Hãy yêu như chưa yêu lần nào

Chia sẻ: caothuthatbai_123

Tham khảo tài liệu 'hãy yêu như chưa yêu lần nào', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Hãy yêu như chưa yêu lần nào

 

  1. Haõy yeâu nhö chöa yeâu laàn naøo. «£ « « « « « « « «£ « « « «£ « £ Leâ Höïu Haø & Nguyeãn Thaønh Trung £ ‰« « ««ˆ ««« « ««« « «« « ˆ « l l « « ˆ ˆ « ˆ « « l ˆ « ˆ « « « « =l c «« ˆ «««« «ˆ« « ˆ«ˆ « «« « ˆ «ˆ« «ˆ «ˆ« «ˆ ====================== & ˆ« ˆ £ Hôõi anh yeâu xin anh ñöøng buoàn Coù ñoâi khi em hay giaän hôøn Ñeå cho £ £« ««« £« « « «=l ««ˆ «ˆ«« « «__ «««l« «««« «ˆ« « «ˆ« ««ˆ « « «ˆ « « ˆ__ ««« « ========================= &«ˆ «««« ˆ ««« ˆ ˆ ˆ « «__ « « « _ ˆ « _ «ˆ « ˆ« _ «« ˆ « anh queân ñi ngaøy daøi vôùi bao ñeâm suy tö mieät maøi Maét moâi « «£ « « « «£ « £ « «£ « « ««ˆl« «««« « «ˆ«« ««ˆ ««« « « «ˆˆ« ««ˆ « « ˆ= « &ˆ ˆ««« « ««« «ˆ «ˆ« « ˆ ˆ «««« « ========================= l ˆ ˆ « « ˆ ñaây xin anh ñöøng chôø Chieác hoân kia mong anh töøng giôø Ngoùn tay « «£ « « « «£ « £ « «£ « « «« «««l« « « «= «ˆ« « ˆ«ˆ_ ««« «ˆ« «« ««ˆ _«« &« «««« ˆ« ˆ « « ˆ__ =========================l l ˆ « « ««ˆ « « « ˆ « ˆ _ ˆ « _ «« ˆ « ˆ « « _ˆ « £« £« « « ˆ « « «£ « « « « ˆ œ œ « œ œ »œ œ »œ bœ kia xin chôù höõng hôø Daét em ñi veà trong daïi khôø Bieát bao « « #ˆ « « « « nˆ « ˆ ˆ « »J »» « »» »» » »œ »» » »» bœ «« « « « « ˆ « « « l ˆ « « « »» » ˆ l » » » » » » » =l «« « ˆˆ« « «« »» « « j « « ========================= &«« ˆˆ £ £ £ « « «£ nˆ bœ »œ œ œ « « «£ « bˆ « ˆ ˆ « « «£ « ngaøy ñaõ qua bieát bao chieàu xoùt xa ngoài ñeám nhöõng gioït naéng rôi ruïng « «««« ««« œ »œ œ bœ « « « « » » »»» »» « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « « «» « « « l » » » » ˆ « « « l « « « « « ˆ « =l »»» »» »»» »» ˆ « « « « ˆ«« ˆ« ˆˆ «« ˆ« ˆ ========================= & £ £ « « «£ « « « «£ « « « «£ « « «£ « « « «£ « « « «£ « tröôùc maùi hieân nhaø Ngöôøi sao chöa ñeán vôùi ta Tình sao chöa thaáy gheù qua Duø con ˆ «««ˆ ««« ˆ «««« ««« ˆ «««ˆ «« ˆ « «ˆ«« ˆ«« « ««ˆ« ««« « ˆˆ«« «« « & « « « ˆ « « « ˆ l « ˆ « « _ _ ˆ ˆ ll « « « ˆ « « ˆ = ˆ« ˆ« ˆˆ«« « ========================= l ˆ« « « « ˆ « «£ « tim vaãn thieát tha Moäng xöa cuõng vôi theo thaùng ngaøy Haõy cho em moâi hoân noàng naøn Lôõ mai « « «£ « « « «£ « « « «£ « « « «£ « « « «£ « « « ˆ ˆ «« ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « _ _ _ « « « « « _ _ _ « =l « ˆ««« ««« « ˆˆˆˆ ˆ«« « ˆˆ«« ««« « «ˆˆ« ˆˆˆl« «««« «ˆˆlˆ ««« «« ========================= & « «« «« « « ˆ« « « « «ˆ « __ _ «« «ˆ sau duyeân ta muoän maøng Seõ khoâng ai cho ta voäi vaøng môùi yeâu ñaây sao nay phuû phaøng Haõy yeâu « «£ « « « «£ « « «£ « « « «£ « « «l« « «ˆ«« ««ˆ ««ˆ ««« « «ˆ«« ««ˆ « « ˆ= « &ˆ ˆ««« « ˆ«« «ˆ «ˆ« « ˆ ˆ««« « « ========================= l ˆ « « ˆ ˆ nhö chöa yeâu laàn naøo Haõy cho nhau yeâu thöông ngoït ngaøo Haõy ñöa £ £ ««« « «£ « « ««ˆ« « « « l« ««« « « ««« ««« &« « _««« «ˆ _«« « _«__ «ˆ«˙ ========================= ˆ ˆ «ˆˆ l_ =” « ˆ « _ ˆ « ˆ «« ˆ w « « ˆ « em veà nôi cuoái trôøi Giaác mô yeâu cuøng anh troïn ñôøi.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản