Hàm CASE trong SQL Server 2005 Phần 4

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
110
lượt xem
30
download

Hàm CASE trong SQL Server 2005 Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phần 1, phần 2 và phần 3 của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cách sử dụng các hàm CASE đơn giản trong truy vấn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hàm CASE trong SQL Server 2005 Phần 4

  1. Hàm CASE trong SQL Server 2005 (Phần 4) Nguồn : quantrimang.com  Trong phần 1, phần 2 và phần 3 của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cách sử dụng các hàm CASE đơn giản trong truy vấn. Trong phần tiếp theo này, tôi sẽ giải thích cách sử dụng các hàm CASE trong mệnh đề như ‘Group by’ Phương thức 7: Sử dụng hàm CASE đơn giản trong mệnh đề GROUP BY Giả sử chúng ta đã có bảng sau set quoted_identifier off go use tempdb go if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[emp]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) drop table [emp] GO create table Emp (id int, [First name] varchar(50), [Last name] varchar(50), Salary money, state char(2)) go insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State ) values (1,'John','Smith',120000,'WA') insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State ) values (2,'James','Bond',95000,'OR') insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary , State) values (3,'Alexa','Mantena',200000,'WY') insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State ) values (4,'Shui','Qui',36000,'CO') insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State ) values (5,'William','Hsu',39000,'NE') insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary , State) values (6,'Danielle','Stewart',50000,'TX') insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary , State) values (7,'Martha','Mcgrath',400000,'PA') insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State ) values (8,'Henry','Fayol',75000,'NJ') insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State ) values (9,'Dick','Watson',91000,'NY')
  2. insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State ) values (10,'Helen','Foster',124000,'AK') go Và bây giờ chúng ta cần có 6 bảng để lưu trữ các ID của nhân viên thuộc các vùng thời gian khác nhau như trình bày sau if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[eastern]') and objectproperty(id, N'isusertable') = 1) drop table [eastern] go create table eastern (id int) if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[mountain]') and objectproperty(id, N'isusertable') = 1) drop table [mountain] go create table mountain (id int) if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[hawaii]') and objectproperty(id, N'isusertable') = 1) drop table [hawaii] go create table hawaii (id int) if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[central]') and objectproperty(id, N'isusertable') = 1) drop table [central] go create table central (id int) if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[alaskan]') and objectproperty(id, N'isusertable') = 1) drop table [alaskan] go create table alaskan (id int) if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[pacific]') and objectproperty(id, N'isusertable') = 1) drop table [pacific] go create table pacific (id int) go
  3. insert into pacific (id) values (1) insert into pacific (id) values (2) insert into mountain (id) values (3) insert into mountain (id) values (4) insert into central (id) values (5) insert into central (id) values (6) insert into eastern (id) values (7) insert into eastern (id) values (8) insert into eastern (id) values (9) insert into alaskan (id) values (10) go Nếu bạn muốn biết toàn bộ nhân viên thuộc vùng thời gian ở Eastern, bạn chắc chắn sẽ phải thực thi một câu lệnh truy vấn đơn giản như dưới đây select e.id,[First Name],[Last name], Salary, State from emp e join eastern ee on e.id=ee.id Câu lệnh truy vấn trên sẽ trả về kết quả như sau id First name Last name salary Timezone -------------------------------------------------------- 7 Martha Mcgrath 400000.00 PA 8 Henry Fayol 75000.00 NJ 9 Dick Watson 91000.00 NY Vậy bây giờ giả sử chúng ta cần tạo một kịch bản cho phép đưa một khu vực thời gian vào trong một biến và hiển thị ra kết quả dựa trên giá trị của biến đó. Điều này hoàn toàn có thể làm được khi sử dụng mệnh đề và hàm CASE như sau: declare @group varchar(10) set @group='Pacific' select ee.id,ee.[First Name],ee.[Last Name],Salary, State, @group as TimeZone from emp ee left join mountain m on m.[id]=ee.[id] left join alaskan a on a.[id]=ee.[id] left join hawaii h on h.[id]=ee.[id] left join central c on c.[id]=ee.[id] left join pacific p on p.[id]=ee.[id] left join eastern e on e.[id]=ee.[id] where ee.id in ( case @group when 'Eastern' then e.id when 'Mountain' then m.id
  4. when 'Pacific' then p.id when 'Alaskan' then a.id when 'Hawaii' then h.id when 'Central' then c.id end) Đoạn kịch bản trên sẽ có kết quả như sau: id First name Last name salary state TimZone ----------------------------------------------------------- ----- 1 John Smith 120000.00 WA Pacific 2 James Bond 95000.00 OR Pacific Đoạn script trên có thể được viết trong một thủ tục như sau: create procedure emp_timezone @Zone varchar(10) as select ee.id,ee.[First Name],ee.[Last Name],Salary, State, @Zone as TimeZone from emp ee left join mountain m on m.[id]=ee.[id] left join alaskan a on a.[id]=ee.[id] left join hawaii h on h.[id]=ee.[id] left join central c on c.[id]=ee.[id] left join pacific p on p.[id]=ee.[id] left join eastern e on e.[id]=ee.[id] where ee.id in ( case @Zone when 'Eastern' then e.id when 'Mountain' then m.id when 'Pacific' then p.id when 'Alaskan' then a.id when 'Hawaii' then h.id when 'Central' then c.id end) Và thực thi hàm đã tạo ở trên bằng câu lệnh exec emp_timezone 'Eastern' Hàm sẽ đưa ra kết quả: id First name Last name salary state TimZone ----------------------------------------------------------- -----
  5. 7 Martha Mcgrath 400000.00 PA Eastern 8 Henry Fayol 75000.00 NJ Eastern 9 Dick Watson 91000.00 NY Eastern Kết luận Trong 4 phần đầu đã được giới thiệu của loạt bài này, chúng tôi đã đưa ra các cách sử dụng của hàm CASE của SQL Server trong một số trường hợp cụ thể. Phần 4 này đã giải thích cách sử dụng hàm CASE trong mệnh đề IN như đã được đề cập trong các phần đầu của bài.  
Đồng bộ tài khoản