Hạch toán nghiệp vụ kế toán xuất khẩu hàng hóa

Chia sẻ: chiharutocvang

Tài liệu tham khảo Hạch toán nghiệp vụ kế toán xuất khẩu hàng hóa

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hạch toán nghiệp vụ kế toán xuất khẩu hàng hóa

I. Tổng quát:

1. Những điều kiện thương mại quốc tế ( International commercial terms
INCOTERMS)
Mục đích nghiên cứu Incoterms nhằm hiểu được trách nhiệm hàng hóa, trách nhiệm các chi
phi, thuế, rủi ro thuộc bên nào để kế toán ghi sổ đúng, kịp thời. Kế toán ghi vào doanh thu
bán hàng tại thời điểm hết trách nhiệm và được quyền đòi tiền hoặc nhận được tiền, ghi vào
chi phí bán hàng khi chi phí thuộc trách nhiệm bên bán. Incoterms có 13 điều kiện giao hàng
thông dụng ( trình bày những điều kiện cơ bản cần cho kế toán )

1.1. Giao tại xưởng - EXW( ex works ) Người bán giao hàng cho người mua tại xưởng của
mình (xưởng, nhà máy, kho, ..). Kê3 từ khi nhận hàng tại cơ sở người bán, người mua chịu
trách nhiệm hàng hóa, rủi ro, chi phí như vận chuyển, bốc dỡ, thuế xuất khẩu...( nếu như
không có thỏa thuận riêng)

1.2. Giao cho người chuyên chở - FCA ( free carrier )
- Trách nhiệm hàng hóa: Người bán chuyền trách nhiệm hàng hóa sang người mua khi giao
hàng cho người chuyên chở do bên mua chỉ định( hoặc người mua nhờ người bán thuê người
chuyên chở ).
- Trách nhiệm chi phí : Người bán chịu rủi ro và phí tổn dể hoàn thành các thủ tục hải quan
cần thiết cho xuất khẩu hàng hóa. Mọi rủi ro và phí tổn khác do người mua chịu kể từ khi
người chuyên chở nhận hàng tại địa điểm quy định.

1.3. Giao dọc mạn tàu - FAS ( free alongside ship) Người bán chuyền trách nhiệm hàng hóa,
trách nhiệm chi phí và rủi ro sang người mua khi hàng đuợc giao cho người mua dọc mạn tàu,
trên cầu cảng hoặc trên sà lan tại cảng bốc hàng quy định. Mọi rủi ro và phí ổn khá cho xuất
khẩu người mua chịu.

1.4. Giao trên tàu - FOB ( free on board)- Người bán chuyển trách nhiệm hàng hóa, trách
nhiệm chi phí và rủi ro sang cho người mua khi hàng được giao cho người mua qua lan cang
tàu tại cảng bốc hàng quy định.
- Người bán phải chịu chi phí lo các thủ tục hải quan để xuất khẩu hàng. Người mua chịu chi
phí lo các thủ tục hải quan để xuất khẩu hàng. Người mua chịu mọi phí tổn và rủi ro về mất
mát, hư hại hàng kể từ khi nhận hàng trên tàu.

1.5. Tiền hàng và cước phí - CFR ( Cost and freight)- Trách nhiệm hàng hóa : Người bán
chuyển trách nhiệm hàng hóa sang người mua khi giao hàng lên tàu tịa cảng bốc hàng quy
định.
- Trách nhiệm chi phí : Người bán chịu rủi ro và phí tổn để hoàn thành các thủ tục hải quan
cần thiết cho xuất khẩu hàn hóa, chi phí bốc dỡ, vận chuyển hàng đến cảng đích. Mọi rủi ro
và các phí tổn khác do người mua chịu kể từ khi người mua nhận hàng tịa cảng bốc hàng quy
định, ngoại trừ chi phí mà người bán đã trả khi ký hợp đồng vận chuyển.

1.6. Tiền hàng, phí bảo hiểm và cước phí - CIF ( cost, insurance and freight )
- Trách nhiệm hàng hóa : giống CFR.
- Trách nhiệm chi phí : giống CFR còn thêm trả tiền mua bảo hiểm hàng hóa. Mọi rủi ro và
phí tổn khác do người mua chịu kể từ khi người mua nhận hàng tại cảng bốc hàng quy định,
ngoại trừ chi phí và rủi ro mà ngưới bán đã trả.

1.7. Cước phí trả tới ( ... nơi đến quy định ) - CPT
( Carriage paid to ...( named place of destination ))
- Người bán chịu trách nhiệm hàng và chi phí như làm các thủ tục hải quan để hàng xuất
khẩu, trả cước phí vận chuyển hàng ....tới nơi quy định
- Rủi ro về mất mát hoặc hư hại hàng cũng như những phí tổn thêm do tình huống xảy ra sau
khi hàng được giao cho người chuyên chở chuyển từ người bán sang người mua khi hàng
được giao cho người chuyên chở.

1.8. Cước phí và bảo hiểm trả tới ( ... nơi đến quy định ) - CIP
( Carriage and insurance paid to ...( named place of destination ))
Trách nhiệm hàng hóa và chi phí người mua và người bán tương tự như điều kiện CPT,
nhưng người bán còn thêm chi phí mua bảo hiểm hàng hóa cho người mua.

1.9 Giao tại biên giới ( ... địa điểm quy định) -DAF
( delivered at frionter ( ... named place))
- Người bán chịu trách nhiệm hàng và chi phí như làm các thủ tục hải quan để hàng xuất
khẩu, trả cước phí vận chuyển hàng ....tới biên giới, nơi giao hàng quy định.
- Người mua chịu tráh nhiệm hàng hóa và chi phí kể từ khi nhận hàng tại biên giới.

1.10. Giao tại tàu (... cảng đến quy định ) - DES
( dilivered ex ship (... named port of destination))
- Người bán chịu trách nhiệm hàng và chi phí đến khi hàng được đặt dưới sự định đoạt của
người mua trên tàu cảng đến quy định ( chưa làm thủ tục nhập khẩu)
- Người mua chịu trách nhiệm hàng và chi phí kể tử khi nhận hàng trên tàu tại cảng đến quy
định( kể cả chi phí bốc dỡ hàng, làm thủ tục nhập khẩu...)

1.11. Giao tại cầu cảng (đã nộp thuế... cảng đến quy định ) - DEQ
( dilivered ex quay (duty paid... named port of destination))
- Người bán chịu trách nhiệm hàng và chi phí đến khi đặt hàng đã làm xong thủ tục hải quan
về nhập khẩu, dưới sự định đoạt của người mua tại cầu cảng ở cảng đến quy định (kể cả các
loại thuế và lệ phí)
- Người mua chịu trách nhiệm hàng và chi phí kể tử khi nhận hàng .

1.12. Giao hàng chưa nộp thuế(...nơi đến quy định) - DDU
( dilivered duty unpaid(... named place of destination))
- Người bán chịu trách nhiệm hàng, phí tổn và rủi ro đến khi đặt hàng dưới sự định đoạt của
người mua tại nơi quy định ở nước nhập khẩu ngoại trừ các loại thuế và lệ phí về nhập khẩu.
- Người mua chịu trách nhiệm hàng và chi phí kể tử khi nhận hàng với các loại thuế và lệ phí
về nhập khẩu.

1.13. Giao hàng đã nộp thuế(...nơi đến quy định) - DDP
( dilivered duty paid(... named place of destination))
- Giống điều kiện giao hàng của DDU nhưng người bán phải trả thêm các loại thuế và lệ phí
về nhập khẩu giao đến nơi quy định của nước nhập khẩu.
* Ngoái các điều kiện cơ bản trên, trách nhiệm hàng hóa và chi phí của mỗi bên phụ thuộc
vào các điều kiện chi tiết và tập quán thương mại cho từng đối tượng giao dịch quy định rõ
trên hợp đồng kinh tế để ghi sổ kế toán cho đúng.
Ví dụ: Cty xuất hàng theo giá FOB có ghi điều kiện phụ FOB under tackle (FOB dưới cần
cẩu), nghĩa là rủi ro về tổn thất hàng hóa chuyển từ người bán sang người mua kể từ khi móc
cần cẩu đã móc vào hàng đưa lên tàu tại cảng bốc hàng.
2. Cách tính thuế:

- Khác với thuế doanh thu tính hàng tháng trên tổng doanh thu trong tháng, thuế xuất nhập
khẩu được tính theo từng chuyến hàng xuất nhập khẩu (XNK)Thuế XNK phải nộp = SL hàng
XNK thtế x Đgiá hàng XNK (tiền VN) x TS thuế XNK (%)
Đơn giá hàng XNK tính bằng tiền VN để tính thuế:
+ Xuất khẩu: Đơn giá FOB ngoại tệ nhân (x) tỷ giá thực tế mua vào của ngân hàng ngoại
thương.
+ Nhập khẩu: Đơn giá CIF ngoại tệ nhân (x) tỷ giá thực tế mua vào của ngân hàng ngoại
thương

II. KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HÓA:

1. Chứng từ:

+ Bên bán giao cho bên mua bộ hồ sơ gồm các chứng từ sau:
- Invoice (hóa đơn)-luôn luôn có
- Packing list ( phiếu đóng gói)- tùy thuộc điều kiện giao hàng
- Specification( tờ kê chi tiết )- tùy thuộc điều kiện giao hàng
- Bill of lading ( vận đơn đường biển)
- Insurance policy( hóa đơn bảo hiểm ) hoặc Insurance certificate( giấy chứng nhận bảo hiểm)
- Và các chứng từ khác ( tùy thuộc tính chất hàng hóa ) như certificate of origin( Giấy chứng
nhận xuất xứ )...
+ Để thực hiện một hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, DN cần phải tiến hành các công việc sau:
- Làm thủ tục nhập khẩu theo quy định nhà nước;
- Thực hiện nhửng công việc ban đầu của khâu thanh toán như: làm đơn xin mở L/C, thực thi
ký quỹ,...nếu hợp đồng mua bán qui định thanh toán bằng L/C.
- Thuê phương tinệ vận tải, nếu hợp đồng mua bán qui định hàng được giao ở nước xuất
khẩu.
- Mua bảo hiểm
- Làm thủ tục hải quan
- Nhận hàng
- Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu
- Khiếu nại về hàng hóa bị tổn thất, thiếu hụt, không phù hợp với hợp đồng.
- Thanh toán tiền hàng và thanh lý hợp đồng.

2. Nhập khẩu trực tiếp:

- Tài khoản sử dụng:
TK 144 - Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
TK 156 - Hàng hóa
- ĐK một số nghiệp vụ kinh tế chủ yuế:
+ Khi DN xuất ngoại tệ để ký quỹ mở L/C
Nợ TK 144 - CC,KC, KQNH ( Tỷ giá giao dịch)
CÓ Tk 111(1112), 112(1122)(tỷ giá ghi sổ)(tỷ giá xuất quỹ)
Có TK 515 - DTHĐTC(Chênh lệch tăng)
Hoặc:
Nợ TK 144 - CC,KC, KQNH ( Tỷ giá giao dịch)
Nợ TK 635 - CPTC(Chênh lệch giảm)
CÓ Tk 111(1112), 112(1122)(tỷ giá ghi sổ)(tỷ giá xuất quỹ)
Đồng thời ghi Có TK 007
Nếu DN vay ngoại tệ ngân hàng mở L/C, thì chuyển tiền vào TK ký quỹ, ghi:
Nợ TK 144 - CC, KC, KQNH( tỷ giá giao dịch)
CÓ TK 311 - Vay ngắn hạn( tỷ giá giao dịch)
+Khi hàng về đến ga, đến cảng...theo thông báo của cơ quan hải quan, DN tiến hành nhận
hàng và kiểm hàng. Căn cứ vào giấy báo nhận hàng và các chứng từ khác có liên quan hàng
nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, ghi:
Nợ TK 151,156, 157 (tỷ giá giao dịch)
Có TK 331 - PTNB ( tỷ giá giao dịch)
+ Cần thông báo nộp thuế nhập khẩu của hải quan, ghi:
Nợ TK 151, 156, 157
Có TK 333 - TXNKPN(3333)
+ Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu, ghi:
Nợ Tk 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 333 - TVCKPNNN(33312)
Đối với DN chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, hoặc không chịu thuế GTGt, kế
toán ghi:
Nợ TK 151,156, 157
Có TK 333 - TGTGTPN(3331)
+ Các chi phí giám định hải quan, thuê kho, thuê bãi, phí ngân hàng...ghi:
Nợ TK 151,156, 157
Nợ TK 133 - Thuế GTGT ĐKT
Có TK 111,112
+ Khi nhận được giấy báo của ngân hàng về khoản tiền trả cho thương nhân nước ngoài, ghi:
Nợ TK 331 - PTNB(Tỷ giá ghi sổ )
Có TK 144 - CC, KC,KQNH(Tỷ giá ghi sổ )

3. Kế toán nhập khẩu ủy thác:
a/ Thủ tục nhập khẩu ủy thác:
Bên nhận UTN phải thực hiện toàn bộ công việc của đơn vị trực tiếp nhập khẩu, làm thủ tục
nhập khẩu, tiếp nhận hàng hóa và thông báo cho đơn vị UTN đến nhận hàng khi hàng về. Các
chi phí về kiểm nhận, giám định, bốc dỡ,... do bên UTN chịu, nếu bên nhận UTN trả thay thì
sau đó sẽ thu lại của bên UTN. Bên nhận UTN được hưởng phí ủy thác tính theo tỷ lệ % trên
trị giá hàng nhập khẩu.
b/ Định khoản:
- Ở đơn vị UTN:
+ Khi ứng trước một khoản tiền theo hợp đồng UTN, cho đvị nhận UTN khẩu mở L/C, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán(chtiết từng đvị nhận ủy thác nhập khẩu )
Có TK 111,112
+ Khi nhận hàng do đơn vị nhận UTN khẩu giao trả, cặn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng của
bên nhận ủy thác nhập khẩu và các chứng từ có liên quan, kế toán phản ánhgiá trị hàng nhập
khẩu ủy thác, thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu hoặc thuế TTĐB nếu có, ghi :
Nợ TK 151,156, 157
Nợ TK 133 - Thuế GTGT ĐKT
Có TK 331 - PTNB(chi tiết từng đvị nhận ủy thác nhập khẩu)
Đối với DN chịu thuế GTGT theo PP trực tiếp, hoặc Ko chịu thuế GTGt, Ghi:
Nợ TK 151,156, 157
Có TK 331 - PTNB(chi tiết từng đvị nhận ủy thác nhập khẩu )
+ TH đvị nhận UTN làm thủ tục kê khai thuế, nhưng đơn vị ủy thác nhập tự nộp thuế vào
ngân sách NN thì giá trị hàng nhập khẩu cụng được ghi theo bút toán trên, khi nộp các khoản
thuế vào NSNN ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (chi tiết từng đvị nhận ủy thác nhập khẩu)
Có Tk 111,112
+ Phí UTN phải trả cho đvị nhận ủy thác, ghi:
Nợ TK 151,156, 157,211
Nợ TK 133 - Thuế GTGT ĐKT
Có TK 331 - PTNB(chi tiết từng đvị nhận ủy thác nhập khẩu)
+ Khi trả tiền cho đvị nhận UTN về giá trị hàng nhập khẩu còn lại, tiền thuế nhập khẩu, thuế
gtgt , thuế TTđB, phí UTN và các khaỏn chi hộ:
Nợ Tk 331 - PTNB(chi tiết từng đvị nhận ủy thác nhập khẩu)
Có TK 111,112
- ở Đvị nhận UTN:
+ Khi nhận hàng của đvị UTN một khoản tiền mua hàng trả trước để mở L/C, ghi:
Nợ Tk 111,112
Có TK 131 - PTKH (chi tiết từng đvị giao ủy thác nhập khẩu)
+ Khi chuyển tiền hoặc vay Nh để ký quỹ mở L/C:
Nợ TK 144 - CC,KC, KQNH
CÓ Tk 111(1112), 112
+ Khi nhận hàng
Nợ TK 151, 156
Có TK 331 - PTNB(CHtiết cho từng người bán nước ngoài)
+ Thuế nhập khẩu, thuế GTGT hoặc thuế TTĐB phải nộp hộ cho bên UTN
Nợ TK 151, 156
Có TK 333 - TNKPN(3333)
+ Khi trả hàng cho đơn vị UTNK, căn cứ vào hóa đơn GTGT xuất trả hàng và các chứng từ
liên quan, ghi:
Nợ Tk 131 - PTKH(chi tiết từng đvị giao ủy thác nhập khẩu)
Có Tk 151,156
+ Nhận phí UTN, ghi:
Nợ Tk 131,111,112
Có TK 511 - DTBH và CCDV(5113)
Có Tk 333 - Thuế GTGT phải nộp (3331)
+ Các khoản chi hộ cho đvị UTNK như phí ngân hàng, phí giám định hải quan chi phí thuê
kho, bãi, bốc xếp, vận chuyển hàng... ghi:
Nợ TK 131 - PTKh(chi tiết từng đvị giao ủy thác nhập khẩu)
Có TK 111,112
+ Khi đvị UTNK chuyển trả nốt số tiền hàng nhập khẩu, tiền thuế và các khoảnkhác cho bên
nhận UTNK, ghi:
Nợ Tk 111,112
Có Tk 131 - PTKH(chi tiết từng đvị giao ủy thác nhập khẩu)
+ Khi thanh toán hộ tiền mua hàng nhập khẩu với người bán nước ngoài, ghi:
Nợ Tk 331 -PTNB
Có TK 144, 112
+ KHi nộp thuế vào NSNN,
Nợ Tk 333- TNKPN(3333)
CÓ TK 111,112
+ Khi đvị nhận UTNK vào NSNN, ghi
Nợ Tk 333 - TXNKPN(3333)
CÓ TK 131 - PTKH(chi tiết từng đvị giao ủy thác nhập khẩu)
+ trường hợp nhận hàng của nước ngoài, không nhập kho mà chuyển giao thẳng cho đơn vị
ủy thác nhập khẩu
Nợ Tk 331 - PTNB(chi tiết từng đvị nhận ủy thác nhập khẩu)
Có Tk 331 - PTNB( theo từng người bán nước ngoài)
Nợ Tk 331 - PTNB(chi tiết từng đvị nhận ủy thác nhập khẩu)
Có Tk 333 - TXNK PN(3331)

III. KẾ TOÁN XUẤT KHẨU

1. Chứng từ:
+Ngược lại nhập khẩu, khi Cty xuất khẩu phải làm toàn bộ chứng từ đã trình bày ở phần
nhập khẩu, trong đó nhiệm vụ của kế toán là lập các chứng từ sau: Invoice, Packing list,
Specification.
+ Để thực hiện một hợp đồng XK hàng hóa, DN phải tiến hành các công việc sau:
- Làm thủ tục xuất khẩu theo quy định của NN(xin giấy phép XK nếu cần)
- Ký hợp đồng xuất khẩu
- Thực hiện những công việc ở giai đoạn đầu của thanh toán như: Nhắc nhở người mua mở
L/C theo đúng yêu cầu...
- Lập bộ chứng từ thanh toán, gồm phương tiện thanh toán và chứng từ gửi hàng
- Giải quyết khiếu nại(nếu có) và thanh lý hợp đồng.

2. Xuất khẩu trực tiếp:
- Tài khoản sử dụng:
Tài khoản 511 - Chi tiết doanh thu hàng xuất khẩu(5113)
Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán
- ĐK một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:
+Khi xuất hàng hóa chuyển ra bến cảng, bến tàu, để giao hàng cho người vận tải thì căn cứ
vào" Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ" kèm theo lệnh điều động nội bộ ghi:
Nợ TK 157- HGĐB
Có Tk 156 - HH(1561)
+ TH hàng xuất khẩu được mua theo phương thức vận chuyển thẳng, ghi:
Nợ Tk 157 - HGĐB
Nợ Tk 133 - TGTGT ĐKT
Có Tk 331 - PTNB
+ Khi hoàn thành trách nhiệm giao hàng, hàng xuất khẩu được xác định là đã bán thì kế
otán lập hóa đơn bán hàng,phản ánh doanh thu của hàng xuất khẩu theo giá bán đã được
qui đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu, ghi:
Nợ Tk 131 - PTKH
Có TK 511 - DTBH VCCDV
Phản ánh giá vốn kế toán ghi:
Nợ Tk 632 -GVHB
CÓ Tk 157 -HGĐB
+ Các phí tổn giao nhận hàng xuất khẩu ghi:
Nợ Tk 641 - CHi phí bán hàng
Nợ Tk 133 - Thuế GTGT đvào ĐKT
Có Tk 111,112,
+ Thuế Xk phải nộp ghi
Nợ Tk 511 - DTBHVCCDV
Có Tk 333 - TGTGTPN(3333)
+ Khi nhnậ GBC của NH về khoản tiền đã bán, ghi:
Nợ Tk 112 - Tiền gửi ngân hàng(1122)
Có Tk 131 - PTKH
Đồng thời ghi Nợ TK 007

Ví dụ : Cty xuất kho hàng hoá GXK 7.000.000đ, GB 1.000 USD/fob. HCM hàng đưa lên
thuyền đúng hẹn tiền chưa thanh toán, thuế xuất khẩu tính 2%, các chi phí kiểm nghiệm bốc
dỡ trả bằng TM 500.000 đ

- Vài tuần sau Cty Nhận được GBC của NH do Người mua trả nợ có nội dung: - Ghi Nợ
TGNH cty 980 USD
- Thủ tục phí NH 20 USD
- Biết rằng tỷ giá hực tế khi giao hàng cho khách 11.100đ.USD, tỷ giá tại ngày thanh toán nợ
11.200đ/ USd, tỷ giá hạch otán CTy 11.000đ/ USD.
* PP kế toán thường xuyên và tỷ giá hạch toán.
- Xuất hàng gửi bán:
Nợ Tk 157 _ HGDH: 7.000.000
Có TK 156 - HH : 7.000.000
- Giao hàng
a. Nợ TK 131 _ PTKH : 1.000 x 11.000
Nợ Tk 635 _ CPTC : 1.000 x 100
CÓ TK 511 - DTBH (5111) 1.000 x 11.100
b. Nợ TK 632 - GVHB : 7.000.000
Có TK 157 _ HGDB : 7.000.000
- các chi phí kiểm nghiệm bốc dỡ
Nợ TK 641 - CPBH : 500.000
Có TK 111 - TM (1111) : 500.000
- Thuế nhập khầu
Nợ TK 511- DTBH(5111) :1.000 x 11.100 x 2 %
CÓ TK 333 - TVCKPNNN(3333): 1.000 x 11.100 x 2 %
- Nhận GBC
Nợ Tk 112 - TGNh (1122): 980 x 11.000
Có Tk 131- PTCKH : 980 x 11.000
- Phí ngân hàng
Nợ Tk 641 - CPBh : 20x 11.200
Có Tk 131_ PTKH : 20 x 11.000
Có TK 515 - DTHĐTC : 20 x 200

* PP kế toán thường xuyên và tỷ giá thực tế :
- Xuất hàng gởi bán
Nợ Tk 157 - HGDB: 7.000.000
Có TK 156 - HH : 7.000.000
- Giao hàng
a. Nợ Tk - Ptkh 1.000 x 11.100
có TK 511 - DTBH (5111) : 1.000 x 11.100
b. Nợ tk 632 - GVHB: 7.000.000
Có TK 157 - HGDB : 7.000.000
- Chi phí kiểm nghiệm bốc dỡ
Nợ TK 641 - CPBH : 500.000
Có TK 111 - TM (1111) : 500.000
- Thuế nhập khẩu
Nợ Tk 511 - DTBH(5111) : 1.000 x 11.100 x 2 %
Có TK 333 - TVCKPNNN: 1.000 x 11.100 x 2 %
- nhận GBC
Nợ Tk 112 - TGNH (1122) : 980 x11.200
Có TK 131 - PTKH : 980 x11.000
Có TK 515 - DTHĐTC: 980 x 100
Ghi đơn Nợ Tk 007 : 980 USD
- Phí nhận hàng:
Nợ Tk 641- CPBH : 20 x 11.200
Có TK 131 - PTKH : 20 x 11.100
Có Tk 515 - DTHđTC : 20 x 100

** Trong cả 2 trường hợp hạch toán theo tỷ giá hạch toán và tỷ giá thực tế thời điểm, thì
phương pháp hạch toán kiểm kê định kỳ so với phương pháp hạch toán kê khai thường
xuyên chỉ thay đổi cách bút toán sau đây:
- Khi xuất kho hàng hoá gởi bán, kế toán không định khoản vào sổ sách thời điểm đó;
- Khi giao hàng hoá cho khách hàng không có bút toán kết chuyển hàng (bút toán b)
- Cuối tháng kiểm kê hàng tồn cuối kỳ, tính giá trị hàng hoá đã bán trong kỳ kế toán ghi :
Nợ Tk 632 - GVHB : 7.000.000
Có Tk 611: MHH (6112 ) : 7.000.000

3. Kế toán xuất khẩu uỷ thác:

+ Điều kiện ràng buộc chung:
Đối với nghiệp vụ XKUT thì nghĩa vụ và trách nhiệm của bên UTXK và bên nhận UTXK
được qui định cụ thể trong hợp đồng UTXK do các bên tham gia ký kết thỏa thuận
Trong hợp đồng ủy thác cần qui định rõ:

- Đối với Cty nhận uỷ thác phải ký hợp đồng XK với nước ngoài, theo giá cả và điều kiện có
lợi nhất cho bên ủy thác, thông báo tình hình thị trường và giá cả.
Bên nhận ủy thác nhận làm tất cả công việc của một đơn vị trực tiếp xuất. tiếp nhận hàng
hóa của bên ủy thác và tiến hành thủ tục xuất hàng cho thương nhân nước ngoài.
- Đối với Cty nhờ uỷ thác phải cung cấp hàng, cung cấp tư liệu cần thiết để chào hàng ra
nước ngoài, chịu mọi chi phí đóng góp, bao bì, vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu, trả phí
ủy thác.
Các chi phí về kiểm nhận, giám định, vận chuyển, bảo hiểm... do bên ủy thác xuất chịu, bên
nhận ủy thác xuất nếu trả ngay sẽ thu lại của bên ủy thác xuất. bên nhận ủy thác được
hưởng phí ủy thác theo tỷ lệ % trên tổng doanh thu ngoại tệ.
* Ở đvị ủy thác xuất khẩu

TK sử dụng:
TK 156 - Hàng hóa
TK 157 - Hàng gửi đi bán
TK 338 - PT,PNK
TK 138 -PTK
+ KHi giao hàng cho đvị nhận UTX, căn cứ vào PXK kiêm vận chuyển nội bộ, kèm theo lệnh
điều độn nội bộ, ghi
Nợ Tk 157 -HGĐB
Có Tk 156 _HH
+ Khi đơn vị nhận UTXK đã haòn thành trách nhiệm giao hàng cho người mua, đơn vị có
hoạt độn UTX sẽ lập hóa đơn GTGT giao cho đvị nhận UTX và ghi:
Nợ Tk 131 -PTKH(Chi tiết cho từng đvị nhận UTX)
Có Tk 511 _ DTBHVCCDV
Phản ánh giá vốn, kế toán
Nợ Tk 632 - GVHB
Có Tk 157 - HGĐB
+ Số thuế XK, thuế TTđB của hàng UTX phải nộp, ghi:
Nợ TK 511 - DTBHVCCDV
Có TK 333(3333) - TXNKPN
Nếu đvị nhận UTX đã nộp thuế XK, Thuế TTĐB vào NSNN hộ , căn cứ chứng từ nộp thuế
KT ghi:
Nợ Tk 333 (3333) - TXNKPN
Có Tk 338 -PT,PNK(Chi tiết cho từng đvị nhận UTX)
+ Phí ủy thác XK phải trả cho đvị nhận UTXK
Nợ Tk 641 - CPBH
NỢ Tk 133 - TGTGTĐVĐKT
Có Tk 338 - PT,PNK(Chi tiết cho từng đvị nhận UTX)
+ Khi bù trừ tiền phải thu về hàng XK với khoản phải trả cho đvị nhận UTX, ghi:
NỢ tK 338 (3388) - PT,PNK(Chi tiết cho từng đvị nhận UTX)
Có Tk 131 - PTKH (Chi tiết cho từng đvị nhận UTX)
- Khi nhận số tiền bán hàng UTX còn lại sau khi trừ đi phí UT và các khoản do đơn vị nhận
UT chi hộ:
Nợ Tk 111,112
Có TK 131 - PTKH (Chi tiết cho từng đvị nhận UTX)

Các điều khoản khác như về phương thức thanh toán, phương thức giao hàng, tỷ lệ hoa
hồng,... do hai bên qui định chặt chẽ và chi tiết trong HĐKT xuất uỷ thác.

*Kế toán ở đvị nhận UTXK:
+ Khi nhận hàng của đơn vị UTXK, căn cứ vào biên bản nhận hàng, ghi Nợ Tk 003
+ khi XK hàng hóa, số tiền phải thu hộ bên UTXK, ghi:
Nợ Tk 131 - PTKh (CHtiết cho từng thương nhân nước ngoài)
Có TK 331 - PTNB(Chi tiết cho từng đvị nhờ UTX)
Đồng thời ghi Có Tk 003
+ Phí UTXK phải thu ở đvị UTXK, ghi:
Nợ Tk 131 - PTKH(Chi tiết cho từng đvị nhận UTX)
CÓ TK511 _DTBH VCCDV
Có TK 333 - TVCKPNNN
+ KHi nộp hộ thuế XK, Thuế TTđB và choi hộ cho đơn vị UTX, ghi:
Nợ Tk 138 - PTK(1388)(Chi tiết cho từng đvị nhận UTX)
Có Tk 111,112
+ Khi thu hộ tiền hàng cho bên nhờ UTX:
Nợ Tk 111,112
Có Tk 131 - PTKH(CHtiết cho từng thương nhân nước ngoài)
+ Khi thanh toán bù trừ phí ủy thác và các khoản chi hộ với đvị UTX, ghi:
Nợ TK 331 - PTCNB
Có Tk 131 _PTKH
CÓ Tk 138 - PTK
+ Khi chuyển cho đvị XK số tiền còn lại sau khi trừ đi phí UT và các khoản chi hộ, ghi:
Nợ Tk 331 - PTNB
Có Tk 111,112

Ví dụ : HTX nhờ CTy A xuất uỷ thác lô hàng, giá xuất kho 7.000.000đ, GB
1.000USD/FOB.HCM, hàng đã giao lên tàu, tiền chứ thanh toán,TGTT 11.100đ/USd
Theo qui định của hợp đồng, HTX giao hàng trực tiếp cho khách hàng tại càng, Cty ứng
trước một số tiền để làm thủ tục xuất khẩu và đã chi 300.000đ để lo chi phí kiểm nghiệm bốc
dỡ, và nhận giấy báo tính thuế của hải quan với TS 2 %, Cty chi TGNH trả thuế thay cho
HTX. vài ngày sau , Cty nhận GBC của NH với nội dung:
- Ghi nợ TK TGNH Cty 980 USd
- Thủ tục phí Ngân hàng 20 USD , TGTT : 11.050 đ/usd
Cty được hưởng tỷ lệ hoa hồng XK uỷ thác 4% , Sau khi trừ các khoản chi phí , số ngoại tệ
còn lại cty chuyển cho HTX kèm theo các ch từ chi phí có liên quan, đthời nhận lại bằng tiền
mặt số tiền mà cty đã ứng trc đó. HĐKT đã được thanh lý , TGHT trong tháng 11.000 d/usd

a/ PP KKTX và tỷ giá hạch toán:

- Chi phí chi trước cho HTX
Nợ Tk 138- PTK(1388): 300.000
Có TK 111_ TM(1111) : 300.000
- Nhận giấy báo thuế và nộp thuế:
Nợ Tk 138 - PTK (1388) : 1.000 x 11.100 x 2%
Có TK 112 - TGNH(1122): 1.000 x 11.100 x 2%
- Xuất hàng giao cho khách: ( chọn 1 trong 2 cách ghi nhận doanh thu)

Cách 1: Chọn thời điểm ghi doanh thu tại thời điểm thanh toán tiền hoa hồng.
Cty phải ghi doanh thu dể sau này có trách nhiệm thu tiền
+ Khi HTX đã giao hàng cho khách
Nợ TK -PTKH : 1.000 x 11.000
Có Tk 338 - PT, PNK(3388) : 1.000 x 11.000
+ Khi cty nhận GBC của Ngân hàng
- Ghi đơn: Nợ Tk 007 : 980 usd
Nợ Tk 112 - TGNH(1122) : 980 x 11.000
Nợ Tk 338- PT, PNK(3388) : 20 x 11.000
CÓ TK 131_ PTKH : 1.000 x 11.000
+ Thanh toán cho HTX
Nợ Tk 338- PTPNK(3388): 980 x 11.000
Nợ Tk 635 - CPTC: 40 x50
Có TK 511 - DTBH (5113) : 40 x 11.050
Có Tk 112 - TGNH (1122) : 940 x 11.000
GHi đơn : Có Tk 007 : 940 USD+ Nhận lại tiền chi phí ứng trước xuất khẩu:
Nợ Tk 111- TM(1111): 522.000
Có Tk 338 - PtPNK(3388): 522.000

Cách 2 : có thể hạch toán daonh thu tịa thời điểm giao hàng cho khách
+ Khi HTX giao hàng cho khách

Nợ Tk 131- PTKh(3388): 1.000 x 11.000
Nợ Tk 635 - CPTC: 40 x100
Có TK 511 - DTBH (5113) : 40 x 11.100
Có Tk 338 - PtPNK(3388): 960 x 11.000
+ Khi CTy nhận GBC của Ngân hàng
- Ghi đơn : NỢ Tk 007 : 980 USD
Nợ Tk 112 - TGNH(1122) : 980 x 11.000
Nợ Tk 338- PT, PNK(3388) : 20 x 11.000
CÓ TK 131_ PTKH : 1.000 x 11.000
+ Thanh toán cho HTX :
Nợ Tk 338- PT, PNK(3388) : 940 x 11.000
Có Tk 112 - TGNH(1122) : 940 x 11.000
+ Nhận lại tiaền chi phí ứng trước xuất khẩu
NƠ TK 11 - TM (1111): 522.000
Có Tk 338 - PTPNK(3388) 522.000
* KẾ TOÁN TẠI HTX
- GIAO CHO kHÁCH HÀNG:
Nợ Tk 157 - HGDB: 7.000.000
Có TK 156 - HH : 7.000.000
Đthời với bút toán trên, kế toán cần ghi đơn để đòi tiền Cty ( vì HTX không có tư cách pháp
nhân để đòi tiển khách hàng ).
- Nhận các chứng từ chi phí :
+ Kiểm nghiệm , bốc dỡ :
NỢ TK 641- CPBH : 300.000
Có TK 338- PT, PNK(3388) : 300.000
+ Đã trả thuế xuất khẩu
Nợ Tk 333- TVCKPNNN(3333): 1.000 x 11.100 x 2 %
Có TK 338- PT, PNK(3388) : 1.000 x 11.100 x 2 %
+ Nhận tiền bán hàng cho cty trả, ghi nhận phí NH và hoa hồng:
ghi đơn Nợ TK 007 : 940USD
Nợ Tk 112-TGNh(1122) 940 x 11.000
Nợ TK 641 - CPBH: 60 x 11.050
Nợ TK 635 - CPTC : 940 x 50
Có Tk 511 - DTBH (5111) : 1.000 x 11.050
+ Kết chuyển chi phí hàng bán:
Nợ Tk 632 - GVHB: 7.000.000
Có TK 157 - HGDB: 7.000.000
+ Thuế,xuất khẩu:
Nợ TK 511- DTBH (5111): 1.000 x 11.100 x 2 %
Có TK 333- TVCKPNNN(3333) : 1.000 x 11.100 x 2 %
+ trả lại tiền chi phí , thuế xuất khẩu cho cty:
Nợ Tk 338- PT, PNK(3388) : 522.000
Có Tk 112 - TGNH(1122) : 522.000
b/ PP kế toán kê khai thường xuyên và tỷ giá thực tế:
* KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY:
Giả sử Cty chi TGNH theo phương pháp NS,XT
- Chi phí chi trước cho HTX:
Nợ TK 138 - PTK ( 1388) : 300.000
Có TK 111 - TM (1111) : 300.000
- Nhận giấy báo thuế và nộp thuế:
Nợ TK 138- PTK (1388): 1.000x 11.100 x 2 %
Có TK 112 TGNH (1121) : 1.000x 11.100 x 2 %
- Xuất hàng giao cho khách: (chọn 1 trong 2 cách ghi nhận doanh thu)

Cách 1 : Chọn thời điểm ghi doanh thu tại thời điểm thanh toán tiền hoa hồng
Cty phải ghi để sau này có trách nhiệm thu tiền
+ KHi HTX đã giao hàng cho khách hàng
Nợ TK 131- PTKH: 1.000 x 11.100
CÓ TK 338 - PT, PNK(3388): 1.000 x 11.100
+ Khi cty nhận GBC Của NH
- Ghi đơn : Nợ Tk 007 : 980 USD
Nợ TK 112- TGNH (1122) : 980 x 11.050
Nợ TK 338- PT, PNK(3388): 20 x 11.100
Nợ TK 635- CPTC: 980x 50
Có TK 131 -PTKH : 1.000 x 11.100
+ Thanh toán cho HTX
Nợ TK 338- PT, PNK(3388): 980 x 11.100
Có TK 511- DTBH: 40 x 11.050
Có Tk 112- TGNH( 1122): 940 x 11.050
Có TK 515 - DTHĐTC : 980 x 50
Ghi đơn : Có TK 007 : 980 USD
-Nhận lại tiền chi phí ứng trước xuất khẩu:
Nợ TK 111 - TM (1111): 522.000
Có TK 138- PTK (1388): 522.000
Cách 2 : Chọn thời điểm ghi doanh thu hoa hồng tại thời điểm giao hàng cho khách
+ Khi HTX dã giao hàng cho khách
Nợ Tk 131 - PTKH: 1.000x 11.100
Có Tk 338_ PTPNK(3388): 960 x 11.100
Có TK 511 -DTBH (5113): 40 x 11.100
+ Khi Cty nhận GBC ngân hàng:
Ghi đơn : Nợ TK 007 : 980 USD
Nợ TK 112- TGNH (1122) : 980 x 11.050
Nợ TK 338- PT, PNK(3388): 20 x 11.100
Nợ TK 635- CPTC: 980x 50
Có TK 131 -PTKH : 1.000 x 11.100
+ thanh toán cho HTX:
Nợ TK 338- PT, PNK(3388): 940 x 11.100
Có Tk 112- TGNH( 1122): 940 x 11.050
Có TK 515 - DTHĐTC : 940 x 50
Ghi đơn : Có TK 007 : 940 USD
-Nhận lại tiền chi phí ứng trước xuất khẩu:
Nợ TK 111 - TM (1111): 522.000
Có TK 138- PTK (1388): 522.000
* KẾ TOÁN TẠI HTX :
- GIAO CHO kHÁCH HÀNG:
Nợ Tk 157 - HGDB: 7.000.000
Có TK 156 - HH : 7.000.000
Đthời với bút toán trên, kế toán cần ghi đơn để đòi tiền Cty ( vì HTX không có tư cách pháp
nhân để đòi tiển khách hàng ).
- Nhận các chứng từ chi phí :
+ Kiểm nghiệm , bốc dỡ :
NỢ TK 641- CPBH : 300.000
Có TK 338- PT, PNK(3388) : 300.000
+ Đã trả thuế xuất khẩu
Nợ Tk 333- TVCKPNNN(3333): 1.000 x 11.100 x 2 %
Có TK 338- PT, PNK(3388) : 1.000 x 11.100 x 2 %
+ Nhận tiền bán hàng do cty trả, ghi nhận phí NH và hoa hồng:
ghi đơn Nợ TK 007 : 940USD
Nợ Tk 112-TGNh(1122) 940 x 11.050
Nợ TK 641 - CPBH: 60 x 11.050
Có Tk 511 - DTBH (5111) : 1.000 x 11.050
+ Kết chuyển giá vốn hàng bán:
Nợ Tk 632 - GVHB: 7.000.000
Có TK 157 - HGDB: 7.000.000
+ Thuế,xuất khẩu:
Nợ TK 511- DTBH (5111): 1.000 x 11.100 x 2 %
Có TK 333- TVCKPNNN(3333) : 1.000 x 11.100 x 2 %
+ trả lại tiền chi phí , thuế xuất khẩu cho cty:
Nợ Tk 338- PT, PNK(3388) : 522.000
Có Tk 112 - TGNH(1122) : 522.000
** Trong cả 2 trường hợp hạch toán theo tỷ giá hạch toán và tỷ giá thực tế thời điểm, thì
phương pháp hạch toán kiểm kê định kỳ so với phương pháp hạch toán kê khai thường
xuyên chỉ thay đổi các bút toán sau đây:
- Đối với HTX :
+ KHi xuất kho hàng hoá gởi bán, kế toán HTx không định khoản vào sổ sách thời điểm đó .
Khi giao hàng cho KH không có bùt toán kết chuyển hàng. Cuối tháng kiểm kê hàng tồn cuối
kỳ, tính giá trị hàng đã bán trong kỳ, nhưng đến cuối tháng vẫn chưa nhận tiền bán hàng kế
toán ghi :
Nợ Tk 157 : HGĐB:7.000.000
Có TK 611 : MHH( 6112) : 7.000.000
Hoặ đã nhận tiền :
Nợ Tk 632 - GVHB: 7.000.000
Có TK 611 : MHH( 6112) : 7.000.000
- Đối với CTy:
Theo ví dụ trên vì không nhận hàng xuất uỷ thác nên không ảnh hưởng đến cách hi KKTX
hoặc KKĐK. Nếu Cty nhận hàng xuất uỷ thác và coó trách nhiệm giao hàng cho kháchthì cả
2 phương pháp cũng chỉ ghi như sau:
+ Khi nhận hàng xuất uỷ thác : Nợ TK 003 : 1.000 USD
+ Khi giao hàng cho khách hàng : Có TK 003 :1.000 USD
IV. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN LÀM GIẢM DOANH THU XUẤT KHẨU:

Các khoản làm giảm doanh thu xuất khẩu bao gồm: Chiết khấu bán hàng(521), giảm giá
hàng bán(532) và hàng bán bị trả lại. Về nội dung, phạm vi tính và phương pháp hạch toán
cũng giong kế toán bán hàng trong nước nhưng cần chú ý đến hạch toán theo tỷ giá nào
cho chính xác và nhất quán. Xét các tài khoản 521, 531, 532 là tài khoản mang tính chất
điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng(511). vì vậy khi tăng doanh thu theo tỷ giá nào thì khi
điều chỉnh giảm doanh thu phải ghi đúng tỷ giá đó. Mức chenh lệch giữa tỷ giá thực tế tại
thời điểm điều chỉnh giảm doanh thu được phản ánh vào TK chênh lệch tỷ giá (413)
Trong các ví dụ sau đây, được hạch toán theo PPKKTX một cách chi tiết làm cơ sở nghiên
cứu, từ đó hạch toán chuyển qua PP KKĐK chỉ trình bày các bút toán thay đổi, các bút toán
không thay đổi thì không trình bày lại.

1/ Kế toán chiết khấu bán hàng:

Ví Dụ: Cty xuất kho hàng háo GXK: 7.000.000đ, Gb 1.000USD/fob.hcm, hàng đã giao lên
tàu đúng hẹn tiền chưa thanh toán. HĐKT nếu khách hàng trả trước thời hạn thì được
hưởng chiết khấu bán hàng 1%/giá trị hàng xuất khẩu.
- Vìa tuần sau Cty nhận được GBC NH do người bán trả nợ đã trừ chiết khấu bán hàng 10
USD có nội dung:
+ Ghi Nợ TGNH của Cty :980 USD
+ Thủ tục phí Nh : 10 USD
- Biết rằng tỷ giá thực tế khi gaio hàng cho khách hàng 11.100đ/USD, tỷ giá tại ngày thanh
toán nợ 11.200đ/USD, tỷ giá hạch toán trong tháng của cty 11.000đ/usd.
* Phương pháp kế toán thường xuyên và tỷ gái hạch toán:
- Xuất hàng gởi bán:
NợTK 157- HGĐB:7.000.000
Có TK 156 -HH: 7.000.000
- Giao hàng :
a. Nợ TK 131 _PTKH: 1.000 x 11.000
Nợ TK 635 - CPTC: 1.000 x 100
Có Tk 511 - DTBH(5111): 1.000 x 11.100
b. Nợ TK 632 - GVHB: 7.000.000
Có Tk 157 - HGĐB: 7.000.0000
- Nhận GBC:
Nợ TK 112 - TGNH(1122): 980 x 11.000
Nợ Tk 521 - CKBH(5211): 10 x 11.100
Có Tk 131 - PTKH : 990 x11.000
CÓ TK 515 - DTHĐTC: 10 x 100
- Ghi đơn : Nợ Tk 007 : 980 USD
- Phí ngân hàng:
Nợ Tk 641 - CPBH : 10 x 11.200
Có TK 131 - PTKH : 10x 11.000
Có Tk 515 -DTHĐTC: 10 x 200
- Cuối tháng kết chuyển làm giảm doanh thu xuất khẩu:
Nợ Tk 511- DTBH (5111) : 10 x 11.100
CÓ TK 521 - CKBh (5211): 10 x 11.100
* Phương pháp kế toán thường xuyên và tỷ giá thực tế :
- Xuất hàng gởi bán
NợTK 157- HGĐB:7.000.000
Có TK 156 -HH: 7.000.000
- Giao hàng :
a. Nợ TK 131 _PTKH: 1.000 x 11.100
Có Tk 511 - DTBH(5111): 1.000 x 11.100
b. Nợ TK 632 - GVHB: 7.000.000
Có Tk 157 - HGĐB: 7.000.0000
- Nhận GBC:
Nợ TK 112 - TGNH(1122): 980 x 11.200 ( TGTT khi thanh toán )
Nợ Tk 521 - CKBH(5211): 10 x 11.100 ( TGTT khi ghi DT)
Có Tk 131 - PTKH : 990 x11.100 ( TGTT khi ghi Nợ )
CÓ TK 515 - DTHĐTC: 980 x 100
- Ghi đơn : Nợ Tk 007 : 980 USD
- Phí ngân hàng:
Nợ Tk 641 - CPBH : 10 x 11.200
Có TK 131 - PTKH : 10x 11.000
Có Tk 515 - DTHĐTC: 10 x 100
- Cuối tháng kết chuyển làm giảm doanh thu xuất khẩu:
Nợ Tk - DTBH (5111) : 10 x 11.100
CÓ TK 521 - CKBh (5211): 10 x 11.100

2/ Kế toán giảm giá hàng bán :

Lấy lại ví dụ chiết khấu bán hàng, nhưng trước khi khách hàng trả nợ Cty đồng ý gảim giá
hàng bánvì chất lượng hàng không đúng quy cách, số tiền giảm 50 USD. TGTT tại thời điểm
gảim giá là 11.150 đ/USd
* Phương pháp kế toán thường xuyên và tỷ giá hạch toán
Chỉ hạch toán những bút toán thay đổi, những bút toán không thay đổi thì không trình bày
lại.
- KHi đồng ý giảm giá hàng bán:
Nợ Tk 532 - GGHB: 50 x 11.100 ( theo tỷ giá khi ghi doanh thu)
CÓ TK 131- PTKH : 50 x 11.000
Có TK 413 - CLTg : 50 x 100
- Nhận GBC , ghi tăng TGNH 940 USD ( trừ 10 USD phí Nh )
Nợ Tk 112- TGNH (1122) : 940 x 11.000
Có TK 131 - PTKH : 940 x 11.000
- Gh iđơn : Nợ TK 007 : 940 USD
- Cuối tháng` kết chuyển làm giảm doanh thu xuất khẩu
Nợ TK 511- DTBH (5111) : 50 x 11.100
Có TK 131- PTKH : 50 x 11.100
* Phương pháp kế toán thường xuyên và tỷ giá thực tế :
- Khi đồng ý giảm gía hàng bán:
Nợ Tk 532 - GGHB: 50 x 11.100 ( theo tỷ giá khi ghi doanh thu)
CÓ TK 131- PTKH : 50 x 11.100
- Nhận GBC , ghi tăng TGNH 940 USD ( trừ 10 USD phí Nh )
Nợ Tk 112- TGNH (1122) : 940 x 11.000
Có TK 131 - PTKH : 940 x 11.000
Có TK 515 - DTHĐTC: 940 x 100
- Ghi đơn : Nợ TK 007 : 940 USD
3/ Kế toán hàng bán bị trả lại : Tương tự chỉ thay TK này là TK 531- HBBTL
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản