Hệ nhị phân

Chia sẻ: keokopiko

Lây sô thap phân chia cho cơ sô b cho ñên khi phân thương củ phép chia bang 0, sô ñoi ñưEc chính là các phân dư của phép chia theo...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hệ nhị phân

H NH PHÂN


http://www.ictprovn.net 1
KHÁI NI M H ð M

Các ch s cơ b n c a m t h ñ m là các ch s t i
thi u ñ bi u di n m i s trong h ñ m y.
Ví d :
H th p phân có các ch s cơ b n là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9.
H nh phân có các ch s cơ b n là 0, 1.
H bát phân có các ch s cơ b n là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7
Ð c bi t h th p l c phân có các ch s cơ b n ñư c ký
hi u là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

http://www.ictprovn.net 2
CHUY N ð I GI A CÁC H ð M


http://www.ictprovn.net 3
QUI T C 1

Ð chuy n ñ i m t s t h th p phân sang h có
cơ s b (b ? 10) ta áp d ng cách làm sau :
L y s th p phân chia cho cơ s b cho ñ n khi
ph n thương c a phép chia b ng 0, s ñ i
ñư c chính là các ph n dư c a phép chia theo
th t ngư c l i.
Ví d
cho X = 610 nghĩa là X = 6 trong h th p phân
thì X s ñư c ñ i thành 1102 trong h nh phân.
http://www.ictprovn.net 4
QUI T C 1
Cách ñ i như hình sau:
http://www.ictprovn.net 5
QUI T C 2

Ð chuy n ñ i m t s t h cơ s b v h th p
phân ta s s ng công th c:

X = an an-1 ... a1 a0 = anbn + an-1bn-1 +... + a1b + a0

• V i b là cơ s h ñ m, a0, a1, a2,...., an là các
ch s cơ b n
• X là s h ñ m cơ s b.http://www.ictprovn.net 6
QUI T C 2

Ví d :
H th p phân cho X = 123 thì
X = 1 * 102 + 2 * 101 + 3 v i b=10
H nh phân cho X = 110 thì
X = 1 * 22 + 1 * 21 + 0 v i b=2
H bát phân cho X = 235.64(8) thì
X = 2 * 82 + 3 * 81 + 5 * 80 + 6 * 8-1 + 4 * 8-2
= 157.8125(10)
http://www.ictprovn.net 7
Heä 10 Heä 16 Heâ 2 Heä 10 Heä 16 Heä 2

0 0 0000 8 8 1000

1 1 0001 9 9 1001

2 2 0010 10 A 1010

3 3 0011 11 B 1011

4 4 0100 12 C 1100

5 5 0101 13 D 1101

6 6 0110 14 E 1110

7 7 0011 15 F 1111

http://www.ictprovn.net 8
QUI T C 3

Ð chuy n s t h nh phân v h th p l c phân
ta th c hi n như sau :
Nhóm l n lư t 4 bit t ph i sang trái, sau ñó
thay th các nhóm 4 bit b ng giá tr tương ng
v i h th p l c phân (tra theo b ng chuy n ñ i
trên).
Ví d
X = 11’10112 = 3B16

http://www.ictprovn.net 9
QUI T C 4

Ð chuy n s t h th p l c phân sang h nh
phân ta th c hi n như sau: ng v i m i ch s
s ñư c bi u di n dư i d ng 4 bit.
Ví d
X = 3B16 = 0011’10112= 11’10112
1
http://www.ictprovn.net 0
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản