Hệ thống điều khiển thời điểm đóng mở xúppáp

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
245
lượt xem
112
download

Hệ thống điều khiển thời điểm đóng mở xúppáp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống điều khiển thời điểm đóng mở xúppáp bằng điện tử của hãng (Mivec) của hãng Mitsubishi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống điều khiển thời điểm đóng mở xúppáp

 1. HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN THÔØI ÑIEÅM ÑOÙNG MÔÛ XUÙPAÙP BAÈNG ÑIEÄN TÖÛ (MIVEC) CUÛA HAÕNG MITSUBISHI GVHD: PGS.TS PHẠM XUÂN MAI HVTH: VOÕ ÑAÉC THÒNH MSHV: 11307006 (Khoùa Cao hoïc Oâtoâ 2007) Thaùng 05/2008
 2. I. Giôùi thieäu
 3. MIVEC engine
 4. MIVEC engine
 5. HAI CHEÁ ÑOÄ HOAÏT ÑOÄNG
 6. ÖU ÑIEÅM CUÛA MIVEC  Nhöõng caûi thieän ôû moment ôû toác ñoä thaáp vaø trung bình  Nhöõng caûi thieän ôû toác ñoä cao  Taêng söï oån ñònh toác ñoä caàm chöøng
 7. CAÙC CHI TIEÁT HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN
 8. 3. HOAÏT ÑOÄNG CÔ BAÛN (1) Goùc quay sôùm
 9. 3. HOAÏT ÑOÄNG CÔ BAÛN (2) Goùc quay treã
 10. 3. HOAÏT ÑOÄNG CÔ BAÛN (3) Khi truïc cam ôû vò trí giöõ
 11. Ñoà thò coâng suaát
 12. Ñoà thò söï tieâu hao nhieân lieäu
 13. Traân troïng caùm ôn Thaày Phaïm Xuaân Mai vaø caùc baïn XIN CÁM ƠN!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản