Hệ thống phanh ABS P1

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
379
lượt xem
245
download

Hệ thống phanh ABS P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận điều khiển tự động hệ thống phanh ABS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống phanh ABS P1

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM TIEÅU LUAÄN ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG HEÄ THOÁNG PHANH ABS ANTILOCK BRAKING SYSTEM KS. HUYØNH PHÖÔÙC SÔN Thaùng 03.2004
 2. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA NOÄI DUNG: I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ GIÔÙI THIEÄU VEÀ HEÄ THOÁNG PHANH ABS LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN CUÛA HEÄ THOÁNG PHANH ABS II. NGUYEÂN LYÙ ÑIEÀU KHIEÅN
 3. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA General Control Idea of ABS (Anti-lock Brake System) ABS slip tolerance : Braking force : Cornering force Dry concrete Braking force Cornering force Wet asphalt Dry concrete Wet asphalt Ice Ice 0 20 40 60 80 100 Slip ratio (%) Vehicle speed - Wheel speed Slip ratio = 100 % Vehicle speed (1/1)
 4. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Construction General 4.Combination meter (Built-in warning light) 3.Speed sensor 6.Deceleration sensor 1.Skid Control ECU 2.Brake actuator 5.Stop light switch 4WD vehicle 3. Speed sensor (1/1)
 5. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Construction General 1. Skid Control ECU 4.Combination meter (Built-in warning light) 3.Speed sensor 6.Deceleration sensor 1.Skid Control ECU 2.Brake actuator 5.Stop light switch 4WD vehicle 3. Speed sensor (1/1)
 6. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Construction General 2. Brake actuator 4.Combination meter (Built-in warning light) 3.Speed sensor 6.Deceleration sensor 1.Skid Control ECU 2.Brake actuator 5.Stop light switch 4WD vehicle 3. Speed sensor (1/1)
 7. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Construction General 3. Speed sensor 4.Combination meter (Built-in warning light) 3.Speed sensor 6.Deceleration sensor 1.Skid Control ECU 2.Brake actuator 5.Stop light switch 4WD vehicle 3. Speed sensor (1/1)
 8. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Construction FGFGFGFG General 4. Combination meter 4.Combination meter (Built-in warning light) 3.Speed sensor 6.Deceleration sensor 1.Skid Control ECU 2.Brake actuator 5.Stop light switch 4WD vehicle 3. Speed sensor HINT: When the Skid Control ECU has Failed (1/1)
 9. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Construction General 5. Stop light switch 4.Combination meter (Built-in warning light) 3.Speed sensor 6.Deceleration sensor 1.Skid Control ECU 2.Brake actuator 5.Stop light switch 4WD vehicle 3. Speed sensor (1/1)
 10. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Construction General 6. Deceleration sensor(Some models only.) 4.Combination meter (Built-in warning light) 3.Speed sensor 6.Deceleration sensor 1.Skid Control ECU 2.Brake actuator 5.Stop light switch 4WD vehicle 3. Speed sensor (1/1)
 11. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Control Skid Control ECU 1. General Brake fluid level warning switch Stop light switch Brake actuator Speed Skid sensors Speed Control sensors ECU Speed meter ABS warning light Brake system DLC3 warning light Combination meter (1/4)
 12. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Control Skid Control ECU 2. Control Vehicle speed A B C D Speed Wheel speed + Wheel acceleration rate - Reduction Signal Holding Increase Wheel cylinder hydraulic pressure Time (sec.) (2/4)
 13. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Control Skid Control ECU Vehicle speed A B C D Speed Wheel speed + Wheel acceleration rate - Reduction Signal Holding Increase Wheel cylinder hydraulic pressure Time (sec.) (2/4)
 14. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Control Skid Control ECU Vehicle speed A B C D Speed Wheel speed + Wheel acceleration rate - Reduction Signal Holding Increase Wheel cylinder hydraulic pressure Time (sec.) (2/4)
 15. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Control Skid Control ECU Vehicle speed A B C D Speed Wheel speed + Wheel acceleration rate - Reduction Signal Holding Increase Wheel cylinder hydraulic pressure Time (sec.) (2/4)
 16. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Control Skid Control ECU Vehicle speed A B C D Speed Wheel speed + Wheel acceleration rate - Reduction Signal Holding Increase Wheel cylinder hydraulic pressure Time (sec.) (2/4)
 17. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Control Skid Control ECU ON Front right BA OFF ON Front left BA OFF Front right Reduction ON OFF Front right Holding ON OFF Solenoid system Front left Reduction ON OFF Front left Holding ON OFF Rear right Reduction ON OFF Rear right Holding ON OFF Rear left Reduction ON OFF Rear left Reduction ON OFF Motor ON OFF Condition before the initial check Check start Solenoid check Check end (3/4)
 18. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Control Skid Control ECU : Light ON : Light OFF Skid Control Item ABS EBD BA ECU ABS warning light Brake system warning light C1272 / 72 Code 72 ON OFF DLC3 TC DLC3 CG (4/4)
 19. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Operation Brake Actuator 1. General View from A View from C View from B Motor Brake actuator Skid control ECU Cross section from A view Pressure holding Brake assist switching solenoid valve solenoid valve Pump Reservoir Pressure reduction solenoid valve Cross section from B view Cross section from C view (1/3)
 20. Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Operation Brake Actuator 2. Operation ABS & VSC & TRC & Brake master cylinder BA brake actuator Pressure sensor Brake assist Brake assist switching valve switching valve Holding Holding Holding Holding valve valve valve valve Pump Pump Skid Control ECU Reduction Reduction Reduction Reduction valve valve valve valve Reservoir Reservoir Speed sensors Front left Rear right Rear left Front right Deceleration sensor Front left wheel or rear Front right wheel or (4WD vehicle) right wheel system rear left wheel system (2/3)
Đồng bộ tài khoản