Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 540 Kiểm toán ước tính kế toán

Chia sẻ: nguyenhdu

Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đối với kiểm toán ước tính kế toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản