Hàm số, đồ thị hàm số - Toán đại số lớp 7

Chia sẻ: giadinhyenbank

Tham khảo tài liệu 'hàm số, đồ thị hàm số - toán đại số lớp 7', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Hàm số, đồ thị hàm số - Toán đại số lớp 7

GIAÙ TRÒ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA MOÄT SOÁ HÖÕU TÆ
Chuû ñeà : LUÕY THÖØA CUÛA MOÄT SOÁ HÖÕU TÆ

III/ NOÄI DUNG:
1/ Toùm taét lyù thuyeát:
2/ Baøi taäp :

+ Giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ x, kí hieäu laø x, laø khoaûng caùch töø ñieåm x ñeán
ñieåm 0 treân truïc soá.
x neáu x  0
+ x  ; x 0 ; x  Q.
x neáu x  0
+ x+ y= 0  x = 0 vaø y = 0.
+ A= m : * Neáu m < 0 thì bieåu thöùc ñaõ cho khoâng coù nghóa.
é = m
A
* Neáu m ³ 0 thì ê
ê =- m
A
ë
+ x n = x.x.x.x...........x.x.x ; x  Q, n  N, n> 1
144444442 44444443
4 4
n thua so x

m n m+n m n n m m.n m x m m-n
n
+ x .x = x ; (x ) = (x ) = x ; x : x = n =x .
x
n
æx ö
ç ÷ = x (y ≠ 0);
n
n n n
+ (x.y) = x .y ; ç ÷
è ÷ yn
çy ø
÷
1
+ x –n = (x ≠ 0)
xn
+ Quy öôùc x1 = x ; x0 = 1 x ≠ 0
Baøi 1 : Haõy khoanh troøn vaøo tröôùc caâu maø em cho laø ñuùng :
a. 4,5=4,5 ; b. -4,5= - 4,5 ; c. -4,5= (- 4,5) ; d. -4,5= 4,5.
Baøi 2 : Vôùi giaù trò naøo cuûa x thì ta coù :
a) x-2=2-x ; b) -x= -x ; c) x - x=0 ; d) x x.
Baøi 3: Tính:
1 1
a) -0,75- 2 + ; b) -2,5+-13,4-9,26
3 4
c) -4+-3+-2+ -1+1+ 2+ 3+ 4
1 3 1
Baøi 4 : Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc : A = x +
- x+ 2 + x- khi x = - .
2 4 2
2006 2008
Baøi 5 : Tìm x vaø y bieát : x + + - y= 0
2007 2009
Baøi 6 : Tìm x, bieát :
a) x=7 ; b) x-3= 15 ; c) 5-2x= 11 ; d) -6x+4= - 24 ; e) 44x + 9= -1;
f) -7x+100 = 14 ; x-2007=0.
Baøi 7 : Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa caùc bieåu thöùc sau :
a) M = - x-99 ; b) 5 - x+13
Baøi 8: Vieát caùc bieåu thöùc sau ñaây döôùi daïng an (a  Q; n  N*)
1 æ3 1ö÷; c) 32.35: 1 ; d) 125.52. 1
a) 9.35. ; b) 8.24: ç2 .
ç ÷
81 è ÷
ç 16 ø 27 625


Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 1
2 2
æ 1ö æ 1ö 1
Baøi 9: Tìm x, bieát: a) (x-3) = 1; b) çx - ÷ = 0 ; c) (2x+3)3 = -27; d) ç2 + ÷ =
2
ç ÷ ç ÷
ç
è 7÷
ø ç
è 2÷ 4
ø
e) –(5+35 x)2 = 36.
Baøi 10: Tìm taát caû caùc soá töï nhieân n, sao cho:
a) 23.32  2n > 16; b) 25 < 5n < 625
Baøi 11: Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau:
1/ Tích 33.37 baèng:
4
a) 3 ; b) 321; c) 910; d) 310; e) 921; f) 94.
2/ Thöông an :a3 (a  0) baèng:
a) n:3 ; b) an+3; c) an-3; d) an.3; e) n.3
Baøi 12: Tính:
0
é 2 1ù
3 2 20
a) (-2) + 2 + (-1) + (-2) ; 0
b) 2 + 8. ê - 2) : ú - 2-2.4 + (-2)2.
4
(
ê
ë 2ú
û
Baøi 13: So saùnh caùc soá sau:
a) 2300 vaø 3200; b) 51000 vaø 31500.
Baøi 14: Chöùng minh raèng :
a) 76 + 75 – 74 chia heát cho 11; b) 109 + 108 + 107 chia heát cho 222.
Baøi 15: Tính:
(33 )2 .(23 )5
a) (-0,1)2.(-0,1)3; b) 1252: 253; c) (73)2: (72)3; d)
(2.3)6 .(25 )3
Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản