HỆ THỐNG BIỂU, MẪU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CỦA CẢ NƯỚC, TỈNH, HUYỆN, XÃ

Chia sẻ: Bún AG | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:25

0
264
lượt xem
37
download

HỆ THỐNG BIỂU, MẪU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CỦA CẢ NƯỚC, TỈNH, HUYỆN, XÃ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HỆ THỐNG BIỂU, MẪU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CỦA CẢ NƯỚC, TỈNH, HUYỆN, XÃ (Kèm theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 Hà Nội năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG BIỂU, MẪU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CỦA CẢ NƯỚC, TỈNH, HUYỆN, XÃ

 1. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ________________ HỆ THỐNG BIỂU, MẪU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CỦA CẢ NƯỚC, TỈNH, HUYỆN, XÃ (Kèm theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất) Hà Nội năm 2007
 2. DANH MỤC BIỂU, MẪU Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất STT Ký hiệu biểu Tên biểu 1 Biểu 01-TKĐĐ Kiểm kê diện tích đất nông nghiệp 2 Biểu 02-TKĐĐ Thống kê, kiểm kê diện tích đất phi nông nghiệp 3 Biểu 03-TKĐĐ Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai 4 Biểu 04-TKĐĐ Thống kê, kiểm kê số lượng người sử dụng đất Thống kê, kiểm kê về tăng, giảm diện tích đất theo mục đích 5 Biểu 05-TKĐĐ sử dụng từ năm ... 6 Phân tích tình hình tăng, giảm diện tích đất theo mục đích sử Biểu 06-TKĐĐ dụng 7 Biểu 07-TKĐĐ Thống kê, kiểm kê diện tích đất theo đơn vị hành chính 8 Cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất và đối tượng sử Biểu 08-TKĐĐ dụng, quản lý đất 9 Biểu 09-TKĐĐ Biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng Thống kê, kiểm kê diện tích đất theo mục đích được giao, 10 Biểu 10-TKĐĐ được thuê, được chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện 11 Biểu 11-TKĐĐ Kiểm kê diện tích đất có kết hợp sử dụng vào mục đích phụ
 3. Ban hµnh kÌm theo  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §¬n vÞ b¸o c¸o: Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc X∙:…….............…......………… cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng kiÓm kª diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp HuyÖn:…......................……….. BiÓu sè 01 ­TK§§   (§Õn ngµy 01 / 01 /…………) TØnh: .........……......……..…… §¬n vÞ tÝnh: ha DiÖn tÝch theo môc ®Ých sö dông ®Êt DiÖn tÝch ®Êt theo ®èi t­îng sö dông  DiÖn tÝch ®Êt theo ®èi t­îng ®­îc giao ®Ó qu¶n lý Trong ®ã:   Tæ chøc trong n­íc (TCC) Nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi Tæng sè Tæng sè Hé gia  Céng ®ång  Thø tù MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG®Êt M∙ Tæ chøc    Cơ quan, đơn  Tæ chøc  Céng ®ång  UBND cÊp x∙   §Êt khu d©n c­  ®×nh, c¸  UBND    cÊp  Liªn doanh  100% vèn  d©n c­      Tæng sè §Êt ®« thÞ kinh tÕ          vị của Nhµ  kh¸c     d©n c­    (CDQ) (UBQ) n«ng th«n nh©n (GDC) x∙ (UBS) (TLD) NN (TVN) (CDS) (TKT) nước (TCN) (TKH) (1) (2) (3) (4)=(7)+(16) (5) (6) (7)=(8)+…+(15) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)=(17+(18) (17) (18) 1 Tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp nnp 1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sxn 1.1.1   §Êt trång c©y hµng n¨m chn 1.1.1.1     §Êt trång lóa lua 1.1.1.1.1        §Êt chuyªn trång lóa n­íc luc 1.1.1.1.2        §Êt trång lóa n­íc cßn l¹i luk 1.1.1.1.3        §Êt trång lóa n­¬ng lun 1.1.1.2     §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i coc 1.1.1.3     §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c hnk 1.1.1.3.1        §Êt b»ng trång c©y hµng n¨m kh¸c bhk 1.1.1.3.2        §Êt n­¬ng rÉy trång c©y hµng n¨m kh¸c nhk 1.1.2   §Êt trång c©y l©u n¨m  cln 1.1.2.1     §Êt trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m lnc 1.1.2.2     §Êt trång c©y ¨n qu¶ l©u n¨m lnq 1.1.2.3     §Êt trång c©y l©u n¨m kh¸c lnk 1.2 §Êt l©m nghiÖp lnp 1.2.1   §Êt rõng s¶n xuÊt  rsx 1.2.1.1     §Êt cã rõng tù nhiªn s¶n xuÊt  rsn 1.2.1.2     §Êt cã rõng trång s¶n xuÊt  rst 1.2.1.3     §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng s¶n xuÊt rsk 1.2.1.4     §Êt trång rõng s¶n xuÊt rsm 1.2.2   §Êt rõng phßng hé rph 1.2.2.1     §Êt cã rõng tù nhiªn phßng hé  rpn 1.2.2.2     §Êt cã rõng trång phßng hé rpt 1.2.2.3     §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng phßng hé rpk 1.2.2.4     §Êt trång rõng phßng hé rpm 1.2.3   §Êt rõng ®Æc dông rdd 1.2.3.1     §Êt cã rõng tù nhiªn ®Æc dông rdn 1.2.3.2     §Êt cã rõng trång ®Æc dông rdt 1.2.3.3     §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng ®Æc dông rdk 1.2.3.4     §Êt trång rõng ®Æc dông rdm 1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n nts 1.3.1   §Êt nu«i trång thuû s¶n n­íc lî, mÆn tsl 1.3.2   §Êt nu«i trång thuû s¶n n­íc ngät tsn 1.4 §Êt lµm muèi lmu 1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c nkh Ngµy          th¸ng          n¨m              Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n (ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
 4. Ban hµnh kÌm theo  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §¬n vÞ b¸o c¸o: Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc X∙:…............…...……………….. cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng thèng kª, kiÓm kª diÖn tÝch ®Êt phi n«ng nghiÖp HuyÖn:.....….............………....… BiÓu sè 02 ­TK§§    (§Õn ngµy 01 / 01 /…………) TØnh: .……………................…… DiÖn tÝch theo môc ®Ých sö  §¬n vÞ tÝnh: ha DiÖn tÝch ®Êt theo ®èi t­îng sö dông  DiÖn tÝch ®Êt theo ®èi t­îng ®­îc giao ®Ó qu¶n lý dông®Êt Trong ®ã:  Tæ chøc trong n­íc (TCC) Tæ chøc NN, c¸ nh©n NN (NNG) Tæ chøc  Tæng sè Tæng sè Hé gia  Nhµ ®Çu t­ Céng  Thø tù MôC §ÝCH Sö DôNG ®Êt M∙ Tæ chøc  Cơ quan, đơn  UBND cÊp  ph¸t triÓn  §Êt khu d©n  §Êt ®«  ®×nh, c¸  UBND cÊp  Tæ chøc  Liªn doanh  100% vèn NN  Tæ chøc ngo¹i  ®ång d©n  Tæng sè kinh tÕ  vị của Nhµ  x∙ (UBQ) quü ®Êt   c­ n«ng th«n thÞ nh©n (GDC) x∙ (UBS) kh¸c (TKH) (TLD) (TVN) giao (TNG) c­ (CDS) (TKT) nước (TCN) (TPQ) (1) (2) (3) (4)=(7)+(17) (5) (6) (7)=(8)+(9)+…+(16) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(18)+(19)+(20) (18) (19) 2 §Êt phi n«ng nghiÖp  PNN 2.1 §Êt ë OTC 2.1.1   §Êt ë t¹i n«ng th«n  ONT 2.1.2   §Êt ë t¹i ®« thÞ odt 2.2 §Êt chuyªn dïng  CDG 2.2.1   §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cts 2.2.1.1  §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp nhµ nước TSC 2.2.1.2  §Êt trô së kh¸c TSK 2.2.2     §Êt quèc phßng CQP 2.2.3     §Êt an ninh CAN 2.2.4     §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp  csk 2.2.4.1     §Êt khu c«ng nghiÖp skk 2.2.4.2     §Êt c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh  SKC 2.2.4.3     §Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n sks 2.2.4.4     §Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm sø skx 2.2.5   §Êt cã môc ®Ých c«ng céng ccc 2.2.5.1     §Êt giao th«ng dgt 2.2.5.2     §Êt thuû lîi dtl 2.2.5.3     §Êt c«ng tr×nh n¨ng l­îng  DNL 2.2.5.4     §Êt c«ng tr×nh b­u chÝnh viÔn th«ng  DBV 2.2.5.5     §Êt c¬ së v¨n ho¸ dvh 2.2.5.6     §Êt c¬ së y tÕ dyt 2.2.5.7     §Êt c¬ së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o dgd 2.2.5.8     §Êt c¬ së thÓ dôc ­ thÓ thao dtt 2.2.5.9     §Êt c¬ së nghiªn cøu khoa häc DKH 2.2.5.10     §Êt c¬ së dÞch vô vÒ x∙ héi DXH 2.2.5.11     §Êt chî dch 2.2.5.12     §Êt cã di tÝch, danh th¾ng  DDT 2.2.5.13     §Êt b∙i th¶i, xö lý chÊt th¶i DRA 2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng ttn 2.3.1   §Êt t«n gi¸o ton 2.3.2   §Êt tÝn ng­ìng tin 2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa ntd 2.5 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng smn 2.5.1   §Êt s«ng ngßi, kªnh, r¹ch, suèi son 2.5.2   §Êt cã mÆt n­íc chuyªn dïng mnc 2.6 §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c pnk Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n
 5. (ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
 6. ….. ..… …… n vÞ tÝnh: ha ng ®­îc giao ®Ó qu¶n lý Tæ chøc  kh¸c       (TKQ) (20)
 7. g dÊu)
 8. Ban hµnh kÌm theo  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §¬n vÞ b¸o c¸o: Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc X∙:….............………………….. cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng HuyÖn:…..............…………...… thèng kª, kiÓm kª diÖn tÝch ®Êt ®ai BiÓu sè 03 ­TK§§   (§Õn ngµy 01 / 01 /…………) TØnh: .......…......…….……..…… §¬n vÞ tÝnh: ha DiÖn tÝch theo môc ®Ých sö dông®Êt DiÖn tÝch ®Êt theo ®èi t­îng sö dông  DiÖn tÝch ®Êt theo ®èi t­îng ®­îc giao ®Ó qu¶n lý Trong ®ã:  Tæ chøc trong n­íc (TCC) Tæ chøc NN, c¸ nh©n NN (NNG) Tæ chøc  Tæng sè Hé gia  Cơ quan,  Nhµ ®Çu t­ Céng ®ång  Céng ®ång  UBND          Thø tù MôC §ÝCH Sö DôNG ®Êt M∙ Tæ chøc  Tæ chøc  ph¸t triÓn  Tæ chøc  Tæng sè §Êt khu d©n  ®×nh, c¸  UBND cÊp  đơn vị của  Tæ chøc  Liªn doanh  100% vèn  d©n c­  Tæng sè d©n c­  cÊp x∙  §Êt ®« thÞ kinh tÕ  ngo¹i giao  quü ®Êt  kh¸c (TKQ) c­ n«ng th«n  nh©n (GDC) x∙ (UBS) Nhµ nước  kh¸c (TKH) (TLD) NN (TVN) (CDS) (CDQ) (UBQ) (TKT) (TNG) (TPQ) (TCN) (1) (2) (3) (4)=(7)+(17) (5) (6) (7)=(8)+…+(16) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(18)+...+(21) (18) (19) (20) (21) Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 1 §Êt n«ng nghiÖp nnp 1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sxn 1.1.1    §Êt trång c©y hµng n¨m chn 1.1.1.1         §Êt trång lóa lua 1.1.1.2         §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i coc 1.1.1.3         §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c hnk 1.1.2    §Êt trång c©y l©u n¨m  cln 1.2 §Êt l©m nghiÖp lnp 1.2.1    §Êt rõng s¶n xuÊt rsx 1.2.2    §Êt rõng phßng hé rph 1.2.3    §Êt rõng ®Æc dông rdd 1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n nts 1.4 §Êt lµm muèi lmu 1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c nkh 2 §Êt phi n«ng nghiÖp  PNN 2.1 §Êt ë OTC 2.1.1    §Êt ë t¹i n«ng th«n  ONT 2.1.2    §Êt ë t¹i ®« thÞ odt 2.2 §Êt chuyªn dïng  CDG 2.2.1    §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cts 2.2.2    §Êt quèc phßng  cqP 2.2.3    §Êt an ninh CAN 2.2.4    §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp  csk 2.2.5    §Êt cã môc ®Ých c«ng céng ccc 2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng ttn 2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa ntd 2.5 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng smn 2.6 §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c pnk 3 §Êt ch­a sö dông csd 3.1 §Êt b»ng ch­a sö dông bcs 3.2 §Êt ®åi nói ch­a sö dông dcs 3.3 Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y ncs 4 §Êt cã mÆt n­íc ven biÓn (quan s¸t) mvb 4.1 §Êt mÆt n­íc ven biÓn nu«i trång thuû s¶n mvt 4.2 §Êt mÆt n­íc ven biÓn cã rõng mvr 4.3 §Êt mÆt n­íc ven biÓn cã môc ®Ých kh¸c mvk Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n
 9. (ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
 10. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc                Ban hµnh kÌm theo     §¬n vÞ b¸o c¸o Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 Thèng kª, kiÓm kª sè l-îng ng-êi sö dông ®Êt      X∙:………….................……..      HuyÖn:...…...…......……...…      cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng          BiÓu sè 04 ­TK§§             TØnh:…...........………...…….. §¬n vÞ tÝnh: người sử dụng đất Sè l­îng ng­êi sö dông ®Êt Tæ chøc NN, c¸ nh©n NN  Tæ chøc trong n­íc (TCC) (NNG) Hé gia  Nhµ ®Çu t­ Céng  Thø  Ng­êi sö dông theo môc ®Ých sö  Cơ quan,  Tæ chøc  Tæng sè ®×nh, c¸  UBND  Tæ chøc  Tæ chøc  Liªn  100%  ®ång  tù dông ®Êt đơn vị của  ngo¹i  nh©n  cÊp x∙  kinh tÕ  kh¸c  d©n c­  Nhµ nước  doanh  vèn NN  giao  (GDC) (UBS) (TKT) (TKH) (CDS) (TCN) (TLD) (TVN) (TNG) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1     §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 2     §Êt l©m nghiÖp 3     §Êt nu«i trång thuû s¶n 4     §Êt lµm muèi 5     §Êt n«ng nghiÖp kh¸c 6     §Êt ë t¹i n«ng th«n  7     §Êt ë t¹i ®« thÞ 8     §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp 9     §Êt quèc phßng 10     §Êt an ninh 11     §Êt khu c«ng nghiÖp 12     §Êt c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô 13     §Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n 14     §Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm sø 15     §Êt giao th«ng 16     §Êt thñy lîi 17     §Êt c«ng tr×nh n¨ng l­îng 18     §Êt c«ng tr×nh b­u chÝnh viÔn th«ng 19     §Êt c¬ së v¨n ho¸ 20     §Êt c¬ së y tÕ 21     §Êt c¬ së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o 22     §Êt c¬ së thÓ dôc ­ thÓ thao 23     §Êt c¬ së nghiªn cøu khoa häc 24     §Êt c¬ së dÞch vô vÒ x∙ héi 25     §Êt Chî 26     §Êt cã di tÝch, danh th¾ng  27     §Êt t«n gi¸o 28     §Êt tÝn ng­ìng 29     §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c 30     §Êt ch­a sö dông Ngµy     th¸ng      n¨m     Ngµy     th¸ng      n¨m     Ngµy     th¸ng     n¨m     Ngµy     th¸ng       n¨m     Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n (ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu)  (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
 11.             Ban hµnh kÌm theo                               Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam                                                                                                 §¬n vÞ b¸o c¸o: Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc     X∙:..........................................     cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng                                             HuyÖn:.....................................            BiÓu sè 05 ­TK§§                                                                                                                                    THèNG K£, kiÓm kª     TØnh:........................................ VÒ T¡NG, GI¶M DiÖn tÝch ®Êt THEO MôC §ÝCH Sö DôNG Tõ n¨m ….. §¬n vÞ tÝnh: ha Diện tích tăng, giảm do chuyển mục MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Mã đích sử dụng Ghi chú đất Tăng (+) Giảm (-) (1) (2) (3) (4)          Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     
 12.                    Ng­êi lËp biÓu TM. Uû ban nh©n d©n                 (Ký, ghi râ hä tªn) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
 13. h: ha
 14. Ban hµnh kÌm theo  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §¬n vÞ b¸o c¸o: Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Xã:................................ cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng HuyÖn:….............……………… ph©n tÝch T×NH H×NH t¨ng, gi¶m diÖn tÝch ®Êt THEO MôC §ÝCH Sö DôNG BiÓu sè 06 ­TK§§ (Tõ ngµy ... /... /...... ®Õn ngµy 01 / 01 /…………) TØnh:….......................…………                 §¬n vÞ tÝnh: ha Gi¶m  STT Lo¹i ®Êt M∙ N¨m .... LUA COC HNK CLN RSX RPH RDD NTS LMU NKH ONT ODT CTS CQP CAN CSK CCC TTN NTD SMN PNK BCS DCS NCS kh¸c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 1.1.1.1 §Êt trång lóa lua 1.1.1.2 §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i coc 1.1.1.3 §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c hnk 1.1.2 §Êt trång c©y l©u n¨m  cln 1.2.1 §Êt rõng s¶n xuÊt rsx 1.2.2 §Êt rõng phßng hé rph 1.2.3 §Êt rõng ®Æc dông rdd 1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n nts 1.4 §Êt lµm muèi lmu 1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c nkh 2.1.1 §Êt ë t¹i n«ng th«n  ONT 2.1.2 §Êt ë t¹i ®« thÞ odt 2.2.1 §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cts 2.2.2 §Êt quèc phßng cqP 2,2,3 §Êt An ninh CAN 2.2.4 §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp  csk 2.2.5 §Êt cã môc ®Ých c«ng céng ccc 2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng ttn 2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa ntd 2.5 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng smn 2.6 §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c pnk 3.1 §Êt b»ng ch­a sö dông bcs 3.2 §Êt ®åi nói ch­a sö dông dcs 3.3 Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y ncs T¨ng kh¸c DiÖn tÝch n¨m thèng kª, kiÓm kª Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy th¸ng n¨m Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr-êng (ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr-ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Thñ tr-ëng ký tªn, ®ãng dÊu)
 15. Ban hµnh kÌm theo  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §¬n vÞ b¸o c¸o: Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc HuyÖn:.......................…...…………....… cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng TØnh: ….........…..................………..…… thèng kª, kiÓm kª diÖn tÝch ®Êt theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh BiÓu sè 07 ­TK§§   (§Õn ngµy  01 / 01 / …………) §¬n vÞ tÝnh: ha Tæng diÖn tÝch  DiÖn tÝch ph©n theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp d­íi trùc thuéc c¸c lo¹i ®Êt    Thø tù MôC §ÝCH Sö DôNG §ÊT M∙ trong ®Þa giíi  hµnh chÝnh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 1 §Êt n«ng nghiÖp nnp 1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sxn 1.1.1    §Êt trång c©y hµng n¨m chn 1.1.1.1         §Êt trång lóa lua 1.1.1.2         §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i coc 1.1.1.3         §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c hnk 1.1.2    §Êt trång c©y l©u n¨m  cln 1.2 §Êt l©m nghiÖp lnp 1.2.1    §Êt rõng s¶n xuÊt rsx 1.2.2    §Êt rõng phßng hé rph 1.2.3    §Êt rõng ®Æc dông rdd 1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n nts 1.4 §Êt lµm muèi lmu 1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c nkh 2 §Êt phi n«ng nghiÖp  PNN 2.1 §Êt ë OTC 2.1.1    §Êt ë t¹i n«ng th«n  ONT 2.1.2    §Êt ë t¹i ®« thÞ odt 2.2 §Êt chuyªn dïng  CDG 2.2.1    §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cts 2.2.2    §Êt quèc phßng  cqP 2.2.3    §Êt an ninh CAN 2.2.4    §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp  csk 2.2.5    §Êt cã môc ®Ých c«ng céng ccc 2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng ttn 2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa ntd 2.5 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng smn 2.6 §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c pnk 3 §Êt ch­a sö dông csd 3.1 §Êt b»ng ch­a sö dông bcs 3.2 §Êt ®åi nói ch­a sö dông dcs 3.3 Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y ncs 4 §Êt cã mÆt n­íc ven biÓn (quan s¸t) mvb 4.1 §Êt mÆt n­íc ven biÓn nu«i trång thuû s¶n mvt 4.2 §Êt mÆt n­íc ven biÓn cã rõng mvr 4.3 §Êt mÆt n­íc ven biÓn cã môc ®Ých kh¸c mvk Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m    
 16. Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n (ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
 17. Ban hµnh kÌm theo  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §¬n vÞ b¸o c¸o: Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc X∙:...................….....………………….. cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng C¬ CÊu DiÖn tÝch theo MôC §ÝCH Sö DôNG ®ÊtVµ ®èi t-îng sö dông, qu¶n lý §ÊT HuyÖn:............................……………… BiÓu sè 08 ­TK§§   (§Õn ngµy  01  / 01 /…………) TØnh:..........................……………... …… §¬n vÞ tÝnh: ha  Tæng diÖn   C¬ cÊu  C¬ cÊu diÖn tÝch theo ®èi t­îng sö dông C¬ cÊu diÖn tÝch theo ®èi t­îng ®­îc giao ®Ó qu¶n lý tÝch c¸c lo¹i      diÖn tÝch  Tæ chøc trong n­íc (TCC) Tæ chøc NN, c¸ nh©n NN (NNG) Tæ chøc ph¸t  Hé gia ®×nh,        C¬ quan, ®¬n vÞ  Céng ®ång      Céng ®ång      UBND cÊp x∙  Tæ chøc kh¸c     ®Êt trong      lo¹i ®Êt so  UBND cÊp x∙  Tæ chøc kinh  Tæ chøc kh¸c  Tæ chøc ngo¹i  triÓn quü ®Êt  Thø tù MôC §ÝCH Sö DôNG ®Êt M∙    c¸ nh©n (GDC) cña Nhµ n­íc  Nhµ ®Çu t­  d©n c­ (CDS) d©n c­ (CDQ) (UBQ) (TKQ)        ®Þa giíi     víi tæng  (UBS) tÕ (TKT) (TCN) (TKH) giao (TNG) (TPQ)         hµnh  diÖn tÝch  Liªn doanh         100% vèn NN  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn  chÝnh              tù nhiªn DiÖn tÝch % % % % % (TLD) (TVN) % % % % % % tÝch tÝch tÝch tÝch tÝch tÝch tÝch tÝch tÝch tÝch                       DiÖn tÝch % DiÖn tÝch % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 1 §Êt n«ng nghiÖp nnp 1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sxn 1.1.1    §Êt trång c©y hµng n¨m chn 1.1.1.1         §Êt trång lóa lua 1.1.1.2.        §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i coc 1.1.1.3.        §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c hnk 1.1.2    §Êt trång c©y l©u n¨m  cln 1.2 §Êt l©m nghiÖp lnp 1.2.1    §Êt rõng s¶n xuÊt rsx 1.2.2    §Êt rõng phßng hé rph 1.2.3     §Êt rõng ®Æc dông rdd 1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n nts 1.4 §Êt lµm muèi lmu 1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c nkh 2 §Êt phi n«ng nghiÖp  PNN 2.1 §Êt ë OTC 2.1.1    §Êt ë t¹i n«ng th«n  ONT 2.1.2    §Êt ë t¹i ®« thÞ odt 2.2 §Êt chuyªn dïng  CDG 2.2.1    §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cts 2.2.2    §Êt quèc phßng  cqP 2.2.3    §Êt an ninh CAN 2.2.3    §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp  csk 2.2.4    §Êt cã môc ®Ých c«ng céng ccc 2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng ttn 2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa ntd 2.5 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng smn 2.6 §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c pnk 3 §Êt ch­a sö dông csd 3.1 §Êt b»ng ch­a sö dông bcs 3.2 §Êt ®åi nói ch­a sö dông dcs 3.3 Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y ncs 4 §Êt cã mÆt n­íc ven biÓn (quan s¸t) mvb 4.1 §Êt mÆt n­íc ven biÓn nu«i trång thuû s¶n mvt 4.2 §Êt mÆt n­íc ven biÓn cã rõng mvr 4.3 §Êt mÆt n­íc ven biÓn cã môc ®Ých kh¸c mvk Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy    th¸ng     n¨m      Ngµy          th¸ng          n¨m     Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n (ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Thñ t­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
Đồng bộ tài khoản