Hệ thống sop

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
96
lượt xem
31
download

Hệ thống sop

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống sop

  1. SOP - QUY TRÌNH VAÄN HAØNH CHUAÅN QUY TRÌNH CHO HEÄ THOÁNG SOP SOP soá : D-02-05-01.0 Ngaøy hieäu löïc : 1-Jan-02 Trang : 1/2 Thay theá SOP soá : Ngaøy : Nhöõng thay ñoåi chính : vaên baûn môùi Ngöôøi soaïn thaûo : Ngöôøi xeùt duyeät : Ngöôøi pheâ chuaån : Traàn Phan Maïnh Phong Ñaëng Theá Nghieâm 1. MUÏC ÑÍCH: + Nhaèm moâ taû quy trình cho vieäc bieân soaïn , söûa ñoåi , xem xeùt laïi , pheâ chuaån , phaân phoái , kieåm soaùt vaø trieån khai thöïc hieän moät vaên baûn ñaõ ñöôïc pheâ duyeät trong nhaø maùy Ñoàng An . + Moâ taû moät heä thoáng ñaùnh soá cuõng nhö format chung cho caùc vaên baûn trong nhaø maùy Ñoàng An . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG: SOP naøy ñöôïc aùp duïng cho nhöõng SOP ( Standard Operating Procedure ) ñöôïc bieân soaïn trong nhaø maùy Ñoàng An . 3. ÑÒNH NGHÓA Vaên baûn ñöôïc kieåm soaùt : laø vaên baûn coù ñoùng daáu Authorized copy , coù trong master list . − SOP: − + Laø moät baûn höôùng daãn coâng vieäc chuaån , yeâu caàu ngöôøi söû duïng phaûi tuaân thuû moät caùch chính xaùc vaø theo ñuùng trình töï quy ñònh trong vaên baûn nhaèm baûo ñaûm coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän theo cuøng moät caùch ôû moïi luùc , moïi nôi . + Laø vaên baûn ñöôïc ñaùnh giaù ( audit ) & kieåm soaùt, do vaäy noù phaûi phaûn aùnh chính xaùc quy trình ñang thöïc hieän trong thöïc teá . 4. TRAÙCH NHIEÄM : 4.1 Caùc Tröôûng boä phaän : + Baûo ñaûm caùc yeâu caàu cuûa SOP naøy ñöôïc ñaùp öùng . + Chæ ñònh ngöôøi bieân soaïn , xem xeùt laïi , söûa ñoåi caùc SOP cho boä phaän cuûa mình . + Toå chöùc huaán luyeän cho boä phaän mình caùc SOP coù lieân quan . + Baûo ñaûm chæ söû duïng caùc SOP ñöôïc kieåm soaùt , khoâng ñöôïc töï yù in hoaëc sao cheùp caùc SOP ñeå söû duïng . + Baûo ñaûm caùc SOP phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh hieän haønh cuûa ---- vaø Nhaø nöôùc . + Laø ngöôøi taùn thaønh hoaëc pheâ duyeät caùc SOP . 4.2 QA leader : + Laø ngöôøi pheâ chuaån caùc SOP trong heä thoâùng saûn xuaát . + Baûo ñaûm caùc SOP ñöôïc xem xeùt laïi hoaëc caäp nhaät kòp thôøi . 4.3 HS&E leader : laø ngöôøi taùn thaønh taát caû caùc SOP coù lieân quan ñeán an toaøn , söùc khoûe , moâi tröôøng 4.4 Ngöôøi Quaûn lyù vaên baûn cuûa nhaø maùy baûo ñaûm danh saùch , caùc baûn ñieän töû treân maïng vaø baûn in trong binder ñöôïc caäp nhaät , löu tröõ theo quy ñònh . Caùc vaên baûn ñöôïc phaân phoái phuø hôïp .
  2. QUY TRÌNH CHO HEÄ THOÁNG SOP SOP No : D-02-05-01.0 Page : 2/2 5. QUY TRÌNH : 5.1 Moät SOP ñöôïc bieân soaïn ñeå höôùng daãn thöïc hieän nhöõng coâng vieäc coù aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm hoaëc an toaøn lao ñoäng . 5.2 Daïng maãu cuûa vaên baûn : xem phuï luïc 1 . 5.3 Heä thoáng ñaùnh soá cuûa vaên baûn : Soá cuûa moät vaên baûn coù daïng: D-AA-BB-CC. Z Trong ñoù : D : Ñònh daïng vaên baûn cuûa nhaø maùy Ñoàng An . AA : chöõ soá chæ nhoùm vaên baûn: 01: caùc vaên baûn trong heä thoáng an toaøn , moâi tröôøng , söùc khoûe ( HS&E ) 02: caùc vaên baûn duøng trong heä thoáng QA 03: caùc vaên baûn trong heä thoáng an ninh ( security ) BB : chöõ soá chæ subgroup HS&E : 01-03 theo thöù töï cuûa heä thoáng söùc khoeû , an toaøn , moâi tröôøng . QA : 01-18 theo heä thoáng QA töông öùng . CC : chæ soá thöù töï cuûa vaên baûn trong subgroup Z : chæ soá thöù töï cuûa baûn söûa ñoåi (version), baét ñaàu baèng soá 0. Ví duï: moät SOP thöù 25 cuûa boä phaän ñoùng goùi , phaùt haønh laàn thöù 2, seõ ñöôïc ñaùnh soá : D-02-10-25.2 5.4 . Bieân soaïn , söûa ñoåi , pheâ duyeät , phaân phoái vaø thöïc hieän : theo sô ñoà ôû phuï luïc 2. 5.5 . Caùc SOP ñöôïc xem xeùt laïi haøng naêm nhaèm baûo ñaûm quy trình ñang thöïc hieän ñöôïc phaûn aùnh ñuùng trong SOP . Quy trình xem xeùt laïi : xem sô ñoà ôû phuï luïc 3 . 5.6 . Master list : theå hieän ñöôïc teân vaø soá cuûa vaên baûn , ngaøy hieäu löïc , ngöôøi bieân soaïn , boä phaän ñöôïc phaân phoái , ngaøy xem xeùt laïi gaàn nhaát . Phuï luïc : 1. Phuï luïc 1 : daïng maãu SOP . 2. Phuï luïc 2 : quy trình bieân soaïn , söûa ñoåi , pheâ duyeät vaø phaân phoái SOP . 3. Phuï luïc 3 : quy trình xem xeùt laïi SOP .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản