Hạt nhân nguyên tử.Nguyên tố hóa học. Đồng vị (T2)

Chia sẻ: quang3009

1. kiến thức : - Học sinh hiểu định nghĩa đồng vị, cách tính nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố. 2. Kĩ năng : - Giải các bài tập liên quan đến kiến thức: đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình. II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN - Phương pháp : đàm thoại, nêu vấn đề, giảng giải... - Phương tiện : III. CHUẨN BỊ - GV: Chuẩn bị bài tập và câu hỏi để củng cố. - HS: Ôn lại kiến thức về thành phần nguyên tử và đơn vị khối lượng nguyên tử....

Nội dung Text: Hạt nhân nguyên tử.Nguyên tố hóa học. Đồng vị (T2)

1

TiÕt thø : 5 TuÇn: 3
Ngµy so¹n: 26/8/2007
Bµi 2: h¹t nh©n nguyªn tö- nguyªn tè ho¸ häc - ®ång vÞ
i. môc ®Ých yªu cÇu
1. kiÕn thøc :
- Häc sinh hiÓu ®Þnh nghÜa ®ång vÞ, c¸ch tÝnh nguyªn tö khèi trung b×nh cña c¸c
nguyªn tè.
2. KÜ n¨ng :
- Gi¶i c¸c bµi tËp liªn quan ®Õn kiÕn thøc: ®ång vÞ, nguyªn tö khèi, nguyªn tö khèi trung
b×nh.
II. ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn
- Ph¬ng ph¸p : ®µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò, gi¶ng gi¶i...
- Ph¬ng tiÖn :
III. ChuÈn bÞ
- GV: ChuÈn bÞ bµi tËp vµ c©u hái ®Ó cñng cè.
- HS: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ thµnh phÇn nguyªn tö vµ ®¬n vÞ khèi lîng nguyªn tö.
iV. tiÕn tr×nh bµi d¹y
1. æn ®Þnh tæ chøc líp
2. KiÓm tra bµi cò
C©u hái: Cho c¸c nguyªn tö sau: 16 O , 17 O , 18O . Ba nguyªn tö nµy thuéc nguyªn tè ho¸
8 8 8

häc nµo? V× sao? X¸c ®Þnh sè n trong mçi nguyªn tö trªn vµ nhËn xÐt.
3. Néi dung bµi míi
§Æt vÊn ®Ò: Ba nguyªn tö trªn cã cïng sè proton nªn cã cïng ®iÖn tÝch h¹t nh©n, do ®ã
chóng thuéc vÒ cïng mét nguyªn tè ho¸ häc lµ nguyªn tè oxi.
Vµ chóng ta còng ®· x¸c ®Þnh ®îc sè n¬tron cña 3 nguyªn tö ®ã kh«ng b»ng nhau, dÉn
®Õn sè khèi cña chóng kh¸c nhau. Ba nguyªn tö trªn ® îc gäi lµ ®ång vÞ cña nguyªn tè
oxi.
VËy ®ång vÞ lµ g×? ThÕ nµo lµ nguyªn tö khèi vµ nguyªn tö khèi trung b×nh cña nguyªn
tè, chóng ta sÏ t×m hiÓu trong bµi h«m nay.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung
Ho¹t ®éng 1: §ång vÞ
GV: Trong bµi tËp trªn, 3 nguyªn tö trªn ® - III. §ång vÞ
îc gäi lµ c¸c ®ång vÞ cña nguyªn tè oxi. VÝ dô : 16 O , 17 O , 18O ®Òu lµ ®ång vÞ cña
8 8 8
VËy em cã nhËn xÐt nh÷ng c¸c ®ång vÞ nguyªn tè oxi
cña cïng mét nguyªn tè ho¸ häc cã ®iÓm §Þnh nghÜa: §ång vÞ cña cïng mét
g× chung vµ ®iÓm g× kh¸c nhau? Tõ ®ã nguyªn tè ho¸ häc lµ nh÷ng nguyªn tö cã
suy ra thÕ nµo lµ c¸c ®ång vÞ cña cïng cïng sè proton nhng kh¸c nhau vÒ sè
mét nguyªn tè ho¸ häc. n¬tron, do ®ã sè khèi cña chóng kh¸c
 HS: nhau.
GV: HÇu hÕt c¸c nguyªn tè trong tù nhiªn
lµ hçn hîp cña nhiÒu ®ång vÞ. VÝ dô H
trong tù nhiªn cã 3 ®ång vÞ: 11 H , 1 H , 13 H víi
2


tØ lÖ sè lîng mçi ®ång vÞ nµy kh¸c nhau.
IV. Nguyªn tö khèi vµ nguyªn tö khèi trung b×nh cña c¸c nguyªn tè ho¸ häc
Ho¹t ®éng 2: Nguyªn tö khèi
2

§Æt vÊn ®Ò: Khi t×m hiÓu vÒ kÝch thíc nguyªn tö, chóng ta ®· biÕt hai c¸ch tÝnh khèi
lîng nguyªn tö ®ã lµ khèi lîng nguyªn tö tuyÖt ®èi (tÝnh theo ®¬n vÞ kg hoÆc g) vµ
khèi lîng nguyªn tö t¬ng ®èi (tÝnh theo ®¬n vi khèi lîng nguyªn tö u hay ®vc). Vµ khèi l-
îng nguyªn tö t¬ng ®èi cßn ®îc gäi lµ nguyªn tö khèi mµ sau ®©y chóng ta sÏ nghiªn
cøu.
GV: VËy nguyªn tö khèi ®îc ®Þnh nghÜa 1. Nguyªn tö khèi
thÕ nµo? - §Þnh nghÜa:
- Nguyªn tö cã Z electron vµ N n¬tron.
 HS: theo dâi sgk vµ tù ph¸t biÓu.
GV: TÝnh khèi lîng nguyªn tö gåm Z h¹t mNT = me + mp + mn
= 0,00055.u + Z.u + N.u
electron vµ N h¹t n¬tron theo ®¬n vÞ u. Tõ
®Þnh nghÜa nguyªn tö khèi suy ra NTK V× me rÊt nhá so víi mp , mn
gÇn ®óng cña nguyªn tö ®ã.  mNT = mp + mn = (Z + N).u
 NTK xÊp xØ = N + Z = Sè khèi = A
- VËy NTK coi nh = s« khèi (khi kh«ng cÇn
®é chÝnh x¸c cao)
GV: lÊy vÝ dô 1 cô thÓ, yªu cÇu häc sinh - VÝ dô: TÝnh NTK cña nguyªn tè Na biÕt
tÝnh NTK Z = 11 vµ N = 12.
§Æt vÊn ®Ò: ë phÇn ®ång vÞ c¸c em ®· biÕt hÇu hÕt c¸c nguyªn tè trong tù nhiªn lµ
hçn hîp nhiÒu ®ång vÞ vÝ dô: O cã 3 ®ång vÞ lµ 16 O , 17 O , 18O , Hi®ro cã 3 ®ång vÞ lµ
8 8 8
1 2 3
1 H , 1 H , 1 H . VËy nguyªn tö khèi cña c¸c nguyªn tè cã nhiÒu ®ång vÞ nh vËy tÝnh thÕ

nµo chóng ta t×m hiÓu trong néi dung tiÕp theo.
Ho¹t ®éng 3: Nguyªn tö khèi trung b×nh
GV: víi nh÷ng nguyªn tè cã nhiÒu ®ång vÞ 2. Nguyªn tö khèi trung b×nh
nh vËy th× nguyªn tö khèi cña nguyªn tè - Gi¶ sö mét nguyªn tè cã n ®ång vÞ víi sè
®ã lµ nguyªn tö khèi trung b×nh cña hçn khèi t¬ng øng lµ: A1, A2, ..... An.
hîp c¸c ®ång vÞ cã tÝnh ®Õn % cña ®ång Vµ % c¸c ®ång vÞ t¬ng øng lµ: a1%,
vÞ trong hçn hîp. a2%, .... an%. (a1 + a2 +... + an = 100)
A .a + A .a + .... + An .a n
GV: - ®a ra c«ng thøc tÝnh NTK trung
A= 1 1 2 2
b×nh ë d¹ng tæng qu¸t. 100
63
- lÊy vÝ dô  HS ¸p dông c«ng thøc - VÝ dô: §ång cã 2 ®ång vÞ : 29 Cu (73%)
tæng qu¸t ®Ó lµm bµi tËp. vµ
65
29 Cu (27%). M Cu = ?

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè
C©u 1. C¸c ®ång vÞ cña cïng mét nguyªn tè ho¸ häc ® îc ph©n biÖt bëi ®¹i lîng nµo
sau ®©y?
a. sè electron ho¸ trÞ b. sè proton c. sè n¬tron d. sè líp e.
C©u 2. Mét nguyªn tö cã 8 proton, 9 n¬tron vµ 8 electron. Chän nguyªn tö ®ång vÞ víi
nã:
a. 9proton, 8n¬tron, 9electron b. 8proton, 8n¬tron, 8electron
c. 8proton, 8n¬tron, 9electron d. 9proton, 9n¬tron, 9electron.
C©u 3. H cã 3®ång vÞ lµ 1 H , 1 H , 1 H . O cã 3 ®ång vÞ lµ 16 O , 17 O , 18O . Trong níc tù
1 2 3
8 8 8

nhiªn lo¹i ph©n tö níc cã khèi lîng ph©n tö nhá nhÊt lµ:
a. 20®vc b. 19®vc c. 18®vc d. 17®vc
3

39 40 41
C©u 4. Nguyªn tè Kali cã 3 ®ång vÞ: 19 K (92,258%), 19 K (0,012%), vµ 19 K . Nguyªn tö
khèi trung b×nh cña nguyªn tö Kali lµ:
a.35,98 b. 39,15 c.41,4 d. 38,15
12 13
C©u 5.Nguyªn tè Cacbon cã hai ®ång vÞ bÒn lµ: 6 C vµ 6 C . Nguyªn tö khèi trung b×nh
cña Cacbon lµ 12,01. Thµnh phÇn phÇn tr¨m sè nguyªn tö cña ®ång vÞ 12 C lµ:
6

a. 98,89% b. 1,11% c. 10% d. 90%.
v. Bµi tËp vÒ nhµ
Bµi tËp 3,4,5,6,7/sgk-14
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản