Hệ thống một số tài khoản kế toán

Chia sẻ: 09111987

Liệt kê chi tiết danh mục hệ thống tài khoản kế toán.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hệ thống một số tài khoản kế toán

SỐ HIỆU TÀI 
KHOẢN
TÊN TÀI KHOẢN

CẤP I CẤP II
LOẠI 1: TÀI SẢN LƯU ĐỘNG

111 Tiền mặt

1111 Tiền mặt Việt Nam

1112 Ngoại tệ

1113112 Tiền gửi ngân hàng

1121 Tiền Việt Nam

1122 Ngoại tệ

1123 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý113 Tiền đang chuyển

1131 Tiền Việt Nam

1132 Ngoại tệ121 Đầu tư tài chính ngắn hạn

1211 Cổ phiếu

1212 Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu128 Đầu tư tài chính ngắn hạn khác

1281 Tiền gửi có kỳ hạn

1282 Đầu tư ngắn hạn khác129 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn131 Phải thu của khách hàng133 Thuế GTGT được khấu trừ

1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ136 Phải thu nội bộ

1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

1368 Phải thu nội bộ khác138 Phải thu khác

1381 Tài sản thiếu chờ xử lý

1385 Phải thu về cổ phần hóa

1388 Phải thu khác139 Dự phòng các khoản thu khó đòi141 Tạm ứng142 Chi phí trả trước ngắn hạn144 Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn151 Hàng hóa mua đang đi đường152 Nguyên liệu, vật liệu153 Công cụ, dụng cụ
154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang155 Thành phẩm156 Hàng hóa

1561 Giá mua hàng hóa

1562 Chi phí thu mua hàng hóa

1567 Hàng hóa bất động sản157 Hàng gửi đi bán158 Hàng hóa kho bảo thuế159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho161 Chi sự nghiệp

1611 Chi sự nghiệp năm trước

1612 Chi sự nghiệp năm nayLOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN
211 Tài sản cố định hữu hình

2111 Nhà cửa, vật kiến trúc

2112 Máy móc, thiết bị

2113 Phương tiện vận tải truyền dẫn

2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý

2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm

2118 Tài sản cố định khác212 Tài sản cố định thuê tài chính213 Tài sản cố định vô hình

2131 Quyền sử dụng đất

2132 Quyền phát hành

2133 Bản quyền, bằng sáng chế

2134 Nhãn hiệu hàng hóa

2135 Phần mềm máy tính

2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền

2138 Tài sản cố định vô hình khác214 Hao mòn TSCĐ

2141 Hao mòn TSCĐ cố định hữu hình

2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

2143 Hao mòn TSCĐ vô hình

2147 Hao mòn bất động sản đầu tư217 Bất động sản đầu tư221 Đầu tư vào công ty con222 Vôn gop liên doanh
́ ́223 Đầu tư vào công ty liên kết228 Đầu tư dài hạn khác
2281 Cổ phiếu

2282 Trái phiếu

2288 Đầu tư dài hạn khác229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn241 Xây dựng cơ bản dở dang

2411 Mua sắm TSCĐ

2412 Xây dựng cơ bản

2413 Sửa chữa lớn TSCĐ242 Chi phí trả trước dài hạn243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại244 Ký qũy, ký cược dài hạnLOẠI 3: NỢ PHẢI TRẢ311 Vay ngắn hạn315 Nợ dài hạn đến hạn trả331 Phải trả người bán333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

3331 Thuế GTGT phải nộp

33311 Thuế GTGT đầu ra

33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu

3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt

3333 Thuế xuất nhập khẩu

3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp

3336 Thuế tài nguyên

3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất

3338 Các loại thuế khác

3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác334 Phải trả người lao động

3341 Phải trả công nhân viên

3342 Phải trả người lao động khác335 Chi phí phải trả336 Phải trả nội bộ337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng338 Phải trả, phải nộp khác

3381 Tài sản thừa chờ giải quyết

3382 Kinh phí công đoàn

3383 Bảo hiểm xã hội

3384 Bảo hiểm y tế

3385 Phải trả về cổ phần hóa

3386 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

3387 Doanh thu chưa thực hiện

3388 Phải trả, phải nộp khác
341 Vay dài hạn342 Nợ dài hạn343 Trái phiếu phát hành

3431 Mệnh giá trái phiếu

3432 Chiết khấu trái phiếu

3434 Phụ trội trái phiếu344 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
352 Dự phòng phải trả
LOẠI 4: NGUỒN VỐN CHỦ SỠ HỮU
411 Nguồn vốn kinh doanh

4111 Vốn đầu tư chủ sỡ hữu

4112 Thặng dư vốn cổ phần

4118 Vốn khác412 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tài sản413 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái

4131 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính

4132 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB414 Quỹ đầu tư phát triển415 Quỹ dự phòng tài chính418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu419 Cổ phiếu quỹ421 Lợi nhuận chưa phân phối

4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay431 Quỹ khen thưởng phúc lợi

4311 Quỹ khen thưởng

4312 Quỹ phúc lợi

4313 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ441 Ngồn vố đầu tư xây dựng cơ bản461 Nguồn kinh phí sự nghiệp

4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước

4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
LOẠI 5: DOANH THU

511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

5111 Doanh thu bán hàng hóa

5112 Doanh thu các thành phẩm

5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ

5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá

5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư512 Doanh thu bán hàng nội bộ

5121 Doanh thu bán hàng hóa

5122 Doanh thu bán các thành phẩm

5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ515 Doanh thu hoạt động tài chính khác521 Chiết khấu thương mại531 Hàng bán bị trả lại532 Giảm giá hàng bánLOẠI 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH611 Mua hàng

6111 Mua nguyện vật liệu

6112 Mua hàng hóa621 Chi phí nguyên vậ liệu trực tiếp622 Chi phí nhân công trực tiếp623 Chi phí sử dụng máy thi công

6231 Chi phí nhân công

6232 Chi phí vật liệu

6233 Chi phí dụng cụ sản xuất

6234 Chi phí khấu hao máy thi công

6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài

6238 Chi phí bằng tiền khác627 Chi phí sản xuất chung

6271 Chi phí nhân viên phân xưởng

6272 Chi phí vật liệu

6273 Chi phí dụng cụ sản xuất

6274 Chi phí khấu hao TSCĐ

6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài

6278 Chi phí bằng tiền khác631 Giá thành sản xuất632 Giá vốn hàng bán635 Chi phí tài chính641 Chi phí bán hàng

6411 Chi phí nhân viên
6412 Chi phí vật liệu bao bì

6413 Chi phí dụng cụ đồ dùng

6414 Chi phí khấu hao TSCĐ

6415 Chi phí bảo hành

6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài

6418 Chi phí bằng tiền khác642 Chi phí quản lý doanh nghiệp

6421 Chi phí nhân viên quản lý

6422 Chi phí vậ liệu quản lý

6423 Chi phí đồ dùng văn phòng

6424 Chi phí khấu hao tài sản cố định

6425 Thuế phí và lệ phí

6426 Chi phí dự phòng

6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài

6428 Chi phí bằng tiền khácLOẠI 7: THU NHẬP KHÁC

711 Thu nhập khácLOẠI 8: CHI PHÍ KHÁC

811 Chi phí khác821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành

8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lạiLOẠI 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

911 Xác định kết quả kinh doanhTÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG001 Tài sản thuê ngoài002 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hàng, nhận gia công003 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược004 Nợ khó đòi đã xử lý007 Ngoại tệ các loại


II - DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Số hiệu TK
TT
GHI CHÚ
TÊN TÀI KHOẢN
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3
1 2 3 4 5 6

LOẠI TÀI KHOẢN 1
TÀI SẢN NGẮN HẠN
Tiền mặt
1 111
Tiền Việt Nam
1111
Ngoại tệ
1112
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
1113
Tiền gửi Ngân hàng Chi tiết theo
2 112
Tiền Việt Nam từng ngân hàng
1121
Ngoại tệ
1122
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
1123
Đầu tư tài chính ngắn hạn
3 121
Phải thu của khách hàng Chi tiết theo từng
4 131
khách hàng
Thuế GTGT được khấu trừ
5 133
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ
1331
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
1332
Phải thu khác
6 138
Tài sản thiếu chờ xử lý
1381
Phải thu khác
1388
Tạm ứng Chi tiết theo đối
7 141
tượng
Chi phí trả trước ngắn hạn
8 142
Nguyên liệu, vật liệu Chi tiết theo yêu
9 152
cầu quản lý
Công cụ, dụng cụ Chi tiết theo yêu
10 153
cầu quản lý
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Chi tiết theo yêu
11 154
cầu quản lý
Thành phẩm Chi tiết theo yêu
12 155
cầu quản lý
Chi tiết theo yêu
13 156 Hàng hoá
cầu quản lý
Hàng gửi đi bán Chi tiết theo yêu
14 157
cầu quản lý
Các khoản dự phòng
15 159
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn
1591
Dự phòng phải thu khó đòi
1592
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1593LOẠI TÀI KHOẢN 2
TÀI SẢN DÀI HẠN
Tài sản cố định
16 211
TSCĐ hữu hình
2111
2112 TSCĐ thuê tài chính
2113 TSCĐ vô hình
17 214 Hao mòn TSCĐ
Hao mòn TSCĐ hữu hình
2141
2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143 Hao mòn TSCĐ vô hình
Hao mòn bất động sản đầu tư
2147
Bất động sản đầu tư
18 217
Đầu tư tài chính dài hạn
19 221
Vốn góp liên doanh
2212
Đầu tư vào công ty liên kết
2213
Đầu tư tài chính dài hạn khác
2218
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
20 229
Xây dựng cơ bản dở dang
21 241
Mua sắm TSCĐ
2411
Xây dựng cơ bản dở dang
2412
Sửa chữa lớn TSCĐ
2413
Chi phí trả trước dài hạn
22 242
Ký quỹ, ký cược dài hạn
23 244

LOẠI TÀI KHOẢN 3
NỢ PHẢI TRẢ
Vay ngắn hạn
24 311
Nợ dài hạn đến hạn trả
25 315
Chi tiết theo đối
Phải trả cho người bán
26 331
tượng
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
27 333
Thuế giá trị gia tăng phải nộp
3331
Thuế GTGT đầu ra
33311
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
33312
Thuế tiêu thụ đặc biệt
3332
Thuế xuất, nhập khẩu
3333
Thuế thu nhập doanh nghiệp
3334
Thuế thu nhập cá nhân
3335
Thuế tài nguyên
3336
Thuế nhà đất, tiền thuê đất
3337
Các loại thuế khác
3338
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
3339


Phải trả người lao động
28 334
Chi phí phải trả
29 335
Phải trả, phải nộp khác
30 338
Tài sản thừa chờ giải quyết
3381
3382 Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
3383
Bảo hiểm y tế
3384
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
3386
Doanh thu chưa thực hiện
3387
Phải trả, phải nộp khác
3388
Vay, nợ dài hạn
31 341
Vay dài hạn
3411
Nợ dài hạn
3412
Trái phiếu phát hành
3413
Mệnh giá trái phiếu
34131
Chiết khấu trái phiếu
34132
Phụ trội trái phiếu
34133
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
3414
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
32 351
Dự phòng phải trả
33 352

LOẠI TÀI KHOẢN 4
VỐN CHỦ SỞ HỮU
Nguồn vốn kinh doanh
34 411
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
4111
Thặng dư vốn cổ phần
4112 (Công ty cổ
phần)
Vốn khác
4118
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
35 413
Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
36 418
(Công ty cổ
Cổ phiếu quỹ
37 419
phần)
Lợi nhuận chưa phân phối
38 421
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
4211
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
4212
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
39 431
Quỹ khen thưởng
4311
Quỹ phúc lợi
4312
LOẠI TÀI KHOẢN 5
DOANH THU
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
40 511
5111 Doanh thu bán hàng hoá
Doanh thu bán các thành phẩm Chi tiết theo yêu
5112
cầu quản lý
Doanh thu cung cấp dịch vụ
5113
5118 Doanh thu khác
Doanh thu hoạt động tài chính
41 515
Các khoản giảm trừ doanh thu
42 521
Chiết khấu thương mại
5211
Hàng bán bị trả lại
5212
Giảm giá hàng bán
5213
LOẠI TÀI KHOẢN 6
CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
Áp dụng cho PP
43 611 Mua hàng
kiểm kê định kỳ
Giá thành sản xuất Áp dụng cho PP
44 631
kiểm kê định kỳ
Giá vốn hàng bán
45 632
46 635 Chi phí tài chính
Chi phí quản lý kinh doanh
47 642
6421 Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
6422

LOẠI TÀI KHOẢN 7
THU NHẬP KHÁC
Chi tiết theo hoạt
Thu nhập khác
48 711
động
LOẠI TÀI KHOẢN 8
CHI PHÍ KHÁC
Chi tiết theo hoạt
49 811 Chi phí khác
động
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
50 821


LOẠI TÀI KHOẢN 9
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
Xác định kết quả kinh doanh
51 911

LOẠI TÀI KHOẢN 0
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
Tài sản thuê ngoài
1 001
Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Chi tiết theo yêu
2 002
Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược cầu quản lý
3 003
Nợ khó đòi đã xử lý
4 004
Ngoại tệ các loại
5 007
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản