HỆ THỐNG BIỂU, MẪU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CỦA CẢ NƯỚC, TỈNH, HUYỆN, XÃ

Chia sẻ: bunag204

HỆ THỐNG BIỂU, MẪU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CỦA CẢ NƯỚC, TỈNH, HUYỆN, XÃ (Kèm theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 Hà Nội năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất)

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: HỆ THỐNG BIỂU, MẪU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CỦA CẢ NƯỚC, TỈNH, HUYỆN, XÃ

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
________________
HỆ THỐNG BIỂU, MẪU
THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
CỦA CẢ NƯỚC, TỈNH, HUYỆN, XÃ
(Kèm theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê,
kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất)
Hà Nội năm 2007
DANH MỤC BIỂU, MẪU

Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện thống kê,
kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất


STT Ký hiệu biểu Tên biểu

1 Biểu 01-TKĐĐ Kiểm kê diện tích đất nông nghiệp

2 Biểu 02-TKĐĐ Thống kê, kiểm kê diện tích đất phi nông nghiệp

3 Biểu 03-TKĐĐ Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai

4 Biểu 04-TKĐĐ Thống kê, kiểm kê số lượng người sử dụng đất
Thống kê, kiểm kê về tăng, giảm diện tích đất theo mục đích
5 Biểu 05-TKĐĐ sử dụng từ năm ...

6 Phân tích tình hình tăng, giảm diện tích đất theo mục đích sử
Biểu 06-TKĐĐ dụng

7
Biểu 07-TKĐĐ Thống kê, kiểm kê diện tích đất theo đơn vị hành chính
8 Cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất và đối tượng sử
Biểu 08-TKĐĐ dụng, quản lý đất

9 Biểu 09-TKĐĐ Biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng

Thống kê, kiểm kê diện tích đất theo mục đích được giao,
10 Biểu 10-TKĐĐ
được thuê, được chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện

11 Biểu 11-TKĐĐ Kiểm kê diện tích đất có kết hợp sử dụng vào mục đích phụ
Ban hµnh kÌm theo  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §¬n vÞ b¸o c¸o:
Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc X∙:…….............…......…………
cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng kiÓm kª diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp HuyÖn:…......................………..
BiÓu sè 01 ­TK§§   (§Õn ngµy 01 / 01 /…………)
TØnh: .........……......……..……
§¬n vÞ tÝnh: ha
DiÖn tÝch theo môc ®Ých sö dông ®Êt DiÖn tÝch ®Êt theo ®èi t­îng sö dông  DiÖn tÝch ®Êt theo ®èi t­îng ®­îc giao ®Ó qu¶n lý
Trong ®ã:   Tæ chøc trong n­íc (TCC) Nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi
Tæng sè Tæng sè Hé gia  Céng ®ång 
Thø tù MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG®Êt M∙ Tæ chøc    Cơ quan, đơn  Tæ chøc  Céng ®ång  UBND cÊp x∙  
§Êt khu d©n c­  ®×nh, c¸  UBND    cÊp  Liªn doanh  100% vèn  d©n c­      Tæng sè
§Êt ®« thÞ kinh tÕ          vị của Nhµ  kh¸c     d©n c­    (CDQ) (UBQ)
n«ng th«n nh©n (GDC) x∙ (UBS) (TLD) NN (TVN) (CDS)
(TKT) nước (TCN) (TKH)
(1) (2) (3) (4)=(7)+(16) (5) (6) (7)=(8)+…+(15) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)=(17+(18) (17) (18)
1 Tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp nnp
1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sxn
1.1.1   §Êt trång c©y hµng n¨m chn
1.1.1.1     §Êt trång lóa lua
1.1.1.1.1        §Êt chuyªn trång lóa n­íc luc
1.1.1.1.2        §Êt trång lóa n­íc cßn l¹i luk
1.1.1.1.3        §Êt trång lóa n­¬ng lun
1.1.1.2     §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i coc
1.1.1.3     §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c hnk
1.1.1.3.1        §Êt b»ng trång c©y hµng n¨m kh¸c bhk
1.1.1.3.2        §Êt n­¬ng rÉy trång c©y hµng n¨m kh¸c nhk
1.1.2   §Êt trång c©y l©u n¨m  cln
1.1.2.1     §Êt trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m lnc
1.1.2.2     §Êt trång c©y ¨n qu¶ l©u n¨m lnq
1.1.2.3     §Êt trång c©y l©u n¨m kh¸c lnk
1.2 §Êt l©m nghiÖp lnp
1.2.1   §Êt rõng s¶n xuÊt  rsx
1.2.1.1     §Êt cã rõng tù nhiªn s¶n xuÊt  rsn
1.2.1.2     §Êt cã rõng trång s¶n xuÊt  rst
1.2.1.3     §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng s¶n xuÊt rsk
1.2.1.4     §Êt trång rõng s¶n xuÊt rsm
1.2.2   §Êt rõng phßng hé rph
1.2.2.1     §Êt cã rõng tù nhiªn phßng hé  rpn
1.2.2.2     §Êt cã rõng trång phßng hé rpt
1.2.2.3     §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng phßng hé rpk
1.2.2.4     §Êt trång rõng phßng hé rpm
1.2.3   §Êt rõng ®Æc dông rdd
1.2.3.1     §Êt cã rõng tù nhiªn ®Æc dông rdn
1.2.3.2     §Êt cã rõng trång ®Æc dông rdt
1.2.3.3     §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng ®Æc dông rdk
1.2.3.4     §Êt trång rõng ®Æc dông rdm
1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n nts
1.3.1   §Êt nu«i trång thuû s¶n n­íc lî, mÆn tsl
1.3.2   §Êt nu«i trång thuû s¶n n­íc ngät tsn
1.4 §Êt lµm muèi lmu
1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c nkh

Ngµy          th¸ng          n¨m              Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m    
Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n
(ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
Ban hµnh kÌm theo  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §¬n vÞ b¸o c¸o:
Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc X∙:…............…...………………..
cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng thèng kª, kiÓm kª diÖn tÝch ®Êt phi n«ng nghiÖp HuyÖn:.....….............………....…
BiÓu sè 02 ­TK§§    (§Õn ngµy 01 / 01 /…………) TØnh: .……………................……
DiÖn tÝch theo môc ®Ých sö  §¬n vÞ tÝnh: ha
DiÖn tÝch ®Êt theo ®èi t­îng sö dông  DiÖn tÝch ®Êt theo ®èi t­îng ®­îc giao ®Ó qu¶n lý
dông®Êt
Trong ®ã:  Tæ chøc trong n­íc (TCC) Tæ chøc NN, c¸ nh©n NN (NNG)
Tæ chøc 
Tæng sè Tæng sè Hé gia  Nhµ ®Çu t­ Céng 
Thø tù MôC §ÝCH Sö DôNG ®Êt M∙ Tæ chøc  Cơ quan, đơn  UBND cÊp  ph¸t triÓn 
§Êt khu d©n  §Êt ®«  ®×nh, c¸  UBND cÊp  Tæ chøc  Liªn doanh  100% vèn NN  Tæ chøc ngo¹i  ®ång d©n  Tæng sè
kinh tÕ  vị của Nhµ  x∙ (UBQ) quü ®Êt  
c­ n«ng th«n thÞ nh©n (GDC) x∙ (UBS) kh¸c (TKH) (TLD) (TVN) giao (TNG) c­ (CDS)
(TKT) nước (TCN) (TPQ)
(1) (2) (3) (4)=(7)+(17) (5) (6) (7)=(8)+(9)+…+(16) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(18)+(19)+(20) (18) (19)
2 §Êt phi n«ng nghiÖp  PNN
2.1 §Êt ë OTC
2.1.1   §Êt ë t¹i n«ng th«n  ONT
2.1.2   §Êt ë t¹i ®« thÞ odt
2.2 §Êt chuyªn dïng  CDG
2.2.1   §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cts
2.2.1.1  §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp nhµ nước TSC
2.2.1.2  §Êt trô së kh¸c TSK
2.2.2     §Êt quèc phßng CQP
2.2.3     §Êt an ninh CAN
2.2.4     §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp  csk
2.2.4.1     §Êt khu c«ng nghiÖp skk
2.2.4.2     §Êt c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh  SKC
2.2.4.3     §Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n sks
2.2.4.4     §Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm sø skx
2.2.5   §Êt cã môc ®Ých c«ng céng ccc
2.2.5.1     §Êt giao th«ng dgt
2.2.5.2     §Êt thuû lîi dtl
2.2.5.3     §Êt c«ng tr×nh n¨ng l­îng  DNL
2.2.5.4     §Êt c«ng tr×nh b­u chÝnh viÔn th«ng  DBV
2.2.5.5     §Êt c¬ së v¨n ho¸ dvh
2.2.5.6     §Êt c¬ së y tÕ dyt
2.2.5.7     §Êt c¬ së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o dgd
2.2.5.8     §Êt c¬ së thÓ dôc ­ thÓ thao dtt
2.2.5.9     §Êt c¬ së nghiªn cøu khoa häc DKH
2.2.5.10     §Êt c¬ së dÞch vô vÒ x∙ héi DXH
2.2.5.11     §Êt chî dch
2.2.5.12     §Êt cã di tÝch, danh th¾ng  DDT
2.2.5.13     §Êt b∙i th¶i, xö lý chÊt th¶i DRA
2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng ttn
2.3.1   §Êt t«n gi¸o ton
2.3.2   §Êt tÝn ng­ìng tin
2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa ntd
2.5 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng smn
2.5.1   §Êt s«ng ngßi, kªnh, r¹ch, suèi son
2.5.2   §Êt cã mÆt n­íc chuyªn dïng mnc
2.6 §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c pnk
Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m    
Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n
(ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
…..
..…
……
n vÞ tÝnh: ha
ng ®­îc giao ®Ó qu¶n lý

Tæ chøc 
kh¸c      
(TKQ)

(20)
g dÊu)
Ban hµnh kÌm theo  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §¬n vÞ b¸o c¸o:
Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc X∙:….............…………………..
cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng HuyÖn:…..............…………...…
thèng kª, kiÓm kª diÖn tÝch ®Êt ®ai
BiÓu sè 03 ­TK§§   (§Õn ngµy 01 / 01 /…………) TØnh: .......…......…….……..……
§¬n vÞ tÝnh: ha
DiÖn tÝch theo môc ®Ých sö dông®Êt DiÖn tÝch ®Êt theo ®èi t­îng sö dông 
DiÖn tÝch ®Êt theo ®èi t­îng ®­îc giao ®Ó qu¶n lý
Trong ®ã:  Tæ chøc trong n­íc (TCC) Tæ chøc NN, c¸ nh©n NN (NNG) Tæ chøc 
Tæng sè Hé gia  Cơ quan,  Nhµ ®Çu t­ Céng ®ång  Céng ®ång  UBND         
Thø tù MôC §ÝCH Sö DôNG ®Êt M∙ Tæ chøc  Tæ chøc  ph¸t triÓn  Tæ chøc 
Tæng sè §Êt khu d©n  ®×nh, c¸  UBND cÊp  đơn vị của  Tæ chøc  Liªn doanh  100% vèn  d©n c­  Tæng sè d©n c­  cÊp x∙ 
§Êt ®« thÞ kinh tÕ  ngo¹i giao  quü ®Êt  kh¸c (TKQ)
c­ n«ng th«n  nh©n (GDC) x∙ (UBS) Nhµ nước  kh¸c (TKH)
(TLD) NN (TVN) (CDS) (CDQ) (UBQ)
(TKT) (TNG) (TPQ)
(TCN)
(1) (2) (3) (4)=(7)+(17) (5) (6) (7)=(8)+…+(16) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(18)+...+(21) (18) (19) (20) (21)

Tæng diÖn tÝch tù nhiªn
1 §Êt n«ng nghiÖp nnp
1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sxn
1.1.1    §Êt trång c©y hµng n¨m chn
1.1.1.1         §Êt trång lóa lua
1.1.1.2         §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i coc
1.1.1.3         §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c hnk
1.1.2    §Êt trång c©y l©u n¨m  cln
1.2 §Êt l©m nghiÖp lnp
1.2.1    §Êt rõng s¶n xuÊt rsx
1.2.2    §Êt rõng phßng hé rph
1.2.3    §Êt rõng ®Æc dông rdd
1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n nts
1.4 §Êt lµm muèi lmu
1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c nkh
2 §Êt phi n«ng nghiÖp  PNN
2.1 §Êt ë OTC
2.1.1    §Êt ë t¹i n«ng th«n  ONT
2.1.2    §Êt ë t¹i ®« thÞ odt
2.2 §Êt chuyªn dïng  CDG
2.2.1    §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cts
2.2.2    §Êt quèc phßng  cqP
2.2.3    §Êt an ninh CAN
2.2.4    §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp  csk
2.2.5    §Êt cã môc ®Ých c«ng céng ccc
2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng ttn
2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa ntd
2.5 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng smn
2.6 §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c pnk
3 §Êt ch­a sö dông csd
3.1 §Êt b»ng ch­a sö dông bcs
3.2 §Êt ®åi nói ch­a sö dông dcs
3.3 Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y ncs
4 §Êt cã mÆt n­íc ven biÓn (quan s¸t) mvb
4.1 §Êt mÆt n­íc ven biÓn nu«i trång thuû s¶n mvt
4.2 §Êt mÆt n­íc ven biÓn cã rõng mvr
4.3 §Êt mÆt n­íc ven biÓn cã môc ®Ých kh¸c mvk
Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m    
Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n
(ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
               Ban hµnh kÌm theo     §¬n vÞ b¸o c¸o
Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 Thèng kª, kiÓm kª sè l-îng ng-êi sö dông ®Êt      X∙:………….................……..
     HuyÖn:...…...…......……...…
     cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng
         BiÓu sè 04 ­TK§§             TØnh:…...........………...……..§¬n vÞ tÝnh: người sử dụng đất
Sè l­îng ng­êi sö dông ®Êt
Tæ chøc NN, c¸ nh©n NN 
Tæ chøc trong n­íc (TCC) (NNG)
Hé gia  Nhµ ®Çu t­ Céng 
Thø  Ng­êi sö dông theo môc ®Ých sö  Cơ quan,  Tæ chøc 
Tæng sè ®×nh, c¸  UBND  Tæ chøc  Tæ chøc 
Liªn  100% 
®ång 
tù dông ®Êt đơn vị của  ngo¹i 
nh©n  cÊp x∙  kinh tÕ  kh¸c  d©n c­ 
Nhµ nước  doanh  vèn NN  giao 
(GDC) (UBS) (TKT) (TKH) (CDS)
(TCN) (TLD) (TVN) (TNG)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1     §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
2     §Êt l©m nghiÖp
3     §Êt nu«i trång thuû s¶n
4     §Êt lµm muèi
5     §Êt n«ng nghiÖp kh¸c
6     §Êt ë t¹i n«ng th«n 
7     §Êt ë t¹i ®« thÞ
8     §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp
9     §Êt quèc phßng
10     §Êt an ninh
11     §Êt khu c«ng nghiÖp
12     §Êt c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô
13     §Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n
14     §Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm sø
15     §Êt giao th«ng
16     §Êt thñy lîi
17     §Êt c«ng tr×nh n¨ng l­îng
18     §Êt c«ng tr×nh b­u chÝnh viÔn th«ng
19     §Êt c¬ së v¨n ho¸
20     §Êt c¬ së y tÕ
21     §Êt c¬ së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o
22     §Êt c¬ së thÓ dôc ­ thÓ thao
23     §Êt c¬ së nghiªn cøu khoa häc
24     §Êt c¬ së dÞch vô vÒ x∙ héi
25     §Êt Chî
26     §Êt cã di tÝch, danh th¾ng 
27     §Êt t«n gi¸o
28     §Êt tÝn ng­ìng
29     §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c
30     §Êt ch­a sö dông


Ngµy     th¸ng      n¨m     Ngµy     th¸ng      n¨m     Ngµy     th¸ng     n¨m     Ngµy     th¸ng       n¨m    
Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n
(ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu)  (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
            Ban hµnh kÌm theo                               Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam                                                                                           
     §¬n vÞ b¸o c¸o:
Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc     X∙:..........................................
    cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng                                             HuyÖn:.....................................
           BiÓu sè 05 ­TK§§                                                                                                                                   
THèNG K£, kiÓm kª     TØnh:........................................
VÒ T¡NG, GI¶M DiÖn tÝch ®Êt THEO MôC §ÝCH Sö DôNG
Tõ n¨m …..
§¬n vÞ tÝnh: ha


Diện tích
tăng, giảm do
chuyển mục
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Mã đích sử dụng Ghi chú
đất

Tăng (+)
Giảm (-)

(1) (2) (3) (4)
         Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     
                   Ng­êi lËp biÓu TM. Uû ban nh©n d©n
                (Ký, ghi râ hä tªn) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
h: ha
Ban hµnh kÌm theo  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §¬n vÞ b¸o c¸o:
Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Xã:................................
cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng HuyÖn:….............………………
ph©n tÝch T×NH H×NH t¨ng, gi¶m diÖn tÝch ®Êt THEO MôC §ÝCH Sö DôNG
BiÓu sè 06 ­TK§§ (Tõ ngµy ... /... /...... ®Õn ngµy 01 / 01 /…………) TØnh:….......................…………
                §¬n vÞ tÝnh: ha
Gi¶m 
STT Lo¹i ®Êt M∙ N¨m .... LUA COC HNK CLN RSX RPH RDD NTS LMU NKH ONT ODT CTS CQP CAN CSK CCC TTN NTD SMN PNK BCS DCS NCS
kh¸c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

1.1.1.1 §Êt trång lóa lua

1.1.1.2 §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i coc

1.1.1.3 §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c hnk

1.1.2 §Êt trång c©y l©u n¨m  cln

1.2.1 §Êt rõng s¶n xuÊt rsx

1.2.2 §Êt rõng phßng hé rph

1.2.3 §Êt rõng ®Æc dông rdd

1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n nts

1.4 §Êt lµm muèi lmu

1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c nkh

2.1.1 §Êt ë t¹i n«ng th«n  ONT

2.1.2 §Êt ë t¹i ®« thÞ odt

2.2.1 §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cts

2.2.2 §Êt quèc phßng cqP

2,2,3 §Êt An ninh CAN

2.2.4 §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp  csk

2.2.5 §Êt cã môc ®Ých c«ng céng ccc

2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng ttn

2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa ntd

2.5 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng smn

2.6 §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c pnk

3.1 §Êt b»ng ch­a sö dông bcs

3.2 §Êt ®åi nói ch­a sö dông dcs

3.3 Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y ncs

T¨ng kh¸c

DiÖn tÝch n¨m thèng kª, kiÓm kª
Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy th¸ng n¨m Ngµy th¸ng n¨m
Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr-êng
(ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr-ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Thñ tr-ëng ký tªn, ®ãng dÊu)
Ban hµnh kÌm theo  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §¬n vÞ b¸o c¸o:
Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc HuyÖn:.......................…...…………....…
cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng TØnh: ….........…..................………..……
thèng kª, kiÓm kª diÖn tÝch ®Êt theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh
BiÓu sè 07 ­TK§§   (§Õn ngµy  01 / 01 / …………)
§¬n vÞ tÝnh: ha
Tæng diÖn tÝch  DiÖn tÝch ph©n theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp d­íi trùc thuéc
c¸c lo¹i ®Êt   
Thø tù MôC §ÝCH Sö DôNG §ÊT M∙
trong ®Þa giíi 
hµnh chÝnh
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Tæng diÖn tÝch tù nhiªn
1 §Êt n«ng nghiÖp nnp

1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sxn

1.1.1    §Êt trång c©y hµng n¨m chn

1.1.1.1         §Êt trång lóa lua

1.1.1.2         §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i coc

1.1.1.3         §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c hnk

1.1.2    §Êt trång c©y l©u n¨m  cln

1.2 §Êt l©m nghiÖp lnp

1.2.1    §Êt rõng s¶n xuÊt rsx

1.2.2    §Êt rõng phßng hé rph

1.2.3    §Êt rõng ®Æc dông rdd

1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n nts

1.4 §Êt lµm muèi lmu

1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c nkh

2 §Êt phi n«ng nghiÖp  PNN

2.1 §Êt ë OTC

2.1.1    §Êt ë t¹i n«ng th«n  ONT

2.1.2    §Êt ë t¹i ®« thÞ odt

2.2 §Êt chuyªn dïng  CDG

2.2.1    §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cts

2.2.2    §Êt quèc phßng  cqP
2.2.3    §Êt an ninh CAN
2.2.4    §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp  csk
2.2.5    §Êt cã môc ®Ých c«ng céng ccc
2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng ttn

2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa ntd

2.5 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng smn

2.6 §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c pnk

3 §Êt ch­a sö dông csd

3.1 §Êt b»ng ch­a sö dông bcs

3.2 §Êt ®åi nói ch­a sö dông dcs

3.3 Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y ncs

4 §Êt cã mÆt n­íc ven biÓn (quan s¸t) mvb

4.1 §Êt mÆt n­íc ven biÓn nu«i trång thuû s¶n mvt

4.2 §Êt mÆt n­íc ven biÓn cã rõng mvr

4.3 §Êt mÆt n­íc ven biÓn cã môc ®Ých kh¸c mvk

Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m    
Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n
(ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
Ban hµnh kÌm theo  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §¬n vÞ b¸o c¸o:
Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc X∙:...................….....…………………..
cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng C¬ CÊu DiÖn tÝch theo MôC §ÝCH Sö DôNG ®ÊtVµ ®èi t-îng sö dông, qu¶n lý §ÊT HuyÖn:............................………………
BiÓu sè 08 ­TK§§   (§Õn ngµy  01  / 01 /…………)
TØnh:..........................……………...
……
§¬n vÞ tÝnh: ha
 Tæng diÖn   C¬ cÊu  C¬ cÊu diÖn tÝch theo ®èi t­îng sö dông C¬ cÊu diÖn tÝch theo ®èi t­îng ®­îc giao ®Ó qu¶n lý
tÝch c¸c lo¹i      diÖn tÝch  Tæ chøc trong n­íc (TCC) Tæ chøc NN, c¸ nh©n NN (NNG) Tæ chøc ph¸t 
Hé gia ®×nh,        C¬ quan, ®¬n vÞ  Céng ®ång      Céng ®ång      UBND cÊp x∙  Tæ chøc kh¸c 
   ®Êt trong      lo¹i ®Êt so  UBND cÊp x∙  Tæ chøc kinh  Tæ chøc kh¸c  Tæ chøc ngo¹i  triÓn quü ®Êt 
Thø tù MôC §ÝCH Sö DôNG ®Êt M∙    c¸ nh©n (GDC) cña Nhµ n­íc  Nhµ ®Çu t­  d©n c­ (CDS) d©n c­ (CDQ) (UBQ) (TKQ)
       ®Þa giíi     víi tæng  (UBS) tÕ (TKT) (TCN) (TKH) giao (TNG) (TPQ)
        hµnh  diÖn tÝch  Liªn doanh         100% vèn NN 
DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn  DiÖn 
chÝnh              tù nhiªn DiÖn tÝch % % % % % (TLD) (TVN) % % % % % %
tÝch tÝch tÝch tÝch tÝch tÝch tÝch tÝch tÝch tÝch
                      DiÖn tÝch % DiÖn tÝch %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

Tæng diÖn tÝch tù nhiªn
1 §Êt n«ng nghiÖp nnp
1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sxn
1.1.1    §Êt trång c©y hµng n¨m chn
1.1.1.1         §Êt trång lóa lua
1.1.1.2.        §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i coc
1.1.1.3.        §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c hnk
1.1.2    §Êt trång c©y l©u n¨m  cln
1.2 §Êt l©m nghiÖp lnp
1.2.1    §Êt rõng s¶n xuÊt rsx
1.2.2    §Êt rõng phßng hé rph
1.2.3     §Êt rõng ®Æc dông rdd
1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n nts
1.4 §Êt lµm muèi lmu
1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c nkh
2 §Êt phi n«ng nghiÖp  PNN
2.1 §Êt ë OTC
2.1.1    §Êt ë t¹i n«ng th«n  ONT
2.1.2    §Êt ë t¹i ®« thÞ odt
2.2 §Êt chuyªn dïng  CDG
2.2.1    §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cts
2.2.2    §Êt quèc phßng  cqP
2.2.3    §Êt an ninh CAN
2.2.3    §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp  csk
2.2.4    §Êt cã môc ®Ých c«ng céng ccc
2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng ttn
2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa ntd
2.5 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng smn
2.6 §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c pnk
3 §Êt ch­a sö dông csd
3.1 §Êt b»ng ch­a sö dông bcs
3.2 §Êt ®åi nói ch­a sö dông dcs
3.3 Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y ncs
4 §Êt cã mÆt n­íc ven biÓn (quan s¸t) mvb
4.1 §Êt mÆt n­íc ven biÓn nu«i trång thuû s¶n mvt
4.2 §Êt mÆt n­íc ven biÓn cã rõng mvr
4.3 §Êt mÆt n­íc ven biÓn cã môc ®Ých kh¸c mvk
Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy    th¸ng     n¨m     
Ngµy          th¸ng          n¨m    
Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n
(ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Thñ t­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Ban hµnh kÌm theo  BIÕN §éNG diÖn tÝch ®Êt THEO MôC §ÝCH Sö DôNG         Đ¬n vÞ b¸o c¸o:
Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 Năm ........ so với năm ......... và năm ........          X∙:………….................………
         HuyÖn:...…...…..……...…….…
     cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng
             BiÓu sè 09 ­TK§§                 TØnh:…...........………...……...


So víi n¨m ..... So víi n¨m ....
DiÖn tÝch
Thø tù  MôC §ÝCH Sö DôNG §ÊT M∙ n¨m..... DiÖn tÝch T¨ng(+) DiÖn tÝch T¨ng(+)
n¨m.... gi¶m(-) n¨m.... gi¶m(-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (4) - (7)

Tæng diÖn tÝch tù nhiªn
1 §Êt n«ng nghiÖp nnp

1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sxn

1.1.1    §Êt trång c©y hµng n¨m chn

1.1.1.1         §Êt trång lóa lua

1.1.1.2         §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i coc

1.1.1.3         §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c hnk

1.1.2    §Êt trång c©y l©u n¨m  cln

1.2 §Êt l©m nghiÖp lnp

1.2.1    §Êt rõng s¶n xuÊt rsx

1.2.2    §Êt rõng phßng hé rph

1.2.3    §Êt rõng ®Æc dông rdd

1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n nts

1.4 §Êt lµm muèi lmu

1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c nkh

2 §Êt phi n«ng nghiÖp  PNN

2.1 §Êt ë OTC

2.1.1    §Êt ë t¹i n«ng th«n  ONT

2.1.2    §Êt ë t¹i ®« thÞ odt

2.2 §Êt chuyªn dïng  CDG

2.2.1    §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cts

2.2.2    §Êt quèc phßng CQP

2.2.3    §Êt an ninh caN

2.2.4    §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp  csk

2.2.5    §Êt cã môc ®Ých c«ng céng ccc

2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng ttn

2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa ntd

2.5 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng smn

2.6 §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c pnk

3 §Êt ch­a sö dông csd

3.1 §Êt b»ng ch­a sö dông bcs

3.2 §Êt ®åi nói ch­a sö dông dcs

3.3 Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y ncs

Ngµy     th¸ng      n¨m     Ngµy     th¸ng      n¨m     Ngµy     th¸ng     n¨m     Ngµy     th¸ng       n¨m    
Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n
(ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu)  (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
 Đ¬n vÞ b¸o c¸o:
  X∙:………….................………
  HuyÖn:...…...…..……...…….…

  TØnh:…...........………...……...
§¬n vÞ tÝnh: ha


Ghi chó

(9)
    Ngµy     th¸ng       n¨m    
TM. Uû ban nh©n d©n
(Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
Ban hµnh kÌm theo  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam          §¬n vÞ b¸o c¸o
Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc          X∙:………….................
cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng
thèng kª, kiÓm kª diÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých ®-îc giao,          HuyÖn:...…...…..……...…
BiÓu sè10 ­TK§§ ®-îc thuª, ®-îc chuyÓn môc ®Ých nh-ng ch-a thùc hiÖn          TØnh:…...........………...…
(§Õn ngµy 01 / 01 /…………) §¬n vÞ tÝnh: ha
DiÖn tÝch theo môc ®Ých sö dông®Êt
Tæ chøc trong n­íc (TCC) Tæ chøc NN, c¸ nh©n NN (NNG)
Hé gia ®×nh, 
Thø tù MôC §ÝCH Sö DôNG ®Êt M∙ Cơ quan, đơn vị  Nhµ ®Çu t­ Céng ®ång d©n 
Tæng sè c¸ nh©n  UBND cÊp x∙ Tæ chøc kinh  Tæ chøc  Tæ chøc ngo¹i 
của Nhµ nước  Liªn doanh  100% vèn NN  c­ (CDS)
(GDC) (UBS) tÕ (TKT) kh¸c (TKH) giao (TNG)
(TCN) (TLG) (TVN)
(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(13) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Tæng céng (1+2)
1 §Êt n«ng nghiÖp nnp
1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sxn
1.1.1    §Êt trång c©y hµng n¨m chn
1.1.1.1         §Êt trång lóa lua
1.1.1.2         §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i coc
1.1.1.3         §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c hnk
1.1.2    §Êt trång c©y l©u n¨m  cln
1.2 §Êt l©m nghiÖp lnp
1.2.1    §Êt rõng s¶n xuÊt rsx
1.2.2    §Êt rõng phßng hé rph
1.2.3    §Êt rõng ®Æc dông rdd
1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n nts
1.4 §Êt lµm muèi lmu
1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c nkh
2 §Êt phi n«ng nghiÖp  PNN
2.1 §Êt ë OTC
2.1.1    §Êt ë t¹i n«ng th«n  ONT
2.1.2    §Êt ë t¹i ®« thÞ odt
2.2 §Êt chuyªn dïng  CDG
2.2.1    §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cts
2.2.2    §Êt quèc phßng CQP
2.2.3    Đất an ninh CAN
2.2.4    §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp  csk
2.2.5    §Êt cã môc ®Ých c«ng céng ccc
2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng ttn
2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa ntd
2.5 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng smn
2.6 §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c pnk
Ngµy          th¸ng          n¨m              Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m         Ngµy     th¸ng       n¨m    
Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n
(ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
Ban hµnh kÌm theo  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §¬n vÞ b¸o c¸o:
Th«ng t­ sè 08/2007/TT­ BTNMT ngµy 02/8/2007 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc X∙:….............…………………..
cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng KiÓm kª diÖn tÝch ®Êt ®ai cã Sö dông kÕt hîp vµo môc ®Ých kh¸c HuyÖn:…..............…………...…
BiÓu sè 11 ­TK§§   (§Õn ngµy 01 / 01 /…………) TØnh: .......…......…….……..……
§¬n vÞ tÝnh: ha
DiÖn tÝch theo môc ®Ých sö dông®Êt DiÖn tÝch ®Êt theo ®èi t­îng sö dông  DiÖn tÝch ®Êt theo ®èi t­îng ®­îc giao ®Ó qu¶n lý
Trong ®ã:  Tæ chøc trong n­íc (TCC) Tæ chøc NN, c¸ nh©n NN (NNG) Tæ chøc 
Tæng sè Hé gia  Nhµ ®Çu t­ Céng  Céng ®ång  UBND         
Thø tù MôC §ÝCH Sö DôNG ®Êt M∙ Tæ chøc  Cơ quan, đơn  Tæ chøc  ph¸t triÓn  Tæ chøc 
Tæng sè §Êt khu d©n  ®×nh, c¸  UBND cÊp  Tæ chøc 
§Êt ®« thÞ kinh tÕ  vị của Nhµ  Liªn doanh  100% vèn  ngo¹i giao  ®ång d©n  Tæng sè d©n c­  cÊp x∙ 
quü ®Êt  kh¸c (TKQ)
c­ n«ng th«n  nh©n (GDC) x∙ (UBS) kh¸c (TKH) NN (TVN) c­ (CDS) (CDQ) (UBQ)
(TKT) nước (TCN) (TLG) (TNG) (TPQ)
(1) (2) (3) (4)=(7)+(17) (5) (6) (7)=(8)+…+(16) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(18)+...+(21) (18) (19) (20) (21)

1  §Êt trång lóa lua

Trong ®ã: §Êt kÕt hîp nu«I trång thñy s¶n lua­TS

2    §Êt trång c©y l©u n¨m  cln

trong đã: §Êt kÕt hîp nu«I trång thñy s¶n cln­TS

                §Êt kÕt hîp s¶n xuÊt kinh doanh PNN cln­KD

3 §Êt l©m nghiÖp lnp

Trong đã: §Êt kÕt hîp nu«I trång thñy s¶n lnP­TS

                 §Êt kÕt hîp s¶n xuÊt kinh doanh PNN lnP­KD

4 §Êt ë OTC

Trong ®ã:  §Êt kÕt hîp s¶n xuÊt kinh doanh PNN OTC­KD

5 §Êt quèc phßng cqp

Trong ®ã:  §Êt kÕt hîp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cqp­SN

                   §Êt kÕt hîp l©m nghiÖp cqp­LN

                   §Êt kÕt hîp nu«I trång thñy s¶n cqp­TS

                   §Êt kÕt hîp s¶n xuÊt kinh doanh PNN cqp­KD

6 §Êt an ninh can

Trong ®ã:  §Êt kÕt hîp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cAN­SN

                   §Êt kÕt hîp l©m nghiÖp cAN­LN

                   §Êt nu«I trång thñy s¶n cAN­TS

                   §Êt kÕt hîp s¶n xuÊt kinh doanh PNN cAN­KD

7 §Êt thñy lîi dtl

Trong đã: §Êt kÕt hîp nu«I trång thñy s¶n dtl­TS

                §Êt kÕt hîp s¶n xuÊt kinh doanh PNN dtl­KD

8 §Êt c«ng tr×nh n¨ng l­îng DNL

Trong đã: §Êt kÕt hîp nu«I trång thñy s¶n DNL­TS

                §Êt kÕt hîp s¶n xuÊt kinh doanh PNN DNL­KD

9 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng smn

Trong đã: §Êt kÕt hîp nu«I trång thñy s¶n smn­TS

                §Êt kÕt hîp s¶n xuÊt kinh doanh PNN smn­KD


Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m     Ngµy          th¸ng          n¨m    
Ng­êi lËp biÓu C¬ quan lËp biÓu C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng TM. Uû ban nh©n d©n
(ký, ghi râ hä tªn) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) (Chñ tÞch ký tªn, ®ãng dÊu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản