Hệ thống phanh ABS, EBD và BA

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
344
lượt xem
148
download

Hệ thống phanh ABS, EBD và BA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để cho các lốp không bị bó cứng và làm mất khả năng quay vô lăng trong khi phanh khẩn cấp , nên lặp lại động tác đạp và nhả bàn đạp phanh nhiều lần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống phanh ABS, EBD và BA

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA Kh¸i qu¸t chung ý t­ëng vÒ chøc n¨ng cña ABS (HÖ thèng phanh chèng bã cøng) §Ó tr¸nh cho c¸c lèp kh«ng bÞ bã cøng vµ lµm mÊt kh¶ n¨ng quay v« l¨ng trong khi phanh khÈn cÊp, nªn lÆp l¹i ®éng t¸c ®¹p vµ nh¶ bµn ®¹p phanh nhiÒu lÇn. Tuy nhiªn, kh«ng cã thêi gian ®Ó thùc hiÖn viÖc nµy trong khi phanh khÈn cÊp. HÖ thèng ABS dïng mét m¸y tÝnh ®Ó x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng quay cña 4 b¸nh xe trong khi phanh vµ cã thÓ tù ®éng ®¹p vµ nh¶ phanh. Sù kh¸c nhau vÒ tû lÖ gi÷a tèc ®é cña xe vµ tèc ®é cña c¸c b¸nh xe ®­îc gäi lµ “hÖ sè tr­ît”. Khi sù chªnh lÖch gi÷a tèc ®é cña xe vµ tèc ®é cña c¸c b¸nh xe trë nªn qu¸ lín, sù quay tr­ît sÏ x¶y ra gi÷a c¸c lèp vµ mÆt ®­êng. §iÒu nµy còng t¹o nªn ma s¸t vµ cuèi cïng cã thÓ t¸c ®éng nh­ mét lùc phanh vµ lµm chËm tèc ®é cña xe. Mèi quan hÖ gi÷a lùc phanh vµ hÖ sè tr­ît cã thÓ hiÓu râ h¬n qua ®å thÞ ë bªn tr¸i. Lùc phanh kh«ng tû lÖ víi hÖ sè tr­ît, vµ ®¹t ®­îc cùc ®¹i khi hÖ sè tr­ît n»m trong kho¶ng 10-30% V­ît qu¸ 30%, lùc phanh sÏ gi¶m dÇn. Do ®ã, ®Ó duy tr× møc tèi ®a cña lùc phanh, cÇn ph¶i duy tr× hÖ sè tr­ît trong giíi h¹n 10-30% ë mäi thêi ®iÓm. Ngoµi ra, còng cÇn ph¶i gi÷ lùc quay vßng ë møc cao ®Ó duy tr× sù æn ®Þnh vÒ h­íng. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, ng­êi ta thiÕt kÕ hÖ thèng ABS ®Ó t¨ng hiÖu suÊt phanh tèi ®a b»ng c¸ch sö dông hÖ sè tr­ît lµ 10-30% bÊt kÓ c¸c ®iÒu kiÖn cña mÆt ®­êng, ®ång thêi gi÷ lùc quay vßng cµng cao cµng tèt ®Ó duy tr× sù æn ®Þnh vÒ h­íng. Gîi ý: 1. Trªn c¸c mÆt ®­êng tr¬n cã hÖ sè ma s¸t (m) thÊp, v× qu·ng ®­êng phanh t¨ng lªn so víi c¸c mÆt ®­êng cã trÞ sè m cao, nªn ngay c¶ khi cã ABS t¸c ®éng, vÉn ph¶i gi¶m tèc ®é khi ch¹y trªn c¸c mÆt ®­êng ®ã. 2. Trªn c¸c ®­êng th« nh¸m, hoÆc trªn sái hoÆc ®­êng cã tuyÕt míi, t¸c ®éng cña ABS cã thÓ dÉn ®Õn qu·ng ®­êng h·m dµi h¬n c¸c xe kh«ng l¾p ABS. Ngoµi ra, tiÕng ®éng vµ ®é rung ph¸t sinh khi t¸c ®éng ABS b¸o cho ng­êi l¸i biÕt r»ng ABS ®ang ho¹t ®éng. (1/1) -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA CÊu t¹o Kh¸i qu¸t chung HÖ thèng ABS cã c¸c bé phËn sau ®©y 1. ECU ®iÒu khiÓn tr­ît Bé phËn nµy x¸c ®Þnh møc tr­ît gi÷a b¸nh xe vµ mÆt ®­êng dùa vµo c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn, vµ ®iÒu khiÓn bé chÊp hµnh cña phanh. GÇn ®©y, mét sè kiÓu xe cã ECU ®iÒu khiÓn tr­ît l¾p trong bé chÊp hµnh cña phanh. 2. Bé chÊp hµnh cña phanh Bé chÊp hµnh cña phanh ®iÒu khiÓn ¸p suÊt thuû lùc cña c¸c xilanh ë b¸nh xe b»ng tÝn hiÖu ra cña ECU ®iÒu khiÓn tr­ît. 3. C¶m biÕn tèc ®é C¶m biÕn tèc ®é ph¸t hiÖn tèc ®é cña tõng b¸nh xe vµ truyÒn tÝn hiÖu ®Õn ECU ®iÒu khiÓn tr­ît. 4. §ång hå t¸p l« (1) §Ìn b¸o cña ABS Khi ECU ph¸t hiÖn thÊy sù trôc trÆc ë ABS hoÆc hÖ thèng hç trî phanh, ®Ìn nµy bËt s¸ng ®Ó b¸o cho ng­êi l¸i. 2) §Ìn b¸o hÖ thèng phanh Khi ®Ìn nµy s¸ng lªn ®ång thêi víi ®Ìn b¸o cña ABS, nã b¸o cho ng­êi l¸i biÕt r»ng cã trôc trÆc ë hÖ thèng ABS vµ EBD. Gîi ý: Khi ECU ®iÒu khiÓn tr­ît bÞ háng B×nh th­êng, ®Ìn b¸o nµy kh«ng s¸ng lªn do tÝn hiÖu cña ECU truyÒn ®Õn ®ång hå t¸p l« hoÆc r¬le ®iÒu khiÓn ABS. NÕu ECU bÞ háng vµ kh«ng cã tÝn hiÖu, ®Ìn b¸o cña ABS, ®Ìn b¸o hÖ thèng phanh, ®Ìn b¸o ng¾t TRC (ë c¸c xe cã trang bÞ TRC), vµ ®Ìn b¸o VSC (ë c¸c xe cã trang bÞ VSC) lu«n bËt s¸ng. (1/1) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA 5. C«ng t¾c ®Ìn phanh C«ng t¾c nµy ph¸t hiÖn bµn ®¹p phanh ®· ®­îc ®¹p xuèng vµ truyÒn tÝn hiÖu ®Õn ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ABS sö dông tÝn hiÖu cña c«ng t¾c ®Ìn phanh. Tuy nhiªn dï tÝn hiÖu c«ng t¾c ®Ìn phanh v× c«ng t¾c ®Ìn phanh bÞ háng, viÖc ®iÒu khiÓn ABS vÉn ®­îc thùc hiÖn khi c¸c lèp bÞ bã cøng. Trong tr­êng hîp nµy, viÖc ®iÒu khiÓn b¾t ®Çu khi hÖ sè tr­ît ®· trë nªn cao h¬n (c¸c b¸nh xe cã xu h­íng kho¸ cøng) so víi khi c«ng t¾c ®Ìn phanh ho¹t ®éng b×nh th­êng. 6. C¶m biÕn gi¶m tèc (chØ cã ë mét sè kiÓu xe) C¶m biÕn gi¶m tèc c¶m nhËn møc gi¶m tèc cña xe vµ truyÒn tÝn hiÖu ®Õn ECU ®iÒu khiÓn tr­ît. Bé ECU ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c c¸c ®iÒu kiÖn cña mÆt ®­êng b»ng c¸c tÝn hiÖu nµy vµ sÏ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®iÒu khiÓn thÝch hîp. (1/1) §iÒu khiÓn ECU ®iÒu khiÓn tr­ît 1. Kh¸i qu¸t chung Dùa vµo tÝn hiÖu cña c¸c c¶m biÕn tèc ®é, ECU ®iÒu khiÓn tr­ît c¶m nhËn tèc ®é quay cña c¸c b¸nh xe còng nh­ tèc ®é cña xe. Trong khi phanh, mÆc dï tèc ®é quay cña c¸c b¸nh xe gi¶m xuèng, møc gi¶m tèc sÏ thay ®æi tuú theo c¶ tèc ®é cña xe trong khi phanh vµ c¸c t×nh tr¹ng cña mÆt ®­êng, nh­ mÆt ®­êng nhùa kh«, ­ít hoÆc cã b¨ng, v.v... Nãi kh¸c ®i, ECU ®¸nh gi¸ møc tr­ît gi÷a c¸c b¸nh xe vµ mÆt ®­êng tõ sù thay ®æi tèc ®é quay cña b¸nh xe trong khi phanh vµ ®iÒu khiÓn c¸c van ®iÖn tõ cña bé chÊp hµnh cña phanh theo 3 chÕ ®é: gi¶m ¸p suÊt, gi÷ ¸p suÊt vµ t¨ng ¸p suÊt ®Ó ®iÒu khiÓn tèi ­u tèc ®é cña c¸c b¸nh xe. (1/4) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA 2. §iÒu khiÓn ECU liªn tôc nhËn ®­îc c¸c tÝn hiÖu tèc ®é cña b¸nh xe tõ 4 c¶m biÕn tèc ®é, vµ ­íc tÝnh tèc ®é cña xe b»ng c¸ch tÝnh to¸n tèc ®é vµ sù gi¶m tèc cña mçi b¸nh xe. Khi ®¹p bµn ®¹p phanh, ¸p suÊt thuû lùc trong mçi xilanh ë b¸nh xe b¾t ®Çu t¨ng lªn, vµ tèc ®é cña b¸nh xe b¾t ®Çu gi¶m xuèng. NÕu bÊt kú b¸nh xe nµo d­êng nh­ s¾p bÞ bã cøng, ECU sÏ gi¶m ¸p suÊt thuû lùc trong xilanh cña b¸nh xe ®ã. (1) §iÒu chØnh tèc ®é cña b¸nh xe Kho¶ng A ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ®Æt c¸c van ®iÖn tõ vµo chÕ ®é gi¶m ¸p suÊt theo møc gi¶m tèc cña c¸c b¸nh xe, nh­ vËy sÏ gi¶m ¸p suÊt thuû lùc trong xilanh cña b¸nh xe. Sau khi ¸p suÊt h¹ xuèng, ECU chuyÓn c¸c van ®iÖn tõ sang chÕ ®é “gi÷” ®Ó theo dâi sù thay ®æi tèc ®é cña b¸nh xe. NÕu ECU cho r»ng cÇn tiÕp tôc gi¶m ¸p suÊt thuû lùc, nã sÏ l¹i gi¶m ¸p suÊt nµy. Kho¶ng B Khi ¸p suÊt thuû lùc bªn trong xilanh cña b¸nh xe gi¶m (kho¶ng A), ¸p suÊt thuû lùc t¸c ®éng vµo b¸nh xe nµy gi¶m xuèng. §iÒu nµy lµm cho b¸nh xe s¾p bÞ kho¸ chÆt sÏ t¨ng tèc ®é. Tuy nhiªn, nÕu ¸p suÊt thuû lùc gi¶m xuèng, lùc phanh t¸c ®éng vµo b¸nh xe nµy sÏ trë nªn qu¸ thÊp. §Ó tr¸nh ®iÒu nµy, ECU ®Æt c¸c van ®iÖn tõ lÇn l­ît vµo chÕ ®é “t¨ng ¸p suÊt” vµ chÕ ®é “gi÷” ®Ó b¸nh xe s¾p bÞ kho¸ sÏ håi phôc tèc ®é. Kho¶ng C Khi ¸p suÊt thuû lùc trong xilanh cña b¸nh xe ®­îc ECU t¨ng lªn dÇn dÇn (kho¶ng B), b¸nh xe l¹i cã xu h­íng bÞ kho¸. Do ®ã, ECU l¹i chuyÓn c¸c van ®iÖn tõ vÒ chÕ ®é “gi¶m ¸p suÊt” ®Ó gi¶m ¸p suÊt bªn trong xilanh cña b¸nh xe nµy. Kho¶ng D V× ¸p suÊt thuû lùc trong xilanh cña b¸nh xe nµy l¹i gi¶m (kho¶ng C), ECU l¹i b¾t ®Çu t¨ng ¸p suÊt nh­ trong kho¶ng B (2/4) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA (2) Chøc n¨ng kiÓm tra ban ®Çu ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ®iÒu khiÓn c¸c van ®iÖn tõ vµ c¸c m«t¬ b¬m theo tr×nh tù ®Ó kiÓm tra hÖ thèng ®iÖn cña ABS. Chøc n¨ng nµy ho¹t ®éng mçi khi bËt kho¸ ®iÖn sang vÞ trÝ ON vµ xe ®ang ch¹y ë tèc ®é lín h¬n 6 km/h, víi ®Ìn phanh t¾t OFF. Nã chØ ho¹t ®éng mét lÇn sau mçi khi kho¸ ®iÖn bËt ON. (3/4) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA (3) Chøc n¨ng chÈn ®o¸n · NÕu mét sù cè x¶y ra ë bÊt cø mét hÖ thèng nµo trong c¸c hÖ thèng tÝn hiÖu, ®Ìn b¸o cña ABS trong ®ång hå t¸p l« sÏ s¸ng lªn, nh­ ®­îc chØ râ trong b¶ng bªn tr¸i, vµ b¸o cho ng­êi l¸i r»ng mét sù cè ®· x¶y ra. §ång thêi, c¸c DTC (c¸c m· chÈn ®o¸n h­ háng) ®­îc l­u gi÷ trong bé nhí. Cã thÓ ®äc c¸c DTC b»ng c¸ch nèi m¸y chÈn ®o¸n vµo DLC3 ®Ó trùc tiÕp nèi th«ng víi ECU hoÆc g©y ra mét ®o¶n m¹ch gi÷a c¸c cùc TC vµ CG cña DLC3 vµ quan s¸t c¸ch nhÊp nh¸y cña ®Ìn b¸o ABS. · HÖ thèng nµy cã chøc n¨ng kiÓm tra tÝn hiÖu cña c¶m biÕn. Cã thÓ ®äc c¸c tÝn hiÖu cña c¶m biÕn b»ng c¸ch nèi m¸y chÈn ®o¸n víi DLC3 hoÆc g©y ra mét ®o¶n m¹ch gi÷a c¸c cùc TS vµ CG cña DLC 3 vµ quan s¸t c¸ch nhÊp nh¸y cña ®Ìn b¸o ABS. · §Ó biÕt c¸c chi tiÕt vÒ c¸c DTC ®­îc l­u gi÷ ë bé nhí cña ECU ®iÒu khiÓn tr­ît vµ c¸c DTC ®­îc ®­a ra th«ng qua chøc n¨ng kiÓm tra c¶m biÕn, h·y tham kh¶o s¸ch h­íng dÉn söa ch÷a. · Cã thÓ xo¸ c¸c DTC b»ng c¸ch nèi m¸y chÈn ®o¸n víi DLC3 hoÆc g©y ra mét ®o¶n m¹ch gi÷a c¸c cùc TC vµ CG cña gi¾c nèi kiÓm tra vµ ®¹p bµn ®¹p phanh 8 hoÆc nhiÒu lÇn trong kho¶ng 5 gi©y. (4) Chøc n¨ng an toµn NÕu ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ph¸t hiÖn mét sù cè trong hÖ tÝn hiÖu hoÆc trong r¬le, dßng ®iÖn ch¹y ®Õn bé chÊp hµnh tõ ECU sÏ bÞ ng¾t. Do ®ã, hÖ thèng phanh ho¹t ®éng mÆc dï ABS kh«ng ho¹t ®éng, nhê vËy ®¶m b¶o ®­îc c¸c chøc n¨ng phanh b×nh th­êng. (4/4) -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA Ho¹t ®éng Bé chÊp hµnh cña phanh 1. Kh¸i qu¸t chung Bé chÊp hµnh cña phanh gåm cã van ®iÖn tõ gi÷ ¸p suÊt, van ®iÖn tõ gi¶m ¸p suÊt, b¬m, m«t¬ vµ b×nh chøa. Khi bé chÊp hµnh nhËn ®­îc tÝn hiÖu tõ ECU ®iÒu khiÓn tr­ît, van ®iÖn tõ ®ãng hoÆc ng¾t vµ ¸p suÊt thuû lùc cña xilanh ë b¸nh xe t¨ng lªn, gi¶m xuèng hoÆc ®­îc gi÷ ®Ó tèi ­u ho¸ møc tr­ît cho mçi b¸nh xe. Ngoµi ra, m¹ch thuû lùc cßn thay ®æi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña mçi lo¹i ®iÒu khiÓn. (1/3) 2. Ho¹t ®éng M¹ch thuû lùc trong ABS cña c¸c xe FF ®­îc chia thµnh hÖ thèng cña b¸nh tr­íc bªn ph¶i vµ b¸nh sau bªn tr¸i vµ hÖ thèng cña b¸nh tr­íc bªn tr¸i vµ b¸nh sau bªn ph¶i nh­ thÓ hiÖn ë s¬ ®å. Sau ®©y chØ tr×nh bµy ho¹t ®éng cña mét hÖ thèng trong c¸c hÖ thèng nµy, v× c¸c hÖ thèng kh¸c còng ho¹t ®éng nh­ vËy. -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA (1) Trong khi phanh b×nh th­êng (khi hÖ thèng kh«ng ho¹t ®éng) Trong khi phanh b×nh th­êng, tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ ECU ®iÒu khiÓn tr­ît kh«ng ®­îc ®­a vµo. V× vËy c¸c van ®iÖn tõ gi÷ vµ gi¶m ng¾t, cöa (a) ë bªn van ®iÖn tõ gi÷ ¸p suÊt më, cßn cöa (b) ë phÝa van ®iÖn tõ gi¶m ¸p suÊt ®ãng. Khi ®¹p bµn ®¹p phanh, dÇu tõ xilanh chÝnh ch¶y qua cöa (a) ë phÝa van ®iÖn tõ gi÷ vµ ®­îc truyÒn trùc tiÕp tíi xilanh ë b¸nh xe. Lóc nµy ho¹t ®éng cña van mét chiÒu (2) ng¨n c¶n dÇu phanh truyÒn ®Õn phÝa b¬m. (2) Trong khi phanh khÈn cÊp (khi ABS ho¹t ®éng) ChÕ ®é gi¶m ¸p suÊt TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ®ãng m¹ch c¸c van ®iÖn tõ gi÷ vµ gi¶m ¸p suÊt b»ng c¸ch ®ãng cöa (a) ë phÝa van ®iÖn tõ gi÷ ¸p suÊt, vµ më cöa (b) ë phÝa van ®iÖn tõ gi¶m ¸p suÊt. ViÖc nµy lµm cho dÇu phanh ch¶y qua cöa (b) ®Õn b×nh chøa ®Ó gi¶m ¸p suÊt thuû lùc trong xilanh ë b¸nh xe. Lóc ®ã, cöa (e) ®ãng l¹i do dÇu ch¶y xuèng b×nh chøa. B¬m tiÕp tôc ch¹y trong khi ABS ®ang ho¹t ®éng, v× vËy dÇu phanh ch¶y vµo b×nh chøa ®­îc b¬m hót trë vÒ xilanh chÝnh. -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA ChÕ ®é gi÷ TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ®ãng m¹ch van ®iÖn tö gi÷ ¸p suÊt vµ ng¾t van ®iÖn tõ gi¶m ¸p suÊt b»ng c¸ch ®ãng kÝn cöa (a) vµ cöa (b). §iÒu nµy ng¾t ¸p suÊt thuû lùc ë c¶ hai phÝa xilanh chÝnh vµ b×nh chøa ®Ó gi÷ ¸p suÊt thuû lùc cña xilanh ë b¸nh xe kh«ng ®æi. ChÕ ®é t¨ng ¸p suÊt TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ng¾t c¸c van ®iÖn tõ gi÷ vµ gi¶m ¸p suÊt b»ng c¸ch më cöa (a) ë phÝa van ®iÖn tõ gi÷ ¸p suÊt vµ ®ãng cöa (b) ë phÝa van ®iÖn tõ gi¶m ¸p gièng nh­ trong khi phanh b×nh th­êng. §iÒu nµy lµm cho ¸p suÊt thuû lùc tõ xilanh chÝnh t¸c ®éng vµo xilanh ë b¸nh xe, lµm cho ¸p suÊt thuû lùc cña xilanh ë b¸nh xe t¨ng lªn. Gîi ý: Van ®iÖn tõ chuyÓn ®æi hç trî phanh chØ sö dông ë c¸c xe cã trang bÞ BA. (2/3) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA 3. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Khi kiÓm tra ho¹t ®éng cña bé chÊp hµnh cña phanh, khã thùc hiÖn viÖc kiÓm tra khi xe ®ang ch¹y thùc tÕ, v× vËy sÏ sö dông ph­¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó t¹o ra c¸c tÝn hiÖu m« pháng ®Ó m« pháng vµ kiÓm tra t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña ABS. (1) Khi sö dông SST Nèi SST vµ bé chÊp hµnh b»ng d©y ®iÖn ë phÝa SST vµ ë phÝa xe nh­ thÓ hiÖn ë h×nh m×nh ho¹ bªn tr¸i. SST truyÒn tÝn hiÖu ®­îc m« pháng ®Õn bé chÊp hµnh lµm cho c¬ cÊu nµy lµm viÖc, ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm tra bé chÊp hµnh cña phanh. (2) Khi sö dông m¸y chÈn ®o¸n Nèi m¸y chÈn ®o¸n víi DLC3. Dïng c¸ch thö kÝch ho¹t ®Ó cho bé chÊp hµnh cña phanh vËn hµnh vµ sau ®ã kiÓm tra c¬ cÊu nµy. (3/3) C¸c lo¹i bé chÊp hµnh M¹ch thuû lùc Bé chÊp hµnh cña phanh cã c¸c lo¹i sau ®©y 1. Van ®iÖn tõ 2- vÞ trÝ (4) cã van ®iÒu khiÓn l­u l­îng (4) Van ®iÒu khiÓn l­u l­îng ®­îc ®iÒukhiÓn b»ng c¬ häc (VËn hµnh kh«ng theo chØ thÞ trùc tiÕp tõ ECU) ®Ó ®iÒu khiÓn ¸p suÊt thuû lùc cña tõng phanh. -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA 2. Van ®iÖn tõ 2- vÞ trÝ (6) cã van t¨ng ¸p suÊt (2) Van t¨ng ¸p suÊt ®iÒu khiÓn b»ng c¬ häc ®Ó ®iÒu khiÓn ¸p suÊt cña phanh b¸nh sau cïng víi van ®iÖn tõ cña b¸nh sau. 3. Van ®iÖn tõ 3-vÞ trÝ (3) cã van c¬ häc (1) Van c¬ häc ho¹t ®éng ®Ó ®iÒu chØnh ¸p suÊt thuû lùc cña phanh c¸c b¸nh sau bªn ph¶i vµ bªn tr¸i. (Sö dông van c¬ häc khi cã ®­êng èng chÐo.) -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA 4. Van ®iÖn tõ 3-vÞ trÝ (4) Van ®iÖn tõ 3-vÞ trÝ ®iÒu khiÓn ¸p suÊt thuû lùc cña mçi phanh dùa vµo tÝn hiÖu tõ ECU. (1/1) ABS cã EBD §iÒu khiÓn 1. Kh¸i qu¸t §iÒu khiÓn EBD dïng ABS ®Ó thùc hiÖn viÖc ph©n phèi lùc phanh gi÷a c¸c b¸nh tr­íc vµ sau theo ®iÒu kiÖn ch¹y xe. Ngoµi ra, trong khi phanh ®Ó quay vßng, nã còng ®iÒu khiÓn c¸c lùc phanh cña b¸nh bªn ph¶i vµ bªn tr¸i gióp duy tr× sù æn ®Þnh cña xe. 2. Ho¹t ®éng (1) Ph©n phèi lùc phanh cña c¸c b¸nh tr­íc/sau NÕu t¸c ®éng c¸c phanh trong khi xe ®ang ch¹y tiÕn th¼ng, bé chuyÓn t¶i träng sÏ gi¶m t¶i träng t¸c ®éng lªn c¸c b¸nh sau. ECU ®iÒu khiÓn tr­ît x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn nµy b»ng c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn tèc ®é, vµ ®iÒu khiÓn bé chÊp hµnh ABS ®Ó ®iÒu chØnh tèi ­u sù ph©n phèi lùc phanh ®Õn c¸c b¸nh sau. Ch¼ng h¹n nh­, møc t¶i träng t¸c ®éng lªn c¸c b¸nh sau trong khi phanh sÏ thay ®æi tuú theo xe cã mang t¶i hay kh«ng. Møc t¶i träng t¸c ®éng lªn c¸c b¸nh sau còng thay ®æi theo møc gi¶m tèc. Nh­ vËy, sù ph©n phèi lùc phanh ®Õn b¸nh sau ®­îc ®iÒu chØnh tèi ­u ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ lùc phanh cña c¸c b¸nh sau theo nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy. (2) Ph©n phèi lùc phanh gi÷a c¸c b¸nh bªn ph¶i/bªn tr¸i (trong khi phanh ®Ó quay vßng) NÕu t¸c ®éng c¸c phanh trong khi xe ®ang quay vßng, t¶i träng t¸c ®éng vµo b¸nh bªn trong sÏ t¨ng lªn. ECU ®iÒu khiÓn tr­ît x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn nµy b»ng c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn tèc ®é vµ ®iÒu khiÓn bé chÊp hµnh ®Ó ®iÒu chØnh tèi ­u sù ph©n phèi cña lùc phanh ®Õn b¸nh xe bªn trong. (1/1) -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA BA (Trî gióp khi phanh) §iÒu khiÓn 1. Kh¸i qu¸t §«i khi nh÷ng ng­êi ch­a quen l¸i xe hoÆc nh÷ng ng­êi dÔ hèt ho¶ng mÆc dï ®· quen l¸i xe kh«ng ®¹p bµn ®¹p phanh ®ñ m¹nh trong khi phanh khÈn cÊp ®Ó tËn dông tÝnh n¨ng cña hÖ thèng phanh. BA lµ mét hÖ thèng sö dông c¶m biÕn ¸p suÊt ë bªn trong bé chÊp hµnh ABS ®Ó ph¸t hiÖn tèc ®é vµ lùc khi ®ang nhÊn phanh ®Ó cho phÐp m¸y vi tÝnh dù kiÕn ý muèn phanh khÈn cÊp cña ng­êi l¸i ®Ó t¨ng lùc phanh nh»m ®¹t ®­îc tÝnh n¨ng tèi ®a cña hÖ thèng phanh. BA còng ®Æt thêi gian hç trî vµ møc hç trî ®Ó lµm cho c¶m gi¸c vÒ phanh cµng tù nhiªn cµng tèt b»ng c¸ch ®iÒu chØnh hç trî theo yªu cÇu nh­ thÓ hiÖn trªn ®å thÞ ë h×nh vÏ. Gîi ý: Tr­íc ®©y, ng­êi ta sö dông c¶m biÕn hµnh tr×nh cña phanh ë c¸c xe cã trang bÞ BA ®Ó ph¸t hiÖn møc nhÊn bµn ®¹p phanh. (1/2) 2. Ho¹t ®éng Khi ECU ®iÒu khiÓn tr­ît x¸c ®Þnh r»ng ng­êi l¸i ®ang phanh khÈn cÊp, van ®iÖn tõ chuyÓn m¹ch hç trî phanh ®­îc ®ãng m¹ch, t¹o thµnh mét ®­êng th«ng gi÷a xilanh chÝnh vµ b×nh chøa, vµ chuyÓn dÇu ®Õn b¬m. B¬m hót dÇu vµ ®Èy ®Õn xilanh ë b¸nh xe. Van an toµn 4 më ra ®Ó b¶o ®¶m r»ng ¸p suÊt cña xilanh ë b¸nh xe kh«ng v­ît ¸p suÊt cña xilanh chÝnh qu¸ mét møc ®· ®Æt tr­íc ®Ó duy tr× ®é chªnh ¸p suÊt nµy. (2/2) -13-
 14. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA Bµi tËp H·y sö dông c¸c bµi tËp nµy ®Ó kiÓm tra møc hiÓu biÕt cña b¹n vÒ c¸c tµi liÖu trong ch­¬ng nµy. Sau khi tr¶ lêi mçi bµi tËp, b¹n cã thÓ dïng nót tham kh¶o ®Ó kiÓm tra c¸c trang liªn quan ®Õn c©u hái vÒ c©u hái hiÖn t¹i. Khi c¸c b¹n cã c©u tr¶ lêi ®óng, h·y trë vÒ v¨n b¶n ®Ó duyÖt l¹i tµi liÖu vµ t×m c©u tr¶ lêi ®óng. Khi ®· tr¶ lêi ®óng mäi c©u hái, b¹n cã thÓ chuyÓn sang ch­¬ng tiÕp theo. -14-
 15. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA C©u hái-1 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho mỗi câu đây. Các câu trả lời No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai đúng ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng) điều khiển áp suất thuỷ lực bằng 1. xilanh chính và tránh cho lốp bị khoá. Đúng Sai ABS hoạt động khi hệ số trượt của lốp và mặt đường vượt quá 30%. 2. Đúng Sai Hệ thống ABS có EBD (phân phối lực phanh bằng điện tử) phân phối lực 3.phanh phù hợp vào các bánh xe theo tình trạng của xe. Đúng Sai Hệ thống BA (hỗ trợ khi phanh) cải thiện lực phanh khi ECU điều khiển 4.trượt xác định rằng phanh khẩn cấp đang hoạt động. Đúng Sai C©u hái-2 Đồ thị dưới đây thể hiện sự điều khiển của ECU điều khiển trượt. Hãy chọn số mà lốp bị khoá. 0 1. Hai lần 2. Sáu lần 3. Tám lần 4. C©u hái-3 Từ các cảm biến sau đây, hãy chọn cảm biến được dùng trong ABS. Cảm biến độ lệch xe 1. Cảm biến tốc độ dầu vào của tua-bin 2. Cảm biến xoay vô lăng 3. Cảm biến tốc độ 4. -15-
 16. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh ABS,EBD vµ BA C©u hái-4 Hãy chọn thời gian khi ABS thực hiện việc kiểm tra ban đầu. Nhấn phanh với khoá điện ở vị trí OFF. 1. Trong 30 giây sau khi dừng động cơ. 2. Trong khi động cơ chạy không tải. 3. Khi xe đang chạy ở tốc độ lớn hơn 6 km/h với công tắc đèn phanh ở vị trí OFF (Ngắt). 4. -16-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản