Hạt nhân nguyên tử.Nguyên tố hóa học. Đồng vị (T2)

Chia sẻ: Nguyễn Văn Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
248
lượt xem
14
download

Hạt nhân nguyên tử.Nguyên tố hóa học. Đồng vị (T2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. kiến thức : - Học sinh hiểu định nghĩa đồng vị, cách tính nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố. 2. Kĩ năng : - Giải các bài tập liên quan đến kiến thức: đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình. II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN - Phương pháp : đàm thoại, nêu vấn đề, giảng giải... - Phương tiện : III. CHUẨN BỊ - GV: Chuẩn bị bài tập và câu hỏi để củng cố. - HS: Ôn lại kiến thức về thành phần nguyên tử và đơn vị khối lượng nguyên tử....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hạt nhân nguyên tử.Nguyên tố hóa học. Đồng vị (T2)

  1. 1 TiÕt thø : 5 TuÇn: 3 Ngµy so¹n: 26/8/2007 Bµi 2: h¹t nh©n nguyªn tö- nguyªn tè ho¸ häc - ®ång vÞ i. môc ®Ých yªu cÇu 1. kiÕn thøc : - Häc sinh hiÓu ®Þnh nghÜa ®ång vÞ, c¸ch tÝnh nguyªn tö khèi trung b×nh cña c¸c nguyªn tè. 2. KÜ n¨ng : - Gi¶i c¸c bµi tËp liªn quan ®Õn kiÕn thøc: ®ång vÞ, nguyªn tö khèi, nguyªn tö khèi trung b×nh. II. ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn - Ph¬ng ph¸p : ®µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò, gi¶ng gi¶i... - Ph¬ng tiÖn : III. ChuÈn bÞ - GV: ChuÈn bÞ bµi tËp vµ c©u hái ®Ó cñng cè. - HS: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ thµnh phÇn nguyªn tö vµ ®¬n vÞ khèi lîng nguyªn tö. iV. tiÕn tr×nh bµi d¹y 1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. KiÓm tra bµi cò C©u hái: Cho c¸c nguyªn tö sau: 16 O , 17 O , 18O . Ba nguyªn tö nµy thuéc nguyªn tè ho¸ 8 8 8 häc nµo? V× sao? X¸c ®Þnh sè n trong mçi nguyªn tö trªn vµ nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi §Æt vÊn ®Ò: Ba nguyªn tö trªn cã cïng sè proton nªn cã cïng ®iÖn tÝch h¹t nh©n, do ®ã chóng thuéc vÒ cïng mét nguyªn tè ho¸ häc lµ nguyªn tè oxi. Vµ chóng ta còng ®· x¸c ®Þnh ®îc sè n¬tron cña 3 nguyªn tö ®ã kh«ng b»ng nhau, dÉn ®Õn sè khèi cña chóng kh¸c nhau. Ba nguyªn tö trªn ® îc gäi lµ ®ång vÞ cña nguyªn tè oxi. VËy ®ång vÞ lµ g×? ThÕ nµo lµ nguyªn tö khèi vµ nguyªn tö khèi trung b×nh cña nguyªn tè, chóng ta sÏ t×m hiÓu trong bµi h«m nay. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung Ho¹t ®éng 1: §ång vÞ GV: Trong bµi tËp trªn, 3 nguyªn tö trªn ® - III. §ång vÞ îc gäi lµ c¸c ®ång vÞ cña nguyªn tè oxi. VÝ dô : 16 O , 17 O , 18O ®Òu lµ ®ång vÞ cña 8 8 8 VËy em cã nhËn xÐt nh÷ng c¸c ®ång vÞ nguyªn tè oxi cña cïng mét nguyªn tè ho¸ häc cã ®iÓm §Þnh nghÜa: §ång vÞ cña cïng mét g× chung vµ ®iÓm g× kh¸c nhau? Tõ ®ã nguyªn tè ho¸ häc lµ nh÷ng nguyªn tö cã suy ra thÕ nµo lµ c¸c ®ång vÞ cña cïng cïng sè proton nhng kh¸c nhau vÒ sè mét nguyªn tè ho¸ häc. n¬tron, do ®ã sè khèi cña chóng kh¸c  HS: nhau. GV: HÇu hÕt c¸c nguyªn tè trong tù nhiªn lµ hçn hîp cña nhiÒu ®ång vÞ. VÝ dô H trong tù nhiªn cã 3 ®ång vÞ: 11 H , 1 H , 13 H víi 2 tØ lÖ sè lîng mçi ®ång vÞ nµy kh¸c nhau. IV. Nguyªn tö khèi vµ nguyªn tö khèi trung b×nh cña c¸c nguyªn tè ho¸ häc Ho¹t ®éng 2: Nguyªn tö khèi
  2. 2 §Æt vÊn ®Ò: Khi t×m hiÓu vÒ kÝch thíc nguyªn tö, chóng ta ®· biÕt hai c¸ch tÝnh khèi lîng nguyªn tö ®ã lµ khèi lîng nguyªn tö tuyÖt ®èi (tÝnh theo ®¬n vÞ kg hoÆc g) vµ khèi lîng nguyªn tö t¬ng ®èi (tÝnh theo ®¬n vi khèi lîng nguyªn tö u hay ®vc). Vµ khèi l- îng nguyªn tö t¬ng ®èi cßn ®îc gäi lµ nguyªn tö khèi mµ sau ®©y chóng ta sÏ nghiªn cøu. GV: VËy nguyªn tö khèi ®îc ®Þnh nghÜa 1. Nguyªn tö khèi thÕ nµo? - §Þnh nghÜa: - Nguyªn tö cã Z electron vµ N n¬tron.  HS: theo dâi sgk vµ tù ph¸t biÓu. GV: TÝnh khèi lîng nguyªn tö gåm Z h¹t mNT = me + mp + mn = 0,00055.u + Z.u + N.u electron vµ N h¹t n¬tron theo ®¬n vÞ u. Tõ ®Þnh nghÜa nguyªn tö khèi suy ra NTK V× me rÊt nhá so víi mp , mn gÇn ®óng cña nguyªn tö ®ã.  mNT = mp + mn = (Z + N).u  NTK xÊp xØ = N + Z = Sè khèi = A - VËy NTK coi nh = s« khèi (khi kh«ng cÇn ®é chÝnh x¸c cao) GV: lÊy vÝ dô 1 cô thÓ, yªu cÇu häc sinh - VÝ dô: TÝnh NTK cña nguyªn tè Na biÕt tÝnh NTK Z = 11 vµ N = 12. §Æt vÊn ®Ò: ë phÇn ®ång vÞ c¸c em ®· biÕt hÇu hÕt c¸c nguyªn tè trong tù nhiªn lµ hçn hîp nhiÒu ®ång vÞ vÝ dô: O cã 3 ®ång vÞ lµ 16 O , 17 O , 18O , Hi®ro cã 3 ®ång vÞ lµ 8 8 8 1 2 3 1 H , 1 H , 1 H . VËy nguyªn tö khèi cña c¸c nguyªn tè cã nhiÒu ®ång vÞ nh vËy tÝnh thÕ nµo chóng ta t×m hiÓu trong néi dung tiÕp theo. Ho¹t ®éng 3: Nguyªn tö khèi trung b×nh GV: víi nh÷ng nguyªn tè cã nhiÒu ®ång vÞ 2. Nguyªn tö khèi trung b×nh nh vËy th× nguyªn tö khèi cña nguyªn tè - Gi¶ sö mét nguyªn tè cã n ®ång vÞ víi sè ®ã lµ nguyªn tö khèi trung b×nh cña hçn khèi t¬ng øng lµ: A1, A2, ..... An. hîp c¸c ®ång vÞ cã tÝnh ®Õn % cña ®ång Vµ % c¸c ®ång vÞ t¬ng øng lµ: a1%, vÞ trong hçn hîp. a2%, .... an%. (a1 + a2 +... + an = 100) A .a + A .a + .... + An .a n GV: - ®a ra c«ng thøc tÝnh NTK trung A= 1 1 2 2 b×nh ë d¹ng tæng qu¸t. 100 63 - lÊy vÝ dô  HS ¸p dông c«ng thøc - VÝ dô: §ång cã 2 ®ång vÞ : 29 Cu (73%) tæng qu¸t ®Ó lµm bµi tËp. vµ 65 29 Cu (27%). M Cu = ? Ho¹t ®éng 4: Cñng cè C©u 1. C¸c ®ång vÞ cña cïng mét nguyªn tè ho¸ häc ® îc ph©n biÖt bëi ®¹i lîng nµo sau ®©y? a. sè electron ho¸ trÞ b. sè proton c. sè n¬tron d. sè líp e. C©u 2. Mét nguyªn tö cã 8 proton, 9 n¬tron vµ 8 electron. Chän nguyªn tö ®ång vÞ víi nã: a. 9proton, 8n¬tron, 9electron b. 8proton, 8n¬tron, 8electron c. 8proton, 8n¬tron, 9electron d. 9proton, 9n¬tron, 9electron. C©u 3. H cã 3®ång vÞ lµ 1 H , 1 H , 1 H . O cã 3 ®ång vÞ lµ 16 O , 17 O , 18O . Trong níc tù 1 2 3 8 8 8 nhiªn lo¹i ph©n tö níc cã khèi lîng ph©n tö nhá nhÊt lµ: a. 20®vc b. 19®vc c. 18®vc d. 17®vc
  3. 3 39 40 41 C©u 4. Nguyªn tè Kali cã 3 ®ång vÞ: 19 K (92,258%), 19 K (0,012%), vµ 19 K . Nguyªn tö khèi trung b×nh cña nguyªn tö Kali lµ: a.35,98 b. 39,15 c.41,4 d. 38,15 12 13 C©u 5.Nguyªn tè Cacbon cã hai ®ång vÞ bÒn lµ: 6 C vµ 6 C . Nguyªn tö khèi trung b×nh cña Cacbon lµ 12,01. Thµnh phÇn phÇn tr¨m sè nguyªn tö cña ®ång vÞ 12 C lµ: 6 a. 98,89% b. 1,11% c. 10% d. 90%. v. Bµi tËp vÒ nhµ Bµi tËp 3,4,5,6,7/sgk-14
Đồng bộ tài khoản