Handbook Of Air Conditioning And Refrigeration P1

Chia sẻ: Phong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
126
lượt xem
40
download

Handbook Of Air Conditioning And Refrigeration P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

New York San Francisco Washington, D.C. Auckland Bogotá Caracas Lisbon London Madrid Mexico City Milan Montreal New Delhi San Juan Singapore Sydney Tokyo Toronto Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Wang, Shan K. (Shan Kuo) Handbook of air conditioning and refrigeration / Shan K. Wang — 2nd ed. p. cm. Includes index. ISBN 0-07-068167-8 1. Air conditioning. 2. Refrigeration and refrigerating machinery.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Handbook Of Air Conditioning And Refrigeration P1

Đồng bộ tài khoản