HẠCH TOÁN TĂNG & GIẢM TSCD

Chia sẻ: Trần Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
513
lượt xem
106
download

HẠCH TOÁN TĂNG & GIẢM TSCD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

căn cứ vào chứng từ hóa đơn số tiền đã thu hoặc phải thu của người mua ghi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HẠCH TOÁN TĂNG & GIẢM TSCD

  1. HẠCH TOÁN TĂNG TSCĐ C, công trình xây dựng cơ bản bàn giao,tự chế đưa vào  A, được cấp sử dụng Nợ TK 211 c.1) do đầu tư XDCB hoàn thành Có TK411 Nợ TK 211 Có TK 241 B, mua sắm  # Nếu được đánh giá cao hơn giá trị đầu tư Ghi  Nợ TK 211 b.1)Mua theo chứng từ hóa đơn Có TK 241 Nợ TK 211 / 213 Có TK 411 ( =chênh lệch tăng ) ( Nợ TK 133 ) c.2) do tự chế tạo Có TK 111 / 112 /331 /341 /141... Nợ TK 211 b.2)Trả góp  Có TK 152 ­ doanh thu nội bộ ( =giá  Nợ TK  211 /213 thành thực tế) (Nợ TK 133 ) Kết chuyển giá vốn  Có TK 331 Nợ TK 632 ­ giá vốn bán hàng +)Định kỳ thanh toán ghi  Có TK 155 Nợ TK 331 Có TK 154 Có TK 111 / 112   +)Đồng thời ghi lãi trả chậm D, nhận vốn liên kết liên doanh bằng TSCD Nợ TK 635 Nợ TK 211 Có TK 142 / 242 Có TK 411 b.3) kết chuyển nguồn vốn  E, nhận lại TSCD góp vốn trước đây +)Nếu TSCD mua bằng nguồn vốn XDCB / các quỹ Ghi thêm  Nợ TK 211 Nợ TK 414 /441 Có TK 221 / 222 / 223 /228 Có TK 411 +) mua bằng vốn KD/vốn khấu hao/vay thì k ghi tăng nguồn  F, được tài trợ, biếu tặng đưa ngay vào sản xuất kd vốn Nợ TK 211 / 213 +)mua bằng quỹ phúc lợi  Có TK 711 ­ thu nhập khác Nợ TK 4312 ­ quỹ phúc lợi Có TK 4313 ­ quỹ phúc lợi hình thành  G, phát hiên thừa TSCD( Nếu dùng làm quỹ phúc lợi ghi)   Hoặc Có TK411 ( nếu k dùng làm quỹ phúc lợi) g.1) do ghi ngoài sổ sách +)thừa đang sử dụng ghi thêm  b.4) trao đổi Nợ TK 642 ­ quỹ QLDN +) không tương tự  Có TK 214 ­khi giao cho bên kia  +)thừa của đơn vị khác chờ xử lý ghi vào TK loại 0 Nợ TK 811 Nợ TK 214 H, cơ quan có thẩm quyền đánh giá lại Có TK 211 Nợ TK 211 ­đồng thời tăng thu nhập do trao đổi  Có TK 412 (=chênh lệch tăng nguyên  Nợ TK 131 giá Có TK 711 Có TK 3331 I, TSCD vô hình được hình thành từ nội bộ doanh  ­khi nhận được  nghiệp trong giai đoạn triển khai Nợ TK 211 Nợ TK 133 i.1)chi phí phát sinh trong giai đoạn triên khai  Có TK 131 Nợ TK 242 ( nếu giá trị lớn ) +)trao đổi tương tự Nợ TK 642 Nợ TK 211 ( =nguyên giá mới ) Có TK 111 /112 /331.... Nợ TK 214 Hao mòn TSCD i.2) tập hợp chi phí phát sinh thành giá TSCD vô hình Có TK 211 (= nguyên giá cũ ) Nợ TK 241
  2. Nợ TK 133 Có TK 111 / 112 i.3) kết thúc gđ triển khai (xđ tổng chi phí thực tế phát sinh Nợ TK 213 Có TK241
  3. HẠCH TOÁN GIẢM TSCĐ a, nhượng bán  ­căn cứ vào chứng từ hóa đơn số tiền đã thu hoặc phải thu của người  D, phát hiện thiếu khi kiểm kê mua ghi +)doanh nghiệp nộp thuế VAT theo phương thức khấu trừ Nợ 111 Nợ 112 nợ 131 Có 711 Có 3331 ( thuế GTGT phải nộp ) +)doanh nghiệp nộp thuế theo phương thức trực tiếp số tiên fthu về  nhượng bán ghi Nợ 111 / 112 / 131 Có 711 (= tổng giá thanh toán) ­căn cứ vào biên bản giao nhận,phản ánh phần giá trị còn lại,chi phí  khác, ghi giảm nguyên giá và giá trị hao mòn Nợ 214(2141) – (=phần giá trị hao mòn) nợ 811 – ( =phần giá trị còn lại) có 211 – (= nguyên giá ) *dùng cho mục đích phúc lợi Nợ 4313 – quý phúc lợi đã hình thành TSCD(=giá trị còn lại) Nợ 214 (=giá trị đã hao mòn) Có 211 ­chi phí liên quan đến nhượng bán cũng được tập hợp bên Nợ 811 ­nếu TSCD đem nhượng bán được hình thành từ vốn vay ngân hàng  thì số tiền thu được trước hết trả nợ đủ vốn và lãi ngân hàng  Khi trả nợ vốn vay ngân hàng ghi  nợ 341 có 111 hoặc 112 b, thanh lý  ­thanh lý TSCD dùng trong SXKD +ghi giảm TSCD đã thanh lý Nợ 214(=phần giá trị đã hao mòn) Nợ 811(=phần giá trị còn lại) Có 211(=nguyên giá) +phản ánh thu chi về thanh lý vào 711 / 811 như nhượng bán ­thanh lý TSCD dùng trong phúc lợi Nợ 4313 ( = giá trị còn lại) Nợ 466 Nợ 214 Có 211 C,góp vốn…bằng TSCD  Nợ 221 / 222 / 223 /228 Nợ 214 (=giá trị hao mòn) nợ 811 ( = chênh lệch giảm) có 211 (= nguyên giá) có 711 (=chênh lệch tăng) riêng cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chênh lệch tăng phân chia  như sau:  có 3387­ doanh thu chưa thực hiện (=chênh lệch tăng) ……………. ………….. …………???????????????

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản