HẠCH TOÁN TĂNG & GIẢM TSCD

Chia sẻ: thaobong91

căn cứ vào chứng từ hóa đơn số tiền đã thu hoặc phải thu của người mua ghi

Nội dung Text: HẠCH TOÁN TĂNG & GIẢM TSCD

HẠCH TOÁN TĂNG TSCĐ

C, công trình xây dựng cơ bản bàn giao,tự chế đưa vào 
A, được cấp
sử dụng
Nợ TK 211
c.1) do đầu tư XDCB hoàn thành
Có TK411
Nợ TK 211
Có TK 241
B, mua sắm 
# Nếu được đánh giá cao hơn giá trị đầu tư Ghi
 Nợ TK 211
b.1)Mua theo chứng từ hóa đơn
Có TK 241
Nợ TK 211 / 213
Có TK 411 ( =chênh lệch tăng )
( Nợ TK 133 )
c.2) do tự chế tạo
Có TK 111 / 112 /331 /341 /141...
Nợ TK 211
b.2)Trả góp 
Có TK 152 ­ doanh thu nội bộ ( =giá 
Nợ TK  211 /213
thành thực tế)
(Nợ TK 133 )
Kết chuyển giá vốn 
Có TK 331
Nợ TK 632 ­ giá vốn bán hàng
+)Định kỳ thanh toán ghi 
Có TK 155
Nợ TK 331
Có TK 154
Có TK 111 / 112
 
+)Đồng thời ghi lãi trả chậm
D, nhận vốn liên kết liên doanh bằng TSCD
Nợ TK 635
Nợ TK 211
Có TK 142 / 242
Có TK 411

b.3) kết chuyển nguồn vốn 
E, nhận lại TSCD góp vốn trước đây
+)Nếu TSCD mua bằng nguồn vốn XDCB / các quỹ Ghi thêm 
Nợ TK 211
Nợ TK 414 /441
Có TK 221 / 222 / 223 /228
Có TK 411
+) mua bằng vốn KD/vốn khấu hao/vay thì k ghi tăng nguồn 
F, được tài trợ, biếu tặng đưa ngay vào sản xuất kd
vốn
Nợ TK 211 / 213
+)mua bằng quỹ phúc lợi 
Có TK 711 ­ thu nhập khác
Nợ TK 4312 ­ quỹ phúc lợi
Có TK 4313 ­ quỹ phúc lợi hình thành 
G, phát hiên thừa
TSCD( Nếu dùng làm quỹ phúc lợi ghi)
  Hoặc Có TK411 ( nếu k dùng làm quỹ phúc lợi)
g.1) do ghi ngoài sổ sách
+)thừa đang sử dụng ghi thêm 
b.4) trao đổi
Nợ TK 642 ­ quỹ QLDN
+) không tương tự 
Có TK 214
­khi giao cho bên kia 
+)thừa của đơn vị khác chờ xử lý ghi vào TK loại 0
Nợ TK 811
Nợ TK 214
H, cơ quan có thẩm quyền đánh giá lại
Có TK 211
Nợ TK 211
­đồng thời tăng thu nhập do trao đổi 
Có TK 412 (=chênh lệch tăng nguyên 
Nợ TK 131
giá
Có TK 711
Có TK 3331
I, TSCD vô hình được hình thành từ nội bộ doanh 
­khi nhận được 
nghiệp trong giai đoạn triển khai
Nợ TK 211
Nợ TK 133
i.1)chi phí phát sinh trong giai đoạn triên khai 
Có TK 131
Nợ TK 242 ( nếu giá trị lớn )
+)trao đổi tương tự
Nợ TK 642
Nợ TK 211 ( =nguyên giá mới )
Có TK 111 /112 /331....
Nợ TK 214 Hao mòn TSCD
i.2) tập hợp chi phí phát sinh thành giá TSCD vô hình
Có TK 211 (= nguyên giá cũ )
Nợ TK 241
Nợ TK 133
Có TK 111 / 112
i.3) kết thúc gđ triển khai (xđ tổng chi phí thực tế phát sinh
Nợ TK 213
Có TK241
HẠCH TOÁN GIẢM TSCĐ
a, nhượng bán 
­căn cứ vào chứng từ hóa đơn số tiền đã thu hoặc phải thu của người  D, phát hiện thiếu khi kiểm kê
mua ghi
+)doanh nghiệp nộp thuế VAT theo phương thức khấu trừ
Nợ 111
Nợ 112
nợ 131
Có 711
Có 3331 ( thuế GTGT phải nộp )
+)doanh nghiệp nộp thuế theo phương thức trực tiếp số tiên fthu về 
nhượng bán ghi
Nợ 111 / 112 / 131
Có 711 (= tổng giá thanh toán)
­căn cứ vào biên bản giao nhận,phản ánh phần giá trị còn lại,chi phí 
khác, ghi giảm nguyên giá và giá trị hao mòn
Nợ 214(2141) – (=phần giá trị hao mòn)
nợ 811 – ( =phần giá trị còn lại)
có 211 – (= nguyên giá )
*dùng cho mục đích phúc lợi
Nợ 4313 – quý phúc lợi đã hình thành TSCD(=giá trị còn lại)
Nợ 214 (=giá trị đã hao mòn)
Có 211
­chi phí liên quan đến nhượng bán cũng được tập hợp bên Nợ 811
­nếu TSCD đem nhượng bán được hình thành từ vốn vay ngân hàng 
thì số tiền thu được trước hết trả nợ đủ vốn và lãi ngân hàng 
Khi trả nợ vốn vay ngân hàng ghi 
nợ 341
có 111 hoặc 112
b, thanh lý 
­thanh lý TSCD dùng trong SXKD
+ghi giảm TSCD đã thanh lý
Nợ 214(=phần giá trị đã hao mòn)
Nợ 811(=phần giá trị còn lại)
Có 211(=nguyên giá)
+phản ánh thu chi về thanh lý vào 711 / 811 như nhượng bán
­thanh lý TSCD dùng trong phúc lợi
Nợ 4313 ( = giá trị còn lại)
Nợ 466
Nợ 214
Có 211


C,góp vốn…bằng TSCD 


Nợ 221 / 222 / 223 /228
Nợ 214 (=giá trị hao mòn)
nợ 811 ( = chênh lệch giảm)
có 211 (= nguyên giá)
có 711 (=chênh lệch tăng)
riêng cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chênh lệch tăng phân chia 
như sau:
 có 3387­ doanh thu chưa thực hiện (=chênh lệch tăng)
…………….
…………..
…………???????????????
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản