Hệ thống mã hoá khoá động cơ

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
153
lượt xem
52
download

Hệ thống mã hoá khoá động cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống mã hoá khoá động cơ Khái quát của chương Chương này trình bày về Hệ thống mã hoá khoá động cơ. · · · Khái quát Các bộ phận Nguyên lý hoạt động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống mã hoá khoá động cơ

  1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ Hệ thống mã hoá khoá động cơ Khái quát của chương Chương này trình bày về Hệ thống mã hoá khoá động cơ. · Khái quát · Các bộ phận · Nguyên lý hoạt động 1
  2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t HÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ lµ mét hÖ thèng chèng trém cho xe. HÖ thèng nµy ng¨n kh«ng cho ®éng c¬ khëi ®éng b»ng c¸ch ng¨n c¶n qu¸ tr×nh ®¸nh löa vµ phun nhiªn liÖu khi bÊt kú mét ch×a kho¸ nµo kh«ng ph¶i lµ ch×a kho¸ cã m· ID* ®· ®­îc ®¨ng ký tr­íc. Khi ®Æt chÕ ®é cho hÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ ®éng, th× ®Ìn chØ b¸o an ninh nh¸y ®Ó cho biÕt hÖ thèng ®· ®­îc x¸c lËp. HÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ gåm cã mét chÝp m· ch×a kho¸, mét cuén d©y thu ph¸t tÝn hiÖu, ECU kho¸ ®éng c¬ vµ ECU ®éng c¬ . v.v. Cã hai lo¹i hÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬, mét lo¹i ®iÒu khiÓn b»ng ECU ®éc lËp (ECU kho¸ ®éng c¬) vµ lo¹i kia th× ®iÒu khiÓn b»ng ECU ®éng c¬ cã ECU kho¸ ®éng c¬ ë bªn trong. M· ID* (m· ch×a kho¸ ®iÖn) (1/1) Kh¸i qu¸t Chøc n¨ng 1. Chøc n¨ng x¸c lËp/bá chÕ ®é cña hÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ (1) X¸c lËp chÕ ®é cho hÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ Thêi ®iÓm rót ch×a kho¸ ®iÖn ra khái æ kho¸ ®iÖn hoÆc 20 gi©y sau khi xoay ch×a kho¸ ®iÖn vÒ vÞ trÝ “ACC” hoÆc “LOCK”, hÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ ®­îc x¸c lËp viÖc ®¸nh löa khëi ®éng vµ phun nhiªn liÖu kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. Gîi ý: Khi hÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ ®­îc x¸c lËp chÕ ®é, th× ngay c¶ khi rót ch×a kho¸ ra khái æ kho¸ ®iÖn ra vµ trùc tiÕp xoay b»ng t« vÝt dÑt hoÆc c¸c dông cô t­¬ng ®­¬ng vÒ vÞ trÝ START ®Ó khëi ®éng m¸y khëi ®éng, còng kh«ng thÓ khëi ®éng ®­îc. §ã lµ v× hÖ thèng ®¸nh löa kh«ng lµm viÖc vµ nhiªn liÖu còng kh«ng ®­îc phun vµo ®éng c¬. (2) Bá chÕ ®é cña hÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ Khi c¾m ch×a kho¸ ®iÖn æ kho¸ th× ECU kho¸ ®éng c¬ vµ chÝp m· ch×a kho¸ n»m trong ch×a kho¸ b¾t ®Çu giao tiÕp víi nhau. Sau khi ®­îc giao tiÕp b¾t ®Çu, nÕu m· khëi ®éng ®¨ng ký trong ECU kho¸ ®éng c¬ vµ trong chÝp m· ch×a cña nã trïng hîp nhau hai lÇn liªn tôc, th× chÕ ®é cña hÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ ®­îc huû bá lµm cho hÖ thèng ®¸nh löa b¾t ®Çu lµm viÖc vµ nhiªn liÖu ®­îc phun vµo ®éng c¬. KÕt qña lµ ®éng c¬ cã thÓ khëi ®éng ®­îc. (1/4) 2
  3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ 2. Chøc n¨ng ®¨ng ký m· kho¸ Chøc n¨ng ®¨ng ký m· kho¸ gåm cã chøc n¨ng ®¨ng ký tù ®éng, ®¨ng ký bæ sung vµ xo¸ bá m¸ kho¸. Ch×a kho¸ chÝnh ®¨ng ký trong ECU ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký bæ sung vµ xo¸ bá m· kho¸. H·y tham kh¶o h­íng dÉn söa ch÷a (khu vùc B¾c Mü) hoÆc t¹p chÝ dÞch vô söa ch÷a (cho c¸c n­íc kh¸c) ®Ó cã thªm th«ng tin chi tiÕt. (1) §¨ng ký m· ch×a lÇn ®Çu §©y lµ mét hÖ thèng ®Ó ®¨ng ký tù ®éng m· ch×a khãa (m· ch×a chÝnh vµ m· ch×a phô) khi thay thÕ ECU kho¸ ®éng c¬. Sau khi thay thÕ ECU kho¸ ®éng c, bËt kho¸ ®iÖn lªn vÞ trÝ ON lµm cho ®Ìn chØ b¸o nhÊp nh¸y. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, tra ch×a kho¸ chÝnh vµ ch×a kho¸ phô vµo æ kho¸ ®¸nh löa ®Ó tù ®éng ®¨ng ký m· ch×a vµo ECU. Gîi ý: Trong qóa tr×nh ®¨ng ký lÇn ®Çu (®¨ng ký tù ®éng), m· ch×a cã thÓ ®­îc ®¨ng ký cho 3 hoÆc 4 ch×a. ViÖc ®¨ng ký lÇn cuèi (ch×a thø 3 hoÆc thø 4) ®­îc thùc hiÖn ë chÕ ®é ®¨ng ký m· ch×a phô. Sau khi ®¨ng ký lÇn ®Çu, cho c¸c chÕ ®é cã thÓ mÊt xÊp xØ 30 phót ®Ó thùc hiÖn viÖc giao tiÕp m· ID gi÷a ECU kho¸ ®éng c¬ vµ ECU ®éng c¬. (2/4) Nguyªn t¾c chung Chøc n¨ng (2) §¨ng ký m· ch×a bæ sung §©y lµ chøc n¨ng thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký bæ sung m· ch×a míi (m· ch×a chÝnh vµ m· ch×a phô) cã m· ch×a ®· ®­îc ®¨ng ký trong ECU. H×nh vÏ bªn ph¶i cho ta mét vÝ dô vÒ ph­¬ng ph¸p ®¨ng ký bæ sung ®èi víi lo¹i ®iÒu khiÓn b»ng ECU kho¸ ®éng c¬ . Ph­¬ng ph¸p ®¨ng ký nµy ®­îc thùc hiÖn nhê vËn hµnh kho¸ ®iÖn vµ thao t¸c ®ãng/më cöa xe phÝa ng­êi l¸i. Gîi ý: (4) Sù kh¸c nhau gi÷a ch×a chÝnh vµ ch×a phô Hai hoÆc ba ch×a chÝnh vµ mét ch×a phô ®­îc x¸c lËp cho ch×a kho¸ ®iÖn ®èi víi hÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬. ViÖc ®¨ng ký vµ xo¸ bá m· ch×a chØ cã thÓ thùc hiÖn b»ng ch×a kho¸ chÝnh. Do ®ã viÖc ®¨ng ký ch×a chÝnh vµ ch×a phô lµ cÇn thiÕt. ViÖc thiÕt lËp ch×a chÝnh vµ ch×a phô còng ®­îc ph©n lo¹i theo ph­¬ng ph¸p ®¨ng ký. (5) Khi bÞ mÊt tÊt c¶ c¸c ch×a kho¸ NÕu bÞ mÊt tÊt c¶ c¸c ch×a ®Ó ®¨ng ký ch×a míi th× cÇn ph¶i thay thÕ ECU kho¸ ®éng c¬ hoÆc ECU ®éng c¬ vµ tiÕn hµnh ®¨ng ký. ë mét sè n­íc, mét sè xe cã chøc n¨ng thiÕt lËp l¹i m· ch×a. (4/4) 3
  4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ C¸c bé phËn VÞ trÝ HÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ lo¹i ®iÒu khiÓn b»ng ECU kho¸ ®éng c¬ gåm cã c¸c bé phËn sau ®©y. 1. Ch×a kho¸ ®iÖn (cã ®Æt chÝp m· ch×a kho¸ bªn trong) Cuén d©y trong chÝp m· ch×a l¾p bªn trong ch×a kho¸ sÏ ph¶n øng víi tõ tr­êng ®­îc t¹o ra bëi cuén d©y ch×a thu ph¸t. KÕt qu¶ lµ chÝp m· ch×a nµy ®­îc n¹p ®iÖn vµ m· ID ®­îc truyÒn ®i. Do ®ã kh«ng cÇn ph¶i cã pin riªng cho chÝp m· ch×a kho¸ nµy. Gîi ý: C¸c ch×a kho¸ ®iÖn ®­îc chia ra thµnh lo¹i ch×a nhiÒu trong mét vµ lo¹i ®éc lËp. ChÝp m· ch×a kho¸ lo¹i ®éc lËp ®­îc ®Æt ngay bé ®iÒu khiÓn tõ xa. 2. Cuén d©y ch×a thu ph¸t Cuén d©y ch×a thu ph¸t t¹o ra tõ tr­êng xung quanh æ kho¸ ®iÖn vµ nhËn m· ID cña ch×a kho¸. 3. Bé khuyÕch ®¹i ch×a thu ph¸t Theo tÝn hiÖu tõ ECU kho¸ ®éng c¬, bé khuyÕch ®¹i ch×a thu ph¸t cho phÐp dßng ®iÖn ®i vµo cuén d©y ch×a thu ph¸t vµ t¹o ra tõ tr­êng. Bé khuyÕch ®¹i ch×a thu ph¸t ph¸t ra m· ID cña ch×a nhËn ®­îc thu bëi cuén d©y ch×a thu ph¸t göi ®Õn ECU kho¸ ®éng c¬. 4. ECU kho¸ ®éng c¬ ECU kho¸ ®éng c¬ nhËn m· ID ch×a kho¸ tõ bé khuyÕch ®¹i ch×a thu ph¸t ®ång thêi kiÓm tra vµ so s¸nh víi m· ID ®· ®¨ng ký. Theo kÕt qu¶ kiÓm tra nã sÏ x¸c ®Þnh xem ®éng c¬ cã thÓ khëi ®éng ®­îc hay kh«ng vµ truyÒn tÝn hiÖu tíi ECU ®éng c¬. ECU nµy ®iÒu khiÓn ®Ìn chØ b¸o an ninh nhÊp nh¸y/t¾t. 5. ECU ®éng c¬ Theo tÝn hiÖu cho phÐp khëi ®éng ®éng c¬ tõ ECU kho¸ ®éng c¬, ECU ®éng c¬ sÏ tiÕn hµnh khëi ®éng ®éng c¬. 6. C«ng t¾c c¶nh b¸o më kho¸ b»ng ch×a C«ng t¾c nµy x¸c ®Þnh xem ch×a cã ®­îc c¾m vµo æ kho¸ ®iÖn hay ch­a vµ ph¸t tÝn hiÖu tíi ECU kho¸ ®éng c¬. 7. §Ìn b¸o an ninh (1/1) Ho¹t ®éng Nguyªn lý ho¹t ®éng 1. Nguyªn lý ®Æt hÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ (lo¹i ®iÒu khiÓn b»ng ECU kho¸ ®éng c¬) Khi rót ch×a kho¸ ®iÖn ra khái æ kho¸, c«ng t¾c c¶nh b¸o më kho¸ b»ng ch×a sÏ t¾t OFF. ECU kho¸ ®éng c¬ x¸c ®Þnh tÝn hiÖu nµy vµ thiÕt lËp chÕ ®é kho¸ cho hÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ vµ ®Ìn chØ b¸o an ninh tiÕp tôc nh¸y. Gîi ý: Khi t¾t ch×a kho¸ ®iÖn tõ vÞ trÝ ON sang vÞ trÝ ACC hoÆc LOCK vµ sau kho¶ng 20 gi©y ë t×nh tr¹ng nµy, ECU kho¸ ®éng c¬ sÏ x¸c ®Þnh ®iÒu ®ã tõ cùc IG, thiÕt lËp chÕ ®é kho¸ ®éng c¬ vµ tiÕp tôc lµm cho ®Ìn chØ b¸o an ninh nh¸y. (1/5) 4
  5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ Ho¹t ®éng Nguyªn lý ho¹t ®éng 2. Nguyªn lý bá chÕ ®é kho¸ ®éng c¬ (lo¹i ®iÒu khiÓn b»ng ECU kho¸ ®éng c¬) (2/5) (1) Tra ch×a kho¸ vµo æ kho¸ ®iÖn Khi c¾m ch×a kho¸ ®iÖn vµo æ khãa, c«ng t¾c c¶nh b¸o më kho¸ b»ng ch×a ®­îc bËt lªn. ECU kho¸ ®éng c¬ x¸c ®Þnh tÝn hiÖu nµy vµ nã sÏ cung cÊp ®iÖn cho bé khuyÕch ch×a thu ph¸t qua cùc VC5 vµ truyÒn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn th«ng qua cùc TXTC. KÕt qu¶ lµ, dßng ®iÖn sÏ ®i vµo cuén d©y ch×a thu ph¸t vµ t¹o ra tõ tr­êng xung quanh æ kho¸ ®iÖn. (3/5) (2) Bá chÕ ®é kho¸ ®éng c¬ Khi tõ tr­êng ®­îc t¹o ra xung quanh æ kho¸ ®iÖn, tÝn hiÖu m· ID ®­îc ®¨ng ký trong chÝp m· ho¸ ch×a ®Æt trong ch×a kho¸ ®­îc truyÒn tíi cuén d©y ch×a thu ph¸t. Bé khuyÕch ®¹i ch×a thu ph¸t truyÒn tíi cùc CODE cña ECU kho¸ ®éng c¬. ECU kho¸ ®éng c¬ kiÓm tra m· ID nhËn ®­îc vµ so s¸nh víi m· ID ®· ®¨ng ký. NÕu ECU thÊy nh÷ng tÝn hiÖu nµy phï hîp nhau th× nã sÏ truyÒn vµ nhËn c¸c tÝn hiÖu b»ng ®­êng truyÒn giao tiÕp ®Æc biÖt (cùc EFIO tíi cùc EFII) ®Ó h­íng dÉn viÖc cho phÐp khëi ®éng ®éng c¬ cho ECU ®éng c¬ vµ do ®ã lµm cho chÕ ®é kho¸ ®éng c¬ bÞ huû. (4/5) 5
  6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ Ho¹t ®éng Nguyªn lý ho¹t ®éng (3) T¾t ®Ìn chØ b¸o an ninh Khi ECU kho¸ ®éng c¬ xo¸ bá chÕ ®é kho¸ ®éng c¬, th× viÖc ®iÒu khiÓn ®Ìn chØ b¸o an ninh nhÊp nh¸y kÕt thóc vµ ®Ìn còng bÞ t¾t. Gîi ý: NÕu m¹ch cña cùc +B cña ECU kho¸ ®éng c¬ bÞ hë m¹ch, th× viÖc bËt kho¸ ®iÖn lµm cho nguån dù phßng cung cÊp tíi ECU kho¸ ®éng c¬ vµ b¾t ®Çu c«ng viÖc kiÓm tra so s¸nh m· ID. (5/5) 6
  7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. 7
  8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ Câu hỏi- 1 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho mỗi câu sau đây về các bộ phận của hệ thống mã hoá khoá động cơ. Các câu trả lời No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai đúng 1. Đèn chỉ báo an ninh nháy để cho biết hệ thống đang được thiết lập. Đúng Sai 2. Hệ thống ngăn không cho động cơ khởi động bằng các chìa khoá khác với các chìa khoá có cùng mã ID của xe. Đúng Sai 3. Hệ thống ngăn không cho động cơ khởi động bằng cách không cho máy khởi động quay. Đúng Sai 4. Có hai loại hệ thống khoá khởi động động cơ: Loại điều khiển bằng ECU khoá động cơ và loại điều khiển bằng ECU động cơ. Đúng Sai 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản