HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TÓAN XDCB

Chia sẻ: lionboy

Trước đây, sử dụng: • Định mức XDCB 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/98 • Định mức lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng 328/BXD-VKT ngày 8/12/95 • Định mức bổ sung 1108/BXD-VKT ngày 19/6/99 Sử dụng chung với các bộ định mức trên (TPHCM): • Bộ đơn giá ban hành theo Quyết định 4232/QĐ-UB-QLĐT ngày 27/7/99 (ứng với mức lương144.000đ/tháng)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TÓAN XDCB

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TÓAN XDCB
Trước đây, sử dụng:
• Định mức XDCB 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/98
• Định mức lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng
328/BXD-VKT ngày 8/12/95
• Định mức bổ sung 1108/BXD-VKT ngày 19/6/99

Sử dụng chung với các bộ định mức trên (TPHCM):
• Bộ đơn giá ban hành theo Quyết định 4232/QĐ-UB-QLĐT
ngày 27/7/99 (ứng với mức lương144.000đ/tháng)
• Bộ đơn giá công tác sửa chữa 1/6/2001-1957/QĐ-UB-
QLĐ (ứng với mức lương 180.000đ/tháng)


1
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TÓAN XDCB


Điều chỉnh trượt giá: Thông tư số : 16/2005/TT-BXD , ngày 13/10/2005
về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỊA PHƯƠNG
TÍNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU / THÁNG
Hệ số điều chỉnh:
144.000đ 180.000đ 210.000đ 290.000đ
Chi phí nhân công (KĐCNC ) 3,36 2,69 2,30 1,67
Chi phí máy thi công (KĐC MTC) 1,40 1,34 1,30 1,24


1. Trong b¶ng ®¬n gi¸ -> tiÒn l−¬ng tÝnh theo nhãm 1 -> c¸c nhãm
kh¸c ph¶i nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh: (nhãm II: 1,066; III, IV: 1,183)
2. §iÒu chØnh m¸y thi c«ng
• Bao gåm: l−¬ng thî, nhiªn liÖu, phô tïng
• Kh«ng ®iÒu chØnh c¸c gi¸ ca m¸y ban hμnh riªng


2
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TÓAN XDCB


Hiện nay, đang sử dụng:
• Định mức - Phần xây dựng 24 /2005/QĐ-BXD ngày 29 / 7 / 2005
• Định mức - Phần lắp đặt 33/2005/QĐ-BXD ngày 04 / 10 / 2005Bộ
định mức 24 /2005/QĐ-BXD và 33/2005/QĐ-BXD dùng chung với bộ
đơn giá các tỉnh thành ban hành 7/2006, ở thành phố HCM là bộ đơn
giá ban hành kèm theo quyết định 104/2006/QĐ-UBND ngày
14/07/2006
• Định mức khảo sát xây dựng 28/2005/QĐ-BXD ngày 10 / 8 / 2005
• Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
10/2005/QĐ-BXD ngày 15 / 4 / 2005
• Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình 11
/2005/QĐ-BXD ngày 15 / 4 / 2005

Sử dụng chung với các bộ định mức này là Thông tư Số 04/2005/TT-
BXD ngày 01/4/2005 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án
đầu tư xây dựng công trình.

3
THÔNG TƯ SỐ 04 /2005/TT-BXD NGÀY 01/4/2005KÕt thóc ®−a dù
Giai ®o¹n ®Çu ChuÈn bÞ ®Çu Thùc hiÖn ®Çu
¸n vμo khai th¸c
t− x©y dùng t− t−
sö dông
ThiÕt kÕ B¶n vÏ
ThiÕt kÕ
B−íc thiÕt kÕ ThiÕt kÕ c¬ së b¶n vÏ hoμn
kü thuËt
thi c«ng c«ng
H×nh thμnh Tæng dù to¸n (1)
Tæng møc chi Tæng gi¸ trÞ
phÝ ®Çu t− quyÕt to¸n
chi phÝ Dù to¸n (2)
•SuÊt ®Çu t− •Chi phÝ x©y dùng
•Gi¸ chuÈn •Chi phÝ l¾p ®Æt
•®¬n gi¸ tæng •Chi phÝ kh¸c
hîp
•Dù phßng phÝ


4
THÔNG TƯ SỐ 04 /2005/TT-BXD NGÀY 01/4/2005Tæng møc ®Çu t− Tæng dù to¸n
Dù to¸n x©y dùng Chi phÝ kh¸c cña dù ¸n
Dù to¸n x©y dùng Dù to¸n x©y dùng
c«ng tr×nh i (ch−a tÝnh trong DTCT)
c«ng tr×nh II c«ng tr×nh iii- LËp b¸o c¸o ®Çu
t−, lËp dù ¸n, lËp
b/c kinh tÕ kü
... ... thuËt
- Qu¶n lý dù ¸n
- B¶o hiÓm c«ng
Chi phÝ - Chi phÝ thiÕt kÕ, thi tuyÓn tr×nh
Chi
Chi Dù
kh¸c
kiÕn tróc, kh¶o S¸t - Nguyªn liªu,
phÝ
phÝ phßng
cña
thiÕt
x©y phÝ 5%, - ThÈm tra TKKT, TDT, DT nhiªn liÖu, nh©n
c«ng
bÞ 10%
dùng
- KiÓm ®Þnh chÊt l−îng, quan lùc cho ch¹y thö
tr×nh
tr¾c biÕn d¹ng, kiÓm ®Þnh - CÊp phÐp x©y
QT (nÕu cã), b¶o hiÓm c«ng dùng, lÖ phÝ thÈm
tr×nh v.v. ®Þnh v.v.
5
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG


TT Kho¶n môc chi phÝ C¸ch tÝnh KÕt qu¶


I Chi phÝ trùc tiÕp


1 VL
Chi phÝ vËt liÖu

2 NC
Chi phÝ nh©n c«ng
3 M
Chi phÝ m¸y thi c«ng

1,5% x (VL+NC+M)
4 TT
Trùc tiÕp phÝ kh¸c
Céng chi phÝ trùc tiÕp VL+NC+M+TT T

P% x T
II C
Chi phÝ chung


T+C Z
gi¸ thμnh dù to¸n x©y dùng

III (T+C) x tû lÖ % qui ®Þnh TL
Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc

(T + C + TL) G
Gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng tr−íc thuÕ
G x TXDGTGT
IV GTGT
ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng

G + GTGT GXDCPT
Gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng sau thuÕ

Chi phÝ x©y dùng nhμ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vμ GXDLT
G x tû lÖ qui ®Þnh x (1+TXDGTGT )
®iÒu hμnh thi c«ng
6
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG


®Þnh møc chi phÝ chung vμ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc

Chi phÝ Thu nhËp chÞu thuÕ
TT Lo¹i c«ng tr×nh
chung tÝnh tr−íc

C«ng tr×nh d©n dông 6,0 5,5
1
+ C«ng tr×nh tu bæ, phôc håi di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ 10,0

C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 5,5 6,0
+ ThÝ nghiÖm hiÖu chØnh ®−êng d©y vμ tr¹m biÕn ¸p, thÝ 65% NC
2
nghiÖm vËt liÖu, cÊu kiÖn, kÕt cÊu x©y dùng.


5,3 6,0
C«ng tr×nh giao th«ng
12,0
+ Duy tu söa ch÷a ®−êng bé, ®−êng s¾t
3
+ Duy tu söa ch÷a th−êng xuyªn ®−êng s«ng, hÖ thèng
b¸o hiÖu hμng h¶i 20,0

4 C«ng tr×nh thuû lîi 5,5 5,5

5 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 4,5 5,5


(Th«ng t− 09/BXD: 11 lo¹i h×nh c«ng tr×nh)
7
CÁC BIỂU MẪU TRÌNH BÀY THEO THÔNG TƯ 04
2
1 3
4
5
6
7

8
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN


• Tr−êng hîp thay ®æi thiÕt kÕ tr¸i víi thiÕt kÕ c¬ së ®· ®−îc duyÖt th×
Chñ ®Çu t− ph¶i b¸o c¸o Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− xem xÐt quyÕt ®Þnh.
• Tr−êng hîp thay ®æi thiÕt kÕ nh−ng kh«ng tr¸i víi thiÕt kÕ c¬ së ®·
®−îc duyÖt ®−îc quy ®Þnh nh− sau:
- V−ît tæng møc ®Çu t− ( theo c¬ cÊu ) th× Chñ ®Çu t− b¸o c¸o
Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− xem xÐt quyÕt ®Þnh.
- V−ît tæng dù to¸n nh−ng kh«ng v−ît tæng møc ®Çu t− (theo c¬
cÊu): Do thay ®æi tû gi¸ ngo¹i tÖ th× Chñ ®Çu t− tù ®iÒu chØnh, kh«ng
ph¶i phª duyÖt l¹i vµ b¸o c¸o Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t−, riªng c«ng
tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc th× Chñ ®Çu t− ph¶i b¸o c¸o
Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− phª duyÖt l¹i;
Do thay ®æi gi¸ vËt liÖu, gi¸ nh©n c«ng, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch
cña Nhµ n−íc th× Chñ ®Çu t− ph¶i thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt l¹i ®ång
thêi b¸o c¸o Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t−.
- Kh«ng v−ît tæng dù to¸n ®· ®−îc phª duyÖt kÓ c¶ thay ®æi c¬
cÊu chi phÝ trong tæng dù to¸n th× Chñ ®Çu t− tù ®iÒu chØnh vµ kh«ng
ph¶i phª duyÖt l¹i.

9
CÁC SAI SÓT THƯỜNG GẶP PHẢI TRONG ViỆC LẬP DỰ TÓAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC(Phần này sẽ được đề cập vào buổi kiểm tra cuối khóa)

1. Không đủ công việc
Tính theo trình tự thi công
Tính theo trục số và trục chữ
Kiểm tra lại đầu việc dựa trên mục lục
2. Giá quá thấp hoặc quá cao so với suất đầu tư
Lướt nhanh cột thành tiền của bảng tổng hợp vật liệu, dòng nào có giá trị lớn phải
dừng lại kiểm tra
Kiểm tra xem lọai vật tư nào còn thiếu, suy ra công việc tương ứng có thể chưa có
hoặc chưa tính định mức
3. Khác biệt về tỉ lệ cấu trúc các chi phí
Thông thường tỉ lệ các chi phí như sau cho công trình dân dụng và công nghiệp
• Chi phí nhân công: 15-20%
• Chi phí ca máy: 5%-10%
• Chi phí vật liệu: 70%-75%

10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản