Cöåt àïìn, àaån Myä xiïn ngang
Baân thúâ àaä laånh khoái nhang lêu röìi
Höë bom sêu hoùæm chên àöìi
Ngêíng lïn nham nhúã maãnh trúâi biïëc trong
Vaách àïìn ai taåc tûúång öng
Lûãa quùn giaáp sùæt, kiïëm cong tuöët trêìn
Mùåt hiïìn nhû baác nöng dên
Nuå cûúâi tûúi saáng, mïën thên, àêåm àaâ
Tûâ àïìn em bûúác chên ra
Haå Long muön soáng choái loâa gûúm vung
Tûâng àoaân caác chuá qua söng
Phaáo vûún. Laá nguyå trang rung tiïëng cûúâi
Phaâ sang, àïìn àaä khuêët röìi
Nghô vïì caác chuá böìi höìi khöng yïn
Vaâ em böîng hiïíu ngöi àïìn
Hiïíu ai taåc tûúång ngûúâi hiïìn cêìm gûúm
1971
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 87
NHÚÁ VAÂ NGHÔKñnh tùång chõ Ngö Thõ Phûúng Huyïìn


Chõ em daåo maát trïn àûúâng
Tiïëng than ngúä tiïëng quï hûúng ngoåt ngaâo
Bêng khuêng chõ nhúá ngaây naâo
Trùng lïn nghe gioá rò raâo ngoån tre
Vaâ em nghô nhûäng àïm heâ
Àiïån höìng maái ngoái, baån beâ hoâ reo
Maáy khoan thònh thõch lûng àeâo
Buâi nguâi chõ nhúá nhûäng chiïìu laâm thuï
Möåt mònh giaä gaåo canh khuya
Cùm cùm giaá buöët, gioá vïì tûâng cún
Röån raâng em nghô xoám thön
Tiïëng ai xaát thoác cûúâi gioân sên kho
Trùæng tinh haåt êëm, haåt no
Àûúâng laâng xe nhoã, xe to ra àöìng
Chõ nhòn nûúác rùåc Haå Long
Nhúá trûa bùæt caáy baäi söng nùm naâo
Bêåp bïình, em nghô chiïëc phao
Chiïìu chiïìu tùæm biïín, soáng daâo daåt xö
Chõ nhòn laá ruång caânh trú
Àùæng cay nhúá öí chuöëi khö. Gioá luâa
Maái lïìu xú xaác nùæng mûa
Vïët roi chuã - nhûäng nhaát cûa xeá loâng
Vaâ em nghô nhûäng gian phoâng
Àiïìu hoâa nhiïåt àöå, mùåt höìng niïìm vui
Tiïëng cêy laách chaách àêm chöìi
Tiïëng ngûúâi troâ chuyïån vúái ngûúâi yïu thûúng
Chõ em cuâng daåo trïn àûúâng


http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 88


Cuâng nhòn cöî maáy, con mûúng, maái nhaâ
Chõ buöìn nhúá nhûäng ngaây qua
Em vui nghô nhûäng ngaây xa àang gêìn...
1971
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 89
CHAÁU LAÂM BAÂ COÂNGTùång chaáu Minh Haâ


Caái chên thò khuïånh khoaång
Tay vùæt veão lûng cong
Àêìu vêëp va vêëp vïính
Chaáu böîng hoáa baâ coâng
Meâo troân mùæt laå luâng
Chõ cûúâi lùn ra àêët
Meå ngöìi lùång höìi lêu
Baâ àûáng traâo nûúác mùæt...
1972
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 90
CHAÁU ÀIChaáu vïì röìi chaáu laåi ài
Ngoaâi kia bom nöí êìm ò suöët àïm
Chuá naâo coá chuát naâo yïn
Àïm nùçm thêëp thoãm nghe rïìn tiïëng bom
1972
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 91
NGÙÆM HOATùång Thuáy Giang


Em ngùæm böng hoa
Tñm tûúi búä ngúä
Caánh hoa múái núã
Maâu coân rung rinh
Maâu àeåp hún tranh
Caâng nhòn caâng thùæm
Nhû maâu cuãa nùæng
Nhû maâu cuãa mûa
Dõu daâng non tú...
Yïu hoa àeåp thïë
Em àûâng quïn rïî
Sêìn suâi xoâe ra
Nhû tay lùæm àöët
Baám vaâo soãi caát
Baám vaâo nùæng raát
Baám vaâo mûa dêìm
Laâm luång êm thêìm
Cêìn cuâ dûúái àêët
Chùèng nhòn thêëy àêu
Chñnh chuâm rïî êëy
Laâm nïn sùæc mêìu
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 92
THAÁNG BASau laân mûa buåi thaáng ba
Laá tre böîng àoã nhû laâ lûãa thiïu
Nïìn trúâi rûâng rûåc raáng treo
Tûúãng nhû ngûåa sùæt súám chiïìu vêîn bay
1972
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 93
HÛÚNG ÀÖÌNGÀöìng êím trùng non
Luöëng caây sûåc nûác
Mûa raâo bûäa trûúác
Nùæng nöìng chiïìu nay
Muâi buân àang ngêëu
Muâi phên àang hoai
Vöi chûa tan hùèn
Coân hùng raänh caây
Haåt giöëng muâa qua
Böëc men trong àêët
Gioåt gioåt möì höi

Böën bïì lïn hûúng
Dõu maát búâ sûúng
Thoaãng húi gioá nheå
Vêìng trùng múái heá
Laân mêy trong ngêìn
Àûúâng caây ai raåch
Thaânh doâng söng
Ngên Sao nhû göëc raå
Lö nhö xa gêìn

*
* *

Trúâi àêët àïm nay
Nhû chim múái hoát
Nhû rûúåu múái cêët
Nhû mêåt múái àöng


http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 94


Ài trong ngaâo ngaåt
Niïìm vui gieo tröìng
Thõt da ta cuäng
Toãa húi ruöång àöìng
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 95
ÀÖÌNG CHIÏÌUMùåt trúâi chòm cuöëi àöìng xa
Sûúng lïn múâ mõt nhû laâ khoái bay
Àêët trúâi caách möåt gang mêy
Vaâ töi cuâng vúái luöëng caây toãa hûúng...
1972
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 96
CÊU CAÁCêìu ao loang vïët múä
Em buöng cêìn ngöìi cêu
Phao trùæng tïnh tïnh nöíi
Trïn trúâi xanh, laâu laâu

Mùåt ao khöng gúån gioá
Boáng truác cuäng rung rinh
Con caá mûúng àúáp boåt
Nhö miïång troân, nhoã xinh

Caá caá, chuáng maây úi
Vaâo àêy maâ kiïëm ùn
Möìi loâng gaâ beáo ngêåy
Muâi thñnh thúm, rêët àùçm

Cuåc cuâng cung trïn búâ
Vaâo àêy con caá ngaäo
Caái möìm to hún mònh
Mùæt àoã vùçn gian giaão

Vaâo àêy con rö cuå
Àêìu àen saåm lêìm lò
Thûúâng nhaáy phao àöåt ngöåt
Röìi lûâ lûâ löi ài

Vaâo àêy con caá diïëc
Hay vú vêín rong chúi
Nhung nhùng khoe aáo trùæng
Vaâ nhêín nha róa möìi


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 97Caá caá chuáng maây úi
Duâ con to, con nhoã
Nïëu chaåm àïën möìi ta
Àïìu nùçm khoeâo trong gioã

Riïng mùåt trúâi tinh nghõch
Ngêåm möìi dûúái àaáy ao
Giêåt mêëy lêìn khöng àûúåc
Coân laâm ta ngaä nhaâo
1972
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 98
GHI ÚÃ BÚÂ AOChim hoát rung rinh caânh khïë
Hoa rúi tñm caã cêìu ao
Mêëy chuá rö ron ngú ngaác
Tûúãng trúâi àang àöí mûa sao
1972
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 99
CÚN GIÖNGCún giöng böîng cuöån giûäa laâng
Búâ ao lúã. Göëc cêy baâng cuäng nghiïng
Quaã boâng chïët chùèng chõu chòm
Ao con maâ soáng nöíi lïn baåc àêìu...
1972
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 100
AO NHAÂ MUÂA HAÅNMuâa mûa maâ mûa chùèng àïën
Àaáy sêu neã toaác khi naâo
Rïu nùçm mú nhûäng sêëm seát
Röìi khö trïn coåc cêìu ao...
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 101
CON MÙÆTCon mùæt trúâi noáng boãng
Rûâng rûåc nhûäng ngöi sao
Àïm àïm con mùæt êëy
Chaáy buâng trïn mùåt ao
Thùèm sêu con mùæt àêët
Hun huát nhûäng giïëng thúi
Àïm àïm con mùæt êëy
Noái àiïìu chi vúái trúâi?
1972
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 102
LÚÂI MÖÅT BAÅN GAÁI MÛÚÂI HAI TUÖÍICaác baån úi !
Tïn phaát xñt Nñch-xún àaä cuái mùåt viïëng töi
Töi nhòn thùèng vaâo mùåt hùæn
YÁ nghô hùæn chaåy tûâ àêìu xuöëng chên
Tûâ chên ngêëm xuöëng àêët sêu, nïn töi nghe hïët:
"Nïëu maây söëng thò öng cuäng giïët !"

Ai nhòn nghiïng seä tûúãng hùæn thûúng töi
Gioåt nûúác mùæt laånh buöët kia coá thïí lûâa ngûúâi
Töi nhòn hùæn trûâng trûâng vaâo mùåt
Vaâ töi hiïíu hùæn àaä vay nûúác mùæt !
Töi nhòn thêëy rùng hùæn thò nhoån hoùæt
Keä rùng coân vûúng vaâi súåi thõt treã con
YÁ nghô hùæn chaåy tûâ àêìu xuöëng chên
Tûâ chên ngêëm xuöëng àêët sêu, nïn töi nghe hïët:
"Nïëu maây söëng thò öng cuäng giïët !"

Töi nguã ngoát ba mûúi nùm dûúái boáng baåch dûúng
Trong khuác dên ca coá cún gioá muâa àöng vaâ tiïëng xe tam maä
Viïn àaån Hñt-le bùæn töi
Àaä thaânh gó seát röìi
Höm nay Nñch-xún àïën khoác
Caách hùæn giaã vúâ thêåt laâ ngu ngöëc
YÁ nghô hùæn chaåy tûâ àêìu xuöëng chên
Tûâ chên ngêëm xuöëng àêët sêu, nïn töi àûúåc biïët:
"Nïëu öng laâ Hñt-le
Öng seä thiïu maây khöng coân gò maâ chön hïët!"

Vaâ hùæn khoác töi


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 103


Töi khöng thïí phò cûúâi
Töi nhòn thùèng vaâo mùåt hùæn
Töi nhêån ra maáu töi boån phaát xñt Àûác cûúáp ài
Chaãy giêìn giêåt vùçn veâo theo hònh chûä Y
Trïn muäi nhoån diïìu hêu cuãa hùæn
Khöng biïët hùæn mûúån ai böå mùåt àûa ma
Vaâ vay ai nûúác mùæt
Nûúác mùæt xuyïn qua àêët
Vúä trong löìng ngûåc töi ngaân vaån maãnh thuyã tinh
Vaâ sûng têëy lïn khùæp caã thên mònh
Ngaây àïm nhûác buöët
Caác baån úi !
Caác baån coá nghe thêëy tiïëng kïu
tûâ dûúái möå cuãa töi
1972
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 104
TIÏËNG ÀAÂN BÊÌU VAÂ ÀÏM TRÙNGCaác chuá vùn cöng quên giaãi phoáng
Vïì nhaâ em chúi
Chuá gaãy lïn khuác àaân bêìu
Chuá àêåp tay ngöìi haát aánh trùng böîng thaânh baát ngaát
Tiïëng chim àïm cao vúâi
Tiïëng nhûäng vò sao lang thang trïn trúâi
Nhûng dêy àaân bêìu
Laåi rung nhûäng êm thanh vïì con ngûúâi vaâ mùåt àêët
Tiïëng ên tònh mêëy nghòn nùm trûúác
Tiïëng ên tònh höm nay
Chûáa sùén tûâ bao giúâ trong dêy
Cûá ngên lïn vúái êm àiïåu tuyïåt vúâi
Àùçm thùæm khuác ru con Nam Böå
Tûúi maát cêu dên ca quan hoå
Maái àònh uöën cong
Nhaâ maáy têìng têìng bïn kia söng
Ngûúâi nghe bùæt gùåp mònh trong tiïëng àaân nöìng êëm
Chõ dên quên laái maáy caây
Ngoán chên caái vïët buân non coân lêëm
Cuå giaâ mêëy lêìn tiïîn chaáu con ra trêån
Àöng nhêët laâ treã em lïn chñn, lïn mûúâi
Trong tiïëng àaân bêìu
Têët caã böîng thaânh thi sô
Tiïëng àaân bêìu, tiïëng àaân bêìu
Ngên nga trong àïm trùng
Giûäa hai muâa luáa
Dêy àaân tûúãng khöng beán tay chuá nûäa
Maâ cùng trong khöng gian
Tûå rung lïn ngaân àúâi sûác maånh Viïåt Nam


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 105


Chuáng em lùæng nghe, nñn thúã
Luác êëy ruâng ruâng bom nöí
Boáng cau ngaä xuöëng cêy àaân
Lung lay
Nhû baân tay
Xoaá ài nhûäng êm thanh dú bêín
Àïí tiïëng àaân vaâ chó coá tiïëng àaân, tuön traâo vö têån
Maát trong nhû suöëi àêìu nguöìn...
1972
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 106
BAÂN CHÊN THÊÌY GIAÁ OThêìy ngöìi ghïë giaãng baâi
Xïëp caånh baân àöi naång göî
Möåt baân chên àêu röìi
Chuáng em khöng roä

*

Saáng naâo bom Myä döåi
Phûúång àöí ngöín ngang, maái trûúâng töëc ngoái
Mùåt baãng àen löî chöî vïët bom bi
Thêìy cêìm suáng ra ài
Baâi têåp àoåc daåy chuáng em dang dúã
Hoa phûúång
Hoa phûúång chaáy möåt goác trúâi nhû lûãa
Nùm nay thêìy trúã vïì
Nuå cûúâi vui vêîn nguyïn veån nhû xûa
Nhûng möåt baân chên khöng coân nûäa
Öi baân chên
In lïn cöíng trûúâng nhûäng chiïìu giaá buöët
In lïn cöíng trûúâng nhûäng àïm mûa dêìm
Dêëu naång hai bïn nhû hai haâng löî àaáo
Chuáng em nhêån ra baân chên thêìy giaáo
Nhû nhêån ra caái chûa hoaân haão
Cuãa caã cuöåc àúâi mònh
Baân chên thêìy gûãi laåi Khe Sanh
Hay Têy Ninh, Àöìng Thaáp?
Baân chên àaåp xuöëng àêìu luä giùåc
Cho leä söëng laâm ngûúâi
Em lùæng nghe thêìy giaãng tûâng lúâi


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 107


Rung àöång bao àiïìu suy nghô
Nghe thêìm voång baân chên ài àaánh Mô
Nghe êm vang tiïëng goåi cuãa chiïën trûúâng
Em ài suöët chiïìu daâi yïu thûúng
Chiïìu sêu àêët nûúác
Theo nhûäng dêëu chên ngûúâi thêìy nùm trûúác
Vaâ baân chên thêìy, baân chên àaä mêët
Vêîn dêîn chuáng em ài troån veån cuöåc àúâi...
1972
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 108
NHÚÁ BAÅNChiïìu nay
Tao ngöìi trïn cêìu göî
Nghe roác raách chên cêìu soáng vöî
Con thuyïìn xûa, mui chöíng nhû àuöi chim
Têët caã vêîn coân nguyïn
Tao böîng nhúá chuáng maây, nhúá thïë
Àêu röìi thùçng Tñ
Maái toác hoe hoe, mùæt lûún ti hñ
Xuáng xñnh quêìn nêu
Baânh baånh chiïëc cùçm àaä luán phuán rêu
Thùçng Trònh, nûúác da mai maái
OÃn eãn tiïëng cûúâi nhû con gaái
Caái Thuáy, caái Liïn
Tïn nghe coá veã dõu hiïìn
Maâ nghõch nhû quyã sûá
Cêu chuyïån xûa thêìy kïí
Theo chuáng maây, ài àêu?
Vïì àêu?
Chuáng mònh thûúâng baão nhau
Àêët nûúác quaá ngheâo röìi, khöng thïí ngheâo hún nûäa
Chuáng mònh lúán lïn
Khöng tiïëc nghô suy vaâ möì höi àöí
Khöng biïët àûáa naâo, tay coá trûúác vïët chai
Khöng biïët tuöíi chuáng mònh bao nhiïu
Àêët nûúác raå rúm seä thaânh sùæt theáp
Duâ chùèng laâm nïn, hay laâm nïn sûå nghiïåp
Cuäng khöng bao giúâ quïn nhau
Chuáng maây úi, bêy giúâ chuáng maây àêu?
Vaâ chiïëc cêìu


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 109


Cong nhû vaânh trùng chia tay àïm êëy
ÚÃ xa, chuáng maây coá thêëy
Trïn cêìu göî chiïìu nay
Tao nön nao ngöìi nhúá chuáng maây...
Heâ lúáp baãy 1972
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 110
BÏËN ÀOÂNhúá chõ Trêìn Thõ Duyïn


Bïën àoâ xûa àêy röìi
Cêy àa giaâ buöng rïî loi thoi
Laá biïëc xoâa mùåt nûúác
Àaá lúãm chúãm, búâ söng trùæng boåt...
Trúâi se se heo may
Vêîn nhû lêìn àêìu, ta qua söng, nùm êëy
Con àoâ göî chùèng coân göëi baäi
Àêu röìi, quaán raå lú phú
Ta theâm nhòn nhûäng kyã niïåm êëu thú
Ngöìi thuåp xuöëng khoang àoâ
Khoang àoâ röång thïë
Chùèng thêëy cêy àa baäi mña
Khoaãng trúâi cong veo trïn mui àoâ
Toác öng laái baåc phú
Lêîn vaâo mêy trùæng...
Ta àûáng giûäa trúâi mïnh möng nùæng
Quaán xûa àöí röìi
Dûúái boáng maát voâm àa, chùèng coân coá ai ngöìi
Gioá thöíi cöìn caâo mùåt nûúác
Mêët möåt nöîi gò khöng thïí tòm laåi àûúåc
Ta ài, loâng vêîn úã núi àêy
Ai cuäng chó coá möåt lêìn
Caái thuúã thú ngêy...
1972
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 111
THÚ VUIKñnh gûãi baác Maånh Sinh


Caãm ún baác tùång thú vui
Chaáu chûa lùång leä qua àúâi àûúåc àêu
Chaáu coân úã vúái cêy cau
Buâng xoâe taán laá, àoã au quaã giaâ
Chaáu coân úã vúái meå cha
Mùæt múâ chên chêåm, biïët laâ cêåy ai
Chaáu ùn haåt gaåo bao àúâi
Bao buöìn vui ngêëm vaâo ngûúâi, àaä lêu
Chaáu laâm àaä àûúåc gò àêu
Cuöåc àúâi coân caã àùçng sau rêët daâi

Caãm ún baác tùång thú vui
Àûúâng vïì êm phuã coân vúâi vúåi xa
Löëi rêìu xú xaác coã hoa
Tiïëng chim nùm ngoaái vêîn ngên ngang trúâi
Caãm ún baác tùång thú vui...
1972
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 112
ÀÊÅP CÛÃA DIÏM VÛÚNG1Trñch trûúâng ca "Trûâng phaåt"


Àoaân ngûúâi ài
Trong sùæc chiïìu vaâng uáa cuãa êm ti
Laá khö laác àaác
Nghe thoang thoaãng muâi hûúng trêìm ngan ngaát
Tiïëng chuöng khua xa vúâi...
Choá ngao im lùång nhòn ngûúâi
Quyã trùæng àûáng böìng thanh sùæt
Cûãa àiïån Diïm Vûúng àoáng chùåt
Àoaân ngûúâi nhêån ra Thêìn Àêët
Chên tay sêy saát vïët bom
Tiïëng Thêìn:
- "Töi àïën àaä mêëy höm
Cûãa àiïån vêîn chûa thêëy múã
Vi vu, vi vu
Àêy laâ lúâi cuãa gioá
Caác baån úi
Haäy lùæng nghe lúâi cuãa gioá:
- "Húäi nhûäng ngûúâi phêîn nöå
Caác baån ài haâng nghòn cêy söë
Bùçng aánh saáng chiïëu ra tûâ traái tim mònh
Àêy laâ chöî têån cuâng
Keã thuâ phaãi àïìn töåi aác
Giúâ trûâng phaåt: maáu rúi thõt naát
Sùæp àïën röìi!
Sùæp àïën röìi!

Nhûäng ngûúâi bõ bom Mô giïët haåi trong caác trêån neám bom huyã diïåt nùm 1972, têåp húåp
1

thaânh àoaân dûúái êm phuã, àoâi vua Diïm Vûúng phaãi trûâng phaåt boån giïët ngûúâi


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 113


Nhûng haäy chúâ, haäy chúâ, caác baån úi.
Diïm Vûúng àang nguã..."
Tiïëng àoaân ngûúâi cùæt ngang:
- "Khöng thïí chúâ, khöng thïí chúâ àûúåc nûäa
Àêåp cûãa mau, àêåp cûãa!"
Tiïëng àoaân ngûúâi àêåp tay vaâo cûãa àiïån Diïm Vûúng
Tiïëng beân beåt, nhûäng baân tay giaâ
Tiïëng sêìm sêåp, nhûäng baân tay mang chûãa
Tiïëng cöåc cöåc, nhûäng con ngûåa göî
Tiïëng raâo raâo, nhûäng caânh cêy
Tiïëng êìm êìm, àêët bùæn, ngoái bay
Thaânh möåt êm thanh chaát choang nhûác nhöëi
Thaânh möåt êm thanh kinh hoaâng dûä döåi
Nhû thiïn nhiïn àang taåo söng dûång nuái
Nhû traái àêët àang hònh thaânh...
Tiïëng Diïm Vûúng:
- "Quó sûá àêu? Sao coá chuyïån laå kyâ?"
Tiïëng àoaân ngûúâi:
- "Múã cûãa ài! Múã cûãa ài!
Phaãi trûâng phaåt.
Chuáng töi àoâi trûâng phaåt
Nhûäng keã àaä gêy ra töåi aác!"
Diïm Vûúng xöëc vöåi aáo bûúác ra
Tiïëng xuãng xoeãng thanh la
Duâi nïån thoâm thoâm tröëng àaá
Tiïëng keân röìng ruác lïn höëi haã
Cûãa àiïån múã toang
Caã möåt vuâng nhïënh nhoaáng saáng vaâng
Long lanh daát ngoåc
Höì sen lung linh nhû trùng moåc
Caá lûãng lú búi, in baãy sùæc cêìu vöìng
Àûúâng vaâo sên uöën khuác vêíy röìng
Nïìn àaá neát mêy bay thanh thaãn
Rûâng rûåc chñn nhûäng quaã àaâo, quaã mêån
Toãa muâi thúm khöng thêëy úã trïn trêìn...
1972

http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 114
CÖ THÕ MÊÌULuáa rúm taåm thu goån laåi
Maân phöng cùng àoã sên àònh
Àiïån xanh voâm àa cöí thuå
Ngûúâi xem àöng nhû mñt tinh

Xoám laâng nhû xoám laâng xûa
Trong tiïëng tröëng cheâo sêu vúåi
Tiïëng moä àûa hûúng hoa àaåi
Len dêìn vaâo moåi têm tû

Kòa cö Thõ Mêìu lïn chuâa
Àoãng àaãnh daáng ài, mùæt liïëc
Ngùæm caái tay cö phêíy quaåt
Tûúãng mònh söëng àaä trùm nùm

Ngûúâi xem thoaáng nhû quïn chõ
Chiïìu nay gaánh luáa trïn àöìng
Têìn taão nuöi em, nuöi meå
Mûúâi nùm roâng raä chúâ chöìng...
1973
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 115
SÛÚNG MUÖËIBêët ngúâ trùæng ngoä, moác sa
Coã cêy àoã seám nhû hoa rong giïìng
Laâng xa cuöìn cuöån gioá lïn
Rêåp rúân daãi lûãa chaáy bïn chên trúâi...
1973
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 116
CÊY BAÂNG MUÂA ÀÖNGSuöët muâa heâ chõu nùæng
Che maát caác em chúi
Àïën àïm àöng giaá laånh
Laá coân chaáy àoã trúâi
1973
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 117
HOA DUÖËIVûúân xön xao thaánh thoát
Nùm caánh xoâe vaâng tûúi
Ngúä sao àïm xuöëng haát
Maãi vui quïn vïì trúâi
1973
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 118
HOA DAÅIThûúng möåt quaäng àûúâng choái nùæng
Mêìm hoa àaåp àêët, nhö lïn
Sùæc thùæm rêët nhiïìu vïì saáng
Hûúng thúm rêët nhiïìu vïì àïm
Möåt vuâng tûúi maát trong laânh
Caái noáng trûa heâ dõu laåi
Vui veã ngûúâi qua
Hoa úi
Ai baão em laâ Hoa Daåi?
1973
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 119
CÊY XOANNgaây naâo xoan beá xñu
Giúâ böîng vuát lûng trúâi
Dûúái göëc cêy xaám möëc
Bao laá caânh khö rúi ...
1973
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 120
KHI MUÂA THU SANGMùåt trúâi lùån xuöëng búâ ao
Ngoån khoái xanh lïn, luáng liïëng
Vûúân sau gioá chùèng àuöíi nhau
Laá vêîn bay vaâng sên giïëng
Xoám ngoaâi, nhaâ ai giaä cöëm
Laân sûúng lam moãng rung rinh
Baån nhoã cûúäi trêu vïì ngoä
Tûå mònh laâm nïn bûác tranh
Raâo thûa tiïëng ai cûúâi goåi
Tröng ra naâo thêëy àêu naâo
Möåt khoaãng trúâi trong leo leão
Thònh lònh hiïån lïn ngöi sao
Nhûäng muöën kïu to möåt tiïëng
Thu sang röìi àêëy ! Thu sang !
Loâng böîng nhúá öng Nguyïîn Khuyïën,
Coäng chaáu chaåy röng khùæp laâng
1973
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 121
GHI CHEÁP VÏÌ NGOÅN ÀEÂN DÊÌUÀûáng giûäa nhaâ maâ chaáy
Maâ toãa saáng xung quanh
Chó thûúng cêy àeân êëy
Khöng saáng nöíi chên mònh
1973
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 122
ÀÛÚÂNG SANG NHAÂ BAÅNXïë trûa tòm thùm nhaâ baån
Laåi gùåp chuá buâ nhòn rúm
Xuáng xñnh aáo túi, noán laá
Möåt mònh àûáng muáa giûäa vûúân
Ngoä laå. Röëi búâi gioá thöíi
Hoãi ai? Àûúâng taånh boáng ngûúâi
Laåi chuá buâ nhòn vöìn vaä
Phêët tay, chó thùèng... lïn trúâi.
1973
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 123
MUÂA ÀÖNG VAÂ CÊY SÊÌU ÀÖNG1Ngoaâi thïìm mûa buåi phêy phêy
Caânh sêìu vûún nhûäng nhaánh gêìy khùèng khö
Quaã vaâng heáo quùæt, lûa thûa
Lùång dêng nöîi nhúá ngaân xûa lïn trúâi
1974
Cêy sêìu àöng: Cêy xoan - Truyïån cöí tñch Nam Trung böå: Chõ My Cú khöng chõu boã
1

chöìng lêëy vua, vua giïët. Möå chõ moåc lïn cêy sêìu àöng


http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 124
ÀÊËTÀêët muöën noái àiïìu chi thïë
Maâ khöng noái àûúåc vúái ngûúâi
Maâ raåo rûåc trong quaã ngoåt
Maâ rûng rûng maâu laá tûúi
1974
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 125
ÀÖÌNG QUÏLaâng quï luáa gùåt xong röìi
Mêy hong trïn göëc raå phúi trùæng àöìng
Chiïìu lïn lùång ngùæt bêìu khöng
Trêu ai no coã thaã röng bïn trúâi
Húi thu àaä chaåm mùåt ngûúâi
Baåch àaân àöi ngoån àûáng soi xanh àêìm
Luöëng caây coân thúã suâi tùm
Sûúng buöng cho àöìng hoang nùçm chiïm bao
Coá con chêu chêëu phûúng naâo
Bêng khuêng nhúá luáa, àêåu vaâo vai em...
1974
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 126
CÊY ÀA LAÂNGTrñch Trûúâng ca "Khuác haát ngûúâi anh huâng"
2
Caánh liïëp kheáp húâ
Baâ Chanh haäm àeân haåt àöî
Nhûäng àaám chaáy
Tùæt dêìn ngoaâi cûãa söí
Tiïëng khoác chó coân Tûác tûúãi
ÚÃ nhaâ bïn
Laâng xoám böîng lùång yïn
Lùång yïn àïën khöng thïí naâo chõu nöíi
Khöng gian neán nhûäng gò dûä döåi...
Baâ khöng hiïíu sao
Bûúãi vêîn chûa vïì
Laá khö söåt soaåt ngoä tre
Tiïëng ïëch ao beâo thuãng thùèng
Tiïëng khoác chòm dêìn trong im lùång
Laåi thónh thoaãng, nêëc lïn Ngheån ngaâo...
Sûå im lùång haát rùçng:
Lùång im cuãa möåt nhaát dao
Cheám vaâo àaá, giûäa trúâi cao àêët daây
Húäi ai naát vúái coã cêy
Höìn kïu thaânh gioá nhûäng ngaây baäo giöng!
Cuå Àònh àêíy cûãa
Lûâng lûäng bûúác vaâo trong
Ngûåc phùèng nhû taãng àaá
Röìi ngöìi im nhû göëc cêy to
Tay cuå phaác ra möåt cûã chó mú höì
Röìi cuå laåi lùæc àêìu lùång leä
Tröng cuå heáo nhû cêy àa laâng bêåt rïî


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 127


Gioång cuå trêìm vaâ sêu:
- Con Bûúãi àêu?
Töi àïën tòm noá hoãi
ûác thïë naây, laâm sao maâ chõu nöíi?
Baâ Chanh vöåi àûáng lïn
Kheáp kñn caánh liïëp vaâo
Baâ thoaáng thêëy cuöëi trúâi
Long lanh ngöi sao
Saáng nhû gioåt nûúác mùæt...
Nhûäng àaám chaáy seä dêìn dêìn tùæt
Nhûng lûãa àang thùæp lïn
Ngaân vaån ngoån àeân
Àêët nûúác àïm nay
Khöng ai bònh yïn...
Tiïëng khoác laåi nêëc lïn
Tûác tûúãi Nhaâ bïn...
Nhaâ êëy saáng nay
Ba ngûúâi, giùåc chùåt àêìu cùæm coåc
Àöìn Cooác mùæt vùçn tia àoã noåc
Tay quay vuâ vuâ can àen
Àöåi Mêu ài bïn
Caái tai cuåt giêëu trong laân khoái thuöëc 1
Sau möîi trêån caân
Laâng vaän thïm ngûúâi quen thuöåc
Baâ thoaáng ruâng mònh...
Tiïëng sûúng rúi röåp... röåp... maái gianh
Gúåi daáng caânh tre laã theo chiïìu gioá
Tiïëng xa vùæng cön truâng trong coã
Gúåi chiïìu sêu khöng cuâng cuãa àïm
Têët caã nhû bònh yïn
Tûúãng xoám laâng ta chûa bao giúâ chaáy
Tûúãng maáu baâ con chûa bao giúâ chaãy
Tûúãng àúâi mònh chûa bao giúâ traãi qua
Nhûäng àöíi thay vaâ nhûäng vui buöìn

Du kñch Long Àöång àaä cheám cuåt tai tïn tay sai.
1
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 128


Bùçng caã bao àúâi xûa cöång laåi...
Tiïëng khoác nhaâ bïn
Laåi nêëc lïn
Tûác tûúãi...
Cuå Àònh rung àöång toaân thên
Xoâe baân tay vuöng, baåc trùæng vïët chai sêìn
Cuå böîng noái möåt gioång trêìm rêët laå:
- Baâ Chanh úi
Chuáng noá thõt ngûúâi mònh nhiïìu quaá !
Röìi lùång im
Cuå lùæc caái àêìu:
- Con Bûúãi àêu
Töi muöën tòm noá hoãi ûác thïë naây
Laâm sao maâ chõu nöíi?
Maái nhaâ gianh haát rùçng:
Coá àêu nhû úã núi àêy
Keã thuâ aác quaá mûác naây - chûa thöi
Àau thûúng quaá möåt kiïëp ngûúâi
Cêìm gûúm quaá mêëy chuåc àúâi nöëi nhau...

3
Tiïëng choá vu vú
Laâm àïm thïm thùèm sêu
Sûúng xuöëng se se
Mùåt àûúâng caát buåi
Con àom àoám ûúát caánh bay
Daåt vaâo caânh öíi
Böîng lao ra
Raåch möåt àûúâng ngang àïm
Lûãa trong tro
Chöëc chöëc laåi buâng lïn
Trong gioá thöíi
Nhû möåt àiïìu muöën noái
Àïm dêìn khuya cao cao voâi voåi
Böîng vuát lïn
Choát voát

http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 129


Tiïëng gaâ
Treã nhû thúâi trúâi àêët múái sinh ra...
Cö Bûúãi lùæng nghe tiïëng gaâ rûâng rûåc
Thêëy sûác triïåu ngûúâi höìi sinh trong löìng ngûåc
Vaâ cö ài
Bïn àaám chaáy
Chûa taân
Lûãa haát rùçng:
Quï töi - nhûäng caánh rûâng hoang
Chñnh trong cún baäo àaåi ngaân - töi sinh
Nuöi töi trong bïëp nhaâ gianh
UÃ laâ möåt chêëm - thöíi thaânh biïín khúi...

5
Toaán giùåc chaåy xö caã laåi
Mùåt chuáng xaám ài. Húát haãi
- Chi àêëy? Bay?
Tïn lñnh cao gêìy
Cöí ngùèng nhû cöí coâ chïët baäo
Dong möåt cuå giaâ mùåt bï bïët maáu
Naách aáo raách toang
Daáng lûåc lûúäng vaâ àiïìm nhiïn nhû cêy àa laâng
Tïn lñnh cöí coâ oang oang noái:
- Laäo giaâ naây àaä "àaánh mòn" ngaâi Àöåi
Ngaâi ngaä vêåt ra, chùèng biïët coá sao khöng?
Tuåi noá caáng ngaâi vïì àöìn rêët àöng...
Cooác chöëng can àen, ài àïën
Caái chên bûúác nheå nhaâng, uyïín chuyïín
Hùæn böîng nhòn thùèng cùng vaâo mùæt cuå giaâ
Soi moái, caái nhòn nhû moi ruöåt gan ra
Cuå Àònh bònh thaãn:
- Lñnh cuãa quan àöìn àaä cho töi lûåu àaån
Giïët àöåi Mêu laâ viïåc cuãa riïng töi
Ngûúâi Viïåt Nam
Khöng möåt ai àûúåc phaãn böåi giöëng noâi
Thûa quan, quan hiïíu chûá?

http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 130


- Tïn öng laâ gò?
Cooác vêîn laånh luâng nhûng mùæt àaä vùçn tia hung dûä
- Coá thïí goåi töi
Laâ Àònh, laâ Chuâa, laâ Nhaâ, laâ Cûãa
Tïn töi laâ: Dên - nûúác - bõ - xêm -lùng
Tûâ thûúång cöí àïën nay
Chuáng töi
Khöng hïì biïët àêìu haâng !
Cooác lïåch meáp cûúâi thêåt laâ nham hiïím
- Nhaâ öng àêu?
- Ngoaâi thên töi, töi chùèng coân gò sêët
Töi chó coá hai baân tay àïí caây xúái àêët
Àêìu töi chûáa nhûäng cêu thú bêët khuêët
Cuãa Maåc Àônh Chi tûâng àoåc úã bïn Taâu1
Cuå noái chûãa dûát cêu
Mùæt böîng thoaáng caái gò nhû laâ laân buåi
Hai maá dêìn hùçn nöíi
Nhûäng ngoán tay daâi vaâ thon
Vïët nhûäng ngoán tay tuå laåi tñm bêìm
Hònh daång giöëng baãn àöì nûúác Phaáp
- Öng coá giïët, töi cuäng khöng àöíi khaác !
Gioång cuå Àònh kiïn nhêîn àïën laå luâng.
Cuå ngêíng nhòn khöng trung
Mêëy tia nùæng cuöëi muâa
Long lanh trong àaám mêy raách naát
“Maây coá giïët, tao cuäng khöng àöíi khaác"
Cuå nghô thêìm -"Thïë laâ chuáng bay
Khöng thïí thuöën túái hêìm
Mêëy anh trinh saát cêëp trïn vaâ con Bûúãi
Vúái têëm baãn àöì ngoùçn ngoeâo àûúâng xanh àoã
Chiïën dõch lúán, quên ta sùæp múã
Quaã lûåu àaån mònh neám vaâo mùåt Àöåi Mêu


Maåc Àônh Chi, möåt traång nguyïn àúâi Trêìn, laâ ngûúâi cuâng laâng. Öng àaä ûáng àöëi thú
1

phuá vúái sûá giaã vaâ triïìu àònh nhaâ Nguyïn, buöåc hoå phaãi khêm phuåc. Caác cuå giaâ úã àõa
phûúng coân thuöåc thú öng vaâ rêët tûå haâo vïì öng


http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 131


Xoay ngûúåc quên thuâ vïì phña sau
Nïëu phaãi chïët, ûâ thò mònh chïët
Ngoaâi voâm trúâi löìng löång kia
Mònh chùèng coá gò àïí maâ tûâ biïåt"...
Möåt tûá thú caãm khaái xûa cuãa Maåc Àônh Chi
Böîng laâm cuå nön nao
Ngûåc cuå göì lïn nhû soáng traâo.
Tiïëng Cooác ngoåt ngaâo
Vö nghôa vaâ vo ve nhû tiïëng muöîi
- Maây nhúá xem, coá thïí laâ tïn Bûúãi
Àaä dùån maây
Vaâ maây biïët noá coân êín nêëp quanh àêy?
- Vêng, töi nhúá...
Khi caác öng dòm dên töåc töi trong maáu lûãa
Nhûäng Ba Àònh, Baäi Sêåy, Hûúng Khï...
Bao lúáp ngûúâi chïët ài
Àïí laåi möëi thuâ cho ngûúâi coân söëng
Tûâ nuái cao, söng daâi, àöìng röång
Àaä moåc lïn vö söë phaáo àaâi
Tûâ baân tay chai saån cuöëc caây
Vuåt lúán dêåy kho quên lûúng, kho àaån dûúåc
Öng coá thïí giïët töi
Nhûng àêët nûúác
Vêîn trûúâng sinh
Ngoaâi khaát voång moåi quên thuâ !
Luä lñnh àúâ ra nhòn cuå giêy lêu
Nhû gùåp möåt caái gò kò laå
Nhûng Cooác thò hiïíu ra têët caã
Rùçng:
Hùæn phaãi möåt mònh chöëng laåi möåt nhên dên
Hùæn phaãi möåt mònh chöëng laåi möåt dên töåc
Lêìn àêìu tiïn
Hùén böîng thêëy mònh thêåt laâ cö àöåc
Nöîi thêët voång suãi tùm
Chua chua trong oác
Hùæn buöng thoäng hai tay vaâ mùåt cuái gêìm

http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 132


Möåt thoaáng thöi
Mùåt hùæn laåi hêìm hêìm...
- Tïn Bûúãi àêu? - Hùæn hoãi.
Tiïëng xeá raách qua keä rùng choá soái
Hùæn löìng nhû con trêu àûåc bõ àoân àau
Chiïëc can àen quay thaânh khoái ngang àêìu
Böîng àöåt ngöåt böí vaâo mùåt cuå
Cuå vuöët mùåt, loâng baân tay thêëy àoã
Giú hai tay, chaáy hai maãnh mùåt trúâi
Nhòn tïn àöìn, tûúãng nöí caã con ngûúi:
Cuå heát nhû sêëm nöíi:
- Naây Cooác
Maây muöën tòm tïn Bûúãi
Haäy tòm trong caái buång àoái cuãa tao àêy !
Tay cuå giêåt phanh vaåt aáo nêu daây
Phúi caái buång phêåp phöìng, phêîn nöå
Rúi xuöëng dûúái chên, cuác aáo to, cuác aáo nhoã
Àaä khêu búãi àûúâng kim vuång vïì...
Da thõt cuå toãa ra muâi úã àúå, laâm thuï
Thaáng hai mûa phuân, thaáng mûúâi sûúng muöëi
Muâi buân ngêëu vaâ muâi luáa múái
Muâi trùng non nhûäng àïm nguã sên àònh...
Àöìn Cooác quay tñt can ài quanh
Böîng dûâng laåi, nheo mùæt cûúâi àöåc àõa:
- Tao cho nöí trong buång maây
Quaã lûåu àaån Myä Khai khöng?
Ngûåc cuå cuöån lïn àoã boáng maâu àöìng
Röìi cuå àûáng lùång im nhû hoáa àaá
Chó möåt chuát mú höì
Thoaãng rung trong goâ maá
Trong àuöi mùæt nûát chên chim...
Nhaâ bïn böîng bêåt lïn
Tiïëng khoác nêëc nhû caânh khö gêîy
Cooác sai lñnh suåc tòm ai vûâa khoác àêëy
Löi cheám ngay, cùæm coåc bïu àêìu.
- Tïn Bûúãi àêu?

http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 133


Chó ba phuát nûäa
Buång maây tao seä möí
Vaâ nheát vaâo trong quaã lûåu àaån Hoa Kò
Möåt phuát Hai phuát Tröi ài...
Thúâi gian roã tûâng gioåt maáu !
Cuå böîng kïu to:
- Xoám laâng úi
Ai coá nghe thò nhùæn laåi höå töi
Töi coân núå baâ
Troân lûng thuáng thoác
Núå öng Ba Yïn hai chuåc baåc
Coân baác Xoan töi hûáa lúåp giuáp nhaâ
Bêy giúâ töi ài xa
Cho töi xin nhûäng gò töi coân núå...
Nùæng haát rùçng:
Gúám cho lûåu àaån Hoa Kyâ
Nöí trong buång cuå coân gò laâ thên
Têm höìn cuãa möåt ngûúâi dên
Àaä thaânh aánh saáng trong ngêìn höm nay...
1974
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 134
MÛA XUÊNMûa bay nhû khoái qua chiïìu
Voâm cêy nghe nhoã gioåt àïìu qua àïm
*
Tiïëng mûa vang nheå khùæp miïìn
Loâng rung nhû chiïëc laá mïìm, kheä sa
*
Saáng ra, múã cûãa nhòn ra
Vêîn mûa maâ àêët trûúác nhaâ vêîn khö
1974
http://ebooks. vdcmedia. com
T HÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 135
ÚÃ NGOAÅI Ö THAÂNH PHÖËMûa bay trùæng nhûäng cao têìng àún àöåc
Böîng bêët ngúâ nghe voång tiïëng boâ, bï
Höìn dên daä sao maâ dai dùèng thïë
Àïën tòm töi, tûúãng töi laåc löëi vïì...
1974
http://ebooks. vdcmedia. com
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA 136
TRONG SÛÚNG SÚÁMSao Mai chúân vúân ngang mùåt
Nam Taâo, Bùæc Àêíu gêìn thöi
Vûâa múái bûúác qua ngoä duöëi
Àaä ài lú lûãng giûäa trúâi
Cöíng laâng böìng bïình mêy nöíi
Böën bïì sûúng khoái ngöín ngang
Trêu quïn àöi sûâng lêëm àêët
Tûúãng mònh lûäng thûäng lïn Trùng
Taán àa bûâng ra àöåt ngöåt
Coá ai? Ö baác thúå caây
Ngöìi thöíi nuân rúm, rñt thuöëc
Sau lûng, àöìng lïënh laáng bay...
1974
http://ebooks. vdcmedia. com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản