Hệ nhị phân

Chia sẻ: keokopiko

Lây sô thap phân chia cho cơ sô b cho ñên khi phân thương củ phép chia bang 0, sô ñoi ñưEc chính là các phân dư của phép chia theo...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hệ nhị phân

 

  1. H NH PHÂN http://www.ictprovn.net 1
  2. KHÁI NI M H ð M Các ch s cơ b n c a m t h ñ m là các ch s t i thi u ñ bi u di n m i s trong h ñ m y. Ví d : H th p phân có các ch s cơ b n là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. H nh phân có các ch s cơ b n là 0, 1. H bát phân có các ch s cơ b n là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ð c bi t h th p l c phân có các ch s cơ b n ñư c ký hi u là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. http://www.ictprovn.net 2
  3. CHUY N ð I GI A CÁC H ð M http://www.ictprovn.net 3
  4. QUI T C 1 Ð chuy n ñ i m t s t h th p phân sang h có cơ s b (b ? 10) ta áp d ng cách làm sau : L y s th p phân chia cho cơ s b cho ñ n khi ph n thương c a phép chia b ng 0, s ñ i ñư c chính là các ph n dư c a phép chia theo th t ngư c l i. Ví d cho X = 610 nghĩa là X = 6 trong h th p phân thì X s ñư c ñ i thành 1102 trong h nh phân. http://www.ictprovn.net 4
  5. QUI T C 1 Cách ñ i như hình sau: http://www.ictprovn.net 5
  6. QUI T C 2 Ð chuy n ñ i m t s t h cơ s b v h th p phân ta s s ng công th c: X = an an-1 ... a1 a0 = anbn + an-1bn-1 +... + a1b + a0 • V i b là cơ s h ñ m, a0, a1, a2,...., an là các ch s cơ b n • X là s h ñ m cơ s b. http://www.ictprovn.net 6
  7. QUI T C 2 Ví d : H th p phân cho X = 123 thì X = 1 * 102 + 2 * 101 + 3 v i b=10 H nh phân cho X = 110 thì X = 1 * 22 + 1 * 21 + 0 v i b=2 H bát phân cho X = 235.64(8) thì X = 2 * 82 + 3 * 81 + 5 * 80 + 6 * 8-1 + 4 * 8-2 = 157.8125(10) http://www.ictprovn.net 7
  8. Heä 10 Heä 16 Heâ 2 Heä 10 Heä 16 Heä 2 0 0 0000 8 8 1000 1 1 0001 9 9 1001 2 2 0010 10 A 1010 3 3 0011 11 B 1011 4 4 0100 12 C 1100 5 5 0101 13 D 1101 6 6 0110 14 E 1110 7 7 0011 15 F 1111 http://www.ictprovn.net 8
  9. QUI T C 3 Ð chuy n s t h nh phân v h th p l c phân ta th c hi n như sau : Nhóm l n lư t 4 bit t ph i sang trái, sau ñó thay th các nhóm 4 bit b ng giá tr tương ng v i h th p l c phân (tra theo b ng chuy n ñ i trên). Ví d X = 11’10112 = 3B16 http://www.ictprovn.net 9
  10. QUI T C 4 Ð chuy n s t h th p l c phân sang h nh phân ta th c hi n như sau: ng v i m i ch s s ñư c bi u di n dư i d ng 4 bit. Ví d X = 3B16 = 0011’10112= 11’10112 1 http://www.ictprovn.net 0
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản