Hệ thống đo tự động kỹ thuật số và ứng dụng xác định tình trạng cầu

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
160
lượt xem
37
download

Hệ thống đo tự động kỹ thuật số và ứng dụng xác định tình trạng cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chế độ kiểm tra đối với các công trình xây dựng nói chung và cầu nói riêng hiện chỉ tập trung ở khâu kiểm định. Thực chất kiểm định là thử nghiệm sau khi hoàn tất xây dựng mới hay sau sửa chữa lớn hoặc thử nghiệm trước khi quyết định có sửa chữa lớn hay không. Để xét toàn diện hiện trạng cơ học của cầu cần có nhiều giám sát....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống đo tự động kỹ thuật số và ứng dụng xác định tình trạng cầu

  1. HÖ THèNG §O Tù §éNG Kü THUËT Sè Vµ øNG DôNG X¸C §ÞNH T×NH TR¹NG CÇU AUTOMATIC DIGITAL MEASUREMENT SYSTEM AND APPLICATION IN VERIFYING STATUS OF BRIDGES Ng« KiÒu Nhi, Phan §øc Huynh, NguyÔn Nam Trang, Phan Quèc Th¸i Phßng ThÝ NghiÖm C¬ Häc øng Dông - Tr−êng §¹i Häc B¸ch Khoa TP.HCM Tãm t¾t Dïng bé giao tiÕp víi biÕn c¶m ®iÖn trë d©y (Strain-Connector) tù chÕ t¹o, Phßng ThÝ NghiÖm C¬ Häc øng Dông - Tr−êng §¹i Häc B¸ch Khoa TP.HCM ®· tiÕn hµnh thö nghiÖm ®o c¸c th«ng sè c¬ häc cña cÇu cÇn thiÕt trong quy ph¹m kiÓm ®Þnh cÇu. Bµi b¸o giíi thiÖu c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc trong c¸c ®ît thö nghiÖm víi cÇu R¹ch ChiÕc (n¨m 2002- 03/2002). C¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm cho ta thÊy kh¶ n¨ng cña hÖ thèng gãp phÇn theo dâi th−êng xuyªn t×nh tr¹ng ho¹t ®éng thùc tÕ cña cÇu. Abstract With the self-manufactured Strain-Connector, the Laboratory of Applied Mechanics - University of Technology manages to measure mechanical parameters required in the bridge verifying process. This article shows the results from the tests with Rach Chiec bridge (year 2000 and March 2002). The results from those tests prove the ability of the system to regularly verify the operation status of the bridge. I. c¸c ®¹i l−îng cÇn ®o vµ c¸c thiÕt bÞ hiÖn sö dông trong qu¸ tr×nh kiÓm ®Þnh cÇu. ChÕ ®é kiÓm tra ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nãi chung vµ cÇu nãi riªng hiÖn chØ tËp trung ë kh©u kiÓm ®Þnh. Thùc chÊt kiÓm ®Þnh lµ thö nghiÖm sau khi hoµn tÊt x©y dùng míi hay sau söa ch÷a lín hoÆc thö nghiÖm tr−íc khi quyÕt ®Þnh cã söa ch÷a lín hay kh«ng. §Ó xÐt toµn diÖn hiÖn tr¹ng c¬ häc cña cÇu cÇn cã nhiÒu gi¸m s¸t ë c¸c bé phËn kh¸c nhau ®Æc biÖt lµ trô, mè, dÇm, phæ biÕn nhÊt lµ ®èi víi dÇm. Trªn B¶ng 1 ë cét 2 vµ 3 lµ c¸c ®¹i l−îng cÇn ®o vµ thiÕt bÞ sö dông hiÖn hµnh [1] – [4] ®èi víi kiÓm ®Þnh cÇu. B¶ng 1: C¸c ®¹i l−îng cÇn ®o trong qu¸ tr×nh kiÓm ®Þnh C¸c thiÕt bÞ ®−îc HÖ thèng tù ®éng cã thÓ ®o TT C¸c ®¹i l−îng cÇn ®o sö dông hiÖn nay ®−îc kh«ng? [1] - [4] (1) (2) (3) (4) §é vâng Vâng kÕ 1 §é vâng lín nhÊt §o trùc tiÕp §é vâng theo thêi gian §o trùc tiÕp BiÕn d¹ng Tenx¬met ®iÖn 2 Gi¸ trÞ lín nhÊt §o trùc tiÕp Gi¸ trÞ theo thêi gian §o trùc tiÕp X¸c ®Þnh gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng b»ng Modun ®µn håi cña bªt«ng tÝnh to¸n, dùa vµo gi¸ trÞ ®o biÕn 3 Sóng b¾n bªt«ng (c−êng ®é bªt«ng) d¹ng, ®é vâng, h×nh häc mÆt c¾t dÇm M¸y ®o dao ®éng 4 TÇn sè riªng TÝnh to¸n tõ sè liÖu ®o ®¹c M¸y ¶nh 5 HÖ sè gi¶m chÊn TÝnh to¸n tõ sè liÖu ®o ®¹c TÝnh to¸n tõ sè liÖu 6 HÖ sè xung kÝch TÝnh to¸n tõ sè liÖu ®o ®¹c ®o ®¹c 7 Di chuyÓn trô/ mè cÇu Tenx¬met c¬ häc §o trùc tiÕp KÝnh lóp 8 §é më réng vÕt nøt Kh«ng ®o ®−îc M¸y siªu ©m
  2. Nh−îc ®iÓm cña c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®−îc sö dông nh− sau: 1- BiÖn ph¸p ghi nhËn lµ thñ c«ng. §äc vµ ghi chÐp l¹i b»ng tay: chËm, kÐm chÝnh x¸c, huy ®éng ®«ng nh©n lùc, chØ cho phÐp thu thËp sè liÖu tÜnh. 2- Mçi thiÕt bÞ sö dông cho viÖc lÊy sè liÖu 1 th«ng sè, sè l−îng thiÕt bÞ dïng mçi lÇn ®o lín. 3- §iÒu kiÖn an toµn kÐm v× ph¶i tiÕp cËn trùc tiÕp víi vÞ trÝ ®o, th−êng lµ d−íi gÇm cÇu. Trong qu¸ tr×nh kiÓm nghiÖm, t¶i ®Æt trªn cÇu lín, do vËy rÊt kh«ng an toµn cho ng−êi thùc hiÖn nhiÖm vô. 4- ChØ cho phÐp thùc hiÖn ®o ®¹c trong ®iÒu kiÖn thö nghiÖm mµ kh«ng thÓ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh khai th¸c, tøc khi cã giao th«ng trªn cÇu. ChÝnh v× c¸c nh−îc ®iÓm trªn mµ viÖc kiÓm tra t×nh tr¹ng cÇu ®−îc thùc hiÖn rÊt h¹n chÕ. Víi t×nh tr¹ng giao th«ng ngµy cµng ë trong tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng nh− l−u l−îng, t¶i träng lín, vËn tèc di chuyÓn trªn cÇu cao, th× viÖc gi¸m s¸t tr¹ng th¸i c¬ häc cña cÇu cµng trë nªn cÊp b¸ch ®èi víi c¬ quan qu¶n lý nh»m tr¸nh c¸c tæn thÊt to lín ®èi víi x· héi do c¸c h− háng x¶y ra bÊt ngê. a. HiÖn t¹i, b»ng biÖn ph¸p thñ c«ng b. Tù ®éng hãa bëi hÖ thèng thu sè liÖu kü thuËt sè. H×nh 1: Ph−¬ng ph¸p nhËn sè liÖu trong qu¸ tr×nh kiÓm ®Þnh cÇu II. Bé GIAO TiÕp Kü ThuËt Sè 2.1. ®Æc ®iÓm kü thuËt Phßng ThÝ NghiÖm C¬ Häc øng Dông Tr−êng §H B¸ch Khoa TP.HCM (PTNCHUD) ®· chÕ t¹o thµnh c«ng bé giao tiÕp víi tÊm biÕn c¶m ®iÖn trë d©y tõ n¨m 2000 (ký hiÖu Strain connector). ThiÕt bÞ nµy cho phÐp lÊy sè liÖu ®o tõ c¸c c¶m biÕn kh¸c nhau, ®Æc biÖt tÊm ®iÖn trë d©y (Strain gage). Trªn H×nh 2 lµ h×nh ¶nh mét sè lo¹i tÊm ®iÖn trë d©y. H×nh 2: Mét sè lo¹i tÊm ®iÖn trë d©y V× sè kªnh (sè tÝn hiÖu cho phÐp lÊy song song) lµ 20 nªn thiÕt bÞ nµy ®−îc ký hiÖu lµ Strain connector –20. S¬ ®å m¹ch thiÕt kÕ nh− trªn H×nh 3.
  3. M¹ch Analog 4 kªnh M¹ch Analog 4 kªnh M¹ch Analog M¹ch chän kªnh vµ Card giao tiÕp Ng«n ng÷ 4 kªnh chuyÓn ®æi AD víi m¸y tÝnh lËp tr×nh M¹ch Analog 4 kªnh Mµn h×nh hiÓn thÞ M¹ch Analog 4 kªnh H×nh 3: S¬ ®å khèi thiÕt kÕ m¹ch kü thuËt sè cña thiÕt bÞ Strain connector - 20 M¹ch gåm 5 card Analog, mçi card cã 4 kªnh ®o dïng ®Ó khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu tõ m¹ch cÇu Wheatstone. TÝn hiÖu tõ tÊm ®iÖn trë (Strain gage) rÊt nhá, do vËy ®−îc khuyÕch ®¹i vµ sau ®ã ®−a ®Õn bé chuyÓn ®æi A/D. Trªn mçi card cã mét bé switch chän kªnh cho phÐp ta chän kªnh cÇn ®o trong sè kªnh ®Çu vµo, hoÆc quÐt tiÕp nèi c¶ 20 kªnh. Nhê card giao tiÕp mµ Strain connector - 20 giao tiÕp víi vi tÝnh. Mét ch−¬ng tr×nh gåm 2 module ®−îc cµi ®Æt trong m¸y tÝnh: - Module 1: ch−¬ng tr×nh giao tiÕp gi÷a m¸y tÝnh víi phÇn cøng, cho phÐp ®iÒu khiÓn chuyÓn ®æi A/D vµ thu nhËn sè liÖu d¹ng sè. - Module 2: ch−¬ng tr×nh tÝnh to¸n ®Ó xö lý, hiÓn thÞ kÕt qu¶ trªn mµn h×nh. Trªn H×nh 4 lµ h×nh ¶nh phÇn cøng hÖ thèng ®o cÇu do PTNCHUD chÕ t¹o: gåm c¶m biÕn ®o chuyÓn vÞ (H×nh 4a) vµ Strain Connector 20 kªnh (H×nh 4b). a. C¶m biÕn ®o chuyÓn vÞ b. Strain connector - 20 H×nh 4: PhÇn cøng hÖ thèng ®o cÇu 2.2. C¸c ®¹i l−îng ®o trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp trong qu¸ tr×nh ®o cÇu. a- C¸c ®¹i l−îng ®o trùc tiÕp gåm biÕn d¹ng vµ ®é vâng. TÝn hiÖu biÕn d¹ng t¹i 1 ®iÓm trªn bÒ mÆt dÇm cÇu nhËn trùc tiÕp tõ c¸c tÊm biÕn trë d¸n lªn mÆt dÇm. TÝn hiÖu ®é vâng nhËn ®−îc tõ c¶m biÕn ®o ®é vâng. Trªn H×nh 4b lµ c¶m biÕn ®o ®é vâng do PTNCHUD chÕ t¹o, cho phÐp ®o chuyÓn vÞ tèi ®a 5cm sai sè tèi ®a 0.1mm. b- C¸c ®¹i l−îng ®o gi¸n tiÕp: - §é vâng ®−îc tÝnh b»ng c¸c gi¶i thuËt [5]. - TÇn sè riªng ®−îc tÝnh b»ng gi¶i thuËt ph©n tÝch phæ. - §é suy gi¶m loga vµ hÖ sè gi¶m chÊn. - HÖ sè xung kÝch.
  4. III. Tæ chøc thÝ nghiÖm 3.1. ThiÕt bÞ S¬ ®å toµn bé thiÕt bÞ nh− sau (H×nh 5): 1 2 3 C¶m biÕn Strain connector M¸y tÝnh H×nh 5: S¬ ®å hÖ thèng ®o tù ®éng kü thuËt sè 1- C¸c c¶m biÕn hoÆc lµ tÊm biÕn trë hoÆc c¶m biÕn ®o chuyÓn vÞ 2- Bé giao tiÕp 20 kªnh 3- M¸y tÝnh 3.2. §Æc ®iÓm ®èi t−îng thÝ nghiÖm a- ViÖc thö nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh nhiÒu lÇn t¹i cÇu R¹ch ChiÕc vµ cÇu B×nh §iÒn II. §Æc ®iÓm cña c¸c cÇu trªn lµ dÇm ®Òu cïng lo¹i bª t«ng øng lùc tr−íc, víi chiÒu dµi 24.7m. Riªng t¹i cÇu R¹ch ChiÕc, viÖc ®o ®¹c ®· ®−îc tiÕn hµnh trong 2 n¨m 2000 vµ 2002. Së dÜ c¸c cÇu trªn ®−îc tiÕn hµnh thÝ nghiÖm v× ®· cã nhiÒu sè liÖu tõ c¸c lÇn kiÓm ®Þnh cña c¸c cÇu cã kÕt cÊu t−¬ng tù nh− cÇu R¹ch ¤ng, cÇu ¤ng Me, cÇu Kh¸nh Héi. b- C¸c sè liÖu ®−îc thu thËp ngay trong qu¸ tr×nh giao th«ng b×nh th−êng. §iÒu nµy cho thÊy −u ®iÓm vÒ sù tiÖn Ých, an toµn cña thiÕt bÞ. Tuy nhiªn v× h¹n chÕ vÒ kinh phÝ nªn nhãm nghiªn cøu ch−a thÓ thö nghiÖm víi t¶i chuÈn nh− quy tr×nh kiÓm ®Þnh yªu cÇu. 3.3. Sè liÖu thu thËp Sau ®©y lµ mét sè sè liÖu trong ®ît thö nghiÖm tõ ngµy 24/03 ®Õn 01/04 n¨m 2002 t¹i cÇu R¹ch ChiÕc. 3.3.1. Bè trÝ c¶m biÕn C¸c c¶m biÕn bè trÝ trªn dÇm nh− trªn H×nh 6 H×nh 6: Bè trÝ c¶m biÕn ®o vµ vÞ trÝ trªn dÇm P - TÊm ®iÖn trë ®o biÕn d¹ng CV - C¶m biÕn ®o chuyÓn vÞ Mçi c¶m biÕn ®−îc ®−a vµo mét kªnh t−¬ng øng nh− trªn B¶ng 2 B¶ng 2: Sè thø tù kªnh cña c¸c c¶m biÕn Sè thù tù c¶m P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 biÕn Sè thø thù kªnh K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Sè thù tù c¶m P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 CV1 CV2 CV3 biÕn Sè thø thù kªnh K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 (Trong ®ã, P: Strain gage, CV: ChuyÓn vÞ kÕ)
  5. 3.3.2. Ph−¬ng ph¸p lÊy sè liÖu T¹i mçi thêi ®iÓm thu thËp sè liÖu ë 20 kªnh víi tèc ®é lÊy mÉu lµ 64Hz (64 tÝn hiÖu/s). Tæng sè sè liÖu thu thËp chøa h¬n 1000 files, mçi file l−u tÝn hiÖu theo thêi gian cña 20 kªnh, mçi kªnh tèi thiÓu cã 512 sè liÖu. Trªn H×nh 7 lµ c¸c ®å thÞ thu ®−îc cña 20 kªnh ®ång thêi. H×nh 7: §å thÞ tÝn hiÖu biÕn d¹ng theo thêi gian cña file sè 30 thu ®−îc ë 20 kªnh Trªn H×nh 8 lµ ®å thÞ tõ 1 kªnh chøa trong 36 files liªn tôc tøc trong kho¶ng thêi gian 288s. 150 100 n i 50 a r t S 0 -50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Time(s) 150 100 n i 50 a r t S 0 -50 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 Time(s) 100 50 n i a r t 0 S -50 200 210 220 230 240 250 260 270 280 Time(s) H×nh 8: §å thÞ kªnh 5 chøa trong 36 files liªn tôc 3.4. C¸c th«ng sè thu ®−îc Ngoµi c¸c sè liÖu vµ ®å thÞ biÓu diÔn theo thêi gian thÓ hiÖn trong c¸c files vµ ®å thÞ, th× c¸c ®¹i l−îng quan t©m cã thÓ rót ra ®−îc: - Gi¸ trÞ lín nhÊt cña ®¹i l−îng ®o trùc tiÕp (chuyÓn vÞ, biÕn d¹ng) trªn B¶ng 3 cho vÝ dô c¸c sè liÖu chuyÓn vÞ lín nhÊt. B¶ng 3: ChuyÓn vÞ lín nhÊt cña dÇm ChuyÓn vÞ lín nhÊt cña dÇm sè 8 - Ngµy 29-3-2002 (mm) 29-3-2002 17h30 17h50 19h30 §iÓm ®o 1 (CV1) 1.662 0.520 2.754 §iÓm ®o 2 (CV2) 5.872 1.692 10.334 §iÓm ®o 3 (CV3) 1.555 0.857 2.521
  6. - TÇn sè riªng cña b¶n mÆt nhÞp cÇu (H×nh 9, 10) Pho phan tich tan so rieng Pho phan tich tan so rieng 0.04 3.95 0.2 ) ) 3.85Hz m m m ( m ( o o d d n n e i e i 0.02 B B 0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Tanso(Hz) Tanso(Hz) H×nh 9 H×nh 10 - HÖ sè suy gi¶m loga Trªn H×nh 11 lµ ®o¹n ®å thÞ tõ sè liÖu thu ®−îc, cho ta thÊy râ dao ®éng tù do t¾t dÇn D o thi dao dong tat dan H e so giam chan: 0.1289 50 40 30 20 Bien do 10 0 -10 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 -20 -30 -40 T hoi gian H×nh 11: §å thÞ dao ®éng t¾t dÇn - HÖ sè xung kÝch Bieu do chuyen vi dong V an toc tr ung binh: 25-35km/h Trªn H×nh 12 lµ ®o¹n ®å thÞ cho ta thÊy râ H e so xung kich: 1+H SX K =1.22 hiÖn t−îng dao ®éng g©y va ch¹m. 450 400 350 300 250 Bien do 200 150 100 50 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -50 -100 T hoi gian H×nh 12: §å thÞ dao ®éng c−ìng bøc 3.5. §¸nh gi¸ ®é tin cËy cña sè liÖu ®o ®−îc Do sè liÖu ®o cña nhãm nghiªn cøu kh«ng ph¶i trong ®iÒu kiÖn thö t¶i chuÈn, do vËy kh«ng thÓ ®èi chiÕu víi sè liÖu kiÓm ®Þnh vÒ 2 th«ng sè: biÕn d¹ng vµ ®é vâng. Tuy nhiªn c¸c sè liÖu ph¶n ¶nh tr¹ng th¸i ®éng: tÇn sè riªng, hÖ sè suy gi¶m loga, hÖ sè xung kÝch cña hÖ ë c¸c ®iÒu kiÖn t¶i kh¸c nhau ®Òu ph¶i thÓ hiÖn nh− nhau. Cïng trªn nhÞp 2 cña cÇu R¹ch ChiÕc, n¨m 2000, PTN CHUD ®· dïng hÖ thèng ®o tù ®éng thùc hiÖn ®ît ®o ®¹c t−¬ng tù nh− ®ît nµy. Trªn B¶ng 4 cho c¸c sè liÖu x¸c ®Þnh tÇn sè riªng vµ hÖ sè gi¶m chÊn thùc hiÖn trong 2 ®ît ®o n¨m 2000 vµ 2002.
  7. B¶ng 4: TÇn sè riªng vµ hÖ sè gi¶m chÊn. X¸c ®Þnh b¶ng hÖ thèng ®o tù ®éng t¹i cïng nhÞp cña cÇu R¹ch ChiÕc vµo hai n¨m kh¸c nhau. TÇn sè riªng HÖ sè gi¶m chÊn STT lÇn ®o N¨m 2000 N¨m 2002 N¨m 2000 N¨m 2002 1 3.86 3.8 0.12 0.132 2 3.84 3.85 0.117 0.1289 3 4 3.95 0.137 0.0959 4 3.99 4.2 0.1214 0.12343 5 3.97 3.79 0.099 0.12134 6 3.81 3.9 0.126 0.11964 7 4.04 4 0.127 0.1201 8 3.9 3.77 0.126 0.1345 9 3.87 4.1 0.119 0.1178 10 4.25 3.82 0.117 0.10697 Trung b×nh 3.953 3.918 0.12094 0.120058 Sai lÖch sè ®o gi÷a 2 n¨m 3.953 − 3.918 TÇn sè riªng = x100% =0.88% 3.953 HÖ sè gi¶m chÊn = 0.73% Trªn B¶ng 5 cho ta c¸c kÕt qu¶ vÒ tÇn sè riªng vµ hÖ sè gi¶m chÊn cña c¸c cÇu cã cïng kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp nh− sau: B¶ng 5:TÇn sè riªng vµ hÖ sè xung kÝch. §o ngÉu nhiªn b»ng KiÓm ®Þnh Qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh hÖ thèng tù ®éng R¹ch ¤ng ¤ng me Kh¸nh Héi CÇu R¹ch ChiÕc Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh 11/97 [2] 9/97 [3] 11/97 [4] 3/2002 TÇn sè riªng (Hz) 3.5 4 3.5 3.918 1+HÖ sè xung kÝch 1.15 1.19 1.16 1.2846 Theo kÕt qu¶ trªn B¶ng 5 ta nhËn thÊy ®−îc c¸c sai lÖch sè ®o tÇn sè riªng vµ hÖ sè xung kÝch gi÷a 2 ph−¬ng ph¸p ®o kiÓm ®Þnh vµ ®o ngÉu nhiªn b»ng hÖ thèng ®o cña PTNCHUD nh− sau (B¶ng 6): B¶ng 6: Sai lÖch sè ®o tÇn sè riªng vµ hÖ sè xung kÝch gi−a 2 ph−¬ng ph¸p ®o kiÓm ®Þnh vµ ®o b»ng hÖ thèng ®o tù ®éng cña PTNCHUD. R¹ch ¤ng ¤ng Me Kh¸nh Héi TÇn sè riªng 10% 2% 10% 1+ HÖ sè xung kÝch 11% 8% 10% IV. KÕt luËn a- Qua c¸c ®ît thö nghiÖm cho thÊy viÖc sö dông hÖ thèng ®o tù ®éng kü thuËt sè ®−îc chÕ t¹o trong n−íc sÏ n©ng cao rÊt nhiÒu chÊt l−îng ®o ®¹c, gi¶m gi¸ thµnh vµ cho phÐp t¨ng sè lÇn ®o ®¹c kiÓm tra b- HÖ thèng cã thÓ ®−îc dïng kh«ng nh÷ng trong qu¸ tr×nh kiÓm ®Þnh mµ c¶ trong qu¸ tr×nh khai th¸c. c- C¸c sè liÖu sau ®©y cã thÓ x¸c ®Þnh ngay trong qu¸ tr×nh khai th¸c mµ kh«ng ph¶i tæ chøc ®Æc biÖt nh− hiÖn t¹i:
  8. - C¸c th«ng sè ®¸nh gi¸ tr¹ng th¸i ®éng: tÇn sè riªng, hÖ sè gi¶m chÊn, hÖ sè xung kÝch. - Sù bÊt th−êng vÒ ph©n bè ®é vâng theo chiÒu dµi cÇu. - §é cøng t−¬ng ®−¬ng cña dÇm. - BiÕn d¹ng d−. V. TµI LIÖU THAM KH¶O [1] §Ò c−¬ng kiÓm ®Þnh cÇu B×nh TriÖu - QuËn B×nh Th¹nh, Tp. HCM - Tr−êng §H Giao Th«ng VËn T¶i, chi nh¸nh C«ng ty T− VÊn TriÓn Khai C«ng NghÖ Vµ X©y Dùng Giao Th«ng, Tp.HCM 2001. [2] Hå s¬ b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh CÇu R¹ch ¤ng, QuËn 8 - Tp. HCM. Së Giao Th«ng C«ng Ch¸nh Tp. HCM, khu Qu¶n lý C«ng Tr×nh QTCC, ®¬n vÞ thùc hiÖn: Trung T©m Nghiªn Cøu øng Dông C«ng NghÖ X©y Dùng; 11/1997. [3] ThuyÕt minh kiÓm ®Þnh cÇu ¤ng Me nhá, Km 2043+028 Quèc lé 1A, tØnh VÜnh Long. Tr−êng §¹i Häc X©y Dùng Hµ Néi – Trung t©m Kü ThuËt NÒn Mãng – C«ng Tr×nh. Hµ Néi 9/97. [4] Hå s¬ b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh cÇu Kh¸nh Héi, QuËn 4 - Tp. HCM. Së Giao Th«ng C«ng Ch¸nh TP. HCM, khu Qu¶n Lý C«ng Tr×nh QTCC, ®¬n vÞ thùc hiÖn: Trung t©m Nghiªn Cøu øng Dông C«ng NghÖ X©y Dùng; 11/1997. [5] Ng« KiÒu Nhi - VÒ ®Ò nghÞ ph−¬ng ph¸p thùc nghiÖm x¸c ®Þnh ®é vâng cÇu. T¹p chÝ Ph¸t triÓn Khoa häc C«ng nghÖ, tËp 3, th¸ng 04/2000, nhµ xuÊt b¶n §¹i Häc Quèc Gia TP.HCM. [6] Ng« kiÒu Nhi - B¸o c¸o nghiÖm thu ®Ò tµi NCKH cÊp Bé Kh¶o s¸t hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ ®o dao ®éng ®−îc chÕ t¹o ®Ó theo dâi t×nh tr¹ng cÇu, §¬n vÞ thùc hiÖn: Phßng ThÝ NghiÖm C¬ Häc øng Dông – Tr−êng §H B¸ch Khoa TP.HCM. [7] Ng« KiÒu Nhi - B¸o c¸o gi¸m ®Þnh ®Ò tµi cÊp Thµnh phè Tù ®éng hãa qu¸ tr×nh ®o phôc vô kiÓm ®Þnh vµ theo dâi tr¹ng th¸i c¬ häc mét sè lo¹i cÇu, §¬n vÞ thùc hiÖn: Phßng ThÝ NghiÖm C¬ Häc øng Dông - Tr−êng §H B¸ch Khoa TP.HCM.
Đồng bộ tài khoản