HỆ THỐNG HUYỆT - Nhóm Huyệt NGŨ DU

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
179
lượt xem
33
download

HỆ THỐNG HUYỆT - Nhóm Huyệt NGŨ DU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc Tính: + Là con đường vận hành của kinh mạch. Thiên ‘Cửu Châm Thập Nhị Nguyên’ ghi: “Con đường vận hành của nhị thập thất khí đều ở Ngũ Du huyệt vậy” (LKhu 1, 86). + Theo thiên ‘Cửu Châm Thập Nhị Nguyên’ (LKhu 1, 77-79) thì tổng số ngũ du huyệt là 71 huyệt gồm: Ngũ Tạng ngũ ngũ là nhị thập ngũ (25) huyệt Du. Lục phủ lục lục là tam thập lục (36) huyệt Du. + Thường ở vị trí đầu các ngón tay, chân hoặc các khớp. Trương-Cảnh-Nhạc khi chú giải thiên ‘Cửu Châm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG HUYỆT - Nhóm Huyệt NGŨ DU

  1. HỆ THỐNG HUYỆT Nhóm Huyệt NGŨ DU Đặc Tính: + Là con đường vận hành của kinh mạch. Thiên ‘Cửu Châm Thập Nhị Nguyên’ ghi: “Con đường vận hành của nhị thập thất khí đều ở Ngũ Du huyệt vậy” (LKhu 1, 86). + Theo thiên ‘Cửu Châm Thập Nhị Nguyên’ (LKhu 1, 77-79) thì tổng số ngũ du huyệt là 71 huyệt gồm: Ngũ Tạng ngũ ngũ là nhị thập ngũ (25) huyệt Du. Lục phủ lục lục là tam thập lục (36) huyệt Du. + Thường ở vị trí đầu các ngón tay, chân hoặc các khớp. Trương-Cảnh-Nhạc khi chú giải thiên ‘Cửu Châm Thập Nhị Nguyên’ sách Linh Khu viết: “ Thập nhị nguyên xát ra ở tứ quan. Tứ quan là 2 khủy tay, 2 đầu gối, đó là cốt tiết ở toàn thể con người. Cho nên các huyệt Tỉnh, Vinh, Du, Nguyên, Kinh, Hợp đều đi không quá khủy tay ở tay, đi không quá đầu gối ở chân”.
  2. + Theo 1 thứ tự nhất định: Tỉnh - Vinh (Huỳnh) - Du - Kinh - Hợp và từ ngoài vào trong. + Sự sắp xếp của nhóm Ngũ Du Huyệt luôn luôn theo nguyên tắc tương sinh. + Các kinh Âm luôn khởi đầu bằng hành Mộc (kế đó là Hỏa, Thổ, Kim và kết thúc ở Thủy). + Các kinh Dương, nghịch lại với kinh Âm, do đó, bao giờ cũng khởi đầu bằng hành Kim (kế đó là Thủy, Mộc, Hỏa và kết thúc ở Thổ). NGŨ DU TỈNH HỢP VINH DU KINH Mộc Hỏa Thổ Thủy KINH ÂM Kim KINH DƯƠNG Thủy Mộc Hỏa Thổ Kim Tác Dụng: có khả năng điều chỉnh đa số các rối loạn của kinh lạc, Tạng Phủ. a.1- Huyệt TỈNH (Là nơi kinh khí bắt đầu xuất phát của mỗi đường kinh ‘Sở xuất vi Tỉnh’ (LKhu 1, 81).
  3. (Kinh Âm luôn khởi đầu bằng huyệt Mộc, kinh D ương ngược lại, luôn khởi đầu bằng huyệt Kim. Tác dụng của huyệt xin xem ở chương ‘Nguyên Tắc Xử Dụng Huyệt’ trang 66. BIỂU ĐỒ HUYỆT TỈNH ĐƯỜNG KINH HUYỆT TỈNH Phế Thiếu Thương (P.1) - Mộc Đại Trường Thương Dương (Đtr.1) - Kim Vị Lệ Đoài (Vi.45) - Kim Tỳ Ẩn Bạch (Ty.1) - Mộc Thiếu Xung (Tm.1) - Mộc Tâm Tiểu Trường Thiếu Trạch (Ttr.1) - Kim Bàng Quang Chí Âm (Bq.67) - Kim Thận Dũng Tuyền (Th.1) - Mộc Trung Xung (Tb.9) - Mộc Tâm Bào
  4. Tam Tiêu Quan Xung (Ttu.1) - Kim Đởm Túc Khiếu Âm (Đ.44) - Kim Đại Đôn (C.1) - Mộc Can a.2- Huyệt VINH (Huỳnh) (Là nơi kinh khí chuyển qua ‘Sở lưu vi Vinh’ (LKhu 1, 82). ( Kinh Âm mang hành Hỏa, kinh Dương mang hành Thủy. Tác dụng của huyệt xin xem ở chương ‘Nguyên Tắc Xử Dụng Huyệt’ trang 66. BIỂU ĐỒ HUYỆT VINH (HUỲNH) HUYỆT KINH Phế Ngư Tế (P.10) - Hỏa Đại Trường Nhị Gian (Đtr.2) - Thủy Vị Nội Đình (Vi.44) - Thủy Tỳ Đại Đô (Ty.2) - Hỏa Thiếu Phủ (Tm.8) - Hỏa Tâm
  5. Tiểu Trường Tiền Cốc (Ttr.2) - Thủy Thông Cốc (Bq.66) - Thủy Bàng Quang Thận Nhiên Cốc (Th.2) - Hỏa Lao Cung (Tb.8) - Hỏa Tâm Bào Dịch Môn (Ttu.2) - Thủy Tam Tiêu Đởm Hiệp Khê (Đ.43) - Thủy Hành Gian (C.2) - Hỏa Can a.3- Huyệt DU (Là nơi kinh khí rót vào ‘Sở chú vi Du’ (LKhu 1.83). (Là huyệt Nguyên của các kinh Âm. (Kinh Âm mang hành Thổ, kinh Dương mang hành Mộc Tác dụng của huyệt xin xem ở chương ‘Nguyên Tắc Xử Dụng Huyệt’ trang 67.
  6. BIỂU ĐỒ HUYỆT DU HUYỆT KINH Phế Thái Uyên (P.9) - Thổ Đại Trường Tam Gian (Đtr.3) - Mộc Vị Hãm Cốc (Vi.43) - Mộc Tỳ Thái Bạch (Ty.3) - Thổ Thần Môn (Tm.7) - Thổ Tâm Tiểu Trường Hậu Khê (Ttr.3) - Mộc Thúc Cốt (Bq. 65) - Mộc Bàng Quang Thận Thái Khê (Th.3) - Thổ Đại Lăng (Tb.7) - Thổ Tâm Bào Trung Chử (Ttu.3) - Mộc Tam Tiêu Đởm Túc Lâm Khấp (Đ.41) - Mộc Thái Xung (C.3) - Thổ Can
  7. a.4- Huyệt Kinh (Là nơi kinh khí đi qua để vào bên trong ‘Sở hành vi Kinh’ (LKhu 1, 84). (Kinh Âm mang hành Kim, Kinh Dương mang hành Hỏa. Tác dụng của huyệt xin xem ở chương ‘Nguyên Tắc Xử Dụng Huyệt’ trang 68. BIỂU ĐỒ HUYỆT KINH HUYỆT KINH Phế Kinh Cừ (P.8) Đại Trường Dương Khê (Đtr.5) Vị Giải Khê (Vi.41) Tỳ Thương Khâu (Ty.5) Linh Đạo Tm.4) Tâm Tiểu Trường Dương Cốc (Ttr.5) Bàng Quang Côn Lôn (Bq.60) Thận Phục Lưu (Th.7)
  8. Gian Sử (Tb.7) Tâm Bào Tam Tiêu Chi Câu (Ttu.6) Đởm Dương Phụ (38) Can Trung Phong (C.4) a.5- Huyệt Hợp (Là nơi kinh khí từ ngoài nhập vào bên trong Tạng Phủ ‘Sở nhập vi Hợp’ (LKhu 1, 85). (Kinh Âm mang hành Thủy, Kinh Dương mang hành Thổ (Huyệt Hợp là nơi giao hội của kinh khí bên trong và bên ngoài. Huyệt Hợp cũng là nơi để tà khí từ ngoài theo đó mà nhập sâu vào bên trong tạng phủ, đồng thời cũng là nơi để tà khí từ trong tạng phủ thoát ra kinh lạc bên ngoài. Tác dụng của huyệt xin xem ở chương ‘Nguyên Tắc Xử Dụng Huyệt’ trang 69. BIỂU ĐỒ HUYỆT HỢP HUYỆT HỢP KINH Phế Xích Trạch (P.5)
  9. Đại Trường Khúc Trì (Đtr.11) Vị Túc Tam Lý (Vi.36) Tỳ Âm Lăng Tuyền (Ty.9) Thiếu Hải (Tm.3) Tâm Tiểu Trường Tiểu Hải (Ttr.8) Ủy Trung (Bq.40) Bàng Quang Thận Âm Cốc (Th.10) Khúc Trạch (Tb.3) Tâm Bào Thiên Tỉnh (Ttu.10) Tam Tiêu Đởm Dương Lăng Tuyền (Đ.34) Khúc Tuyền (C.8) Can Ngoài ra, thiên ‘Kim Qũy Chân Ngôn Luận’ (TVấn 4) và thiên ‘Thông Bình Hư Thực Luận’ (TVấn 28) có nêu lên 3 huyệt Hợp không nằm trong nhóm huyệt Hợp Kinh Điển. Đó là: + Hợp của Đại Trường : Thượng Cự Hư (Vi.37).
  10. + Hợp của Tiểu Trường : Hạ Cự Hư (Vi.39). + Hợp của Tam Tiêu : Ủy Dương (Bq.53).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản