Hạt nhân nguyên tử.Nguyên tố hóa học. Đồng vị (T2)

Chia sẻ: quang3009

1. kiến thức : - Học sinh hiểu định nghĩa đồng vị, cách tính nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố. 2. Kĩ năng : - Giải các bài tập liên quan đến kiến thức: đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình. II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN - Phương pháp : đàm thoại, nêu vấn đề, giảng giải... - Phương tiện : III. CHUẨN BỊ - GV: Chuẩn bị bài tập và câu hỏi để củng cố. - HS: Ôn lại kiến thức về thành phần nguyên tử và đơn vị khối lượng nguyên tử....

Nội dung Text: Hạt nhân nguyên tử.Nguyên tố hóa học. Đồng vị (T2)

 

  1. 1 TiÕt thø : 5 TuÇn: 3 Ngµy so¹n: 26/8/2007 Bµi 2: h¹t nh©n nguyªn tö- nguyªn tè ho¸ häc - ®ång vÞ i. môc ®Ých yªu cÇu 1. kiÕn thøc : - Häc sinh hiÓu ®Þnh nghÜa ®ång vÞ, c¸ch tÝnh nguyªn tö khèi trung b×nh cña c¸c nguyªn tè. 2. KÜ n¨ng : - Gi¶i c¸c bµi tËp liªn quan ®Õn kiÕn thøc: ®ång vÞ, nguyªn tö khèi, nguyªn tö khèi trung b×nh. II. ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn - Ph¬ng ph¸p : ®µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò, gi¶ng gi¶i... - Ph¬ng tiÖn : III. ChuÈn bÞ - GV: ChuÈn bÞ bµi tËp vµ c©u hái ®Ó cñng cè. - HS: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ thµnh phÇn nguyªn tö vµ ®¬n vÞ khèi lîng nguyªn tö. iV. tiÕn tr×nh bµi d¹y 1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. KiÓm tra bµi cò C©u hái: Cho c¸c nguyªn tö sau: 16 O , 17 O , 18O . Ba nguyªn tö nµy thuéc nguyªn tè ho¸ 8 8 8 häc nµo? V× sao? X¸c ®Þnh sè n trong mçi nguyªn tö trªn vµ nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi §Æt vÊn ®Ò: Ba nguyªn tö trªn cã cïng sè proton nªn cã cïng ®iÖn tÝch h¹t nh©n, do ®ã chóng thuéc vÒ cïng mét nguyªn tè ho¸ häc lµ nguyªn tè oxi. Vµ chóng ta còng ®· x¸c ®Þnh ®îc sè n¬tron cña 3 nguyªn tö ®ã kh«ng b»ng nhau, dÉn ®Õn sè khèi cña chóng kh¸c nhau. Ba nguyªn tö trªn ® îc gäi lµ ®ång vÞ cña nguyªn tè oxi. VËy ®ång vÞ lµ g×? ThÕ nµo lµ nguyªn tö khèi vµ nguyªn tö khèi trung b×nh cña nguyªn tè, chóng ta sÏ t×m hiÓu trong bµi h«m nay. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung Ho¹t ®éng 1: §ång vÞ GV: Trong bµi tËp trªn, 3 nguyªn tö trªn ® - III. §ång vÞ îc gäi lµ c¸c ®ång vÞ cña nguyªn tè oxi. VÝ dô : 16 O , 17 O , 18O ®Òu lµ ®ång vÞ cña 8 8 8 VËy em cã nhËn xÐt nh÷ng c¸c ®ång vÞ nguyªn tè oxi cña cïng mét nguyªn tè ho¸ häc cã ®iÓm §Þnh nghÜa: §ång vÞ cña cïng mét g× chung vµ ®iÓm g× kh¸c nhau? Tõ ®ã nguyªn tè ho¸ häc lµ nh÷ng nguyªn tö cã suy ra thÕ nµo lµ c¸c ®ång vÞ cña cïng cïng sè proton nhng kh¸c nhau vÒ sè mét nguyªn tè ho¸ häc. n¬tron, do ®ã sè khèi cña chóng kh¸c  HS: nhau. GV: HÇu hÕt c¸c nguyªn tè trong tù nhiªn lµ hçn hîp cña nhiÒu ®ång vÞ. VÝ dô H trong tù nhiªn cã 3 ®ång vÞ: 11 H , 1 H , 13 H víi 2 tØ lÖ sè lîng mçi ®ång vÞ nµy kh¸c nhau. IV. Nguyªn tö khèi vµ nguyªn tö khèi trung b×nh cña c¸c nguyªn tè ho¸ häc Ho¹t ®éng 2: Nguyªn tö khèi
  2. 2 §Æt vÊn ®Ò: Khi t×m hiÓu vÒ kÝch thíc nguyªn tö, chóng ta ®· biÕt hai c¸ch tÝnh khèi lîng nguyªn tö ®ã lµ khèi lîng nguyªn tö tuyÖt ®èi (tÝnh theo ®¬n vÞ kg hoÆc g) vµ khèi lîng nguyªn tö t¬ng ®èi (tÝnh theo ®¬n vi khèi lîng nguyªn tö u hay ®vc). Vµ khèi l- îng nguyªn tö t¬ng ®èi cßn ®îc gäi lµ nguyªn tö khèi mµ sau ®©y chóng ta sÏ nghiªn cøu. GV: VËy nguyªn tö khèi ®îc ®Þnh nghÜa 1. Nguyªn tö khèi thÕ nµo? - §Þnh nghÜa: - Nguyªn tö cã Z electron vµ N n¬tron.  HS: theo dâi sgk vµ tù ph¸t biÓu. GV: TÝnh khèi lîng nguyªn tö gåm Z h¹t mNT = me + mp + mn = 0,00055.u + Z.u + N.u electron vµ N h¹t n¬tron theo ®¬n vÞ u. Tõ ®Þnh nghÜa nguyªn tö khèi suy ra NTK V× me rÊt nhá so víi mp , mn gÇn ®óng cña nguyªn tö ®ã.  mNT = mp + mn = (Z + N).u  NTK xÊp xØ = N + Z = Sè khèi = A - VËy NTK coi nh = s« khèi (khi kh«ng cÇn ®é chÝnh x¸c cao) GV: lÊy vÝ dô 1 cô thÓ, yªu cÇu häc sinh - VÝ dô: TÝnh NTK cña nguyªn tè Na biÕt tÝnh NTK Z = 11 vµ N = 12. §Æt vÊn ®Ò: ë phÇn ®ång vÞ c¸c em ®· biÕt hÇu hÕt c¸c nguyªn tè trong tù nhiªn lµ hçn hîp nhiÒu ®ång vÞ vÝ dô: O cã 3 ®ång vÞ lµ 16 O , 17 O , 18O , Hi®ro cã 3 ®ång vÞ lµ 8 8 8 1 2 3 1 H , 1 H , 1 H . VËy nguyªn tö khèi cña c¸c nguyªn tè cã nhiÒu ®ång vÞ nh vËy tÝnh thÕ nµo chóng ta t×m hiÓu trong néi dung tiÕp theo. Ho¹t ®éng 3: Nguyªn tö khèi trung b×nh GV: víi nh÷ng nguyªn tè cã nhiÒu ®ång vÞ 2. Nguyªn tö khèi trung b×nh nh vËy th× nguyªn tö khèi cña nguyªn tè - Gi¶ sö mét nguyªn tè cã n ®ång vÞ víi sè ®ã lµ nguyªn tö khèi trung b×nh cña hçn khèi t¬ng øng lµ: A1, A2, ..... An. hîp c¸c ®ång vÞ cã tÝnh ®Õn % cña ®ång Vµ % c¸c ®ång vÞ t¬ng øng lµ: a1%, vÞ trong hçn hîp. a2%, .... an%. (a1 + a2 +... + an = 100) A .a + A .a + .... + An .a n GV: - ®a ra c«ng thøc tÝnh NTK trung A= 1 1 2 2 b×nh ë d¹ng tæng qu¸t. 100 63 - lÊy vÝ dô  HS ¸p dông c«ng thøc - VÝ dô: §ång cã 2 ®ång vÞ : 29 Cu (73%) tæng qu¸t ®Ó lµm bµi tËp. vµ 65 29 Cu (27%). M Cu = ? Ho¹t ®éng 4: Cñng cè C©u 1. C¸c ®ång vÞ cña cïng mét nguyªn tè ho¸ häc ® îc ph©n biÖt bëi ®¹i lîng nµo sau ®©y? a. sè electron ho¸ trÞ b. sè proton c. sè n¬tron d. sè líp e. C©u 2. Mét nguyªn tö cã 8 proton, 9 n¬tron vµ 8 electron. Chän nguyªn tö ®ång vÞ víi nã: a. 9proton, 8n¬tron, 9electron b. 8proton, 8n¬tron, 8electron c. 8proton, 8n¬tron, 9electron d. 9proton, 9n¬tron, 9electron. C©u 3. H cã 3®ång vÞ lµ 1 H , 1 H , 1 H . O cã 3 ®ång vÞ lµ 16 O , 17 O , 18O . Trong níc tù 1 2 3 8 8 8 nhiªn lo¹i ph©n tö níc cã khèi lîng ph©n tö nhá nhÊt lµ: a. 20®vc b. 19®vc c. 18®vc d. 17®vc
  3. 3 39 40 41 C©u 4. Nguyªn tè Kali cã 3 ®ång vÞ: 19 K (92,258%), 19 K (0,012%), vµ 19 K . Nguyªn tö khèi trung b×nh cña nguyªn tö Kali lµ: a.35,98 b. 39,15 c.41,4 d. 38,15 12 13 C©u 5.Nguyªn tè Cacbon cã hai ®ång vÞ bÒn lµ: 6 C vµ 6 C . Nguyªn tö khèi trung b×nh cña Cacbon lµ 12,01. Thµnh phÇn phÇn tr¨m sè nguyªn tö cña ®ång vÞ 12 C lµ: 6 a. 98,89% b. 1,11% c. 10% d. 90%. v. Bµi tËp vÒ nhµ Bµi tËp 3,4,5,6,7/sgk-14
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản