Hàng tồn kho - VAS 02

Chia sẻ: ngoanthoakttc

Mục đích các chuẩn mực là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho: - Xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí - Ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá trị thuần có thể thực hiện được

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản